Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2023 zal onze fractie een aantal moties indienen en ook een amendement.

1.Motie: stop met het vest-broekzak verhaal

Hart voor Delft vindt dat het rondpompen van geld niet meer van deze tijd en remt ook de bewoners c.q. vrijwilligers af om iets te doen voor hun wijk. Geef subsidie die ze verdienen en niet zoals nu, waardoor je twee/derde subsidie kwijt bent aan de huur, die vervolgens weer terugvloeit in de gemeentekas. Wij willen dat subsidie 100% ten goede komt aan de doelgroep in de stad en dat zijn onze Delftenaren. Zie onderstaande motie.

De gemeenteraad van Delft bijeen tijdens raadsvergadering op 29 juni 2023.

Constaterende dat:

 • er verschillende organisaties onder andere gebruik maken van wijkcentra die beschikbaar zijn voor wijkactiviteiten,
 • het in veel gevallen vrijwilligersorganisaties of Stichtingen zijn wat non profit organisaties zijn,
 • er een subsidie ter beschikking wordt gesteld, waarvan vaak twee derde deel aan huur op gaat,
 • deze huur moet worden betaald aan Sportfondsen,
 • Sportfondsen deze huur weer terug stort naar de gemeente,
 • dit een onnodige administratieve rompslomp is en niet meer is dan geld rondpompen,
 • de hoogte van de subsidie die in de beschikking staat eigenlijk totaal niet aan de uitvoering besteed wordt maar voor een groot gedeelte terugvloeit naar de gemeentekas.

Overwegende dat·

 • het hierdoor voor de deelnemende organisaties geen meerwaarde heeft om jaarlijks een hoog lijkend subsidie bedrag te ontvangen, die vervolgens voor een belangrijk gedeelte weer terugvloeit naar de gemeentekas,
 • op deze manier het subsidiegeld niet terecht komt bij de doelgroep, waarvoor het is bedoeld.
 • voor deze organisaties ook remmend werkt om activiteiten voor de wijk te organiseren.

Draagt het college op:

 • om te stoppen met deze manier van rondpompen van subsidiegeld.
 • in de beschikking duidelijk aan te geven welk gedeelte van het subsidiebedrag voor het uitvoerend werk is en welk gedeelte voor de huur.
 • te bekijken of er op een andere manier de huur kan worden geïnd dan de wijze waarop dat nu gebeurt.

En gaat over tot de orde van de dag.
Bram Stoop
Hart voor Delft

2.Motie: tijdig aan de slag met tieners

Ook een motie waarin we het college opdragen om tijdig aan de slag te gaan met onze tieners in de stad. Hart voor Delft maakt zich ernstige zorgen over deze doelgroep die niet goed in beeld is en ook niet goed bediend wordt. Na een gesprek met onder andere Delft voor Elkaar blijkt dat er in Delft geen structureel beleid is voor deze doelgroep tot 16 jaar.

Tijdens de Algemene Beschouwingen eind 2022  heeft Hart voor Delft aangegeven dat we geld moeten uitgeven in Delft op basis van urgentie en prioriteit. Deze doelgroep de tieners  voldoet wat ons betreft aan beide eisen. Dus aan de slag ermee, vinden wij. Wij hopen dat de andere politieke ook de ernst van de situatie inzien en onze motie steunen.

De gemeenteraad van Delft bijeen tijdens vergadering op 29 juni 2023.

Constaterende dat:

 • jongeren steeds meer op zeer jeugdige leeftijd delicten plegen
 • op dit moment volgens Humanitas 500 jeugdigen in Delft afhankelijk zijn van de voedselbank en het aantal probleem gezinnen stijgende is
 • ook uit diverse onderzoeken (ook landelijk) blijkt dat het niet goed gaat met onze jeugd c.q. tieners
 • we te maken hebben met jeugd die makkelijk beïnvloedbaar is en ten prooi kunnen vallen aan criminele organisaties.

Overwegende dat:

 • ook Delft regelmatig geconfronteerd wordt met geweldsdelicten waar jeugdigen bij betrokken zijn
 • Delft op dit moment 4 jongerenwerkers heeft voor heel de stad
 • de jongerenwerkers uitsluitend ambulant ingezet worden als er problemen zijn ontstaan zoals nu op de Papsouwselaan
 • er in heel de stad volgens Delft voor Elkaar geen structureel tienerwerk is wat een zorgwekkende zaak is
 • gemeente Delft het grote risico loopt dat we achter de feiten aan blijven lopen.

Draagt het college op

 • met de deelnemende organisaties zoals Delft voor Elkaar op korte termijn om de tafel te gaan met als doel stadsbreed tienerwerk op te zetten
 • financiële middelen beschikbaar te stellen om tienerwerkers aan te stellen bijvoorbeeld vanuit leefbaarheid en veiligheid
 • het tienerwerk de prioriteit te geven die het verdient om daarmee te voorkomen dat veel van onze tieners het foute pad op gaan
 • de raad in Q 4 van dit jaar te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag

Bram Stoop
Hart voor Delft

3.Motie: Houdt Het Oudensehuis De Linde open

Activiteiten en voorzieningen die duidelijk voorzien in een behoefte en ook nog eens grotendeels worden georganiseerd door vrijwilligers moet je niet laten verdwijnen. Vandaar onderstaande motie.

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 29 juni 2023.

Constaterende dat:

 • Het Oudensehuis De Linde sinds vier jaar actief is,
 • Het Oudensehuis De Linde een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum is voor mensen met beginnende dementie/geheugenklachten en hun naasten,
 • kan worden vastgesteld dat aan een dergelijke voorziening grote behoefte is gezien de vele activiteiten die de afgelopen vier jaar met succes zijn gehouden,
 • activiteiten grotendeels door vrijwilligers worden georganiseerd.

Overwegende dat:

 • Het Oudensehuis de Linde helaas heeft moeten besluiten haar activiteiten per 1 augustus 2023 te moeten beëindigen, omdat er onvoldoende draagvlak is gecreëerd voor structurele financiering en voor samenwerking met partners in de dementieketen Delft,
 • hierdoor een belangrijke voorziening dreigt te verdwijnen voor mensen met beginnende dementie/geheugenklachten,
 • bewezen is dat er behoefte is aan een dergelijke voorziening in onze stad en dat Delft zich moet inzetten om dergelijke voorzieningen te behouden.

Verzoekt het college:

 • met spoed in gesprek te gaan met Het Odensehuis De Linde en te bezien hoe de activiteiten van deze voorziening per 1 augustus 2023 gehandhaafd kunnen worden,
 • de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten van de inzet van het college,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bram Stoop
Hart voor Delft