Op 7 december 2023 diende ik namens Hart voor Delft, samen met de SP, een motie in bij de bespreking van de Woonvisie 2023-2030 in een poging het groeiende probleem van leegstand in Delft aan te pakken. Helaas werd deze motie door de coalitiepartijen weggestemd, ondanks de dringende noodzaak om actie te ondernemen.

Een van de kernpunten van de motie is het ontbreken van een leegstandsverordening in de leegstandwet van de gemeente Delft. Dit betekent dat er momenteel geen zicht is op leegstaande woningen, winkel- en kantoorpanden in de stad. Het gebrek aan transparantie op dit gebied vormt, indien nodig, een belemmering voor het effectief aanpakken van leegstand.

Het is opvallend dat de nieuwe Woonvisie pas in 2025 een onderzoek naar leegstand van woonhuizen start op basis van inschrijving in de basisregistratie. Dit is een trage reactie op een urgent probleem. Juist nu zouden concrete stappen moeten worden genomen om leegstand tegen te gaan, in plaats van te wachten op een onderzoek dat nog ver in de toekomst ligt.

De Leegstandwet biedt een potentieel effectief instrument om leegstaande woningen, winkelpanden of kantoren tijdelijk te verhuren, waardoor ze een nieuwe bestemming krijgen en de leefbaarheid in de stad wordt bevorderd. Het is zorgwekkend dat er wel in de 2e Kamer bezorgdheid is geuit over het ontbreken van een leegstandverordening in steden en dat niet alleen, de heer Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, adviseert ook om een leegstandsverordening in te voeren.

Er zijn wel steden, waaronder Amsterdam, die met succes leegstandsverordeningen hebben ingevoerd. Dit toont aan dat het implementeren van dergelijke maatregelen positieve resultaten kan opleveren. Een leegstandsverordening is niet alleen een instrument om leegstand in kaart te brengen, maar ook om het actief terug te dringen.

De motie van Hart voor Delft riep op tot het in gesprek gaan met andere gemeenten die succesvolle maatregelen hebben genomen tegen leegstand en al leegstandsverordeningen hanteren. Het verkennen van ervaringen en resultaten zou waardevolle inzichten opleveren. Ons verzoek was om vóór het zomerreces van 2024 een voorstel voor een leegstandsverordening op te stellen aan de hand van de Leegstandwet. Maar nee, motie werd weggestemd!

Hart voor Delft blijft zich inzetten voor een effectieve aanpak van leegstand en zal blijven streven naar een leefbare stad waar woningen, winkelpanden of kantoren niet onnodig leegstaan.

Sylvia Grobben
fractie Hart van Delft

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003403/2018-06-13

https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/leegstand-te-lijf-2.0_202012116.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/gemeenteraad-uw-leegstandsverordening-een-atp8e/?originalSubdomain=nl