Op donderdag 29 februari 2024 stond op de agenda bij de commissie Sociaal Domein het vastgestelde gebiedsplan Wij West. Het college van B&W informeert daarin de gemeenteraad over het door de Alliantieraad vastgestelde Gebiedsplan Wij West.

Delft West is in september 2022 toegevoegd aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). In maart 2023 is een startdocument opgeleverd waarin de belangrijkste doelen en ambities staan voor de komende twintig jaar.

Het vervolg is de uitvoeringsagenda 2024 -2028. Daarin wordt aangegeven welke maatregelen ze gaan uitvoeren en wie de maatregel gaat trekken en waar de financiën vandaan gaan komen. Voor de komende periode (bijvoorbeeld het eerste jaar) in het programma worden de doelen, inspanningen en resultaten concreet weergegeven, voor de perioden (jaren) daarna globaler.

De Alliantieraad wil de raad op regelmatige basis informeren over inhoud en voortgang, Daarnaast willen ze graag met de gemeenteraad in gesprek over samenwerking met de Raad. Voorgesteld wordt om hier minimaal twee keer per jaar met een werkgroep over te spreken.

Hart voor Delft is tegen een aanpak uitsluitend gericht op Delft West. Delft heeft meer wijken waar problemen zijn, die nu worden uitgesloten. In de wijk Buitenhof is de afgelopen 20 jaar al miljoenen euro’s gepompt zonder het gewenste resultaat. Dit college heeft het voor elkaar dat het Buitenhof opnieuw als aandachtwijk wordt bestempeld. En dit zonder evaluatie waar in staat wat er nu eigenlijk gebeurd is met het vele geld dat er al is in gepompt. Hart voor Delft heeft hier verschillende keren om gevraagd.

Nu zijn de problemen uitgewaaierd over Poptahof Voorhof en heeft men voor het gemak ook Tanthof West eraan vastgeplakt. Ook nu allemaal mooie verhalen over participatie en het gebruik van ervaringsdeskundigen. Hart voor Delft heeft hier grote twijfels over mede gezien het feit dat de aanpak al jaren geen succes is als het gaat om burgerparticipatie. Er wordt samengewerkt zegt men, maar een aantal van deze samenwerkingen worden opgelegd anders kom je niet aan bod als initiatief nemer. Hart voor Delft weet dat er in elke wijk van Delft mensen zijn die graag iets voor hun wijk willen betekenen. Voor de gemeente c.q. college van B&W een taak te leren om met dit soort mensen om te gaan en niet vanuit een eigen referentiekader te blijven denken.

Hart voor Delft zal het nu voorgestelde plan, dat 20 jaar in beslag gaat nemen, met argusogen blijven volgen. Wij vinden dat, als het gaat om openheid en burgerparticipatie, er dingen moeten veranderen in Delft. Ook nu, geeft dit college aan dat er twee werkgroepjes twee  keer per jaar bij elkaar moet komen om de voortgang te bespreken. Deze werkgroepjes bestaan dan wellicht uit universitair opgeleide raadsleden die beschermd opgevoed met hun pakkie brood achter op de fiets hun studie hebben voltooid en in de meeste gevallen niet precies weten wat er speelt en leeft in de maatschappij. Hart voor Delft ziet dus helemaal niets in die werkgroepjes. Dan krijg je natuurlijk de opmerking wat dan?

Dat is wat we op donderdag 29 februari jl. in de commissievergadering beknopt hebben aangegeven. We praten hier over vele miljoenen gemeenschapsgeld. De afgelopen maand hebben we kunnen lezen dat er opnieuw 13 miljoen aan zit te komen om de problemen in Delft West op te lossen. Een gigantisch bedrag. De fractie Hart voor Delft had liever gezien dat dit bedrag Delft breed zou worden besteed.

Andere wijken, die ook hulp nodig hebben, worden bewust buitengesloten en dat vinden wij onacceptabel. Hart voor Delft wil dit proces volgen en bespreken maar niet in een werkgroep. Dat is oude politiek uit de vorige eeuw waar men in blijft hangen.

Hart voor Delft wil één keer per jaar een commissievergadering, desnoods twee, waar de jaarverslagen van de deelnemende organisaties niet alleen ter inzage liggen, maar ook worden besproken. Bij een commissievergadering kunnen ook bewoners inspreken en dat is ook wat wij willen. Burgerparticipatie is ook open staan voor kritiek vanuit de bevolking evenals positieve reacties om vervolgens daarop door te pakken. Bij ons gaat het er niet om wat een raadslid, die stukken leest en conclusies trekt ervan vindt. Wij willen horen wat de buurtbewoners ervan vinden, want het is hun wijk. Wat ons betreft een keer per jaar een inspreekavond of aantal uren en daarna in de commissie de input uit deelnemende organisaties en mogelijke insprekers meenemen.

Het is ook  niet meer van deze tijd om met werkgroepjes onder het genot van een bakkie thee te doen alsof de raadsleden de wijsheid in pacht hebben. Een project zoals Wij West moet je, als je het dan toch gaat doen, in alle openheid met de inwoners van deze wijken uit laten voeren. De vaste groepjes bewoners waar het college en ambtelijk apparaat nu mee praat zijn vaak niet degene die we juist moeten bereiken. Wat wel een feit is dat veel wijkbewoners zich niet gehoord voelen en dat is een opgave van dit college en gemeenteraad om te zorgen dat deze mensen hun zegje komen doen.

De openheid in de politiek missen wij ook in Delft. Laat de Delftenaren hun mening maar geven en nodig ze daarvoor uit. Het was dan ook niet voor niets dat  ons verkiezingsprogramma als titel heeft ‘Het is tijd voor verandering’. Dat het bij het onderwerp ‘problematiek in wijken Delft breed’ daar tijd voor is, mag duidelijk zijn. Te beginnen vanuit het stadhuis zelf.

Bram Stoop
Hart voor Delft