Groen campus met drie scholen in Tanthof niet haalbaar

Vanmorgen kwam dan het verlossende woord. Het college van B&W gaat vooralsnog niet door met het plan om een groen campus te ontwikkelen met 3 scholen in het Tanthof. De juridische, financiele en planologische risico’s zijn te groot op dit moment. Een verstandig besluit, hoewel daarmee het probleem van het basisonderwijs in het Tanthof nog niet is opgelost.

Wethouder Lennart Harpe vindt het jammer dat het niet lukt om de drie scholen te huisvesten op deze centrale locatie en geeft in het persbericht van vanmorgen een uitgebreide toelichting op het besluit van de gemeente.

Hart voor Delft heeft altijd vanaf het begin gezegd eerst het onderzoek af te willen wachten, en na een eventueel definitief voorstel van het college, een besluit te zullen nemen. Eén ding stond voor onze fractie altijd vast, namelijk dat de Kinderboerderij moest blijven bestaan. Over het idee is ten onrechte veel onrust geweest in de wijk. Dat dit mede werd veroorzaakt door enkele raadsleden is een minder positief punt.
Meer lezen

Vragen vertraging Spoorzonetraject

Neopost_2Aan      : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft , 14 februari 2011
Betreft : verzoek om informatie en schriftelijke vragen inzake het Spoorzonetraject

Geacht college,

In het kader van de extra vertraging van een jaar (inmiddels twee jaar) die het Spoorzonetraject heeft opgelopen als gevolg van verkeerde(?) meetwaarden van de grondwaterstanden, heeft de informatie die wij ontvingen tijdens de commissie SVR van 13 januari 2011 en 3 februari 2011 bij onze fractie geleid tot de (on)nodige verwarring en meer vragen opgeroepen dan antwoorden. Reden waarom onze fractie enkele zaken verder wil (laten) onderzoeken.

Wij willen de volgende informatie hebben.

1. De in de periode 2005-2008 verzamelde, en door kennisinstituten beoordeelde, meetwaarden van de grondwaterstanden op basis waarvan het contract met de aannemer werd opgesteld.

2. De rapportages waarin staat vermeld hoe de verzamelde en geanalyseerde
grondwatergegevens zijn vertaald naar de in het contract opgenomen ontwerpwaarden.

3. Informatie over aanvullende onderzoeken met betrekking tot de grondwaterstanden indien die er in de periode 2005-2008 zijn geweest.

4. Het contract, of in ieder geval de passages uit het contract, waarin verkeerde meetresultatenvan de grondwaterstanden zijn opgenomen.

5. De meetgegevens van bedoelde grondwaterstanden op basis waarvan de aannemer stelde dat de gegevens in het contract niet juist zijn.

Vervolgens vragen wij ons af het college nog een second opinion heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de geconstateerde fout.  Zo nee waarom niet en zo ja, wat was hiervan het resultaat?

Wij zien uw informatie en beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer/Aad Meuleman

Overdreven beleefdheid?

Het is volstrekt logisch dat commissie- en raadsleden op fatsoenlijke wijze met elkaar het debat aangaan in commissie en raad.

Minder logisch is dat, steeds als men het woord krijgt, de kreet: ‘dank u wel voorzitter’ wordt gebruikt of wanneer een wethouder antwoordt op vragen:  ‘ik bedank de wethouder voor de beantwoording’ .

Op de eerste plaats is het logisch dat een fractie het woord krijgt als men daarom vraagt en daarnaast is het de taak en het werk van een wethouder/burgemeester om antwoorden te geven op gestelde vragen. In beide situaties is een ‘dank je wel’ niet  nodig. Beleefd zijn ja, overdrijven nee.

Vreemd is ook dat in bijdragen van fracties vaak het woord ‘voorzitter’ wordt gebruikt. Alsof de discussie wordt gevoerd met alleen de voorzitter. Het wordt tijd om deze overdreven en nutteloze beleefdheid te doorbreken. Bovendien scheelt het weglaten van deze onnodige kreten veel tijd en kunnen vergaderingen daardoor korter en effectiever verlopen.

Gewoon doen!

Stadsbelangen Delft