https://www.hvcgroep.nl/

Mijn naam is Kees Voormeulen wonende is Rijswijk en belanghebbende als inwoner van het Avalex gebied.

Ik wil nog reageren op uw vergaderingen van Delft, Rijswijk en Midden Delfland die ik digitaal heb bijgewoond met als  en onderwerp inbesteding HVC/Avalex en de overige gemeenten.

De gemeenteraad van Rijswijk , hoewel nog onduidelijk vanwege een schorsing van de beraadslagingen,  kennelijk van plan is finaal in te stemmen met een besluit om te investeren voor € 85 mln in het project HVC. Voor mij onbegrijpelijk ten minste kunt u mededelen dat u een open en transparante aanbesteding wil waarin objectief kan worden vast gesteld wat de huidige marktprijzen zijn i.p.v. van een rapport K+V zonder meer te accepteren.

Er tevens recent een rapport van de rekenkamer in Krimpen aan den IJssel ligt waarin de conclusie is dat het Gemeentebestuur onjuist en  is geïnformeerd (conclusie rekenkamer hoofdconclusie 7 (pag.16 en 17) evenals pagina 17 waarin de conclusie staat dat het rapport van K+V niet voldoet. De gemeente met  een forse verhoging met vele euro’s  per aansluiting zal moeten plaatsvinden.

Als gepensioneerd FNV bezoldigd bestuurder en voor mijn pensioen de laatste 10 jaar als Algemeen directeur van de Roteb in Rotterdam (gemeentelijke organisatie) werkzaam was heb ik in ieder geval verstand van in het inzamelen en verwerken van afval. In het verleden had de gemeente Rotterdam ook een afvalverwerkingscentrale (AVR) maar er al snel door de gemeente werd besloten om deze te verkopen. Het argument was dat je als gemeentelijke inzamelaar zo min mogelijk afval wil brengen maar een verwerker die  zoveel mogelijk afval wil hebben.

Dit conflict of interest was de aanleiding. De gemeente wilde geen aandelen dan wel eigenaar zijn van een afvalverwerkingscentrale. Inmiddels is dezelfde positie door de gemeente Amsterdam over het AEB ingenomen na vele 10 tallen miljoenen te moeten betalen om niet failliet te gaan het AEB te verkopen maar nu Avalex op het gebied van landelijke speler een kleine is die het natuurlijk beter moet weten en de gemeenten gezamenlijk met 13 % van de aandelen denken de dienst bij HVC te kunnen uitmaken .Het is toch zo dat de meerderheid van de aandeelhouders beslissen. Zoals u weet is er de afgelopen 6 jaar geen dividend uitgekeerd en het eigen vermogen t.o.v. het vreemd vermogen een ander licht op de kwestie werpt.

Nu nog het punt milieu: zonder ook in Rijswijk en Delft zich maar enigszins te verdiepen in dit belangrijke  punt waar het vervoer over de weg dan wel via water af te wegen en de enorme hoeveelheden vervoersbewegingen naar Dordrecht c.q. Alkmaar ten opzichte van andere aanbieders die wel de mogelijkheid hebben om via water het afval aan te bieden, hoewel het naar Alkmaar ook mogelijk is maar vanwege de afstand ik dit buiten beschouwing heb gelaten. 

K+V stelt in zijn rapport dat uit studies blijkt dat er uit milieutechnische reden niet efficiënter zou zijn dan transport over de weg en transport over de weg retourvrachten mogelijk zijn en dat over water beperkt is. Wat voor retour materiaal is dit? Toch niet het vervulde granulaat wat in Alkmaar als wegenmateriaal is gebruikt? zie de TV uitzending van Teun van der Keuken zondag 28 februari j.l .

Vastgesteld is in ieder geval dat vervoer over water de volgende voordelen heeft. Geen files , zeer veilig, veel minder CO2 uitstoot en veel minder lawaai. Het is ook niet voor niets dat de overheid vervoer over water wil stimuleren. Ook een vergelijk met vrachtwagen is de afstand naar Alkmaar niet realistisch. Wel geeft K+V aan dat het vervoer over water richting Alkmaar te overwegen. Dordrecht Centrale ligt overigens niet aan het water. Maar dit alternatief moet volgens K+V nader overleg plaatsvinden tussen HVC om maatwerk zoals overslag wijze van transport en het tarief en dan ook pas praten over prijzen???

Wellicht werpt ook een nieuw licht op een nieuwe situatie. Omdat veel politieke partijen duurzaamheid, klimaat en innovatie in hun programma’s hebben staan zijn er ook recente innovatieve ontwikkelingen zoals met waterstof  toepassing met watertaxi’s in Rotterdam gesteund Gemeente Rotterdam het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie. Natuurlijk is dit niet grootschalig binnen 1tot jaar 2 gerealiseerd maar zal zeker binnen3-5  jaar zeer belangrijke ontwikkelingen voor de scheepvaart zowel zee als binnenvaart zullen plaatsvinden .Wat mij ook zeer verontrustend overkomt dat het college en de raad Rijswijk zo maar aannemen dat het met de transportkosten conform het K+V wel goed zit zonder deze ontwikkelingen mee te nemen in hun overwegingen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad in Delft een motie van de VVD aangenomen om nadere informatie over de verschillen van mening te vragen. Zoals u ongetwijfeld weet heeft HVC Dordrecht geen ligging aan water, HVC Alkmaar wel. maar dat is irreëel gelet op de afstand om het afval per schip naar toe te brengen kan dus allen per vrachtwagen gebracht worden. Ten slotte er is een marginale marktverkenning geweest door K+V zonder de markt ook maar in de gelegenheid te stellen een officiële aanbieding te doen en dat te vergelijken met HVC. Huidige tarieven HVC €86,- per kt en de markt  huidige tarieven afsluit tussen €60 en €70 per kt. 

U moet dan toch tegen een risicovolle aandelen transactie met HVC  voor nota bene onbepaalde tijd zijn zonder een goede transparante en eerlijke afweging te maken. Het is ook een weerbarstige materie. Opmerkingen van de PvdA dat afval ophalen een basis behoefte is net als water en Electra is op zich juist en dat blijft Avalex ook doen maar het verwerken van  afval is een vak apart en daar hebben gemeenten onvoldoende kennis van laat staan om via aandelentransacties te investeren. Als u denkt dat Avalex met 13 % van de aandelen (mits alle gemeenten het eens zijn!!) iets in te brengen heeft in de aandeelhoudersvergadering is dit een utopie, dit wordt in meerderheidsbesluiten vastgesteld.

Ik verzoek u vriendelijk in het belang van uw burgers dat er een besluit wordt genomen waar een eerlijke en transparante vergelijking binnen 4 tot 6 weken tussen markt en HVC  kan plaatsvinden in plaats va de opmerking van HVC : u moet unaniem instemmen met een contract voor onbepaalde tijd anders trekken we ons terug. Deze chantage van kiezen tussen de kogel of de strop moet u toch aan het denken zetten.

HVC kan toch ook een aanbieding doen als verwerker met of zonder dat er een risicovolle aandelen transactie moet plaatsvinden. Kortom college en raad zorg eerst voor een complete en eerlijke vergelijking van tarieven incl transportkosten en mogelijke prijsverhogingen en stel de markt ook een aanbieding te doen binnen 4 weken om hen ook onder druk te zetten. HVC kan toch ook een nieuwe offerte aanbieden met of zonder aandelentransactie?????? en kunt u voor de inwoners een objectief en transparant voorstel presenteren. Ik kan me niet voorstellen dat u een dergelijk voorstel afwijst. Met vriendelijke groeten .

Kees Voormeulen