Mislukte en geldverslindende ‘shared space’ nu ook in Delft. Een nieuw financieel debacle?

‘Shared space’ is de naam van een D66 speeltje dat overal in het land wordt ingevoerd waar D66 invloedrijk is. In veel van deze steden is dit D66 speeltje faliekant mislukt. Het grootste voorbeeld hiervan is de Grote Marktstraat in Den Haag.

Verkeerswethouder Robert van Asten aldaar, uiteraard van D66, drukt daar koste wat het kost, de mislukking door. Weer 10 miljoen euro is vrijgemaakt voor omleidingsroutes, omdat de wethouder geen fietsen door de Grote Marktstraat wil, want het is volgens hem een promenade met ‘internationale allure’. Daar is dus voor fietsers geen plaats.

Als lid van dezelfde club, is de Delftse verkeerswethouder Martina Huijsmans ook groot voorstander van ‘shared space’ en heeft dit, uiteraard met behulp van haar coalitiegenoten, op een sluwe wijze, die we van dit college gewend zijn, er door geloodst.

Op de Oude Langendijk wordt dus, in het kader van de ‘rode loper’, shared space ingevoerd. Ook hier is nu al sprake van omleidingsroutes die moeten worden aangelegd. D66 raadslid Boris van Overbeeke gaf in de commissievergadering al aan dat shared space op de Oude Langendijk zeer krap gaat worden. Voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld in een rolstoel, is er volgens Van Overbeeke dan ook geen plaats. Die moeten dan maar omrijden via de Markt, is zijn devies.

De belangenverenigingen binnenstad, Delfia Batavorum en de fietsersbond hebben allen aangegeven dat dit systeem niet werkt op de smalle gracht. Ook Hart voor Delft heeft hard gestreden om het college terug te sturen naar de tekentafel. Alleen het hekwerk langs de gracht hebben we kunnen redden van de destructieve sloopwoede van dit college. De Delftenaar heeft weer niet mogen meepraten, want dit college is niet zo van burgerparticipatie.

Kortom, Delft krijgt haar shared space op een te smalle gracht waar alle weggebruikers, volgens mislukt D66 recept, elkaar mega in de weg gaan zitten. En de Delftenaar mag dit betalen, ook als dit project uitloopt op een faliekante mislukking. Omdat D66 het wil.

Hart voor Delft
Marcel Koelewijn

Lees hier verder het artikel in het AD: https://www.ad.nl/den-haag/op-de-grote-marktstraat-hebben-hagenaars-meer-aan-fietspad-dan-aan-promenade-met-internationale-allure~a04f546b/?fbclid=IwAR1428cKX7FGvncAKBowEmZTwzh3ysOdXUTAMX448Z90_NrONxMn6WLm8RM

‘Marcel Koelewijn wil graag in gesprek met Delftenaren over wat hen bezighoudt’

In Delft op Zondag van 23 mei 2021 wordt commissielid Marcel Koelewijn gevraagd waarom hij in de politiek is gestapt en wat hem daarin bezighoudt.

1: Wat doe je naast je raadswerk?
Naast mijn werkzaamheden als commissielid ruimte en verkeer ben ik brug/ en sluiswachter bij de Provincie Zuid/Holland.

2: Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Oh, dat zijn er meerdere, maar houd het op Hans van Mierlo en Pim Fortuyn.

3: Waarom koos je voor Hart voor Delft?
Ik heb de cursus ´politiek actief´ gevolgd in 2017. Bij de keuze voor een partij wist ik al gauw dat het een stadspartij moest zijn, want ik ben hier geboren en getogen. Dat werd dus Stadsbelangen Delft, dat nu is samengegaan met de Groep Stoelinga in Hart voor Delft.

4: Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Vanwege de commissie waar ik deel van uitmaak ben ik geïnteresseerd in Openbare Ruimte en Verkeer en alles wat wonen betreft, omdat dit direct invloed heeft op het dagelijks leven van mensen. Het bepaalt wat er bij jou in de straat en om de hoek gebeurd. Daarom is de lokale politiek zeer belangrijk voor mensen.

5: Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
Ik heb sinds 2018 bij mijn commissie lidmaatschap gezien dat het sociale aspect van die partijen waarvan je het zou verwachten, enorm is afgenomen. Ik mag graag denken dat ik alle partijen scherp houd om vooral aandacht te blijven houden voor leefbaarheid en de gemeente dienst/ en service verlenend wil houden voor alle inwoners van onze mooie stad.

6: Wat zou je politiek gezien graag willen verwezenlijken?
Schoon schip maken met de verpaupering van de stad en dan met name het toenemend aantal fietsen. Bij een tekort aan 2700 fietsparkeerplekken in de binnenstad en de 15.000 woningen die we gaan bouwen loopt dit tekort op tot ruim 6000 fietsparkeerplekken. De huidige wethouder lijkt dit probleem niet te kunnen oplossen en komt met adhoc maatregelen, waaronder horecaondernemers verantwoordelijk maken voor toezicht en handhaving en een hele dure stalling aan de Voldersgracht waar maximaal 100 fietsen kunnen staan.

De oplossing ligt wat mij betreft in een fietsparkeergarage onder de Brabantse Turfmarkt en de Molslaan tot aan de Hema. Daarna een winkelboulevard op de Brabantse Turfmarkt en de gracht weer terug op de Molslaan en klaar, een garage voor zo’n 6000 fietsen. Dat is pas toekomstbestendig!

7: Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Kijk, 90% van de gemeenteraadsleden zijn hoogopgeleid, waarvan de meeste ook nog op technisch gebied. Dat is logisch met een technische universiteit in de stad. Het lastige is dat deze mensen nogal taakgericht zijn, karakter technisch gezien. En dat gaat ten koste van het empathisch vermogen.

Dus bij een opgave wordt er een extern adviesbureau ingeschakeld, dat een rapport produceert. Dat wordt geanalyseerd en als het dan binnen budget valt als voldongen feit aangenomen. Maar waar in dit proces vinden we inspraak en participatie? Dus wat vinden de mensen ervan voor wie dit direct gevolgen heeft in hun dagelijks leven en hun directe omgeving? Dat is wat ik mis in de Delftse politiek en dus wat ik graag wil veranderen.

Ook ben ik iemand die graag ombudspolitiek bedrijft. Dit betekend dat Delftenaren die geconfronteerd worden met het gemeentelijk beleid of besluitvorming van het huidige college en dit voor hen een probleem wordt, ik graag met deze mensen in gesprek ga, hun verhaal wil aanhoren en als er ruimte voor is, mijn uiterste best wil doen om hun stem gehoord te krijgen in de gemeenteraad. Op lokaal niveau zoals bijvoorbeeld Pieter Omtzigt dit in de tweede kamer doet.

8: Heeft de corona-pandemie invloed op je werk als commissielid?
Op zich niet, behalve dan dat de commissie- en raadsvergaderingen nu nog online worden gehouden. Hierbij mis ik de lichaamstaal van alle betrokken mensen in de vergadering. Ik hoop daarom dat we zo snel mogelijk weer fysiek kunnen vergaderen.

9: Hoe kijk jij momenteel naar de landelijke politiek?
Het gedoe dat we nu in de landelijke politiek hebben is een duidelijk signaal dat er weinig verschil is tussen Kabinet en de Kamerleden, de zogenaamde macht en tegenmacht. Hierdoor verdwijnen duidelijke scheidslijnen die juist zo nodig zijn om de kiezer een weloverwogen keuze te kunnen laten maken.

Nu is het een soort eenheidsworst waardoor mensen gaan zeggen; “of je nu door de hond of de kat gebeten wordt”. En in de huidige situatie begrijp ik deze mensen wel. Dat zie ik ook terug in de Delftse gemeenteraad, maar hopelijk komt daar snel verandering in. Er moet wat te kiezen zijn voor mensen zonder dat het bij de vorming van een kabinet of college weer een grijze brei wordt.

10: Hoe zie je de nabije toekomst voor je in het kader van de verkiezingen op 16 maart 2022?
Met de nieuwe partij Hart voor Delft hebben we een geweldig team opgebouwd dat uiterst gemotiveerd is om voor Delft en haar inwoners aan de slag te gaan. Als grote stadspartij hoeven we ons niet aan landelijke partij richtlijnen te houden en kunnen ons daardoor volledig inzetten voor de Delftenaren.

Ik roep dan ook iedereen op om eens na te denken over wat er in je directe omgeving gebeurd en daar een mening over te vormen. Die mening wil ik graag horen, want dan kan ik in het stadhuis, wellicht jouw mening meenemen in het te vormen beleid. Via fractie@hartvoordelft.nl gaan we graag met jou, jong en oud, in gesprek.

Bron: Delft op Zondag, Willem de Bie.
Foto: Alyssa van Heyst Fotografie.

Een zwarte dag voor de stad!

Donderdagavond 9 juli is 
er wat naars gebeurd.
Het College (GroenLinks, Stip, D66, PvdA en VVD) heeft een gat geslagen in een groot goed dat ‘democratie’ heet.

Deze Gemeenteraadsvergadering was één groot toonbeeld van machtsvertoon en minachting voor de stad, haar inwoners en de oppositiepartijen. De 12 ingevoerde moties van de oppositie werden allemaal weggestemd, de Coalitie duldde geen tegenspraak.
Meer lezen

Speerpunten Het beste voor Delft!, lijst 9

  1. Lastenverlaging voor onze inwoners Delft is nog steeds de duurste stad van Nederland. Om van deze kwalificatie af te komen, wil Stadsbelangen Delft in de periode 2018-2022 geen verhoging afvalstoffenheffing en OZB, om zodoende tenminste landelijk gemiddelde te bereiken. En bij voorkeur onder het landelijke gemiddelde uitkomen. Dus lagere lokale heffingen/belastingen.
  2. Ouderenbeleid Stadsbelangen Delft wil dat in het nieuwe college het ouderenbeleid een exclusief onderdeel wordt van een wethouders portefeuille. Realisatie 55+centrum en zorgen voor doorstroming van ouderen.
  3. Inspraak inwoners en ondernemers Inwoners en ondernemers maximaal betrekken aan het begin van planvorming en tijdens uitvoering van plannen. Tijdige en begrijpelijke communicatie bij veranderingen en werkzaamheden.
  4. Leefbare- en Veilige stad Snelle verwijdering van rommel, openbare toiletten in de binnenstad, voldoende fietsvoorzieningen in de binnenstad, rechtvaardige handhaving (Delft gastvrij), buurtpreventie en wijkagent zichtbaar op straat.
  5. Aanpakken armoede versus economie De beste manier om dat te doen is om mensen niet gevangen te houden in een uitkering. Iedereen doet mee aan de Delftse samenleving ongeacht herkomst. Delft moet fors inzetten op het scheppen van werkgelegenheid en dus het versterken van onze economie. Niet alleen de kenniseconomie, maar ook in het Midden en Kleinbedrijf (o.a. de maakindustrie bevorderen). Dat zorgt voor banen en dat is pas echt de armoede aanpakken. Daarnaast administratieve lastenvermindering bedrijfsleven, o.a. leges, (omgevings-) vergunningen en horecavergunningen.
  6. Afvalbeleid Het afvalbeleid (gescheiden inzamelen) is en wordt geen succes. Leidt bovendien tot minder service en is duurder voor inwoners en ondernemers. Alles in één bak, want nascheiding is goedkoper, beter voor het milieu en leidt tot lagere lasten.
  7. Tegen gaan verkamering Studenten voornamelijk huisvesten op de campus en duidelijk maken dat Delft niet meer woonruimte aan studenten kan bieden met zicht op de campus. Inzetten op woonruimte voor studenten op campus en omliggende steden.
  8. Financieel gezond beleid Verantwoord investeren en geen geld uitgeven dat Delft niet heeft. 

Zie ook het verkiezingsprogramma via onderstaande link. http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8782#more-8782
Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

 

Inspraak Bomenwijk loont!

BomenwijkDe werkgroep Bomenwijk heeft zich verzet tegen het bestemmingsplan Bomenwijk.  Kern van de kritiek was dat, in tegenstelling tot eerdere afspraken, geen overleg meer had plaatsgevonden over de voortgang van de herstructurering Bomenwijk. Daarnaast was er ook inhoudelijk kritiek op dit plan. 

Oorspronkelijk was het bestemmingsplan ter bespreking geagendeerd in de commissie SVR van januari 2013. Tijdens de commissie bleek dat de werkgroep plotseling was geconfronteerd met het feit, dat het college het bestemmingsplan Bomenwijk ter besluitvorming aan de raad had voorgelegd. Reden voor de commissie om de bespreking van het bestemmingsplan door te schuiven naar de commissievergadering van februari 2013. Een aantal fracties, waaronder Stadsbelangen Delft, wilden met de werkgroep apart overleg hebben over hun bezwaren tegen het bestemmingsplan voordat het bestemmingsplan daadwerkelijk in de commissie zou worden besproken. 

Het gesprek met de werkgroep en een aantal fracties heeft op 5 februari 2013 plaatsgevonden. In de commissievergadering van 7 februari 2013 werd het bestemmingsplan besproken. Kern van de kritiek van de werkgroep is de mogelijkheid die in het bestemmingsplan wordt geboden om een woontoren van twaalf verdiepingen en een woonblok in T-vorm van vijf lagen met op de begane grond ruimte voor bedrijven te realiseren. De werkgroep vindt dat hiermee het karakter en de structuur van de wijk wordt aangetast. 

Zij hebben dan ook een alternatief plan opgesteld, waarbij onder andere de hoogte de hoogte van de toren wordt verlaagd van twaalf naar maximaal vijf bouwlagen en de bedrijfsruimten in het T-blok te laten vervallen. 

Wethouder de Prez zegde in eerste instantie toe dat hij serieus naar dit alternatief plan zou kijken en de gemeenteraad hierover zou informeren voor de raadsvergadering van 21 februari 2013. Vrijwel unaniem wilden alle fracties dat de reactie van het college op het alternatieve plan eerst nog een keer zou worden besproken in commissieverband. Hierdoor heeft de werkgroep de gelegenheid zich publiekelijk uit te spreken over de reactie van het college.

Een mooi voorbeeld hoe inspraak kan werken en een compliment aan de werkgroep Bomenwijk voor hun vasthoudendheid. De discussie wordt nu voortgezet in de commissie SVR van maart 2013 en het bestemmingsplan zal dan vermoedelijk ter besluitvorming worden vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van maart 2013.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

“Overleg” zonder inspraak

In de commissievergadering wist wethouder Koning het zeker. De  herinrichting  van de Papsouwselaan was in “overleg” met de ondernemers tot stand  gekomen.  Zeker waar het gaat om de nieuw geplande parkeervoorzieningen. De ondernemers zouden er zelfs mee hebben ingestemd. Dus onttrekking van  de Parallelweg aan de openbaarheid was geen enkel probleem.   

Voor Stadsbelangen reden om diverse ondernemers te benaderen en te  verifiëren of de beleving van de wethouder juist was. Er bleek helemaal  geen  instemming te zijn geweest van de ondernemers, laat staan dat er sprake is  geweest van inspraak of meedenken over de herinrichting. Enkele ondernemers  gaven aan: “wij hebben helemaal geen inspraak gehad in de plannen dan wel  aangegeven, dat wij het ermee eens zijn” en “er is een soort berusting  ontstaan onder de ondernemers”.   

De ondernemers maken zich vooral zorgen over het verdwijnen van  parkeerplaatsen vlak voor hun winkel. Het meters moeten sjouwen met een kinderledikant of  een zware zaagmachine is nu eenmaal niet de favoriete bezigheid van  klanten.   

De informatieavond die voor de ondernemers werd gehouden, bestond enkel  en alleen uit het meedelen hoe de herinrichting van de Papsouwselaan wordt vorm gegeven. Een typisch en bekend PvdA trekje met als  slogan: “wij weten wat goed voor u is”. Toen wij de wethouder tijdens de gemeenteraadsvergadering confronteerde  met de verkregen informatie, bleef zij stug volhouden, dat de ondernemers ”blij” zouden zijn geweest met de herinrichtingsplannen.

Hoe naïef kun je  zijn, want Stadsbelangen kan zich niet voorstellen, dat de ondernemers tegenover  de wethouder een ander signaal hebben afgegeven dan tegenover diverse  andere fracties in de raad. (oa het CDA) Opvallend was de reactie van de VVD. In eerste termijn fors kritisch  aanhaken (je moet toch wat om de ondernemers het idee te geven, dat je opkomt voor  hun belangen) en vervolgens in tweede termijn met droge ogen roepen:  “maar we gaan wel akkoord met het voorstel.” Niet echt geloofwaardig. Alleen meedelen, is geen overleg voeren. Laat staan inspraak hebben in  plannen. Daarom is Stadsbelangen niet akkoord gegaan met het voorstel om de  Parallelweg  te ontrekken aan de openbaarheid.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Doel niet bereikt

De burger dichter bij de politiek brengen. Op een nieuwe manier  heeft de gemeenteraad geprobeerd de burger kennis te laten  maken met de raad en in gesprek te gaan met de raadsleden.   

De organisatie zat perfect in elkaar, de sfeer was prima, maar  de opkomst viel tegen. Kader Abdolah hield een lezing en dat bleek voor de meeste mensen reden te zijn om naar het  stadhuis te komen. De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest om de burger  te betrekken bij de Delftse politiek. En steeds bleek de opkomst mager te zijn. Zo langzamerhand zou je de vraag kunnen stellen of de burger wel geïnteresseerd is in de politiek.   

Natuurlijk laat de burger gelukkig van zich horen als er zaken zijn die de burger direct raken, zoals bijvoorbeeld bij de dagopvang in de Surinamestraat het geval was. Maar avonden zoals de politieke markt hebben onvoldoende meerwaarde en blijken niet echt een  middel te zijn om de kloof tussen burger en politiek, als die er al is,  te verkleinen.   

Veel meer zouden raadsleden zelf contacten met de burger moeten  zoeken. Avonden organiseren in wijken, wellicht commissievergaderingen in wijken houden. Dus dichter bij de burger zelf.   

In ieder geval leveren avonden zoals afgelopen dinsdag te weinig  effect op. Wel waren er zo’n 35 “recepten”. De raad doet er goed aan om nu ook daadwerkelijk iets met deze recepten te doen. Dan zouden  de mensen die er wel waren in ieder geval het idee kunnen hebben, dat de politiek echt naar hen luistert. Anders zal deze avond wederom door de burger als teleurstellend worden ervaren.   
Fractie Stadsbelangen-Delft   

“Ingebrachte Recepten”  1. Geen politieke partijen meer, maar 37 onafhankelijke raadsleden. 2. Alle Delftenaren een gratis Delftpas om cultuur, sport en activiteiten te stimuleren. (als dat te duur is, hem veel goedkoper maken tot
€  10 pp)  3. Elk weekend 1 museum in Delft gratis, hierdoor trek je ook een ander  publiek.  4. Snel en veiligere kruising Foreestweg/provinciale weg met  ongelijkvoerse  kruising voor fietser.  5. Veel meer steun voor gezinnen die wonen naast asociale buren. Opvang. Snel vervangende huisvesting. En niet het uit Delft laten vertrekken  zoals  dat laatst gebeurde. (alleen laatste kans aanzoeken voor  asociale/criminele  huurders. Beter toezicht gemeente op woningbouwverenigingen)  6. Cursussen voor actieve burgers.  De gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers in het besturen van de  stad.  Raadsleden hebben daarbij behoefte aan “voeling met” of “feedback  van” deze burgers. Aan de andere kant zijn er, behalve burgers die voor hun eigen  belangen willen opkomen, ook burgers die behoefte hebben of bereid  zijn op te komen voor belangen van kleinere of grotere groepen medeburgers. Cursussen voor actieve burgers hebben tot doel de contacten tussen raadsleden en burgers te stimuleren. Net zoals de politieke markt maar dan op langere termijn, met meer diepgang en wederzijds. De doelstelling van de cursussen is in principe niet “partij”gekleurd. Dus puur inhoudelijk en “delft”gekleurd. Fracties kunnen echter, net als maatschappelijke organisaties, bijdragen aan het lesprogramma en de leerstof. Hierbij ligt de nadruk in eerste  instantie op het geven van inzicht in hoe beleid tot stand komt en hoe het wordt uitgevoerd, op wat “partijen”, fracties, coalities, college en ambtelijk apparaat drijft en op hoe de burger daar mee om kan gaan. Een bijkomende doelstelling is het verbeteren van het “klimaat” in de Delftse  politiek. Cursussen voor actieve burgers biedt de mogelijkheid, behalve de communicatie  met de burgers, ook de onderlinge communicatie in de Delftse politiek op een  hoger peil te brengen. Samenwerking in het “scholen” van actieve  burgers kan, zeker bij de lokale – en oppositiepartijen leiden tot meer samenwerking en  bundeling van krachten in de raadszaal. Dit laatste kan wellicht  helpen de  oppositie meer te gaan beschouwen als een constructief “tegenwicht”  dan als een “blok aan het been”. Bij de cursussen kunnen organisaties als  Breed Welzijn, het DOK en het ROC eventueel een rol spelen.  7. Meer goede woningen voor starters en betaalbaar.  8. Goede fietsenstallingen zonder glas op de vloer.  9. Goede regeling voor weghalen graffiti uit de binnenstad. 10. Meer stallingruimte voor fietsen rond de markt (en ook stadhuis) maar  dan wel gratis en ondergronds. 11. Meer gemeenteraadsfracties in de wijk. Weten de politieke partijen wat er in de wijk speelt. 12. Hondentoiletten of uitlaatplaatsen in de binnenstad. Is nu niet  aanwezig. 13. Meer informatie geven van raad en raadsagenda in de stadskrant.  Ook goede en betere informatie na de raads- en commissievergaderingen niet alleen via www.delftgemeenteraad  14. Camerabewaking bij het station is een goede zaak. Vooral het veiligheidsgevoel wordt hiermee verbeterd. Doorgaan dus! 15. Meer rekening houden met 65+ jarigen. Bv. Bussen, urgentieverklaringen voor alles tegelijk; fietsers op voetgangersgebied. 16. Jongerengarage. Kansarme jongeren stimuleren om werkervaring op te doen in een garage waar de monteur ook jongerenwerker is. De garage  levert kennis, maar ook sociaal emotionele ondersteuning. De garage  verhuurd gebruikte auto’s en onderhoudt deze. Een tweede /derde enz.  kans voor auto’s en jongeren die dreigen buiten de boot te vallen. 17. Als ik het voor het zeggen heb. Dan moeten de ambtenaren van het  stadhuis, niet gaan pesten. En een ieder toch zijn eigen belang voeren. Dat is goed. Maar geen mensen achter slot en grendel zetten. En  iedere  keer weer een stuk in de Delftse Post plaatsen. Waar zijn alle zeer  goede burgemeesters. 18. Iets met Vermeer? (een leuk en interessant centrum bijvoorbeeld) 19. Alle wijken mixen met diversiteit aan bewoners in opleiding, inkomen en afkomst. Achterstandswijken opwaarderen door in woningen ook studenten te plaatsen, van 2-1 appartement maken als 2 leegkomen (coöperaties afdwingen) luxer voor hoger inkomen. Zo wordt het voor  iedereen leefbaar in bijvoorbeeld het rode dorp.  20. 1. ga door met het beleid; 2. goed luisteren naar de inwoners;  3. geen woorden maar daden.  21. Alle subsidieaanvragen eerst naar het subsidiebureau (dus regel het  centraal)  22. www.allesvandelft.nl  23. Zorgen voor ontmoetingsruimte voor de bewoners van de 55+ flats in de  Mozartlaan Buitenhof. Er is een zorgknooppunt in aanbouw. Ik zou heel graag een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de 55+ flat. Dat zou  mogelijk zijn in het zorgknooppunt kunnen. 24. Woon in centrum Burgershof (prof. Telderslaan) en als ik naar de stad  wil  is bus 121 stampvol, kan niet zitten en er vaak zelfs niet in. (ben  78 jaar)  zou bus 81 (vanuit Delfgauw) niet een klein lusje kunnen maken  omdat die  wel ruimte heeft. Er wonen nog veel mensen daar (63 woningen) graag  uw aandacht.  25. Hondenpoep op Delftse Hout? Wat doen we met de fietsen die jarenlang  gestald zijn bij het station? Betere regelingen met de openbare vervoer.  26.Voor mij is Delft de stad vóór studenten. Technopolis is een duim  omhoog. Echter mag de aandacht voor middelbare scholieren verhoogd worden!  Betere boeken, betere voorlichting! Voor een vervolgopleiding. Sport,  creativiteit en wandelparken, parkeergelegenheden, hondenpoepaanpak!!  Niet alle aandacht aan de binnenstad schenken, Buitenhof en de Hoven  verdienen ook een kans. Jongeren beter aanpakken maar vooral  educatie!  27. Een Delftse Feestdag. Zoals Leerdam en Alkmaar hebben rond hun ontzet. Iets met Hugo de Groot, Vermeer of de grote stadsbrand. 28. Infrarood warmtefoto’s van alle huizen in Delft op de gemeentewebsite  zodat je kan zien of je je huis maar eens moet isoleren. Subsidie voor wie  dat ook doet. 29. Ik wil meer speeltuinen in de buurt.  30. Meer poppodia voor Delfts Talent, soepelere vergunningen voor dit  talent  voor Delftse Horeca. Delftenaren genieten en bezorgen talent live  ervaring  en horeca omzet. Per optreden € 200 subsidie aan betreffende  horecaondernemer. Helpt echt. 31. Formeer een “Delft Help Groep” (DHG) deskundigen op allerlei gebied  zoals  financiën, zorg, onderwijs, beroepskeuze etc. assisteren + adviseren  betreffende inwoners van Delft zo ook kleine zelfstandigen in Delft.  32. “Ondernemers Delft Bereikbaar” commissie van advies vanuit praktische  signalen van de ondernemers zelf.  33. Re-integratiebedrijven verplichten om cursussen met inhoud te geven. En onderscheid maken tussen mensen die zichzelf blijven ontwikkelen  en  degenen die dat niet doen. Ze kunnen deze twee groepen niet in een  project plaatsen. 34. De Wallertuin toch tot een mooi (natuur) park zien te krijgen. 35. Regensensor voor fietsers (nog uit werken na terugkoppeling via Frank  Gorte)

Ondernemers bezorgt over toekomst

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 3 juli 2007   
Betreft : schriftelijke vragen betreffende ondernemers  Papsouwselaan   

Geacht college,   

De herstructurering Poptahof is inmiddels in gang gezet. Van ondernemers aan de Papsouwselaan hebben wij signalen ontvangen dat zij zeer sporadisch worden geïnformeerd over deze plannen en wat dit zal betekenen voor hun  toekomst in dat gebied. De ondernemers maken zich dan ook zorgen. Voor zover wij hebben begrepen blijkt er een duidelijk verschil te bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt aan de ondernemers, die gevestigd zijn in winkelcentrum de  Hoven, en de ondernemers aan de Papsouwselaan. Laatstgenoemde ondernemers maken geen deel uit van de winkeliersvereniging de Hoven. Wij bedoelen overigens de ondernemers van de Papsouwselaan aan de kant van Blokker.   

Een aantal jaren geleden toen de eerste plannen over de herstructurering  aan de Papsouwselaan zichtbaar werden, waren de ondernemers aan de Papsouwselaan al over het hoofd gezien. Twee ondernemers die destijds als vertegenwoordigers van de ondernemers Papsouwselaan kwamen inspreken  in de commissievergadering, hebben nu zelf onderdak gevonden in winkelcentrum de Hoven. Sindsdien blijft het vrijwel stil en lijken de  ondernemers  aan de Papsouwselaan te zijn vergeten. Er staan voor hen veel belangen op het spel. Worden toegangswegen afgesloten  tijdens herstructureringsactiviteiten (bereikbaarheid),  parkeermogelijkheden,  kunnen de ondernemers straks een andere plek krijgen en zo ja, wanneer  moeten zij hierover een beslissing nemen? Is het juist dat ondernemers die  gevestigd zijn vanaf de apotheek richting de Hoven als eerste een keuze voor een eventuele nieuwe locatie hebben en zo ja, wat betekent dit dan voor de ondernemers vanaf Blokker richting Westlandseweg? Wat is de rol van  de gemeente? Allemaal vragen waarop de ondernemers graag antwoord  willen hebben.   

Wij vragen u dan ook in contact te treden met deze ondernemers, zodat zij bij de verdere voortgang van de herstructureringsactiviteiten ook  daadwerkelijk  worden betrokken. Bent u hiertoe bereid en zo ja, welke actie kunnen de  ondernemers van het college verwachten dan wel heeft u al activiteiten  ondernomen en zo nee, waarom niet?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Verzet tegen dagopvang Surinamestraat

Het college heeft besloten een vergunning te verlenen voor de verbouw van het pand Surinamestraat 1. Het college heeft de ingebrachte zienswijzen naast zich neergelegd. De verbouwing kost 1,1 miljoen euro.   

Bewoners blijven zich verzetten tegen het verlenen van de vergunning  voor deze verbouw van het pand en zullen in een kort geding tegen de  gemeente Delft proberen de verbouw tegen te houden.   

Stadsbelangen kan zich de irritaties van de bewoners goed voorstellen. Deze  irritaties richten zich vooral op de wijze waarop de locatiekeuze tot stand  is gekomen. Dat was ook de reden waarom onze fractie destijds negatief  adviseerde over deze locatiekeuze. Het college stelt nu dat zij  procedureel  juist heeft gehandeld en een beslissing heeft genomen na overleg met de  commissie Werk, Zorg en Onderwijs die in meerderheid positief adviseerde over deze locatie.    Formeel is hier geen speld tussen te krijgen, maar feit is wel dat de  criteria om tot een juiste locatiekeuze te kunnen komen tijdens de procedure werden  veranderd. Hierdoor is er van echte inspraak destijds geen sprake geweest. Dat steekt nog het meest bij de bewoners en terecht.

Na de bewuste  commissievergadering bleek, dat de vertegenwoordiger van de PvdA niet  exact op de hoogte was van de situatie aan de Surinamestraat en in feite  positief  adviseerde zonder gedegen kennis te hebben van de werkelijke feiten. Stadsbelangen probeerde door middel van agendering van een motie  hierover in de gemeenteraadsvergadering duidelijkheid te krijgen, maar op initiatief van de VVD en ChristenUnie/SGP werd onze motie van de agenda afgevoerd. Stadsbelangen liet deze kwestie onderzoeken door de gemeentejurist. Hij oordeelde dat de raad destijds onjuist had  gehandeld door onze motie van de agenda af te voeren.   

Onze fractie vindt het dan ook terecht dat de bewoners gebruik maken van de beschikbare rechtsmiddelen om deze kwestie door de rechter te laten  beoordelen. Fractie Stadsbelangen-Delft