bron GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER
GTK 2020 Gemeenten

Onderwerp: interpellatie in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 202

Geachte voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Van Bijsterveldt

Hierbij doen ondergetekenden een verzoek tot het houden van een interpellatie in de digitale gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2021 conform artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Het Betreft het niet tijdig informeren van de gemeenteraad door het college van B&W dat toezichthouder de provincie Zuid- Holland voornemens was Delft per 1 januari 2021 onder preventief toezicht te plaatsen voor wat betreft de ingestuurde Begroting 2021-2024. De eerste openbare publicatie daarover van het college was kort voor het kerstreces.

De provincie Zuid-Holland heeft blijkens haar brief met kenmerk PZH-2020-759891780 al op 18 november wethouder Stephan Brandligt geïnformeerd. Op 3 en 8 december waren er commissievergaderingen Economie Financiën en Bestuur.

Vraag 1 Waarom heeft wethouder Stephan Brandligt de gemeenteraad niet direct na 18 november schriftelijk of mondeling in bovengenoemde vergaderingen geïnformeerd over het voornemen van de provincie Z-H?

bron GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER
GTK 2020 Gemeenten

De provincie Zuid Holland gaf vele gemeenten de gelegenheid na 15 november nog aanvullende besluiten te nemen. Dit is ongebruikelijk, maar op deze manier konden de meeste gemeenten alsnog onder het reguliere toezicht vallen. Daarnaast konden desbetreffende gemeenten de verkoopopbrengsten van Eneco aandelen inzetten. Hiervoor zijn landelijke kaders in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) versoepeld.

Vraag 2 Waarom heeft wethouder Brandligt de raad niet geïnformeerd dat er een korte hersteltermijn van 1 maand mogelijk was om het kleine tekort van 6,5 miljoen (1,6% van het geheel) aan te zuiveren zodat Delft niet onder preventief toezicht zou vallen.

Wethouder Brandligt heeft op 21 december op bij OmroepWest gezegd dat hij met opzet een Statement naar het Rijk wilde maken. Hij was daarmee de enige wethouder van 52 gemeenten in Zuid Holland die star vasthield aan een niet sluitende begroting. Volgens Gemeentewet artikel 169 lid 2 hoort het college de raad alle inlichtingen te geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Vraag 3 Waarom heeft wethouder Brandligt de mogelijkheid voor een kort herstelplan en eventueel het inzetten van de Eneco miljoenen niet aan de gemeenteraad voorgelegd om het preventief toezicht te vermijden?

Namens Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga

 

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download