Vragen vertraging Spoorzonetraject

Neopost_2Aan      : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft , 14 februari 2011
Betreft : verzoek om informatie en schriftelijke vragen inzake het Spoorzonetraject

Geacht college,

In het kader van de extra vertraging van een jaar (inmiddels twee jaar) die het Spoorzonetraject heeft opgelopen als gevolg van verkeerde(?) meetwaarden van de grondwaterstanden, heeft de informatie die wij ontvingen tijdens de commissie SVR van 13 januari 2011 en 3 februari 2011 bij onze fractie geleid tot de (on)nodige verwarring en meer vragen opgeroepen dan antwoorden. Reden waarom onze fractie enkele zaken verder wil (laten) onderzoeken.

Wij willen de volgende informatie hebben.

1. De in de periode 2005-2008 verzamelde, en door kennisinstituten beoordeelde, meetwaarden van de grondwaterstanden op basis waarvan het contract met de aannemer werd opgesteld.

2. De rapportages waarin staat vermeld hoe de verzamelde en geanalyseerde
grondwatergegevens zijn vertaald naar de in het contract opgenomen ontwerpwaarden.

3. Informatie over aanvullende onderzoeken met betrekking tot de grondwaterstanden indien die er in de periode 2005-2008 zijn geweest.

4. Het contract, of in ieder geval de passages uit het contract, waarin verkeerde meetresultatenvan de grondwaterstanden zijn opgenomen.

5. De meetgegevens van bedoelde grondwaterstanden op basis waarvan de aannemer stelde dat de gegevens in het contract niet juist zijn.

Vervolgens vragen wij ons af het college nog een second opinion heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de geconstateerde fout.  Zo nee waarom niet en zo ja, wat was hiervan het resultaat?

Wij zien uw informatie en beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer/Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *