Groenlinks blijft Tweepersoonhuishoudens bij afvalstoffenheffing discrimineren

Er komt geen tussentarief voor tweepersoonshuishoudens bij de afvalstoffen heffing. Eén persoonshuishoudens betalen €233 per jaar en de rest is meerpersoons en betalen €365. En dat is oneerlijk als je uitgaat van het principe van de vervuiler betaalt.

Twee persoonshuishoudens hebben minder afval dan 3 of meer personen per huishouden. Ik wilde daarom een tussentarief daarvoor. Het zogenaamde vergroenen van de belastingtarieven. Dus €333 voor Twee persoonshuishoudens.

Volgens wethouder Brandligt zouden grote gezinnen met een laag inkomen daarvan de dupe  worden. Maar neem bijvoorbeeld éénoudergezinnen (met 1 kind). Die zouden dus een lagere afvalstoffenheffing gaan betalen. Die hebben er voordeel aan.

Alle gezinnen met één of meer kinderen in de Bijstand krijgen sowieso kwijtschelding, dus die merken er niets van. En om dan toch maar iets te zoeken, zouden grote gezinnen die op 110% van de Bijstand leven, er wel last van hebben. Nou dat is dan een reden om meer te gaan verdienen. Sowieso als je een beetje verantwoordelijkheidsgevoel hebt.

Maar ook als je echt GroenLinks zou zijn, dan zou je de kwijtscheldingsgrens, die nu 100% van het Bijstandnivo is, op kunnen trekken naar 110%.

Gek genoeg betoogde D66 wethouder Huijsmans dat juist kinderen meer afval produceerden dan volwassenen. Dus die zag wel wat in de logica van een extra tarief. Ouderen met enkel een AOW en een klein pensioentje zijn ook de dupe van het meerpersoonstarief. En die oude generatie is vaak zuinig en heeft dus weinig afval.

In Delft waren in 2020 zo’n 14.645 twee persoonshuishoudens. Die moeten een deel van de huishoudelijkafval rekening betalen van de 10.425 van drie of meerpersoonshuishoudens betalen. Dat is en blijft oneerlijk.

Er zijn momenteel 15% tot 20% gemeenten die het tweepersoonstarief hebben ingevoerd. Waaronder Den Haag en Zoetermeer.

Brandligt was vooral bang dat Delft zou stijgen op de ranglijst van COELO (van duurste grote gemeenten) omdat die het hoogste tarief nemen. Nou dat is het gevolg van het slechte beleid. Dus nu gaan we niveleren over de rug van tweepersoonshuishoudens. Cosmetisch je eigen falen verhullen.

Ook zou het extra werk kosten om dit eenmalig bij de RBG groep in te voeren. Ja, zo kan je wel elke verandering tegenhouden.

Jan Peter de Wit

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

 

 

Gepensioneerd Roteb directeur Voormeulen: “laat HVC gewoon met een eerlijke aanbesteding meedoen”

https://www.hvcgroep.nl/

Mijn naam is Kees Voormeulen wonende is Rijswijk en belanghebbende als inwoner van het Avalex gebied.

Ik wil nog reageren op uw vergaderingen van Delft, Rijswijk en Midden Delfland die ik digitaal heb bijgewoond met als  en onderwerp inbesteding HVC/Avalex en de overige gemeenten.

De gemeenteraad van Rijswijk , hoewel nog onduidelijk vanwege een schorsing van de beraadslagingen,  kennelijk van plan is finaal in te stemmen met een besluit om te investeren voor € 85 mln in het project HVC. Voor mij onbegrijpelijk ten minste kunt u mededelen dat u een open en transparante aanbesteding wil waarin objectief kan worden vast gesteld wat de huidige marktprijzen zijn i.p.v. van een rapport K+V zonder meer te accepteren.

Er tevens recent een rapport van de rekenkamer in Krimpen aan den IJssel ligt waarin de conclusie is dat het Gemeentebestuur onjuist en  is geïnformeerd (conclusie rekenkamer hoofdconclusie 7 (pag.16 en 17) evenals pagina 17 waarin de conclusie staat dat het rapport van K+V niet voldoet. De gemeente met  een forse verhoging met vele euro’s  per aansluiting zal moeten plaatsvinden.

Als gepensioneerd FNV bezoldigd bestuurder en voor mijn pensioen de laatste 10 jaar als Algemeen directeur van de Roteb in Rotterdam (gemeentelijke organisatie) werkzaam was heb ik in ieder geval verstand van in het inzamelen en verwerken van afval. In het verleden had de gemeente Rotterdam ook een afvalverwerkingscentrale (AVR) maar er al snel door de gemeente werd besloten om deze te verkopen. Het argument was dat je als gemeentelijke inzamelaar zo min mogelijk afval wil brengen maar een verwerker die  zoveel mogelijk afval wil hebben.

Dit conflict of interest was de aanleiding. De gemeente wilde geen aandelen dan wel eigenaar zijn van een afvalverwerkingscentrale. Inmiddels is dezelfde positie door de gemeente Amsterdam over het AEB ingenomen na vele 10 tallen miljoenen te moeten betalen om niet failliet te gaan het AEB te verkopen maar nu Avalex op het gebied van landelijke speler een kleine is die het natuurlijk beter moet weten en de gemeenten gezamenlijk met 13 % van de aandelen denken de dienst bij HVC te kunnen uitmaken .Het is toch zo dat de meerderheid van de aandeelhouders beslissen. Zoals u weet is er de afgelopen 6 jaar geen dividend uitgekeerd en het eigen vermogen t.o.v. het vreemd vermogen een ander licht op de kwestie werpt.

Nu nog het punt milieu: zonder ook in Rijswijk en Delft zich maar enigszins te verdiepen in dit belangrijke  punt waar het vervoer over de weg dan wel via water af te wegen en de enorme hoeveelheden vervoersbewegingen naar Dordrecht c.q. Alkmaar ten opzichte van andere aanbieders die wel de mogelijkheid hebben om via water het afval aan te bieden, hoewel het naar Alkmaar ook mogelijk is maar vanwege de afstand ik dit buiten beschouwing heb gelaten. 

K+V stelt in zijn rapport dat uit studies blijkt dat er uit milieutechnische reden niet efficiënter zou zijn dan transport over de weg en transport over de weg retourvrachten mogelijk zijn en dat over water beperkt is. Wat voor retour materiaal is dit? Toch niet het vervulde granulaat wat in Alkmaar als wegenmateriaal is gebruikt? zie de TV uitzending van Teun van der Keuken zondag 28 februari j.l .

Vastgesteld is in ieder geval dat vervoer over water de volgende voordelen heeft. Geen files , zeer veilig, veel minder CO2 uitstoot en veel minder lawaai. Het is ook niet voor niets dat de overheid vervoer over water wil stimuleren. Ook een vergelijk met vrachtwagen is de afstand naar Alkmaar niet realistisch. Wel geeft K+V aan dat het vervoer over water richting Alkmaar te overwegen. Dordrecht Centrale ligt overigens niet aan het water. Maar dit alternatief moet volgens K+V nader overleg plaatsvinden tussen HVC om maatwerk zoals overslag wijze van transport en het tarief en dan ook pas praten over prijzen???

Wellicht werpt ook een nieuw licht op een nieuwe situatie. Omdat veel politieke partijen duurzaamheid, klimaat en innovatie in hun programma’s hebben staan zijn er ook recente innovatieve ontwikkelingen zoals met waterstof  toepassing met watertaxi’s in Rotterdam gesteund Gemeente Rotterdam het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie. Natuurlijk is dit niet grootschalig binnen 1tot jaar 2 gerealiseerd maar zal zeker binnen3-5  jaar zeer belangrijke ontwikkelingen voor de scheepvaart zowel zee als binnenvaart zullen plaatsvinden .Wat mij ook zeer verontrustend overkomt dat het college en de raad Rijswijk zo maar aannemen dat het met de transportkosten conform het K+V wel goed zit zonder deze ontwikkelingen mee te nemen in hun overwegingen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad in Delft een motie van de VVD aangenomen om nadere informatie over de verschillen van mening te vragen. Zoals u ongetwijfeld weet heeft HVC Dordrecht geen ligging aan water, HVC Alkmaar wel. maar dat is irreëel gelet op de afstand om het afval per schip naar toe te brengen kan dus allen per vrachtwagen gebracht worden. Ten slotte er is een marginale marktverkenning geweest door K+V zonder de markt ook maar in de gelegenheid te stellen een officiële aanbieding te doen en dat te vergelijken met HVC. Huidige tarieven HVC €86,- per kt en de markt  huidige tarieven afsluit tussen €60 en €70 per kt. 

U moet dan toch tegen een risicovolle aandelen transactie met HVC  voor nota bene onbepaalde tijd zijn zonder een goede transparante en eerlijke afweging te maken. Het is ook een weerbarstige materie. Opmerkingen van de PvdA dat afval ophalen een basis behoefte is net als water en Electra is op zich juist en dat blijft Avalex ook doen maar het verwerken van  afval is een vak apart en daar hebben gemeenten onvoldoende kennis van laat staan om via aandelentransacties te investeren. Als u denkt dat Avalex met 13 % van de aandelen (mits alle gemeenten het eens zijn!!) iets in te brengen heeft in de aandeelhoudersvergadering is dit een utopie, dit wordt in meerderheidsbesluiten vastgesteld.

Ik verzoek u vriendelijk in het belang van uw burgers dat er een besluit wordt genomen waar een eerlijke en transparante vergelijking binnen 4 tot 6 weken tussen markt en HVC  kan plaatsvinden in plaats va de opmerking van HVC : u moet unaniem instemmen met een contract voor onbepaalde tijd anders trekken we ons terug. Deze chantage van kiezen tussen de kogel of de strop moet u toch aan het denken zetten.

HVC kan toch ook een aanbieding doen als verwerker met of zonder dat er een risicovolle aandelen transactie moet plaatsvinden. Kortom college en raad zorg eerst voor een complete en eerlijke vergelijking van tarieven incl transportkosten en mogelijke prijsverhogingen en stel de markt ook een aanbieding te doen binnen 4 weken om hen ook onder druk te zetten. HVC kan toch ook een nieuwe offerte aanbieden met of zonder aandelentransactie?????? en kunt u voor de inwoners een objectief en transparant voorstel presenteren. Ik kan me niet voorstellen dat u een dergelijk voorstel afwijst. Met vriendelijke groeten .

Kees Voormeulen

D66 wethouder Huijsmans trekt haar keutel in, ophalen Grofvuil blijft “gratis”

Nu aangemeld grofvuil gratis thuis opgehaald blijft worden, zullen dit soort illegaal gestort grofvuil hopelijk voorkomen worden.

Kleine overwinning van Hart voor Delft / Stadsbelangen. Het thuis ophalen van aangemeld grofvuil blijft gratis. Gelukkig zeg.

Onbestuurbare olifant in Delfts Blauwe porseleinkast

Het onzalige voorstel van D66 Wethouder Martina Huijsmans om 3 ton te bezuinigen werd zelfs door D66 fractievoorzitter Christine Bel afgeschoten. Wat een zeperd voor Huijsmans. En onderhand is wel duidelijk dat Huijsmans geen enkel politiek gevoel heeft om gevoelens uit de samenleving te voorspellen.

ChristenUnie, CDA, D66 en STIP dienden een motie om de kosten voor het ophalen van grofvuil van volgend jaar weer te verrekenen in het tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens van de Verordening Reinigingsheffing. Dat komt neer op een stijging van € 5,82 voor één-persoonshuishouden en € 9,12 voor een meerpersoonshuishouden. Dat zien wij niet zitten omdat de afvalstoffenheffing toch al tot de hoogsten van Nederland behoort.

De bezuiniging zou moeten komen uit kappen met de verdere uitrol van het Nieuwe Inzamelen. Wij zien niets in het peperdure ‘omgekeerd inzamelen’ van restafval met de PlasticMetaalDrankenkartons PMD die zeer vervuild en grotendeels onbruikbaar is. Wij kiezen voor nascheiding van ons huisvuil.

Probleem grofvuil dumpingen positieve oplossing

Ons voorstel om burgers een kleine beloning te geven als ze de moeite nemen om hun grofvuil zelf weg te zag Huijsmans uiteraard niet zitten. Dus de motie Beloning wegbrengen van grofvuil/samen blijft Delft schoon werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen. Alleen de SP steunde die motie van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP (met dank aan Actueel van het RaadsInformatieSysteem)

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Vestia, Woonbron, Duwo en Vidomes en huurdersraden hekelen eenzijdige opzegging convenant inzameling Grofvuil

D66 wethouder Huijsmans wordt door de grote vier woningbouwcorporaties verweten dat ze zonder overleg in een convenant vastgelegde afspraken van het twee maal per week inzamelen van grofvuil op diverse hotspots eenzijdig heeft ingetrokken.

In onderstaande brief van de vier corporaties staat dat studenten grootaanbieders van grofvuil zijn bij de studentencomplexen en dit bij nacht en ontij brengen op de aangewezen plaatsen.

Huurdersraden reageren met ontzetting

De huurdersraad van Vidomes reageert met verbazing en ontzetting op het voorstel van D66 wethouder Huijsmans om voor grofvuil ophalen €25 te laten betalen.

Ook de huurdersraad van Vestia is zeer onaangenaam getroffen en vreest verloedering rond hun wooncomplexen.

Beide huurdersraden hekelen wethouder Huijsmans dat ze deze beslissing niet via de tripartite overleggen besproken heeft. Dat is niet correct en niet uit te leggen.

Nu is wel bewezen dat D66 wethouder Martina Huijsmans ongeschikt is voor haar taak om zaken politiek goed voor te bereiden. Net als bij het doordrukken van de Parkeertransitie gedraagt ze zich hier ook als een olifant in een porseleinkast.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Grofvuil zelf brengen belonen? het college antwoord

Vandaag hoek Coenderstraat – Raamstraat. Vlak naast het nieuwe Stadskantoor. Het college heeft er eerste rangs uitzicht op.

Moet je mensen die zelf hun grofvuil naar de milieustraat brengen belonen? Het is het proberen waard. Maar het college komt met de volgende antwoorden op ons alternatieve voorstel op het ophaaltarief van €25

Is ‘belonen bij brengen’ een mogelijkheid om meer inkomsten te generen en daardoor het ophaaltarief te verlagen?

Antwoorden college: Belonen bij brengen geeft bewoners een financiële prikkel om grondstromen gescheiden aan te bieden (grip op grondstoffen) en stimuleert de circulaire economie. In Nederland is met dit systeem vooral ervaring met huisvuil (‘Afval loont). De verwachting is dat de beoogde besparingen bij dit systeem niet opwegen tegen de te verwachten extra uitgaven als gevolg van het belonen.
Er zijn verder twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij een beloningssysteem, die de circulaire en duurzame doelstellingen juist tegenwerken:

1) Met belonen bij brengen wordt een halt toegebracht aan andere systemen die bijdragen aan circulariteit. Denk aan de kringloopbedrijven, maar ook zullen bewoners minder snel bereid/geneigd zijn om herbruikbare goederen te verkopen of weg te geven.

2) Belonen bij brengen stimuleert het hergebruik van producten, maar daarentegen leidt het ook tot een toename van de aanschaf van producten (en dus potentieel afval al dan niet grondstof). Dit leidt dus tot een averechts effect. In de winkels zijn in toenemende mate goedkope producten te vinden van slechte kwaliteit. Dit kan ertoe leiden dat een bewoner goedkope producten aanschaft om niet zelf te gebruiken maar in te leveren tegen een beloningsvergoeding die hoger is dan de aankoopprijs. Van dit scenario gaat dus de verkeerde stimulans uit. Vandaar deze wordt afgeraden.

Erg vergezochte argumenten. Ik was hier zelf niet opgekomen. Zelf spullen kopen om die dan zelf weg te brengen met de auto voor een kleine vergoeding. Meestal sta je nog een kwartier tot half uur in de file voor je de milieustraat naar binnen kunt rijden. Dan moet je wel heel erg wanhopig zijn. Afval loont was rendabel maar is toch gestopt omdat het een te groot succes werd en dus te duur.

De totale kosten van het ophalen van het grofvuil bedraagt €491.256. Dat gaat over 18.521 geregistreerde aanmeldingen en 6240 illegale gedumpte ophalingen. Totaal 24.761 ophalingen in 2019. Dus de gemiddelde prijs is dan €20 per ophalen in 2019. 2020 is door corona en veel tijd om thuis rommel op te ruimen geen representatief jaar.

33% is illegaal gedumpt grofvuil

6240/18521 dus 33% van het ophalen van grofvuil op straat is nu illegaal gedumpt afval. Dat is nu al zeer aanzienlijk. Laat staan dat er straks €25 betaald moet worden. Dan kan het wel eens andersom doorslaan. Het is het paard achter de wagen spannen.

Mocht de gemeenteraad beslissen om het bezuinigingsplan (€300.000) van D66 wethouder Huijsmans geheel af te schieten dan zal dat tot gevolg hebben dat de afvalstoffenheffing stijgt met ca. 2,5%. Dit betekent een stijging van € 5,82 voor één-persoonshuishouden en € 9,12 voor een meerpersoonshuishouden.

De afvalstoffenheffing 2021 voor een meerpersoonshuishouden is 364,62 euro en éénpersoonshuishouden €233.

Wat opvalt is dat Delft de meerpersoonshuishoudens €30 boven het gemiddelde van €365-€332 zit. En met éénpersoonshuishoudens €233-€263 €30 onder het gemiddelde van grote steden zit.

Ik ben benieuwd of de VVD eindelijk eens komt met het afschaffen van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor studenten in onzelfstandige woonruimten TWK. Kwijtschelding is voor minima. Die aan de grond zitten. Niet een extraatje voor studenten (Stip). En al helemaal niet voor de buitenlandse studenten.

Gaan we een innovatieve methoden voor het belonen van inleveren van grofvuil proberen? Of gaan we de afvalstoffenheffing verder verhogen? Donderdag 4 maart is de raadsvergadering….

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Telegraaf Haagland: Avalex zoekt een nieuwe afvalverwerker.

Noodklok over plan Avalex

Van onze correspondent

RIJSWIJK Inwoners krijgen de rekening gepresenteerd als Avalex het afval laat verwerken door de HuisVuilCentrale (HVC). Hiervoor waarschuwen raadsfracties in de zes aangesloten gemeenten.

Zij luiden de noodklok nu blijkt dat de gemeenten vele tientallen miljoenen schuld van het overheidsbedrijf moeten overnemen en de verwerkingskosten voor het afval bovendien hoger zijn.

De raden in Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland werden gealarmeerd, nadat ze brieven kregen van afvalbedrijven EEW en AVR. Avalex laat het huishoudelijk afval nu nog verwerken door Twence, maar dat contract loopt af.

Motie om een second opinion

De keuze om met HVC verder te gaan en via Avalex aandeelhouder en dus mede-eigenaar te worden van het overheidsbedrijf, valt bij een groot aantal partijen niet in goede aarde. Zo rekent het verwerkingsbedrijf 89 euro per ton afval, terwijl het marktgemiddelde op 65 tot 70 ton ligt. „Het kan niet anders dan dat dit wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing, die voor een meerpersoonshuishouden in Delft nu al op bijna 365 euro ligt. Wij zullen dan ook via een motie om een second opinion vragen”, zegt raadslid Jan Peter de Wit van Groep Stoelinga. Volgens De Wit, die stelt dat de gemeente een financiële garantstelling moet afgeven van 25 miljoen euro, kan Delft sowieso geen besluit nemen, omdat de prinsenstad onder preventief toezicht staat van de provincie.

Onafhankelijk Rijswijk spreekt van ’een giga-risico’: „We begeven ons zo in een tak van sport waar je als gemeente ver van moet blijven: aandelen kopen in de afvalverwerkingsbranche”, zegt Dick Jense.

Fractievoorzitter Frank Rozenberg (GBLV/Gemeentebelangen) uit Leidschendam-Voorburg heeft ook grote bedenkingen bij de gang van zaken rond HVC: „We zijn eigenlijk een fuik ingeduwd waarbij maar één oplossing nog mogelijk was: deelnemen in HVC. De gemeente moet dan wel voor 19 miljoen euro garant staan. Op mijn vraag aan de wethouder Afval of ook is nagegaan wat de prijsaanbieding van andere afvalverwerkers zou zijn als de gemeente een garantie zou geven, kon de wethouder vervolgens geen goed antwoord geven. Gelet op ervaringen elders in het land vinden wij het garant staan in een afvalverwerker veel te groot.”

Bron Telegraaf Haagland

Mag Delft een 25 miljoen grote nieuwe financiële garantstelling aan afvalverwerker HVC afgeven tijdens preventief verscherpt toezicht?

Vraag aan de provincie Zuid Holland afdeling bestuur

Geachte S.K. Ramadhin

Vraag over het aangaan van verplichtingen door college van Delft tijdens preventief toezicht periode

Aankomende raadsvergadering 4 maart 2021 kan de gemeenteraad wensen en bedenkingen geven bij een inbesteding bij HVC van het huishoudelijk afval van Avalex.

De nota is te vinden onder 2103049 College van B en W – traject afvalverwerking Avalex 2022 – toetreding tot HVC

https://delft.notubiz.nl/document/9658073/2/2103049%20College%20van%20B%20en%20W%20-%20traject%20afvalverwerking%20Avalex%202022%20-%20toetreding%20tot%20HVC

Het college van Delft is het eens met het voornemen van Avalex om HVC te contracteren. Alleen eist HVC dat niet Avalex maar de gemeente Delft garant gaat staan voor een deel van de HVC schuldenlast van €750.

Het Delftse deel van de HVCgarantstelling bedraagt minimaal 25,5 miljoen euro tot maximaal 30,5 miljoen euro.

Volgens de brief met kenmerk DOS -2020-0000252 stelt de provincie dat er geen nieuwe financiële verplichtingen mogen worden aangegaan die niet in de  Delftse Begroting 2021 staan.

Deze inbesteding noch de garantstelling van HVC staan in de Delftse Begroting 2021. Avalex zal na het horen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden zo snel mogelijk een besluit nemen.

De Delftse wethouder en tevens Avalex voorzitter S. Brandligt schat het risico van deze garantstelling erg laag in. Desalniettemin zal er een stukje reservering voor gemaakt moeten worden.

Op mijn vraag aan wethouder Brandligt of het onomkeerbaar aangaan van deze nieuwe financiële verplichting wel is toegestaan tijdens de 13 weken periode van preventief toezicht, daarop antwoordde wethouder Brandligt:

“Hier vindt de provincie helemaal helemaal niets van want dit heeft helemaal geen invloed op het toezicht wat we momenteel hebben” en “Dit is geen besluit wat aanleiding zal zijn van de provincie om hier iets van te vinden”

Daar ik als raadslid zaken graag van twee kanten hoor in mijn functie als controleur van het bestuur.

Vraag ik de provincie of het Delft momenteel is toegestaan om een tientallen miljoenen grote garantie af te geven aan het huishoudelijk afval verwerkingsbedrijf HVC die niet is opgenomen in de Begroting 2021 en waarvan ook de extra financiële risico’s niet bekend zijn?

Ik zou het zeer op prijs stellen indien het antwoord voor de raadsvergadering van 4 maart aanstaande gegeven kan worden.

Met vriendelijke Groet

Jan Peter de Wit

Raadslid gemeente Delft , fractie Groep Stoelinga

AD Delft: ‘Met 25 euro voor grofvuil krijg je Napels aan de Schie’

De Milieustraat van Avalex aan de Voltaweg waar Delftenaren zelf hun grofvuil heen kunnen brengen. © Fred Leeflang

Door AD journalist Peter van de Stadt 17-02-21,

Flinke verdeeldheid in de gemeenteraad, bewoners die de afvalkosten weer zien stijgen en angst voor een forse toename van illegaal dumpen van grofvuil bij containers. Dat levert het plan van het college op om voor het ophalen van grofvuil 25 euro per afspraak te gaan rekenen. ,,Je krijgt hier Napels aan de Schie.”

Jan Peter de Wit (Groep Stoelinga) heeft geen goed woord over voor het plan om te betalen voor het ophalen van grofvuil. Tot nu toe is dat in Delft gratis en mogen bewoners na een afspraak te hebben gemaakt maximaal één kubieke meter langs de stoep zetten. Ook in Rijswijk (drie kuub), Leidschendam-Voorburg (twee) en Midden-Delfland (twee kuub) kan dat. In Pijnacker-Nootdorp betalen inwoners echter zelfs 30 euro per afspraak.

,,Kosten rekenen om afval op te halen, gaat niet werken in wijken met ondergrondse containers. Door gebrek aan sociale controle zullen net als nu de mensen het grofvuil anoniem naast de ondergrondse containers gaan zetten. Bijna niemand zal het meer aanmelden bij Avalex. Dat kost je geld en moeite. Ook zullen anderen gelijk hun grofvuil erbij gaan zetten. Zo creëert de gemeente eigenlijk stortplaatsen”, meent De Wit.Hij staat in de raad bepaald niet alleen met zijn kritiek. Ook Stadsbelangen Delft is geen voorstander van een betaalde ophaalservice, zo laat fractievoorzitter Bram Stoop weten. Volgens hem levert het plan hogere afvalkosten en minder dienstverlening op. Stadsbelangen Delft ziet liever ‘creatieve oplossingen’ van wethouder Martina Huijsmans. College-partij STIP heeft Huijsmans erop gewezen dat in bijvoorbeeld Groningen inwoners die niet zoveel geld hebben uit te geven een bakfiets kunnen huren om hun grofvuil zelf weg te brengen. STIP heeft de wethouder gevraagd te onderzoeken of dit ook in Delft mogelijk is.

Bij VVD, GroenLinks, PvdA en D66 leven vooral zorgen over de hoogte van het tarief. D66 heeft voorgesteld te kijken naar ‘de mogelijkheid om iets met de Delftpas te doen’. Bovendien wil D66 dat wordt overlegd met woningcorporaties over oplossingen bij flats.

De grootste vrees, naast het bezwaar over de hoogte van het tarief, is echter toch vervuiling van de openbare ruimte, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken in de rest van Delft. Naast Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft is ook de SP hier bang voor. Die partij noemt de Delftse Hout als ‘zo’n dumpplek’.

Eén van de bewoners die dit onderschrijft, is Willem Harteveld. De 69-jarige Delftenaar woont in de buurt van de Oostpoort, aan de rand van de binnenstad. ,,Het maakt niet uit of het gaat om ondergrondse of bovengrondse afvalcontainers: mensen kwakken er van alles neer. Dat gebeurt nu al regelmatig. Wat denk je als die lui straks 25 euro per afspraak moeten betalen? Dat gaan ze echt niet doen. Die afspraak is al te veel moeite, laat staan dat ze willen betalen.”

Vergoeding

Jan Peter de Wit kan het alleen maar beamen. ,,Waarschuwingen en boetes zullen niet werken. Ons voorstel is dan om burgers te belonen die zelf met de auto hun grofvuil bij de Milieustraat komen brengen. Geef ze een vergoeding voor de moeite van 5 tot 25 euro, afhankelijk van het aantal kilogrammen. Dit zal wél aanslaan denken we. Hierdoor bezuinigen we op de kosten van het ophalen door Avalex. En het zelf brengen van grofvuil wordt er door bevorderd.”

Wethouder Huijsmans heeft laten weten naar de Delftpas te willen kijken en in gesprek te gaan met de woningcorporaties. Alle genoemde ideeën door partijen vindt ze echter te veel tijd en geld kosten. De gemeenteraad heeft 4 maart het laatste woord.

AD Delft bron

Herenpad Delft

25 euro voor laten ophalen grofvuil zal dumping verder verergeren

Opschriften van hou het Leefbaar werken niet. Niemand meldt meer grofvuil bij ondergrondse containers. Bijzetten is de norm. Het wordt toch weggehaald.

De totaal verkeerde bezuinigingen worden door D66 & GroenLinks op Avalex ingevoerd. Ze willen €300.000 bezuinigen door de burger €25 voor het ophalen van grofvuil te laten betalen. Dat gaat niet werken bij de wijken en straten met ondergrondse containers.

Door gebrek aan sociale controle zullen net als nu de mensen het grofvuil helemaal anoniem naast de ondergrondse containers gaan zetten. Bijna niemand zal meer grofvuil aanmelden bij Avalex. Dat kost je geld en moeite. Ook zullen anderen gelijk hun grofvuil erbij gaan zetten. Heeft de aanmelder weer een probleem. Zo creëert de gemeente eigenlijk stortplaatsen.

Tweedeling in nette- en achterstandwijken

De BOA’s krijgen nu ook de bevoegdheid om dit ‘illegaal’ dumpen te gaan controleren. Geschatte kosten ongeveer €100.000. We komen steeds meer in een politiestaat te leven.

Dit zei ik in de vergadering: “Volgens Groep Stoelinga verandert Delft in het Napels aan de Schie als bewoners moeten gaan betalen voor het ophalen van grofvuil. Die fractie verwacht dat bewoners hun afval niet meer melden en illegaal gaan dumpen. Als het aan Groep Stoelinga ligt stopt Delft met de PMD-inzameling en blijft het ophalen van het grofvuil gratis

Maar onder Avalex voorzitterschap van GroenLinks wethouder Brandligt lopen de kosten van Avalex nog meer in het rood. De kosten bedragen €172.000 meer dan de opbrengsten uit de reinigingsheffing. Dat wordt zoals gebruikelijk structureel uit de algemene middelen gehaald. Dit doet GroenLinks al jaren deze nep tarieven om hun dure Nieuwe Afval Inzamelen er door te drukken.

Hondenpoep helemaal niet meer opgeruimd

Ook wordt de hondenpoep niet meer op de hondenuitlaatstroken verwijderd. Besparing €150.000. De poepscoop reed nog 52x per jaar uit. Dat moeten hondenbezitters nu overal zelf doen.

Alternatief ‘Stop met PMD inzamelen’

Onze oplossing is om te stoppen met het totaal mislukte PMD inzamelen. Dat werkt niet in een stad met veel hoogbouw. De PMD inzameling is te sterk vervuild en mensen in gestapelde bouw en kleine keukens en geen tuin doen er niet aan mee. Die donderen alles bij elkaar. En gelijk hebben ze.

Dat veroorzaakt veel lagere opbrengsten van de PMD inkomsten. China wil het niet meer hebben. Communicatie zal hier niet aan helpen. Maar aan dit heilige milieuhuisje mag van D66 en GroenLinks niet gemord worden. Dat er hiervoor ondertussen nascheidingsinstallaties bij de AVR in Rotterdam zijn wordt stelselmatig genegeerd.

2e alternatief: Vergoeding voor inleveren Grofvuil bij Avalex Milieustraat Voltaweg

Waarschuwingen en boetes zullen niet gaan werken. Ons voorstel is dan om burgers te belonen die zelf met de auto hun grofvuil bij de Milieustraat komen brengen. Geef ze een vergoeding voor de moeite van €5 – €25 afhankelijk van het aantal kilogrammen. Dit zal wel aanslaan denken we. Hierdoor bezuinigen met uitgespaarde kosten van het ophalen door Avalex. Hierdoor wordt het zelf brengen bevorderd.

Burgers die geen auto hebben maar wel een Avalex-pas kunnen kennissen of familie vragen dit voor hun te doen. Zo vaak heb je geen grofvuil. Ook kan je zzpérs met een busje de mogelijkheid geven dit bedrijfsmatig te gaan doen. De morgensterren zeg maar. De liberale variant versus de linkse dwang.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP