De crisis voorbij, de Delftenaar voorop! Dat is het uitgangspunt van de meedenkbegroting van het CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft. Na jaren van zware bezuinigingen, kent de begroting weer een meerjarig overschot en zijn nieuwe bezuinigingen niet nodig. Dat is goed nieuws!

Toch zijn de bezuinigingen van de afgelopen jaren nog goed voelbaar in Delft. In de begroting voor 2017 die het college van B&W aan de Delftse gemeenteraad heeft voorgelegd staan voorstellen om het herstel van Delft kracht bij te zetten. Zo is er naar aanleiding van het rapport Deetman een investeringsprogramma met de naam ‘Nieuw Elan’ uitgedacht dat ontwikkelingen in de stad moet versnellen. Ook wordt er weer meer ingezet op de kwaliteit van de openbare ruimte.

Toch mist er nog wat. Het CDA, de ChristenUnie en Stadsbelangen Delft willen constructief meewerken aan een goede begroting voor het komende jaar. Het gaat erom nu besluiten te nemen waar Delft de komende jaren sterker van wordt. En volgens ons kan de begroting nog wel een aantal verbeteringen gebruiken.

Na jaren van bezuinigingen is het belangrijk dat de burger ook weer wat meer terug ziet van alle offers die zijn gebracht. Wij presenteren daarom de meedenkbegroting 2017. In onze voorstellen gaan de belastingen en eigen bijdrages in de zorg omlaag. De hondenbelasting wordt definitief niet ingevoerd, is er meer inzet op ouderenhuisvesting, sport en cultuur voor jongeren, handhaving, de Buitenhof en extra inzet op de kwaliteit in de openbare ruimte. Twee buurthuizen en de kinderboerderijen, die het lef hebben gehad om een zelfstandige doorstart te maken, krijgen een eenmalige bijdrage als waardering voor de door hen geleverde prestatie.

Uiteraard zijn de voorstellen financieel gedekt. In 4 jaar tijd blijft de door het college voorgenomen storting in de algemene reserve voor het versterken van het weerstandsvermogen, op peil. Het Parelfonds om het investeringsprogramma te financieren blijft op sterkte met een investering van ongeveer 5,5 mln euro. Er worden enkele aanvullende bezuinigingen voorgesteld en de gemeente krijgt een taakstelling om de groei van de uitgaven binnen de perken te houden. Ook moet het college het vanaf 2018 met 1 FTE minder doen.

De 3 fracties geven met deze meedenkbegroting het startschot van de begrotingsbehandeling. Wij hebben met onze voorstellen de Delftenaar voor ogen. Nu het weer wat beter gaat met de begroting, moet het nu ook weer beter met Delft en haar Delftenaren gaan. Wij roepen op tot een constructieve behandeling van de begroting en zien uit naar een vruchtbare samenwerking met college en coalitie partijen.

Fracties Stadsbelangen Delft, CDA, ChristenUnie