4VoorhofBetreft:  notitie versmalling Voorhofdreef

Delft,  27 december 2009

Inleiding
De gemeenteraad heeft in het kader van het LVVP, de herstructurering van het Poptahof en herontwikkeling van het winkelcentrum “In de Hoven” enkele jaren geleden besloten, naast een versmalling van de Papsouwselaan, ook een versmalling aan te brengen op de Voorhofdreef. Inmiddels zijn aan de Martinus Nijhofflaan nieuwe ontwikkelingen ontstaan met betrekking tot het vergroten van het winkeloppervlak en de ontwikkeling van vele nieuwe woningen.

Bovendien is binnen het LVVP als uitgangspunt en als voorwaarde voor het versmallen van de Papsouwselaan en de Voorhoofdreef aangenomen dat de Martinus Nijhofflaan (ter hoogte van het huidige viaduct) aangesloten zou worden op de Provinciale weg om een goede verkeersdoorstroming vanuit en naar de wijk te kunnen garanderen. De realisatie van deze aansluitingen is naar de mening van onze fractie tot nu toe een utopie gebleken.

Het LVVP is naar onze mening dan ook een verkeersplan dat in deze wijk alleen kans van slagen heeft als het plan volledig kan worden uitgevoerd. Het uitsluitend uitvoeren van de versmalling van de Papsouwselaan en de Voorhofdreef leiden in de huidige situatie zeker tot verkeersinfarcten die zowel het leefklimaat in het Voorhof, het Poptahof en de bezoekcijfers aan het winkelcentrum ‘In de Hoven’ zeer nadelig zullen beïnvloeden.     

Aanleiding
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2010-2013 heeft Stadsbelangen aandacht gevraagd voor het voorgenomen besluit om de Voorhofdreef te versmallen. De wethouder adviseerde de raad om over dit onderwerp van gedachten te wisselen in commissieverband. Vandaar deze notitie zoals door onze fractie aangekondigd.

In oktober/november 2009 hebben onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Kruithuisweg. De slechte communicatie over deze werkzaamheden, het gebrek aan adequate omleidingroutes en onduidelijke bebording leidden tot ongewenste filevorming zowel op de Provinciale weg richting binnenstad alsook op de Westlandseweg. Daarnaast lijkt de inmiddels gerealiseerde versmalling aan de Papsouwselaan meer overlast te veroorzaken dan gemak. De rijbanen voor het autoverkeer zijn krap uitgevallen.

De Voorhofdreef geldt (zeker als de aansluiting van de Martinus Nijhofflaan / Provinciale weg niet wordt gerealiseerd of kan worden) als de belangrijkste verkeersader in deze wijk. Niet alleen voor de bewoners van de wijken Poptahof en Voorhof, maar zeker ook voor de ruim 6.000 bewoners uit Tanthof-Oost, die (gedeeltelijk) de Voorhofdreef als doorgangsroute richting binnenstad gebruiken evenals de bezoekers aan onze stad en het winkelcentrum ‘In de Hoven’.

Bespreekpunt
Gezien de negatieve ervaringen op de Kruithuisweg, is het van belang de voorgenomen versmalling aan de Voorhofdreef nogmaals te bezien op haalbaarheid en uitvoering. En vooral op de volgorde waarin de geplande werkzaamheden zullen moeten plaatsvinden. De belangenvereniging Voorhof II West heeft daarnaast haar zorgen geuit over het idee dat op de twee fietspaden twee richtingsverkeer zal worden toegestaan. Het zou daarom niet onlogisch zijn als de gemeenteraad het genomen besluit te heroverwegen en af te zien van deze geplande versmalling.

Indien de gemeenteraad de voorgenomen versmalling aan de Voorhofdreef wil doorzetten, dan is het van belang de genomen beslissing nogmaals kritisch te bezien en de volgorde waarin de geplande werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Te denken valt dan aan:

– onderzoek nogmaals de verkeersafwikkeling in het Voorhof en betrek daarbij
  ook  de verkeersafwikkeling vanuit de wijk Tanthof-Oost
– zijn de omleidingroutes afdoende voor al het autoverkeer uit zowel de wijken 
  Voorhof  en Tanthof-Oost
– wat betekent de versmalling aan de Voorhofdreef voor de verkeersafwikkeling op
  de Provinciale weg (hierbij dienen ook de effecten worden meegenomen van 
  het  autoverkeer vanuit Tanthof-West en de Buitenhof)
– zorg eerst voor aansluiting Martinus Nijhofflaan op de Provinciale weg
– pas als de aansluiting op de Marinus Nijhofflaan gerealiseerd is, start dan met
  de versmalling van de rijbanen en zorg dat deze rijbanen breder zijn dan de
  rijbanen, zoals deze nu zijn gerealiseerd op de Papsouwselaan
– heroverweeg het twee richtingsverkeer op de fietspaden

Tot zover deze korte notitie ter bespreking in de commissie Ruimte en Verkeer.

Fractie Stadsbelangen-Delft