http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-crossing-out-reactive-writing-proactive-image11479925In een bijzonder en rommelig geleide commissievergadering RVW afgelopen dinsdag, kwamen diverse onderwerpen aan de orde waarover formeel de raad nog geen beslissing neemt. Wel was de winst bij alle onderwerpen, dat de raad niet pas bij de definitieve besluitvorming wordt geconfronteerd, maar in een eerder stadium meepraat over voorgenomen plannen van het college. Proactief dus.
Diverse insprekers spraken in over niet geagendeerde onderwerpen. Het betrof het voornemen van het college de bouwhoogte in het bestemmingsplan Harnaschpolder aan te passen en een besluit te nemen over het afgeven van een omgevingsvergunning betreffende dansschool Wesseling. Het grootste deel van de avond werd besteed aan de uitbreidingsplannen die LAGA heeft.

Dansschool Wesseling
Inwoners van de omgeving Buitenwatersloot zien het niet zitten dat dansschool Wesseling in deze buurt wordt gevestigd. Zorgen over geluids- en parkeeroverlast zijn de voornaamste voorspelbare argumenten. Op zichzelf heeft Stadsbelangen Delft begrip voor de geuite zorgen en nemen deze serieus. Opvallend was wel dat de bewoners daarnaast allerlei argumenten aandroegen, die gebaseerd zijn op aannames, op niet onderbouwde gevoelens en zaken waar bewoners niet over gaan.

Zo meenden de bewoners bijvoorbeeld dat, als de dansschool alleen danslessen zou geven, de ondernemer het dan financieel niet zou redden. Mooi dat de bewoners in het oude stationsgebouw een alternatief zien, maar dat gebouw is geen eigendom van de gemeente. De heer Wesseling had de bewoners uitgenodigd voor een gesprek, maar had zich laten vertegenwoordigen door twee andere mensen, die de plannen met de bewoners bespraken. Voor de bewoners was dat het argument om vooral accent te geven aan de afwezigheid van de heer Wesseling bij deze afspraak. Het was zeker handig geweest als de heer Wesseling dat vooraf had gemeld aan de bewoners. Zij gaan voorbij aan het feit, dat er wel een afvaardiging namens de heer Wesseling aanwezig was.

Op de vraag vanuit de commissie of de vestiging van alleen de dansschool zonder extra activiteiten wel aanvaardbaar zou zijn, bleven de bewoners vaag. Duidelijk is dat men het gewoon niet wil, maar zeg dat dan ook. Dansschool Wesseling heeft een rijke historie in onze stad. Ook op hun voormalige locatie aan de Houttuinen werden regelmatig feesten gegeven. Voor zover ons bekend, heeft dat nooit geleid dat overmatige overlast voor de omgeving.

Het kan toch niet zo zijn, dat er geen plaats meer is voor Wesseling in onze stad? Wesseling moet overigens aan diverse voorwaarden voldoen. Aan de dansschool om aan te tonen dat zij zich op deze plaats kunnen vestigen zonder dat dit leidt tot overlast voor de bewoners. Discussie krijgt nog een vervolg.

Bouwhoogte bestemmingsplan Harnaschpolder
Bij dit niet geagendeerde onderwerp blijkt maar weer eens dat de laatste jaren een tendens is ontstaan dat bestemmingsplannen geen enkele rechtsbescherming meer bieden aan inwoners. Leidend wordt steeds mee wat ontwikkelaars willen en vervolgens worden bestemmingsplannen daarop aangepast, waardoor inwoners met onverwachte situaties voor hun voordeur worden geconfronteerd. Stadsbelangen Delft vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Over het voornemen van het college om dit bestemmingsplan aan te passen, hebben wij met andere fracties technische vragen gesteld. Ook deze discussie krijgt later dit jaar nog een vervolg.

LAGA
De ambities van LAGA over topsport en hun uitbreidingsplannen aan de Nieuwelaan zorgen voor grote onrust bij bewoners in de omgeving. Hoewel Stadsbelangen Delft begrip heeft voor de ambities van LAGA, is er tot op heden onvoldoende overleg geweest met de bewoners over deze plannen. Niet alle alternatieve mogelijkheden zijn onderzocht en er is onvoldoende rekening gehouden met kwesties als beschermd stadsgezicht.

Desondanks wil de STIP wethouder een anterieure overeenkomst tekenen met LAGA. De wethouder stelt daarbij dat door ondertekening van deze overeenkomst geen onomkeerbaar besluit wordt genomen. Formeel heeft hij hierin gelijk, maar in de praktijk betekent dit dat de plannen van LAGA straks gewoon er doorheen worden gejast. De tendens in Delft de laatste jaren is, dat voor studenten alles mogelijk wordt gemaakt. Wat bewoners ervan vinden, wordt minder belangrijk gevonden.

Stadsbelangen Delft vindt, evenals diverse fracties in de commissie, dat de wethouder meer de regie moet pakken om met partijen in gesprek te gaan en deze bij elkaar te brengen. In gezamenlijk overleg moet dan naar een oplossing worden gezocht voor LAGA. Pas dan is de tijd om een anterieure overeenkomst aan te gaan. Wij zullen hiervoor een motie indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 26 maart 2015.

De proactieve houding van de commissie is even wennen voor het college. Stadsbelangen Delft verwacht dat deze tendens zich steeds meer gaat voordoen en terecht. Het college is dus gewaarschuwd!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman