Weer wat nieuws in de Delftse politiek

Hoera, wat een beleving van de democratie!

Op 17 juni om 19:44 uur krijgen de Delftse raadsleden een mail van de griffie over een voorstel van het college aan de raad inzake een voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o., met de mededeling dat dit agendapunt plotseling wordt toegevoegd aan agenda van de raadsvergadering hedenavond.

Een kwartier later start de desbetreffende vergadering!

Nee, er wordt weer niet geluisterd door dit college en niet door de voorzitter van de raad (de burgemeester), op het verzoek om dit onderwerp op de agenda van de volgende raadsvergadering te plaatsen.

Hoe kun je een juist besluit nemen wanneer je hier uiteindelijk maar 3 minuten leestijd voor krijgt?

De voorzitter zegt, wanneer Hart voor Delft hier tegen fel tegen ageert: “Het is ter bescherming van de gemeente, de wethouder zal dit nog toelichten.” Na de 3 minuten leestijd wordt er nog gevraagd of een partij nog een stemverklaring wil afgegeven en vervolgens wordt in dezelfde ademhaling het voorstel van het college afgehamerd.

Ook al  is het voorstel van het college aan de raad inzake dit voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o. ter bescherming van de gemeente dan nog dient het, wat ons betreft, voldoende tijd van behandeling te krijgen van de raadsleden.

Want dient dit voorstel wel de Delftse inwoners? Of dient het alleen het college?
En of we hierover, na 3 minuten leestijd, maar gelijk onze goedkeuring over wilden geven.

Als dit nou de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zou zijn, dan zouden we er nog begrip voor kunnen hebben. Helaas nu niet. In één ademhaling  gaat dit stuk vervolgens hup naar de hamerstukken en wordt het er doorheen gejast.

Hart voor Delft vraagt zich af; waarom deze haast en waarom dit niet eerst in de commissie behandelen? Het kan zijn dat dit dan alsnog op de hamerstukkenagenda geplaatst zou worden, maar dan was er wel de tijd geweest om je als partij hierin in te lezen en mogelijke vragen erover te stellen. Nu vraagt Hart voor Delft zich af waar de taak van de voorzitter van de raad, als beheerder van de democratie is gebleven bij dit onderwerp en waarom dit met 3 minuten er door gejast moest worden.

Is dit dan democratie? Het lijkt ons eerder een dictatuur!

Waar moest eigenlijk over beslist worden?
De verklaring dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het op de tekening aangegeven gebied;

Te bepalen dat:

 1. het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om zonder omgevingsvergunning werken geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren en om bouwwerken te slopen;
 2. het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen in een andere vorm van gebruik, waaronder mede wordt verstaan het wijzigen in omvang en/of intensiteit van het gebruik;
 3. het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2b genoemde verbod, mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
 4. het verbod zoals bedoeld onder 2a niet van toepassing is op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die: normaal onderhoud en normaal beheer betreffen ten dienste van de huidige legale situatie;
 5. krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit; mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
 6. Dit voorbereidingsbesluit met identificatienummer NL.IMRO.0503.VB0021-2001 langs elektronische weg vast te stellen, waarbij de GBKN-kaart met nummer o_ NL.IMRO.0503.VB0021-2001 als ondergrond is gebruikt;
 7. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag van terinzagelegging.

Hieronder de uitleg -samenvatting- waarom:

 1. Aanleiding
  De bedrijvenstrook ligt in Schieoevers Noord en valt onder het stationsgebied Delft Campus. De komende jaren worden dit gebied getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied. Voor deze ontwikkeling is het Ontwikkelplan Schieoevers Noord (OP) vastgesteld. Om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen op de bedrijvenstrook plaatsvinden, die niet passen in het Ontwikkelplan en het bestemmingsplan dat voor de gebiedsontwikkeling zal worden gemaakt, heeft de raad op 9 juli 2020 een voorbereidingsbesluit vastgesteld. Het voorbereidingsbesluit vervalt een jaar nadat het besluit in werking is getreden (op 14 juli 2021). Daarom wordt voorgesteld om een nieuw voorbereidingsbesluit vast te stellen.
 1. Bevoegdheid
  Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening is de raad bevoegd om een voorbereidingsbesluit vast te stellen.
 1. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces
  Op 9 juli 2020 heeft de raad het vorige voorbereidingsbesluit vastgesteld.
 1. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
  Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat bouwplannen die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit worden ingediend bij de gemeente moeten worden aangehouden en dat
  gebruikswijzigingen die niet in het nieuwe bestemmingsplan passen kunnen worden tegengehouden. Ongewenste ontwikkelingen (ontwikkelingen die niet passen in het nieuwebestemmingsplan) kunnen hierdoor worden voorkomen.
 1. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)
  Een voorbereidingsbesluit vaststellen.
 1. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )
  n.v.t.
 1. Communicatie
  Het voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt in de Stadskrant, de Staatscourant en op internet. Voorts zal het besluit gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het KCC.
 1. Verdere procedure
  Tegen het voorbereidingsbesluit kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt en beroep aangetekend.

Coby de Koning

Nieuw Lumen filmhuis in spoorzone vraagt €650.000 van de gemeente

Filmhuis Lumen aan het Doelenplein is uit haar jasje gegroeid.

Filmhuis Lumen vraagt €650.000 van de gemeente Delft om een Nieuw Lumen in de spoorzone te bouwen. De totale stichtingskosten bedragen €5.350.000. Zonder dat bedrag komen ze er financieel niet uit. Met een gemeentebijdrage van 12% wordt dan wel een mooie publiekstrekker in de spoorzone gerealiseerd. De rest betalen ze zelf. Plus nog drie ton externe fondsen werving.

Langs de Westlandseweg Westvest is Nieuw Lumen bedacht in de onderste twee verdiepingen.

Maar het kost de gemeente ook virtueel €400.000 door een lagere grondopbrengst. Een Filmtheater brengt minder op dan kantoren op die gezichtsbepalende markante plek.

En de bank wil dat de gemeente een deel van het risico van de hypotheek van €1,2 miljoen garant gaat staan voor als het mis gaat. Daar is corona uiteraard een belangrijke verzieker in.

Filmhuis Lumen was altijd financieel volledig onafhankelijk van de gemeente. Er zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief. De filmprogrammering valt onder filmkunst. De minder bekende producties. In tegenstelling tot Pathé in de Zuidpoort die 100% commercieel is en waar vooral de grote Hollywood producties en publiekstrekkers vertoond worden.

Het filmhuis bezoek bij Lumen is nogal , hoe zal ik het zeggen, vaak wat elitair. (Of denken dat ze dit zijn) Hoger opgeleiden heet dat dan. In Delft dus veel studenten en goed gesitueerde gepensioneerden. Maar dus niet echt uit de achterban van de Groep Stoelinga van de Stadspartij Delft.

Als de gemeente nu een belangrijke spil wordt in de financieringsbegroting van Nieuw Lumen stel ik voor dat er straks gestreefd wordt om veel meer dan nu, alle doelgroepen in Delft aan te trekken. Ook voor de zeer vele burgers met een zeer verschillende migratie achtergronden in Delft. Dat kan door typen films te vertonen die ook de gewone burgers aanspreken. Films over Delft bijvoorbeeld. Of gewoon thema’s als sport, politiek, popmuziek of filmklassiekers.

Bron Bioscoopmonitor 2019

Stip wethouder Bas Vollebregt vond dat ik me dan bemoeide met de inhoud en programmering. Dat doe ik niet. Dat is natuurlijk aan Nieuw Lumen. Filmkunst kan mensen aan het denken zetten en het zou een gemiste kans zijn als bepaalde groepen in de samenleving niet goed of geheel niet bereikt worden. Dat is een ambitie die ik wil toevoegen aan het moderne filmtheater .

Foyer van Nieuw Lumen met binnen café en een groot buitenterras dat een substanciële inkomstenbron moet worden.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / Stadspartij Delft / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Telegraaf: ’Schending’ kerk Oranjes Ophef en verbazing over uitbreidingsplannen in Delft

Bron Telegraaf Haaglanden 20 november 2020 De mogelijke aanbouw aan de Nieuwe Kerk in Delft zorgt voor reuring in de prinsenstad.
illustratie stiel

Telegraaf Haaglanden door Marieke van Essen

DELFT De uitbreidingsplannen voor de Nieuwe Kerk in Delft zorgen in de prinsenstad voor ophef en verbazing. De Protestantse Gemeente Delft heeft gekozen voor een moderne aanbouw in de tuin, maar volgens Hart voor Delft doet dit afbreuk aan het historische aangezicht van het veertiende-eeuwse rijkmonument.

„Dit is onze kerk, waar nota bene het Koninklijk Huis ligt begraven, onwaardig”, zegt Jan Peter de Wit.

De Nieuwe Kerk wil de huidige functies van museum en plek voor kerkdiensten uitbreiden naar (commerciële) evenementen. Voor dit ’huis van de toekomst’, waar onder andere concerten met maximaal duizend toeschouwers zullen plaatsvinden, is een extra ruimte nodig met onder meer een ontvangstgelegenheid, garderobe, keuken en vijftien tot twintig toiletten.

Tijdens een recente presentatie aan de gemeenteraad werd duidelijk dat het nieuwe gebouw een plek moet krijgen aan de kant van de Oude Langendijk. „En juist vanaf deze kant is het aangezicht zo indrukwekkend”, zegt De Wit. „De kaalheid en soberheid van de grootse kerk en toren en de leegte van het Marktplein midden in de stad. En dan het stadhuis als wereldse drukke blikvanger.”

Hart voor Delft is ’meer dan verbaasd’ over de keuze voor de bovengrondse uitbreiding. „Het was altijd de bedoeling dat de extra voorzieningen onder de grond zouden komen en er was al een omgevingsvergunning voor een ondergrondse kelder van 550 vierkante meter. De gemeente en de protestantse gemeente hebben zelfs jarenlang rechtszaken gevoerd met archeologen, omdat dit zou betekenen dat er 2100 skeletten geruimd moesten worden.”

Volgens de Protestantse Gemeente Delft zijn er slechts ’schetsontwerpen van de architect’ gepresenteerd. „De stad mag hier nog over meedenken. En ja, dat geldt ook voor het Koninklijk Huis”, zegt Wilco Blaak, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk. „Bij de uitbreiding zijn veel partijen betrokken, ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kijkt mee.”

Volgens Blaak is er van de ondergrondse variant afgestapt ’omdat de bouwkosten inmiddels zijn verdubbeld’. „Ook de reuring die ontstaan is over ondergronds bouwen op deze historische plek heeft meegespeeld bij de keuze voor deze variant.” Volgens de kerkdirecteur is nog niet bekend wanneer de bouw begint. ..Maar als het zover is, dan nog zullen de meningen verschillen. Wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk.”

De archeologen lieten overigens donderdag weten zich niet meer met het dossier Nieuwe Kerk bezig te houden.

Aanbouw in tuin Nieuwe Kerk is veel goedkoper dan beoogde ondergrondse kelder

Modelschets 1 van de bovengrondse uitbreiding in de Kerktuin

De gemeenteraad werd 12 november 2020 digitaal geïnformeerd over de uitbreiding van de Nieuwe Kerk.

Ik was in de veronderstelling dat die extra voorzieningen ruimte onder de grond zou komen op de plaats waar nu dat grasveld van de Kerktuin pronkt. De Protestantse Gemeente Delft (PGD) & gemeente Delft hadden alle rechtszaken gewonnen tegen archeologische bezwaren (ruimen 2100 graven) van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft en de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (uitspraak 2015). De PGD had uiteindelijk een omgevingsvergunning voor een ondergrondste kelder. Alleen zijn in die vijf jaar de bouwprijzen gestegen.

Dus wil de PGD nu goedkoper bovengronds een uitbreiding voor facilitaire zaken als toiletten, keuken, kleedruimte etc voor een meer commerciële invulling van het gebouw. De Nieuwe Kerk moet “de huiskamer van Delft” worden voor iedereen?

Het participatietraject is in 2018 begonnen en er zijn al drie bijeenkomsten geweest. De laatste juni 2019. De PGD heeft nu definitief gekozen voor een bovengrondse aanbouw in de kerktuin model C

Ik ben nu geïnformeerd. Maar de rol van de gemeenteraad is pas helemaal aan het eind. Pas als alle procedures doorlopen zijn dan komt de aanpassing van het bestemmingsplan in een coördinatieregeling van de omgevingsvergunning naar de gemeenteraad. Zal wel een ‘Wensen en Bedenkingen’ procedure zijn die zelden tot aanpassingen leidt.

Het college heeft in juni een intentieovereenkomst getekend die ik eerst eens ga lezen. Ondanks dat de PGD de ‘stad’ gedegen betrokken heeft bij de keuzen van de varianten waar de aanbouw moet komen, ben ik onaangenaam verrast. Bron Denk mee over de Nieuwe Kerk

Ik vind een moderne aanbouw in de Kerktuin erg zonde van het historische aangezicht van de Nieuwe Kerk vanaf de Oude Langendijk richting de Markt en het Stadhuis. Dat is juist zo indrukwekkend. De kaalheid en soberheid van de grootse Nieuwe Kerk en toren en de leegheid van het Marktplein midden in de stad. Met het Stadhuis als wereldse drukke blikkentrekker. Ik ben niet overtuigd dat er nu voor een financieel goedkopere bovengrondse oplossing gekozen moet worden. Maar het proces is al in volle gang en de keuze voor de uiteindelijke variant is al gemaakt.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Onderstaand modelschetsen die als voorbeelden dienen voor het Voorlopig Ontwerp

Opgegeven voor Zomerworkshop bij Stadsbouwmeester Tako Postma

Westlandseweg Delft / Nieuwe Gracht

Tako Postma stadsbouwmeester gemeente Delft heeft de raadsleden een uitnodiging gestuurd voor een zomerworkshop “De  Omgevingsvisie: “Wat willen we ermee bereiken?”.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de locatie van deze zomerworkshop bepaald. Daarover wordt u na 14 augustus a.s. nader geïnformeerd.

De stadsbouwmeester wacht met belangstelling op uw reactie en hoopt op een grote opkomst. En wenst u allen een prettig zomerreces.  

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

Delft Campus krijgt toch een Vleermuis stationsdak

In Delft ACTUEEL verslag vergadering op donderdag 28 mei van de gemeenteraad:

Stationskap Delft Campus

De nieuwe stationskap van station Delft Campus wordt 6,60 meter hoog, maar mag maximaal tien meter hoog worden. Dat staat in het Bestemmingsplan Stationskap waar een ruime meerderheid van de raad mee akkoord is gegaan.

Alleen de fracties van Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga stemden tegen het voorstel. Groep Stoelinga vindt het ontwerp te veel lijken op een vleermuis. Delft zou volgens die fractie geen Batman-station moeten krijgen dat verwijst naar de mogelijke bron van het coronavirus.

Stadsbelangen Delft diende samen met CDA, ChristenUnie, SP en OD een amendement in om de maximale hoogte van de kap in het bestemmingsplan te beperken tot 7,5 meter. Die hoogte zou volgens wethouder Brandligt problemen kunnen geven als er op het dak nog installaties geplaatst moeten worden. Het amendement kreeg alleen steun van de indieners en werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen.

Tegen de dure en misplaatste ‘Vleermuis’ Stationskap Delft Campus

De stationskap Delft Campus heeft de vorm van een Vleermuis.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft zit niet te wachten op een Vleermuis stationskap bij het Station Delft Zuid. O, het is Delft Campus geworden omdat de studenten het hier voor het zeggen lijken te hebben.

Dit Batman Stationsdak roept bij ons enkel zeer negatieve emoties op daar volgens de Chinezen de huidige Covid-19 virus pandemie ontstaan is door het eten van vleermuizen in Wuhan. Dood, verderf, angst met wereldchaos het gevolg.

GroenLinks wethouder Batman Brandligt

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt zegt dat dit dak voor de de huidige pandemie bedacht is. Ik had toen maar moeten ageren? Nou nee. Nu pas ligt het Bestemmingsplan Stationskap formeel in de gemeenteraad voor. Foutje van 60 cm te hoog gemaakt.

Wethouder Brandligt zegt nu “Het dak is al besteld! Er kan niks aan veranderd worden!” Dat is zijn fout dan, dat hij de besluitvorming niet in de juiste volgorde doet. Deze Solist trekt zich trouwens niets aan van de gemeenteraad op al zijn dossiers.

Toch betaalt de gemeente Delft 1 miljoen euro mee aan de ontwikkeling Delft campus waaronder de Stationskap Delft Zuid

Het is eigenlijk geen Stationskap maar meer een zonnepanelen dak. Er wordt stroom opgewekt voor het station Delft Campus. Financieel is het allemaal niet toegelicht. Er is niet veel stroom nodig want er is niet eens een koffiehuisje met Febo of Pax automaat. Mag niet van GroenLinks.

Nee dus. Het Groene Energiegeloof wordt hier boven functionaliteit gezet. Dit Batman stationsdak dekt maar een klein deel van de perrons af bij regen. De hoogte van 6,6 meter werkt ook niet mee om het droog te houden. Aan de Rotterdamse kant sta je gewoon in de regen. Batman Brandligt zegt hierop: “dan ga je maar onder het Kruithuisweg viaduct staan”.

Resumerend stellen wij dat wethouder Batman Brandligt een bestuurlijk onbehoorlijke weg gevolgd heeft. Dat wij Tegen deze zwarte Vleesmuis Batman Pandemie show stationskap zijn. Beter ten halve gekeerd….

Delft betaalt fors mee terwijl dat niet noodzakelijk is bij deze Prorail ontwikkeling. Wij willen dan ook een normaal dak boven en over de gehele lengte van de perrons. Zodat trein forensen droog in en uit de trein kunnen stappen bij regen.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga