Vanmorgen kwam dan het verlossende woord. Het college van B&W gaat vooralsnog niet door met het plan om een groen campus te ontwikkelen met 3 scholen in het Tanthof. De juridische, financiele en planologische risico’s zijn te groot op dit moment. Een verstandig besluit, hoewel daarmee het probleem van het basisonderwijs in het Tanthof nog niet is opgelost.

Wethouder Lennart Harpe vindt het jammer dat het niet lukt om de drie scholen te huisvesten op deze centrale locatie en geeft in het persbericht van vanmorgen een uitgebreide toelichting op het besluit van de gemeente.

Hart voor Delft heeft altijd vanaf het begin gezegd eerst het onderzoek af te willen wachten, en na een eventueel definitief voorstel van het college, een besluit te zullen nemen. Eén ding stond voor onze fractie altijd vast, namelijk dat de Kinderboerderij moest blijven bestaan. Over het idee is ten onrechte veel onrust geweest in de wijk. Dat dit mede werd veroorzaakt door enkele raadsleden is een minder positief punt.

De partijen Onafhankelijk Delft en SP, die met spandoeken door de wijk liepen en een handtekeningenactie waren begonnen, en bij de inwoners het beeld opriepen, dat er al een besluit was genomen, moeten zich diep schamen. Tijdens een raadsvergadering werd er zelfs door deze twee partijen een motie van wantrouwen aangekondigd tegen PVDA- wethouder Schrederhof en de toenmalige VVD- wethouder van der Woude. Bühne politiek dus en bewust geen enkele positieve bijdrage van deze partijen, die het kennelijk leuker vinden met valse berichten bewoners op een verkeerd spoor te zetten.

Er werd geroepen dat bewoners er niet bij betrokken werden en er ook geen mogelijkheid tot  gesprek was. Tijdens de discussie in de gemeenteraad werd gezegd dat het een schande was hoe de gemeente met de bewoners in het Tanthof omging. De milieuclub met woordvoerder van Poelgeest  riep ook regelmatig via de media, dat ze niet meer in gesprek wilden met de gemeente en dat de plannen er al waren met als gevolg veel onrust in de wijk Tanthof. En dat, terwijl er nog geen definitief besluit genomen was. Inmiddels is ook aantoonbaar gebleken, dat het college vele pogingen heeft gedaan om met alle belanghebbenden in gesprek te gaan. Als je er dan voor kiest om niet met de gemeente te willen praten, moet je ook geen grote broek aantrekken met kreten als ‘schande’ en raadsleden al helemaal niet, terwijl die juist wel op de hoogte zijn van de werkelijke situatie.

Hart voor Delft is verheugd dat de campus nu vooralsnog niet doorgaat en de rust in de wijk terug kan keren. De wijk waarvan 75% tot de doelgroep 65 plus behoort, verdient dat ook!

Hart voor Delft weet dat het plan nu teruggaat naar de schoolbesturen, die dan met een andere optie moeten komen. Het risico dat er straks helemaal geen scholen meer zijn vanwege te weinig leerlingen in het Tanthof, zou voor deze wijk een slechte zaak zijn. Hart voor Delft denkt hier dan ook weer graag over mee, maar zal dat doen, zowel luisterend naar alle belanghebbenden, maar vooral op de plek waar het hoort, namelijk in de raadszaal en op basis van feiten. Kinderen hebben nu eenmaal recht op goed onderwijs. Hart voor Delft is groot voorstander van openbaar onderwijs.

Onderstaand het persbericht van de gemeente.

Bram Stoop

Persbericht gemeente

Groene campus met drie scholen in Tanthof niet haalbaar

Het college van B&W is voornemens te besluiten om vooralsnog niet door te gaan met de ontwikkeling van een groene campus in Tanthof met een cluster van drie scholen, de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen. Uit het onderzoek van Onix blijkt dat de locatie Abtswoude / Kalfjeslaan ruimtelijk geschikt is voor de realisatie van een groene campus. Vanuit andere disciplines is er echter sprake van een aantal kritische kanttekeningen. Ruimtelijk is het inpasbaar maar de financiële, juridische en planologische risico’s zijn op dit moment te groot.

 Onderwijswethouder Lennart Harpe vindt het jammer dat het niet lukt om de drie scholen te huisvesten op deze centrale locatie. “Helaas kunnen we vooralsnog geen vervolgstap zetten voor de ontwikkeling van een groene campus met een onderwijsvoorziening centraal gelegen in de wijk. Deze locatie biedt veel mooie kansen, juist omdat in de planvorming de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen behouden blijven. Wij benadrukken het woordje vooralsnog. Het is zeker mogelijk dat, nadat wij met de scholen in overleg zijn gegaan over uitgangspunten en zoekrichtingen voor nieuwe onderwijslocaties, deze locatie voor een kleiner volume alsnog in beeld komt. Ook de schoolbesturen en de schooldirecties zullen teleurgesteld zijn. We gaan zo snel mogelijk met hen in gesprek over alternatieve huisvestingslocaties en -vormen.”

Grote risico’s
Financieel is er sprake van een tekort van minimaal 7,2 oplopende tot ruim 10 miljoen euro. Dit heeft met name te maken met de noodzakelijke verwervingskosten, kosten voor de inpassing van de kinderboerderij en de kindertuinen en de opstallen (afhankelijk van het model). Daarnaast zijn er kosten voor de inrichting van het terrein, voor natuur-inclusief bouwen, groencompensatie en kosten die de samenhangen met de verzachting van het programma (bijvoorbeeld de specifieke dakopbouw als uitgangspunt). Wat betreft de juridische en planologische risico’s is er in dit stadium onder meer onzekerheid over de milieueffecten als het gaat om de afstanden tussen de verschillende functies. Ook qua cultuurhistorie, milieu en ecologie zien we een aantal risico’s met het oog op het uiteindelijk wijzigen van het bestemmingsplan. Door aanhoudende weigering van zowel de Stichting Kinderboerderij als de Stichting Kindertuinen Delft was het niet mogelijk om in gezamenlijkheid met de gemeente en de scholen te bezien in hoeverre een aantal van deze risico’s verkleind konden worden.

Wijkopgave
Het vraagstuk van het realiseren van een toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Tanthof en de verdere doorontwikkeling van de wijk als geheel loopt al jaren en moet nog steeds beantwoord worden. Dit betekent dat bewoners rekening moeten houden met noodzakelijke ingrepen in de wijk. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw van appartementen rondom de huidige voorzieningen in beide wijkdelen beperkt, voor met name de ouderen die graag dicht bij de winkels in Oost en West willen blijven wonen.

 “Het was een ingewikkeld proces met veel belangen en afwegingen. We hebben zorgvuldig gekeken naar wat goed is voor de wijk en de scholen in relatie tot behoud en duurzame exploitatie van de kinderboerderij. Ondanks dat bewoners over het algemeen zeer tevreden zijn, spelen er diverse thema’s in de wijk die aandacht behoeven. We gaan nu verder met het opstellen van een perspectief voor de wijk Tanthof, waarbij wordt ingezet op het behouden en versterken van de kwaliteiten voor de wijk. Onderdeel daarvan blijft het versterken van de onderwijsvoorzieningen”, aldus gebiedswethouder Karin Schrederhof.

Vervolg
Op basis van de discussie in de raad neemt het college in het najaar een definitief besluit. In samenspraak met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor huisvesting van de scholen in Tanthof. De wijkopgave wordt in dat proces nadrukkelijk betrokken.

Noot voor de redactie: (niet voor publicatie)
Voor meer informatie of vragen aan het college kunt u terecht bij de gemeente Delft, persvoorlichting via persvoorlichting@delft.nl of 06 – 53 98 60 73.