Commissie RVW proactief

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-crossing-out-reactive-writing-proactive-image11479925In een bijzonder en rommelig geleide commissievergadering RVW afgelopen dinsdag, kwamen diverse onderwerpen aan de orde waarover formeel de raad nog geen beslissing neemt. Wel was de winst bij alle onderwerpen, dat de raad niet pas bij de definitieve besluitvorming wordt geconfronteerd, maar in een eerder stadium meepraat over voorgenomen plannen van het college. Proactief dus. Meer lezen

Ambitie Groen aangescherpt

GroenDe gemeenteraadsvergadering van 21 februari 2013 stond onder andere in het teken van de nota groen. Na de commissiebehandeling, waarin dit onderwerp uitvoerig was besproken, deed de raad dat nog eens uitgebreid over. Er kamen een drietal groen moties aan de orde. Twee moties van Groen Links en een motie van de ChristenUnie werden door Stadsbelangen Delft en andere fracties mede ingediend.  

Dat groen belangrijk is, is voor iedereen wel duidelijk. Toch bleek de nota groen op een aantal onderdelen aangescherpt te moeten worden. Het kan geen kwaad om de druk te houden op de ambitie groen. Vooral waar het gaat bij bestemmingsplannen. In bestemmingsplannen moet nu voortaan een paragraaf groen worden gevoegd, zodat wordt verantwoord of groen verdwijnt en zo ja, waar dat wordt gecompenseerd. Als dat niet wordt gecompenseerd, dan moet de raad hierover uitleg krijgen. Dat neemt niet weg dat enige realisme best op zijn plaats is, want het is onmogelijk om elk grassprietje dat verdwijnt te vervangen. 

De bezuinigingen op het groenonderhoud worden langzamerhand zichtbaar in onze stad en de stad wordt er daardoor niet aantrekkelijker op. Duidelijk is wel dat veel inwoners initiatief tonen om zelf aan de slag te gaan met groene initiatieven. Het is momenteel voor de meeste bewoners niet duidelijk welke ruimte ze zelf hebben om bij te dragen aan de staat van het groen in hun woonomgeving. Daarom werd het college onder andere gevraagd met heldere kaders en criteria te komen voor de mogelijkheden van het overdragen van groenbeheertaken aan bewoners, bedrijven of verenigingen. 

Bijzonder was wel dat de PvdA het eigenlijk wel eens was met de moties van Groen Links, maar de moties toch niet steunde. Wellicht ontstaan er langzamerhand scheurtjes in de coalitie of heeft de PvdA niet door dat de gemeenteraad wordt geacht dualistisch te opereren.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


‘Even rechtzetten’

pisa-dubbelIn gemeenteraadsvergadering van 24 november 2011 beweerde de heer Stoelinga dat Stadsbelangen, samen met de fracties van het CDA, SP en Leefbaar Delft, tijdens de raadsvergadering van 3 november 2005 een motie van afkeuring had ingediend tegen de burgemeester.

Wij hebben dat even nagezocht. Deze bewering van de heer Stoelinga is volstrekt onjuist. De motie werd ingediend tegen het voltallige college omdat de vier fracties vonden dat het interne onderzoek van mei 2005 niet zorgvuldig was uitgevoerd en omdat het college de raad niet had geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen in deze kwestie.

Onderstaand de tekst van deze motie, die overigens door de meerderheid van de raad werd verworpen. Het leek ons goed om dit even recht te zetten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

“De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 3 november 2005, 

spreekt als zijn mening uit, dat: 

het niet zorgvuldig is dat het intern onderzoek van 13 mei 2005 naar de gang van zaken rond het subsidieverzoek van de restauranthouder én de beschuldigingen over vermeende corruptie van de heer Baljé is uitgevoerd zonder dat besprekingsverslagen zijn gemaakt;

het rapport van 13 mei van de gemeente voorzover dat betrekking heeft op de subsidieverlening aan de restauranthouder te haastig en onzorgvuldig is uitgevoerd, waarmee in dit verband bedoeld wordt dat de uitvoerend ambtenaar in ieder geval gehoord had moeten worden;

ter invulling van de actieve informatieplicht zoals in 2002 opgenomen in de Gemeentewet het college de raad had moeten informeren over de kennis van de uitvoerend ambtenaar dat een collegebesluit nodig was voor de subsidieverstrekking aan de restauranthouder. Deze kennis is in ieder geval tussen 13 mei en 16 juni 2005 doorgesijpeld naar hogere ambtelijke echelons;

voormelde handelswijzen afkeuring verdienen, waarbij dit verwijt de heer Vuijk niet treft, waar hij op 13 mei geen wethouder was, 

en gaat over tot de orde van de dag.”