Wij zoeken jou met een Hart voor Delft!

Hart voor Delft is een lokale politieke stadspartij met veel aandacht en passie voor onze stad en haar inwoners. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons bestuur als bestuurslid willen versterken, zoals onder andere het secretariaat. Het secretariaat verzorgt onder andere de ledenadministratie en de in- en uitgaande post namens het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van onze partij, zoals:

  • Onderhouden contacten met leden
  • Contacten met de fractie in de gemeenteraad
    (de fractie heeft overigens haar eigen verantwoordelijkheid binnen de gemeenteraad)
  • Werven nieuwe leden voor onze partij en kandidaten voor de gemeenteraad
  • Financiën van de partij
  • In samenwerking met de fractie het opstellen van het verkiezingsprogramma en organisatie van de verkiezingscampagne

Het bestuur vergadert minimaal 6 x per jaar. Wil je hieraan als bestuurslid een bijdrage leveren, dan zoeken wij jou! Stuur even een berichtje naar: bestuur@hartvoordelft.nl en dan nemen we snel contact met jou op.

Bestuur Hart voor Delft, dé Stadspartij

Opeens miljoenen voor fietsparkeren?

Dit weekend hebben we ons enorm verbaasd om plots in de krant te lezen dat wethouder Huijsmans, in de nadagen van haar wethouderschap, opeens met grote oplossingen komt voor het fietsparkeerprobleem.

Al sinds 2019 heb ik, namens Hart voor Delft, al gepleit voor meer en betere fietsparkeervoorzieningen in de stad. Dit werd mij ingegeven door de enorme toename aan fietsen in het straatbeeld.

Nederland is een fietsland, dus Delft daarmee ook. Daar komt nog bij dat we van oudsher een studentenstad zijn, dus die fiets hoort daarbij.

Bij alle aanzetten die ik in de commissie Ruimte en Verkeer heb gedaan, was er altijd het antwoord van Martina Huijsmans: “Het is een moeilijke opgave, lastig om goede oplossingen te vinden, er is geen geld, ondergronds is te grootschalig en te duur voor Delft.”
Op aangeven dat het logisch is dat de wethouder naar financiering zou moeten zoeken, bij bijvoorbeeld het rijk of zelfs Europese fondsen, werd toen  niet gereageerd.

Zelfs tijdens een brainstormsessie in 2020, heb ik met deze wethouder en haar ambtenaren gesproken over het plan om onder de Brabantse Turfmarkt en een deel van de Molslaan en ondergrondse fietsgarage te bouwen, precies daar vanwege de ligging, midden in de binnenstad en omdat het goedkoper gebouwd kan worden, omdat het een voormalige gracht betreft, waarbij de kabels en leidingen langs de gevel liggen.

Maar ook na deze sessie bleven de antwoorden van de wethouder hetzelfde: “ Ondergronds is te grootschalig en te duur voor Delft.” En mijn verzoek om in ieder geval de mogelijkheid te onderzoeken, werd met heel veel woorden van de wethouder, in de commissie ruimte en Verkeer een soort van toegezegd, maar later weer ontkend.

Ook de te verwachten toename van fietsen in de binnenstad, door bijvoorbeeld de 15.000 woningen die we gaan bouwen (De Staal, Bethelpark en Schieoevers), is altijd onderschat door de wethouder. Ik heb altijd gezegd dat we 4.500 fietsparkeerplekken tekort komen voor de komende jaren, oplopend naar minimaal 6.000 als de nieuwe wijken worden opgeleverd.

Overigens jammer dat de wethouder niet de juiste weg bewandeld, door het te bespreken in de commissie Ruimte en Verkeer, maar dit nu vanuit het niets in de krant zet. Dat laat je toch denken dat het een inzet is voor de verkiezingen.

Wel is Hart voor Delft blij met de aandacht voor het fiets parkeren en dat de wethouder nu de aanbevelingen van Hart voor Delft overneemt.

We gaan er vanuit dat dit onderwerp alsnog in de commissie besproken gaat worden. Het idee van de inpandige stallingen zijn goed als tijdelijke noodoplossingen, maar als structurele oplossing wel heel erg duur. Daar kun je, als je kijkt naar de lange termijn, beter de ondergrondse fietsgarage mee financieren.

Een gemiste kans echter is dat we het wederom via de media moeten vernemen, wat bij dit college een strategie lijkt te zijn.  Maar de wethouder weet net zo goed als wij, dat dit in deze collegeperiode niet meer gaat lukken, wat eigenlijk bevestigd dat dit pure verkiezingsretoriek is en waar ze zich echt laat kennen.

Lees ook: https://www.ad.nl/delft/delft-trekt-miljoenen-uit-voor-fietsparkeren-we-hebben-wel-europees-geld-nodig~a420d832/

Lees ook: https://www.ad.nl/delft/fietsgarage-onder-de-brabantse-turfmarkt-en-molslaan-voorkomt-dat-delft-vastloopt~a433ccb2/

Marcel Koelewijn
Commissie Ruimte en Verkeer

Foto: Fred Leeflang.

Notitie versmalling Voorhofdreef

4VoorhofBetreft:  notitie versmalling Voorhofdreef

Delft,  27 december 2009

Inleiding
De gemeenteraad heeft in het kader van het LVVP, de herstructurering van het Poptahof en herontwikkeling van het winkelcentrum “In de Hoven” enkele jaren geleden besloten, naast een versmalling van de Papsouwselaan, ook een versmalling aan te brengen op de Voorhofdreef. Inmiddels zijn aan de Martinus Nijhofflaan nieuwe ontwikkelingen ontstaan met betrekking tot het vergroten van het winkeloppervlak en de ontwikkeling van vele nieuwe woningen.

Bovendien is binnen het LVVP als uitgangspunt en als voorwaarde voor het versmallen van de Papsouwselaan en de Voorhoofdreef aangenomen dat de Martinus Nijhofflaan (ter hoogte van het huidige viaduct) aangesloten zou worden op de Provinciale weg om een goede verkeersdoorstroming vanuit en naar de wijk te kunnen garanderen. De realisatie van deze aansluitingen is naar de mening van onze fractie tot nu toe een utopie gebleken.

Het LVVP is naar onze mening dan ook een verkeersplan dat in deze wijk alleen kans van slagen heeft als het plan volledig kan worden uitgevoerd. Het uitsluitend uitvoeren van de versmalling van de Papsouwselaan en de Voorhofdreef leiden in de huidige situatie zeker tot verkeersinfarcten die zowel het leefklimaat in het Voorhof, het Poptahof en de bezoekcijfers aan het winkelcentrum ‘In de Hoven’ zeer nadelig zullen beïnvloeden.     

Aanleiding
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2010-2013 heeft Stadsbelangen aandacht gevraagd voor het voorgenomen besluit om de Voorhofdreef te versmallen. De wethouder adviseerde de raad om over dit onderwerp van gedachten te wisselen in commissieverband. Vandaar deze notitie zoals door onze fractie aangekondigd.

In oktober/november 2009 hebben onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Kruithuisweg. De slechte communicatie over deze werkzaamheden, het gebrek aan adequate omleidingroutes en onduidelijke bebording leidden tot ongewenste filevorming zowel op de Provinciale weg richting binnenstad alsook op de Westlandseweg. Daarnaast lijkt de inmiddels gerealiseerde versmalling aan de Papsouwselaan meer overlast te veroorzaken dan gemak. De rijbanen voor het autoverkeer zijn krap uitgevallen.

De Voorhofdreef geldt (zeker als de aansluiting van de Martinus Nijhofflaan / Provinciale weg niet wordt gerealiseerd of kan worden) als de belangrijkste verkeersader in deze wijk. Niet alleen voor de bewoners van de wijken Poptahof en Voorhof, maar zeker ook voor de ruim 6.000 bewoners uit Tanthof-Oost, die (gedeeltelijk) de Voorhofdreef als doorgangsroute richting binnenstad gebruiken evenals de bezoekers aan onze stad en het winkelcentrum ‘In de Hoven’.

Bespreekpunt
Gezien de negatieve ervaringen op de Kruithuisweg, is het van belang de voorgenomen versmalling aan de Voorhofdreef nogmaals te bezien op haalbaarheid en uitvoering. En vooral op de volgorde waarin de geplande werkzaamheden zullen moeten plaatsvinden. De belangenvereniging Voorhof II West heeft daarnaast haar zorgen geuit over het idee dat op de twee fietspaden twee richtingsverkeer zal worden toegestaan. Het zou daarom niet onlogisch zijn als de gemeenteraad het genomen besluit te heroverwegen en af te zien van deze geplande versmalling.

Indien de gemeenteraad de voorgenomen versmalling aan de Voorhofdreef wil doorzetten, dan is het van belang de genomen beslissing nogmaals kritisch te bezien en de volgorde waarin de geplande werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Te denken valt dan aan:

– onderzoek nogmaals de verkeersafwikkeling in het Voorhof en betrek daarbij
  ook  de verkeersafwikkeling vanuit de wijk Tanthof-Oost
– zijn de omleidingroutes afdoende voor al het autoverkeer uit zowel de wijken 
  Voorhof  en Tanthof-Oost
– wat betekent de versmalling aan de Voorhofdreef voor de verkeersafwikkeling op
  de Provinciale weg (hierbij dienen ook de effecten worden meegenomen van 
  het  autoverkeer vanuit Tanthof-West en de Buitenhof)
– zorg eerst voor aansluiting Martinus Nijhofflaan op de Provinciale weg
– pas als de aansluiting op de Marinus Nijhofflaan gerealiseerd is, start dan met
  de versmalling van de rijbanen en zorg dat deze rijbanen breder zijn dan de
  rijbanen, zoals deze nu zijn gerealiseerd op de Papsouwselaan
– heroverweeg het twee richtingsverkeer op de fietspaden

Tot zover deze korte notitie ter bespreking in de commissie Ruimte en Verkeer.

Fractie Stadsbelangen-Delft

Toeristen Informatie Punt

2tip 003Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft,  30 december 2009

Betreft: schriftelijke vragen Toeristen Informatie Punt (TIP)

Geacht college,

De afgelopen maanden heb ik contact gehad met zowel wethouder Merkx als wethouder Vuijk over een pand dat binnenkort op de markt vrij komt. Het gaat hier om het pand Markt 49. Bedoeld pand is uitermate geschikt zijn om het Toeristen Informatie Punt in te huisvesten. De markt is in principe de plek waar een dergelijk informatie punt voor toeristen en anderen te vinden moet zijn.

Volgens onze informatie is de eigenaar van het pand bereid om met de gemeente onderhandelingen aan te gaan, waardoor een verhuizing van het TIP naar de markt wellicht gerealiseerd kan worden. Inmiddels hebben wij vanuit de gemeente bericht ontvangen, dat de gevraagde huurprijs dermate hoog is, dat een verhuizing van het TIP naar de markt niet haalbaar is.

Graag willen wij van u vernemen wanneer er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de eigenaar. Hoe zijn de onderhandelingen verlopen en welke voorstellen heeft de eigenaar richting de gemeende gedaan? Heeft de gemeente ook tegenvoorstellen gedaan en zo ja, welke? Als de gemeente geen tegenvoorstellen heeft gedaan, wat is daarvan de reden?

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
fractie Lijst Stoop
(mede namens de fractie Stadsbelangen-Delft)
 Bram Stoop