Nominatie De Grote Snor

Als eerbetoon en ter nagedachtenis aan Martin Stoelinga heeft Hart voor Delft in overleg en na toestemming van de familie besloten om de komende vier jaar jaarlijks een exclusieve onderscheiding ‘De Grote Snor’ uit te reiken aan een persoon of organisatie die zich in het afgelopen jaar/jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of sportief gebied voor onze stad. Aan deze onderscheiding is ook een waardebon verbonden ter waarde van € 200,00. Martin had een Hart voor Delft en was daarnaast zeer betrokken op het gebied van sport, cultuur en vele andere terreinen.

Procedure
Mensen die iemand kennen en menen dat de betreffende persoon/organisatie genomineerd moet worden voor deze exclusieve onderscheiding, kunnen dat tot 1 november 2021 per e-mail met onderbouwing voor deze nominatie kenbaar maken via bestuur@hartvoordelft.nl.

Hierna zal het bestuur van Hart voor Delft uit de binnengekomen aanmeldingen drie aanmeldingen nomineren voor deze onderscheiding en zal Betty Stoelinga (echtgenote van Martin) uit deze drie nominaties kiezen wie uiteindelijk deze exclusieve onderscheiding en waardebon krijgt. De uitreiking zal medio december 2021 plaatsvinden. Uiteraard houdt het bestuur van Hart voor Delft u via diverse mediakanalen op de hoogte.

Bestuur Hart voor Delft, de Stadspartij

Extra ruimte stimuleringssubsidie

Nadat de meerderheid van de gemeenteraad tijdens de Begrotingsbehandeling in november 2018 een motie voor extra stimuleringssubsidie van onze fractie afwees, heeft Stadsbelangen Delft bij de behandeling van het Bestuursprogamma gemeend wederom een motie in te dienen. Dit keer met succes! Een grote meerderheid van de raad diende onze motie mee in of steunde deze.
Meer lezen

Effectief zorgen om zorg

effectiefTijdens de behandeling van de kadernota diende de SP een tweetal moties in, die Stadsbelangen Delft niet heeft gesteund. Het ging hier om de moties ‘Zorgen om zorg’ en  ‘Armoedemonitor’. Waarom zou je tegen de motie `zorgen om zorg` zijn? Simpel, omdat het een open deur motie was en zoals zo vaak geeft de SP niet aan op welke andere beleidsterreinen er dan meer bezuinigd zou moeten worden. 

Er moet immers  miljarden worden bezuinigd. De mei circulaire is uitgekomen. Net als de SP niet om vrolijk van te worden. Maar als je tegen een bezuiniging bent, moet je dat ergens anders moeten compenseren. Wat de SP fractie met deze motie wilde bereiken, was voor onze fractie een raadsel. Het gaat immers om landelijke politiek. Daarnaast heeft de VNG  namens de gemeenten in Nederland , dus ook namens Delft, haar standpunt kenbaar gemaakt. Zal het wat uitmaken voor de regering als de gemeente Delft publiekelijk afstand neemt van deze bezuinigingen? Wij schatten in van niet. 

De bezem moet echt door de gezondheidszorg. Het lijkt wel of er tegenwoordig overal wordt gefraudeerd. Bijvoorbeeld bij de besteding van het PGB-budget, onze fractie heeft daar regelmatig aandacht voor gevraagd, of om ziekenhuizen die allerlei declaraties indienen waar geen prestaties voor zijn geleverd.  Of miljoenen fraude bij voorbehoedsmiddelen door middel van dubbele declaraties. Thuiszorginstellingen, die absurde salarissen verstrekken aan bestuurders. Toeslagen die door de belastingdienst zonder controle vooraf worden verstrekt. 

Gezinnen die in problemen komen, waar allerlei hulpinstanties over de vloer komen. Het mag wat kosten. Daar kan heel veel effectiviteit (lees kostenbesparing) worden gerealiseerd. En dat kan vervolgens weer worden ingezet voor mensen, die het echt nodig hebben.

Zorgverzekeraars en Nederland zijn door de bezuinigingen eindelijk wakker geworden en aan het controleren geslagen. Beter laat dan nooit. Dat vindt Stadsbelangen Delft een goede ontwikkeling, want door effectief onnodige uitgaven in de zorg te tackelen, kunnen noodzakelijke bezuinigingen worden opgevangen. Niet door nog meer extra geldstromen, die uiteindelijk niet terecht komen bij de mensen, die het echt nodig hebben, erin te pompen, zoals de SP kennelijk wilde bereiken met hun motie. 

Er komt voor de gemeenten een sociaal deelfonds. Dat is geen specifieke of brede doeluitkering, maar een onderdeel van het gemeentefonds met verantwoording aan de gemeenteraad. Dat is het moment voor de Delftse gemeenteraad om keuzes te maken. Er kan dan maatwerk worden geleverd.

In de overwegingen van de motie van de SP ‘zorgen om zorg’ was opgenomen: ‘MOGELIJK zullen deze bezuinigingen kunnen leiden tot schrijnende situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, tot overbelaste mantelzorgers, tot onnodige risico’s.’ Moet de Delftse gemeenteraad op grond van ‘mogelijk zullen deze bezuinigingen leiden tot schrijnende situaties’ hierover een motie ondersteunen? De fractie Stadsbelangen vindt van niet.

In de mei circulaire is expliciet opgenomen, dat de decentralisatie operatie er op is gericht, dat de burger die het echt nodig heeft de ondersteuning krijgt, die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en behoeften. Er is ruimte voor maatwerk. Dat vinden wij sociaal beleid.

Stadsbelangen Delft vindt, dat we af moeten van het min of meer collectief verstrekken van financiële middelen en voorzieningen. Wij pleiten voor maatwerk, zodat er geen schrijnende situaties gaan ontstaan. Dan krijgen ook die burgers, die het echt nodig hebben, de noodzakelijke ondersteuning. De bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, sportregeling  zijn open eindregelingen. Als mensen hier recht op hebben, zal er verstrekt moeten worden. Men krijgt geen afwijzing met het argument dat het geld op is.

De armoedemonitor die de SP voorstelde,  geeft maar een beperkt zicht op de financiële situatie van de Delftse samenleving. Gezinnen met twee inkomens of gezinnen met één inkomen boven het bestaansminimum, zullen niet in de armoedemonitor worden meegenomen, terwijl de financiële nood bij deze groep mogelijk nog hoger kan zijn. Deze groep heeft een hogere eigen bijdrage en komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand of sportregeling. Tot hoever wil je gaan. Deze groep krijg je niet in beeld. Daarnaast is het niet aan een gemeente om aan inkomenspolitiek te doen.

Het opzetten en onderhouden van een armoedemonitor, zoals de SP wil, kost ook het nodige budget en ambtelijke uren. En wat voor toegevoegde waarde geeft deze monitor? Aan de hand van maraps, die al bekend zijn, zie je deze ontwikkeling ook en dan moet je hierop anticiperen en budgetten bijstellen. Maar dan zal wederom de keuze moeten worden gemaakt welk beleidsterrein minder gaat krijgen. Dat zijn lokale keuzes. 

Stadsbelangen Delft vindt dat je armoedebestrijding niet oplost door er alleen extra geld in te pompen. Zorgen dat mensen, die de mogelijkheden hebben, weer zo snel mogelijk deelnemen aan de arbeidsmarkt, is een betere oplossing om de armoede te bestrijden. Niet door hen daar in te laten. Dus werkgelegenheid creëren. Een SP motie met een dergelijke strekking zou onze fractie wel hebben gesteund. En als burgers echt geholpen moeten worden, dan moet de lokale overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Geen misverstand daarover! 

Stadsbelangen Delft
Wim de Koning

In dienst van het probleem

jongerenwerk1Dinsdag 17 april jl. stond de jeugdnota op de agenda. Hoewel de jeugdnota een compleet beeld te zien gaf, had Stadsbelangen wel twijfels over de uitvoering van sommige zaken. We hebben diverse malen aangegeven, dat er vaak verschillende instanties bezig zijn met hetzelfde probleem en van elkaar vaak niet weten wie wat nu eigenlijk doet. Dit wordt nu voorkomen omdat één persoon de regie gaat krijgen over het probleem. Niet meer een heel peloton hulpverleners, dat zich op een gezin of persoon stort, maar één iemand die vervolgens de regie neemt en dit doet in samenspraak met de partners. In dienst dus van het probleem en dat is een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. 

Twijfels hebben we wel over de wijze waarop het jongerenwerk wordt uitgevoerd. We vinden niet dat het jongerenwerk slecht wordt uitgevoerd, maar voor problemen, zoals in de Gilliswijk, is een andere soort aanpak nodig als het gaat om regulier jongerenwerk. Vooral het aspect ‘vertrouwensband’ speelt hierbij een belangrijke rol. Daar wordt onvoldoende aandacht aan besteed. Stadsbelangen vindt, dat er meer naar de wijk moet worden geluisterd. Wat willen de jongeren en de bewoners van de wijken. Inmiddels is duidelijk dat het vertrouwen in een goede oplossing bij de bewoners uit de Gilliswijk niet is toegenomen.

Dat mag PvdA zich aanrekenen door het door hen gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Ontevreden bewoners en de manier waarop de PvdA de Gilliswijk weer probeert te dramatiseren, doet deze wijk geen goed. Dat werd ook nog eens bevestigd in een artikel dat op zaterdag  21 april jl. in de krant stond.  De PvdA krijgt vernietigende kritiek vanuit eigen gelederen. De sociaal democraten hebben geen visie over integratie, proberen vooral allochtone kiezers niet voor het hoofd te stoten en lopen weg voor problemen.

Dat constateert voormalig PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti, die tot 2010 parlementariër was voor de partij. Vooral op integratiegebied slaan de sociaal democraten volgens haar de plank volledig mis. ‘Hun taboes en vooringenomenheid staan een realistische aanpak van veel problemen in de weg, schrijft ze. ‘De PvdA ziet niet dat de meerderheid van de allochtonen zich ook doodergeren aan klaplopers onder de allochtone bevolking.’ Wat Stadsbelangen betreft geldt dit overigens voor iedereen, ongeacht welke afkomst iemand heeft.

Wij moeten dan ook niet meer te veel investeren in klaplopers, maar vooral in mensen die wel willen. Voor diegene die niet willen, kan er maar één aanpak zijn, namelijk: maak duidelijk dat wij dergelijk gedrag zat zijn. Deze discussie wil Stadsbelangen dan ook graag aangaan in de commissievergadering.

De fractie Stadsbelangen is akkoord gegaan met de jeugdnota,  maar zal de uitvoering en alles wat met de wijkaanpak te maken heeft kritisch blijven volgen. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Stadsbelangen steunt werknemers Calvé

De fractie Stadsbelangen heeft op initiatief van Groen Links, samen met  andere fracties, mede een motie ingediend en daarbij steun uitgesproken aan de werknemers van Calvé. Daarnaast werd het college opgeroepen om met de directie van Unilever in gesprek te gaan en bij de directie aan te dringen om het voornemen van sluiting van de fabriek te heroverwegen. De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Leefbaar Delft stemde  tegen.   

Hoewel het college geen beslissingsbevoegdheid heeft in deze kwestie, vindt  Stadsbelangen het van belang dat er maximale druk op de directie van Unilever  wordt uitgeoefend en alle mogelijkheden benut moeten worden die wellicht  tot een heroverwegingsbesluit zouden kunnen leiden.   

Wethouder Vuijk ontkende dat in de verkennende gesprekken, die er inmiddels  zijn geweest met Unilever, gesproken is over mogelijke interesse van de  gemeente voor het terrein van Calvé. De motie van Leefbaar Delft met als  strekking dat, als de sluiting doorgaat, de ex-werknemers minimaal twee  jaarsalarissen mee moeten krijgen, mocht misschien wel leuk in het gehoor  klinken van de werknemers op de publieke tribune, maar was in feite een  lege huls.   

Er moet nu alles aan gedaan worden om de werkgelegenheid te behouden en  het is niet handig om dan maar alvast over een vorm van een sociaal plan te gaan praten. Bovendien hebben de werknemers vooral baat bij behoud van  werkgelegenheid. Daarnaast gaat de gemeenteraad niet over een sociaalplan. Wij denken dat de vakorganisaties voldoende in hun mars hebben om, als dat nodig mocht zijn, een goed sociaal plan voor de werknemers te realiseren. Maar zover is het nu nog niet.   

Stadsbelangen hoopt dat de directie van Unilever terugkomt op haar besluit  zodat het bedrijf voor Delft behouden blijft.  Fractie Stadsbelangen-Delft   

Motie Geen sluiting van Calvé  De gemeenteraad van Delft,  In vergadering bijeen op 1 november 2007    Kennis genomen hebbende    – van het voornemen van de Unileverdirectie om onder meer de  Calvéfabriek in Delft te sluiten  – en van de acties van de werknemers voor het behoud van hun  bedrijf en hun werkgelegenheid    Overwegende dat  – de Calvéfabriek werd opgericht in 1884;    – de fabriek sinds jaar en dag een van de toonaangevende en bekendste  bedrijven is van Delft;   – de fabriek behoort tot één van de best presterende van het  Unileverconcern;   – de prestaties van de fabriek de afgelopen jaren dankzij de  inzet van het  personeel sterk zijn verbeterd;   – het behoud van bestaande werkgelegenheid een belangrijke doelstelling is van  de Delftse gemeenteraad    Spreekt zijn steun uit aan de werknemers van Calvé   

Roept het college van burgemeester en wethouders op bij de directie van Unilever aan te dringen op het heroverwegen van het voornemen  tot sluiting van de Calvéfabriek  en gaat over tot de orde van de dag

“Doorzichtig Links”

Nog een paar dagen te gaan. Dan is het woord gelukkig aan de kiezer en zijn we verlost van “onze” dagelijkse kost op TV. Van een Femke Halsema  die niet verder komt met woorden als: “beschamend, schokkend en schandalig”. (slecht campagneteam) Van een Wouter Bos die elke dag weer duidelijk maakt dat de ouderen in onze samenleving van hun AOW straks een bijdrage moeten leveren. Dit naast het afschaffen van de hypotheekaftrek.   

En niet te vergeten Jan Marijnissen. Toegegeven, Jan is een vriendelijke  man  die zeker kennis van zaken heeft en met een goed campagneteam ineens aan  blijkt te slaan bij het grote publiek. Maar wat het grote publiek over  het hoofd  ziet, is dat de SP in feite de armoede in stand wenst te houden in plaats  van  echt oorlog te voeren tegen het opheffen van de armoede.   

“Toevallig” vijf dagen voor de verkiezingen verschijnt er ineens een  bericht in  de Volkskrant over martelingen en ja hoor, de linkse partijen zijn er als de kippen bij om toch vooral deze berichtgeving aan te grijpen om te laten  zien hoe geschokt zij wel zijn zonder zich af te vragen of de  berichtgeving wel  juist is. Doorzichtiger kan het niet en het typeert het linkse denken. Je  zou  haast Femke Halsema citeren over dit linkse gedrag, namelijk: “beschamend,  schokkend en schandalig”.   

Nederlands is toe aan een kabinet met duidelijke kenmerken als zuinig,  rechtvaardig en sociaal. In ieder geval niet aan een kabinet met het  kenmerk  “doorzichtig links”.  Aad Meuleman