Groep Stoelinga stort volledige Fractievergoeding 2020 terug naar gemeente

Alle kleine beetjes helpen voor het Herstelplan om tot een sluitende Begroting 2021 te komen. We hebben als fractie Groep Stoelinga geen gebruik gemaakt van de Fractievergoeding 2020 die we kregen sinds 1 juni 2020.

Scheel ook een hoop bijkomende tijd voor de griffie en kosten van een dure accountant die alles weer moet controleren.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

GroenLinks veroorzaakt financieel debacle door veel zwaardere bezuinigingen ‘herstel’ Begroting

Financieel wethouder Stephan Brandligt (GroenLinks) is een door-geradicaliseerde zolderkamer communist

De niet-sluitende onwettige Delftse Begroting 2021-2024 die bedoeld was als wapen tegen minister Kasja Ollongren(D66) komt als een boemerang keihard terug naar Delft. Na het totaal missen van het doel (Delft stond alleen in Zuid-Holland) krijgen wij nu met verdrievoudigde snelheid een onnodige financiële opdonder.

De gevolgen zijn zeer zuur voor de Delft. Wij moeten nu sneller en harder bezuinigen. Vorig jaar november stelde de coalitie een Begroting vast met de volgende meerjaren tekorten:

Begroting 2021-2024. De opgetelde tekorten van 21 t/m 24 bedragen samen 16,5 miljoen euro

Deze Begroting werd natuurlijk afgekeurd door toezichthouder de provincie Zuid-Holland omdat hij structureel een tekort liet zien. Een Statement wilden GroenLinks, PvdA, D66, Stip en VVD + ChristenUnie maken naar het Rijk. Gevolg is dat Delft door star struisvogelgedrag per 1 januari onder onder curatele van provincie en het rijk staan. Verscherpt financieel toezicht betekent dat de gemeenteraad niks nieuws mag besteden.

Gevolg is dat we nu maar 13 weken de tijd krijgen om de begroting sluitend te krijgen. Dat wil zeggen de uitgaven en inkomsten moeten in evenwicht zijn. Maar ondertussen zijn de tegenvallende Najaarsrapportage en de Rijks circulaires van september tot december binnen. Die laten uiteraard door Corona een zeer negatieve ontwikkeling zien. En daar de begroting reëel en structureel in evenwicht moet zijn moeten we nu uitgaan van de huidige situatie. En deze is ondertussen drastisch verslechterd:

De reële tekorten 2021 – 2024 bedragen opgeteld 45,3 miljoen euro

In plaats van een tekort van 6,5 miljoen in 2021 is dat opgelopen tot 13,3 miljoen euro. En in 2022 is een tekort van 5,9 miljoen opgelopen tot 16,1 miljoen. Enzovoort. Totaal tekorten eerst van 16,5 miljoen zijn opgelopen naar 45,3 miljoen. Paniek in het Stadhuis dus. Alle ambtenaren zijn thuis bruusk uit hun winterslaap gewekt om naar extra bezuinigingen te zoeken.

Vooral het Sociaal Domein is volledig financieel ontspoord. Dat krijg je met GroenLinks en de PvdA. Hun bezuinigingen hierop waren vooral cosmetisch van aard. Voor de bühne. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dit GroenLinks college heeft het doelbewust laten ontsporen. Corona heeft dit bluf pokerspel om de Rijks-knaken versneld aan het licht gebracht. En Delft is nat gegaan.

Nu probeert GroenLinks de rekening natuurlijk geheel bij de hard werkende burgers te leggen die wel verantwoord met hun geld zijn omgegaan. Zo werkt links nu eenmaal.

In werkelijkheid hebben ze vier jaar lang in het Sociaal Domein een schijnwerkelijkheid gecreëerd van het knuffelen en verwennen van mensen in de Bijstand en gratis zorg verlenen aan mensen die het dik zelf kunnen betalen. En ook nog het inschakelen van peperdure Zorgbureaus. De riante vergoedingen worden – niet te controleren – grotendeels opgesoupeerd aan bobo’s in deze groots opgetuigde luxe organisaties.

Als wethouder Brandligt naar ons geluisterd had en de gemeenteraad ook 18 november 2020 direct geïnformeerd had over het mondeling aangekondigde preventieve financiële toezicht, dan waren we met één handomdraai klaar geweest. We hadden het tekort van 6,5 miljoen kunnen dekken door dit uit de algemene reserve te halen. Uit de 100 miljoen Eneco opbrengst. Dan was de Begroting sluitend geweest. En waren we niet onder preventief toezicht gesteld.

Dan hadden we verder ruim de tijd gehad om behoedzaam de tering naar de nering te zetten. Maar vanwege landelijke one-man verkiezingsshows van wethouder Stephan Brandligt tegen het kabinet Rutte zijn we nu zwaar de klos.

Bla bla bla ik ben trots op het leveren van opzettelijk prutswerk en sta hierin helemaal alleen. Zoetermeer en Leiden kozen eieren voor hun geld. Alleen de communistische enclave Stadskanaal in Oost-Groningen staat nog achter me.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Interpellatie in gemeenteraad omdat Brandligt informatie curatele maand verzweeg

bron GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER
GTK 2020 Gemeenten

Onderwerp: interpellatie in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 202

Geachte voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Van Bijsterveldt

Hierbij doen ondergetekenden een verzoek tot het houden van een interpellatie in de digitale gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2021 conform artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Het Betreft het niet tijdig informeren van de gemeenteraad door het college van B&W dat toezichthouder de provincie Zuid- Holland voornemens was Delft per 1 januari 2021 onder preventief toezicht te plaatsen voor wat betreft de ingestuurde Begroting 2021-2024. De eerste openbare publicatie daarover van het college was kort voor het kerstreces.

De provincie Zuid-Holland heeft blijkens haar brief met kenmerk PZH-2020-759891780 al op 18 november wethouder Stephan Brandligt geïnformeerd. Op 3 en 8 december waren er commissievergaderingen Economie Financiën en Bestuur.

Vraag 1 Waarom heeft wethouder Stephan Brandligt de gemeenteraad niet direct na 18 november schriftelijk of mondeling in bovengenoemde vergaderingen geïnformeerd over het voornemen van de provincie Z-H?

bron GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER
GTK 2020 Gemeenten

De provincie Zuid Holland gaf vele gemeenten de gelegenheid na 15 november nog aanvullende besluiten te nemen. Dit is ongebruikelijk, maar op deze manier konden de meeste gemeenten alsnog onder het reguliere toezicht vallen. Daarnaast konden desbetreffende gemeenten de verkoopopbrengsten van Eneco aandelen inzetten. Hiervoor zijn landelijke kaders in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) versoepeld.

Vraag 2 Waarom heeft wethouder Brandligt de raad niet geïnformeerd dat er een korte hersteltermijn van 1 maand mogelijk was om het kleine tekort van 6,5 miljoen (1,6% van het geheel) aan te zuiveren zodat Delft niet onder preventief toezicht zou vallen.

Wethouder Brandligt heeft op 21 december op bij OmroepWest gezegd dat hij met opzet een Statement naar het Rijk wilde maken. Hij was daarmee de enige wethouder van 52 gemeenten in Zuid Holland die star vasthield aan een niet sluitende begroting. Volgens Gemeentewet artikel 169 lid 2 hoort het college de raad alle inlichtingen te geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Vraag 3 Waarom heeft wethouder Brandligt de mogelijkheid voor een kort herstelplan en eventueel het inzetten van de Eneco miljoenen niet aan de gemeenteraad voorgelegd om het preventief toezicht te vermijden?

Namens Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga

Coby de Koning en Jan Peter de Wit

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Telegraaf Haagland: Kritiek op de miljoenentekorten in Delft

Delft staat opnieuw onder verscherpt toezicht. foto de telegraaf

Bron Telegraaf Haagland 14 januari 2021 enkel selectie Hart voor Delft deel.

Van onze correspondent

DELFT Delft staat opnieuw onder verscherpt financieel toezicht van de provincie vanwege een tekort van 6,5 miljoen euro in de begroting. Eerder gebeurde hetzelfde toen de prinsenstad tientallen miljoenen euro’s verloor met het Spoorzonedebacle en ternauwernood kon voorkomen dat Delft een artikel-12 gemeente werd. De partij Hart voor Delft is verbijsterd en heeft een interpellatiedebat aangevraagd.

Gemeenten hebben steeds meer moeite om hun begroting sluitend te krijgen. Dit komt voor een groot deel door de financiële tekorten in het sociaal domein. De prinsenstad ontvangt jaarlijks 130 miljoen euro, maar geeft volgens een woordvoerder ’10 tot 15 miljoen euro meer uit om alle gevraagde ondersteuning te leveren’.

Toch slaagden vrijwel alle gemeenten er ondanks de financiële knelpunten in om de begroting sluitend te krijgen. Een aantal gemeenten, waaronder Zoetermeer, zette hiervoor de verkoopopbrengsten van de Eneco-gelden in. Dat Delft dit niet heeft gedaan noemt de partij Hart voor Delft ’een regelrechte flater’ en een ’mega-afgang’.

„Het is wel degelijk mogelijk. GroenLinks-wethouder Brandligt heeft de begroting gewoon als politiek pressiemiddel misbruikt bij de provincie en het Rijk. Alle Delftse ambtenaren staan voor paal”, zegt raadslid Jan Peter de Wit. „De provincie en de VNG voeren al een harde lobby met het Rijk om meer geld voor het sociale domein. Laat die dit maar doen.”

Volgens de gemeente wordt het gat in de begroting niet gedicht met de Eneco-gelden, ’omdat deze opbrengst eenmalig is’.

„De kostenposten die dit gat veroorzaken, komen jaarlijks terug. Als je die blijft betalen uit de reserves dan zijn die binnen een paar jaar uitgeput. En dan is het tekort er weer”, aldus een woordvoerder.

De zegsman geeft aan dat ’Delft zo snel mogelijk een sluitende begroting wil’. „Daarvoor maken we een herstelplan. Zolang het Rijk onvoldoende compensatie biedt, is het onvermijdelijk dat dat invloed heeft op het voorzieningenniveau in de stad. Waar en wat de inwoner daarvan gaat merken wordt in de komende maanden duidelijk. Daarbij bestaan geen heilige huisjes en kunnen ook eerder voorgestelde investeringen ter discussie staan.”

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

GroenLinks wethouder Brandligt de domste van heel Zuid-holland

Het is weer tijd voor Ranglijstjes 2020. De prijs van de Domste Delftse bestuurder gaat dit jaar afgetekend naar GroenLinks wethouder Stephan Brandligt.

Van de 52 gemeenten in Zuid-Holland werd enkel de gemeente Delft onder curatele van de Provincie gezet. Zie persbericht. De commissaris van de Koning Jaap Smit & en Gedeputeerde Staten gaan nu over het geld hier. Daarmee is Brandligt de flater van de provincie Zuid-Holland. Zeker als je net €100 miljoen van Eneco op je rekening hebt bijgeschreven gekregen.

Nu zei Brandligt op TVWest dat hij expres z’n proefwerk verklooid had van de Begroting van Delft om minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken aan het schrikken te maken. De Don Quichote van Delft werd uiteraard niet serieus genomen.

Neem nu Zoetermeer die als eerste raad met het voorstel van Raden in Verzet kwam, had netjes een sluitende Begroting. Ook de Provincie en de machtige Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voeren een harde lobby met het Rijk voor meer geld voor het Sociale Domein. Laat die dat maar doen.

Maar GroenLinks einzelgänger Brandligt ging in zijn eentje even de Begroting van Delft als politiek pressiemiddel misbruiken bij de Provincie en Rijk. Alle Delftse ambtenaren staan voor paal. Met opzet de regelgeving overtreden. Dat gemeente-secrataris Martien van der Kraan dit GroenLinks machtsmisbruik toestaat.

De meelopers in de gemeenteraad van Delft krijgt nu veel strafwerk in de vorm van een spoed herstelplan maken voor de Begroting, Dat moet over maximaal 13 weken ingeleverd moet worden. In de tussentijd moet het college eerst toestemming vragen bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. Deze verplichtingen moeten onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.

Dus het miljoenen voorstel tot verbouwing van Museum het Prinsenhof is uiteraard van de agenda van donderdag 7 geschrapt. Dus Stip wethouder Bas Vollebregt is het eerste slachtoffer van GroenLinks wethouder Brandligt.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

———————————————————————————————

Bas Vollebregt

Wethouder Economie, Cultuur en Grondzaken & vastgoed

Op 24 november jl. heeft de raad het raadsvoorstel ‘Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft, start ontwerpfase’ ontvangen. De oordeelsvormende vergadering hierover vindt a.s. donderdag 7 januari plaats in de commissie EFB, waarna besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 28 januari 2021.

Echter, op 11 december is de raad per raadsbrief (uw kenmerk 250954) en op 18 december per brief vanuit de provincie (uw kenmerk 251988) geïnformeerd over het preventief (verscherpt) financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland in de komende periode en de route die we voor ons zien om in het eerste kwartaal 2021 te komen tot een vastgesteld financieel herstelplan, waarmee een meerjarig sluitende begroting wordt bereikt.

Hoewel alle informatie wat betreft de beoogde renovatie en restauratie van het Prinsenhof Delft nu voor ligt om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te kunnen nemen én de opgave om te komen tot een toekomstbestendig monument en museum onverminderd blijft staan, adviseren wij de raad om de geplande inhoudelijke commissiebehandeling en besluitvorming hierover in januari 2021 uit te stellen en deze parallel te laten lopen met de besluitvorming over het financieel herstelplan in maart 2021. Het college wil de raad hiermee in staat stellen om een strategisch en impactvol besluit over de toekomst van het Prinsenhof te kunnen nemen in de context van de meest actuele financiële situatie van de gemeente.

Eerder heeft de raad aangegeven graag gebruik te maken van de mogelijkheid om vanavond (5 januari) technische vragen te stellen. Wij zijn uiteraard nog steeds bereid deze vragen vanavond te beantwoorden, maar realiseren ons ook dat wanneer de raad besluit om de inhoudelijke commissiebehandeling uit te stellen de technische avond van vanavond ook minder urgent is. Indien de raad deze technische sessie liever naar een later moment wil verplaatsen dan begrijpen wij dat. Bovendien zijn technische vragen ook altijd via de mail welkom. In ieder geval zullen wij ook op een later moment een vergelijkbare mogelijkheid organiseren, afhankelijk van het definitieve behandelmoment.

Wij vernemen graag (bij voorkeur voor vanmiddag 17.00 uur) of de raad nog gebruik wil maken van de technische avond vanavond.

Hartelijke groet,

Bas Vollebregt

Wethouder Economie, Cultuur en Grondzaken & vastgoed

Gemeente Delft

GroenLinks wethouder Brandligt verzweeg aankondiging preventief toezicht Provincie Zuid Holland

Brief PZH van 17 december 2020 aan gemeente Delft

Volgens de Brief die de Provincie Zuid Holland op 17 december aan Delft stuurde wist GroenLinks wethouder Brandligt al op 18 november al dat Delft onder financiële curatele geplaatst zou worden.

Dit is achterhouden van politiek relevante informatie. Op 3 december is er nog een commissie Economie, Financiën en Bestuur geweest. Daar had Brandligt dit voornemen van de provincie aan de gemeenteraad kunnen melden.

Volgens Gemeentewet artikel 169 lid 2 hoort het college de raad alle inlichtingen te geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Onder toezicht stellen is politiek gevoelig, gaat alle partijen aan en trekt aandacht van de media. Maar in dit geval heeft Brandligt bewust één maand deze afgang verzwegen tot de gemeenteraadsvergadering van 17 december voorbij was. Dat is onbehoorlijk bestuur.

In deze raadsvergadering werd nog even snel 6,1 miljoen bijgedragen aan het Aardwarmte onderzoeksproject van de TU Delft. Ook hier werd een bestuurlijke versnellingsprocedure gevolgd. In feite is hier al besloten dat 70 flatcomplexen in Voorhof en Buitenhof op TU Delft aardwarmte worden aangesloten.

De inspraak kan nu beginnen. Maar niet heus. De burgers mogen nu gaan meepraten over iets dat al besloten is. Misschien goed voor het milieu maar zeker waarschijnlijk niet goed voor de portemonnee van de burger.

In januari staat het miljoenen prestigeproject museum Prinsenhof op de agenda. Dat kan toch niet doorgaan met de Corona crisis in code Rood en nu financieel toezicht in code Rood.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Per 1 januari 2021 staat Delft onder preventief verscherpt toezicht van de Provincie Zuid Holland

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt (financiën) heeft gegokt en verloren. De Provincie Zuid Holland zet Delft onder financiële curatele. Onderstaande brief is enkel aan fractievoorzitters gestuurd. Veel te laat.

Wij weten als gewone gemeenteraadsleden van niks. De brief die de provincie Zuid Holland aan de gemeente Delft hierover gestuurd heeft is zogenaamd zoek. Die hebben we samen met Stadsbelangen opgevraagd maar nog niet gekregen. Het college bewaard blijkbaar alles wat niet uitkomt in aparte schoenendozen.

De brief die ik hieronder is al op 1 december geschreven. Waarom brengt wethouder Brandligt dit niet gelijk naar buiten? Waarom houdt hij alles geheim? Dit is om zijn eigen afgang als financieel wethouder in het Kerstreces te laten verzanden.

De gemeente moet dan een nieuwe begroting of een aanpassing van de begroting naar de provincie sturen. Totdat de provincie die heeft goedgekeurd, moet een gemeente goedkeuring vragen om bepaalde uitgaven te kunnen doen. De gemeenteraad heeft geen zeggenschap meer over het geld. Dat heeft nu de provincie. Groenlinks wethouder Brandligt wil dit stil houden zodat vanavond in de raadvergadering zijn prestigieuze Futureproof Aardwarmte plan van 6,1 miljoen er nog versneld door komt.

Informatie achterhouden is in mijn ogen een doodzonde. Zeker als het zo iets ingrijpendst is als dat onze Begroting 2021 – 2024 door de Provincie Zuid Holland afgekeurd is.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Delftse Post: Verzet tegen begrotingstekort

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben de provincie gewaarschuwd dat gemeentebestuur Delft zich schuldig maakt aan ‘onbehoorlijk bestuur.’

Bron Delftse Post 25 november 2020

Door Marcel de Jong

De stadspartijen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft zijn zeer kritisch over het tekort van 6,5 miljoen euro op de gemeentebegroting. Ze hebben een brief naar het provinciebestuur geschreven waarin ze het Delftse college ‘onbehoorlijk bestuur’ verwijten.

Delft – Het tekort wordt volgens wethouder Stephan Brandligt veroorzaakt door het beleid van de rijksoverheid. “Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, maar daar weinig tot geen extra geld voor ontvangen. Het gevolg hiervan is dat de tekorten bij veel gemeenten steeds groter worden. Ook in Delft. Er komt een moment waarop je als gemeente moet zeggen: zo kan het niet langer. Met dit tekort laten we de landelijke overheid zien dat het zo niet langer kan.”

“De gemeente is bezig met onbehoorlijk bestuur”

De stadspartijen vinden het een slechte zaak dat de gemeente het tekort gebruikt als pressiemiddel richting de overheid. “Wij kwalificeren deze actie als ‘meehuilen met een hongerige troep wolven in het bos”, aldus de brief aan de provincie. “Het misbruiken van de begroting als politiek pamflet zet de geloofwaardigheid van ons gemeentebestuur in zijn hemd. Als het bedrijfsleven dit zou doen dan noemen we dat bedrog.” Jan Peter de Wit, fractielid van de Groep Stoelinga: “Er is geen accountant die een niet-sluitende jaarrekening van een bedrijf accepteert. De gemeente gaat echt te ver. Het is gewoon onbehoorlijk bestuur.”

100 miljoen ontvangen

Volgens de stadspartijen is een begrotingstekort helemaal niet nodig omdat Delft een kleine honderd miljoen euro heeft ontvangen voor de verkoop van Eneco-aandelen. “Delft heeft daardoor een ongehoord goed financieel jaar achter de rug.” Bram Stoop, fractievoorzitter van Stadsbelangen Delft: “Daarmee kun je het tekort prima oplossen. Het is toch bizar dat je zoveel geld ontvangt en de stad toch opzadelt met een begrotingstekort? Er is gewoon sprake van politieke onwil.” De Wit: “De gemeente geeft een verkeerde voorstelling van zaken. De stad is niet arm. Dat tekort is helemaal niet nodig.”

Met de brief hopen De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft het provinciebestuur wakker te schudden. De Wit: “De minister heeft allang gezegd dat ze geen extra geld naar de gemeentes overhevelt. We hopen dat de provincie Delft onder druk zet om de financiële huishouding op orde te brengen.” 

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft keuren deze handelswijze af. Ze dienden tijdens het raadsdebat over de begroting een motie van afkeuring in. Nu hebben ze ook een brief gestuurd naar het provinciebestuur. Ze hopen dat de provincie Delft tot de orde roept en dwingt een sluitende begroting te maken. Jan Peter de Wit, fractielid van De Groep Stoelinga, vindt dat de coalitiepartijen zich schuldig maken aan ‘onbehoorlijk bestuur’. “Ze zorgen met opzet dat er een begrotingstekort is om de regering onder druk te zetten. Die begroting is een politiek pamflet geworden. Ze gaan daar echt veel te ver mee.”

Brandligt benadrukt dat het open laten van het begrotingstekort niet alleen een politiek statement is. “Het gaat namelijk om echt vervelende gevolgen voor Delft als er niet structureel extra geld bij komt. Er hangen dan hele pijnlijke bezuinigingen boven belangrijke voorzieningen in de stad. Als het zo ver komt, dan wil ik het gevoel hebben dat we er alles aan gedaan hebben om dat te voorkomen. Daarom hebben we besloten om de begroting niet te laten sluiten.”

Eneco-gelden gebruiken

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben juist het gevoel dat de coalitie veel te weinig heeft gedaan om het tekort te dekken. In de brief aan het provinciebestuur stellen beide partijen dat een sluitende begroting mogelijk is, maar dat de politieke wil ontbreekt. Stoop: “De gemeente heeft bijna honderd miljoen ontvangen voor de verkoop van de Eneco-aandelen. Delft heeft financieel een heel goed jaar gedraaid. Met het eneco-geld hadden ze de tekorten prima kunnen dekken.”

Daar is Brandligt het niet mee eens. “Die eneco-gelden zijn incidentele inkomsten. We hebben éénmalig een bedrag ontvangen. Het begrotingstekort is structureel. Dat kunnen we niet met incidenteel geld oplossen. Als we dat wel zouden doen, zou dit college de problemen doorschuiven naar een volgend college en de financiële positie van de stad verslechteren. Dat willen we juist voorkomen.”

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter van coalitiepartij VVD, is het daarmee eens. “Met eenmalige inkomsten kun je geen structurele tekorten dekken.” Tegelijkertijd vindt hij dat de gemeente er alles aan moet doen om de begroting sluitend te krijgen. “Ook ik vind dat we als gemeente te weinig geld van het Rijk krijgen. Aan de andere kant moeten we wel gewoon de verantwoordelijkheid nemen om een degelijk financieel beleid te voeren.”

Sociaal domein

De stadspartijen schrijven in de brief aan de provincie dat de coalitie te weinig heeft gedaan om de almaar stijgende kosten in het sociaal domein in de hand te houden. “Deze tekorten bestaan al jaren en zijn ontstaan vóór het aantreden van dit college in 2017.” Stoop: “Dit college is in het sociaal domein te lang op hun handen blijven zitten en te bang om te bezuinigen. Het begrotingstekort komt goed uit om het eigen falen te maskeren. Nu leggen ze de rekening bij de rijksoverheid neer. Die kosten van het sociaal domein moeten gewoon omlaag.”

Ambities bijstellen

De stadspartijen vinden ook dat het stadsbestuur te hoge ambities heeft. “We zitten midden in een economische crisis”, aldus Stoop. “Dan stel je je ambities bij, lijkt me. Maar nee, de coalitie blijft maar geld investeren in duurzaamheid.” Brandligt vindt het juist onverstandig om de duurzaamheidsambities op een lager pitje te zetten. “De energietransitie is één van de grootste opgaven waar Nederland voor staat. We kunnen als Delft niet zeggen: ‘daar doen we niet aan mee, want het komt ons nu niet zo goed uit’. Bovendien geven we er als gemeente niet veel geld aan uit.”

Brandbrief aan de Provincie Zuid Holland over opzettelijk Begrotingstekort

Aan Gedeputeerde Staten
Afdeling Bestuur Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht Kenmerk PZH-2020-753894377

Datum 19 november 2020 Delft

Geachte drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot,

De meerderheid van de gemeenteraad van Delft heeft op 5 november de Begroting 2021 – 2024 vastgesteld. Deze begroting is niet sluitend en kent een tekort van 6,5 miljoen euro voor 2021. Maar ook de daaropvolgende jaren 2022 en 2023 laten een begrotingstekort zien.

Deze Begroting is expres niet reëel en structureel uit evenwicht gemaakt om bij het Rijk extra geld via het gemeentefonds af te dwingen. Blijkbaar met andere gemeenten in Nederland. Wij kwalificeren deze actie als ‘meehuilen met een hongerige troep wolven in het bos’ terwijl dat voor Delft helemaal niet nodig is. Het is onbehoorlijk bestuur om een Begroting als politiek pressiemiddel te gebruiken daar er al acties richting het Rijk zijn opgezet door de Provincie, het VNG en verzamelde gemeenteraden. Het misbruiken van de Begroting tot een politiek pamflet zet de financiële geloofwaardigheid van ons gemeentebestuur in zijn hemd. Als het bedrijfsleven dit zou doen dan noemen we dat bedrog.

Het komt dit college ook politiek heel goed uit om de noodzakelijke harde bezuinigingen uit te stellen naar volgend jaar om daarmee een volgend college grotendeels met de uitvoering op te zadelen.

Wij staan voor een sluitende Begroting die naar ons inzicht mogelijk zou zijn als er de politieke wil voor was geweest. Delft heeft nota bene ruim voor het opstellen van deze begroting een bedrag van  € 99.384.754 op haar rekening bijgeschreven gekregen vanwege de verkoop van Eneco aandelen. Delft heeft daardoor een ongehoord goed financieel jaar achter de rug.

In plaats van echte bezuinigingen heeft dit college wel besloten 10 miljoen euro te bestemmen voor nieuwe plannen zoals de duurzaamheidsambities. Verder is 45 miljoen euro al aan nieuwe investeringen in de pijplijn opgenomen. Daarmee kunnen wij stellen dat Delft niet armlastig is. Daarentegen heeft dit college ook geen enkel voorstel gedaan hoe de Eneco dividendinkomsten van 1,6 miljoen euro gecompenseerd zullen worden. Terwijl toch de groot orde van dit Eneco dividend structureel onderdeel was van onze begroting. Hetzelfde geldt voor de toekomstige derving van          2 miljoen per jaar vanaf 2022 door het afschaffen van precariobelasting op ondergrondse leidingen van Stedin.

De reden die gebruikt wordt door het college voor de actie jegens het Rijk is die van de jaarlijkse tekorten in het sociale domein. Ook dat kunnen we met een korreltje zout nemen. Immers deze tekorten bestaan al jaren en zijn vooral ontstaan vlak voor het aantreden van dit college in 2017. Het huidige college is qua samenstelling hetzelfde als het vorige. Dit tekort van 20 miljoen euro trad al in 2017 op en er is door dit college sindsdien niet echt veel aan gedaan om dit fors omlaag te krijgen.

De Rijksuitgaven in het sociaal domein lopen sindsdien jaarlijks wel mee op met de realisatie van het Delftse sociaal domein. Het actieplan Sociaal Domein uit 2017 heeft geen substantieel ombuiging naar lagere uitgaven tot gevolg gehad. En de nu voorgenomen bezuinigen die in 2024 moeten leiden tot een afname in de uitgaven met 4,5 miljoen euro zijn volstrekt ontoereikend.

Onze conclusie is dan ook dat dit college in het sociaal domein te lang op hun handen is blijven zitten en te bang is om te bezuinigen. De niet-sluitende begroting komt goed uit om het eigen falen te maskeren. Nu wordt de uit de hand gelopen rekening eenvoudig bij het Rijk gelegd zonder duidelijk aan te geven waar de onoplosbare knelpunten zitten.

Wethouder financiën Brandligt kondigde als mosterd na de maaltijd de maatregel aan, volgend jaar bij de volgende begroting met een ombuigingspakket te komen. Dit doorschuiven van structurele financiële tekorten en ondertussen mooi weer spelen met een mega jackpot miljoenen is historisch kenmerkend voor de cultuur die helaas weer na het Spoorzone-debacle is teruggekeerd in het Delftse Stadhuis.

Vooral in deze corona tijd waar het Rijk wel andere zaken aan het hoofd heeft dan de politiek ingestoken nepbegroting van de gemeente Delft. Het Rijk geeft de Delftse noodlijdende bedrijven vele tientallen miljoenen ondersteuning om te overleven. Het Rijk is terecht druk met bestrijding van de coronacrisis. Wij grijpen als constructieve oppositie dit moment aan u op de hoogte stellen dat wij ons distantiëren van deze niet sluitende Programma Begroting 2021 -2024 en hebben onze afkeuring hierover uitgesproken in de raadsvergadering van 5 november 2020. Wij zijn tevens gaarne bereid om u verdere inlichtingen te verschaffen indien nodig.

Hoogachtend,
De fractievoorzitters van:

Hart voor Delft / Groep Stoelinga, de heer M.H.J.M. Stoelinga

Stadsbelangen Delft, de heer B. Stoop

Cc Minister K. Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bijlage: Beantwoording raadsvraag JP de Wit jaarlijkse WMO Jeugdhulp Participatiewet

AD Delft: ‘Mooie begroting’ is volgens oppositie een ‘mega-afgang’

AD Delft Door Carel van der Velden

Voor het eerst in de geschiedenis digitaal te zien, maar: ‘We denken dat provincie deze begroting zal afkeuren’

Kijkers moeten rekening houden met haperende verbindingen, scheef hangende camera’s, bevriezend beeld en microfoons die af toe niet werken. Welkom bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Delft, die vanavond voor het eerst in de geschiedenis een digitale versie beleeft.

Ook nieuw, althans volgens Jan-Peter de Wit, raadsnestor en volksvertegenwoordiger namens Groep Stoelinga/Hart voor Delft: Voor het eerst sinds zijn aantreden in 1998 heeft het stadsbestuur een begroting gepresenteerd die bij lange na niet sluit. ,,De uitgaven zijn 6,5 miljoen euro hoger dan de inkomsten. Dat kan helemaal niet. We denken dat de provincie Zuid-Holland deze begroting zal afkeuren. Dat is een mega-afgang die gemakkelijk te voorkomen is.”

De Wit slijpt alvast de messen, zoals het een kritisch lid van de oppositie betaamt. De bijzondere tijden vragen wat hem betreft ook om een radicale reactie. ,,Wij zullen slechts één motie indienen. En dat wordt een motie van afkeuring voor wethouder Stephan Brandligt van financiën. Zijn strategie is gedoemd te mislukken.” Statement

Het door het stadsbestuur gepresenteerde begrotingstekort is bedoeld als een statement. Net als veel andere gemeenten klaagt Delft over de zuinigheid van het kabinet. Het geld dat Delft vanuit het rijk ontvangt, is volgens het stadsbestuur bij lange na niet genoeg om het steeds grotere takenpakket uit te voeren.

,,We hebben de indruk dat de wethouder politieke pokerspelletjes speelt met het rijk”, zegt De Wit. ,,Het kabinet heeft echt andere prioriteiten dan de begroting van Delft. Bezuinigen kan bovendien makkelijk. Met de restauratie van het Prinsenhof zijn tientallen miljoenen euro’s gemoeid en de aangekondigde energietransitie kost nog meer. Gewoon schrappen, zou ik zeggen. Delftenaren hebben in deze tijd echt wel iets anders aan hun hoofd.”

Brandligt en de andere wethouders hoeven echter geen seconde voor hun positie te vrezen. Ook, of misschien wel juist dankzij de woelige coronatijd houden de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en VVD elkaar stevig vast. Er is lof voor het corona-steunpakket, bedoeld om noodlijdende ondernemers en arme Delftenaren te steunen.

De coalitiepartijen brengen hooguit moties in stelling die zorgen voor lichte accentverschillen in het beleid. Of het zijn aansporingen, bedoeld om een tandje bij te zetten om eerder gedane beloftes dichterbij te brengen. Duurzaamheid

,,Wij vinden dat we de focus op onze langetermijnvisie niet mogen verliezen”, zegt fractievoorzitter Matthijs Gouwerok van collegepartij STIP. ,,We lopen inmiddels achter op onze duurzaamheidsambities, waarin we hebben bepaald dat Delft dit jaar 35 procent minder CO2 uitstoot dan in 1990. We sporen de wethouders aan iets extra’s te doen. Dat kan ook volgend jaar, als die plannen maar goed en zorgvuldig zijn.”

STIP heeft een bondgenoot in GroenLinks. Fractievoorzitter Frank van Vliet wil vanavond bevestigd zien dat Delft de komende jaren echt werk maakt van verduurzaming, onder meer door het van het gas halen van duizenden woningen. Dit vereist forse gemeentelijke bijdragen die kunnen worden betaald uit de Enecogelden.

,,Er ligt een begroting waarin dit is geregeld”, zegt Frank van Vliet, die daarom namens GroenLinks en de ChristenUnie een motie aankondigt die in lijn ligt met de doelstellingen van het stadsbestuur. De motie vraagt de gemeente Delft om de Global Goals te omarmen, de 17 doelstellingen die de VN heeft vastgesteld om een duurzame wereld dichterbij te brengen.

AD Delft 5 november 2020

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]