De fractie Stadsbelangen heeft op initiatief van Groen Links, samen met  andere fracties, mede een motie ingediend en daarbij steun uitgesproken aan de werknemers van Calvé. Daarnaast werd het college opgeroepen om met de directie van Unilever in gesprek te gaan en bij de directie aan te dringen om het voornemen van sluiting van de fabriek te heroverwegen. De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Leefbaar Delft stemde  tegen.   

Hoewel het college geen beslissingsbevoegdheid heeft in deze kwestie, vindt  Stadsbelangen het van belang dat er maximale druk op de directie van Unilever  wordt uitgeoefend en alle mogelijkheden benut moeten worden die wellicht  tot een heroverwegingsbesluit zouden kunnen leiden.   

Wethouder Vuijk ontkende dat in de verkennende gesprekken, die er inmiddels  zijn geweest met Unilever, gesproken is over mogelijke interesse van de  gemeente voor het terrein van Calvé. De motie van Leefbaar Delft met als  strekking dat, als de sluiting doorgaat, de ex-werknemers minimaal twee  jaarsalarissen mee moeten krijgen, mocht misschien wel leuk in het gehoor  klinken van de werknemers op de publieke tribune, maar was in feite een  lege huls.   

Er moet nu alles aan gedaan worden om de werkgelegenheid te behouden en  het is niet handig om dan maar alvast over een vorm van een sociaal plan te gaan praten. Bovendien hebben de werknemers vooral baat bij behoud van  werkgelegenheid. Daarnaast gaat de gemeenteraad niet over een sociaalplan. Wij denken dat de vakorganisaties voldoende in hun mars hebben om, als dat nodig mocht zijn, een goed sociaal plan voor de werknemers te realiseren. Maar zover is het nu nog niet.   

Stadsbelangen hoopt dat de directie van Unilever terugkomt op haar besluit  zodat het bedrijf voor Delft behouden blijft.  Fractie Stadsbelangen-Delft   

Motie Geen sluiting van Calvé  De gemeenteraad van Delft,  In vergadering bijeen op 1 november 2007    Kennis genomen hebbende    – van het voornemen van de Unileverdirectie om onder meer de  Calvéfabriek in Delft te sluiten  – en van de acties van de werknemers voor het behoud van hun  bedrijf en hun werkgelegenheid    Overwegende dat  – de Calvéfabriek werd opgericht in 1884;    – de fabriek sinds jaar en dag een van de toonaangevende en bekendste  bedrijven is van Delft;   – de fabriek behoort tot één van de best presterende van het  Unileverconcern;   – de prestaties van de fabriek de afgelopen jaren dankzij de  inzet van het  personeel sterk zijn verbeterd;   – het behoud van bestaande werkgelegenheid een belangrijke doelstelling is van  de Delftse gemeenteraad    Spreekt zijn steun uit aan de werknemers van Calvé   

Roept het college van burgemeester en wethouders op bij de directie van Unilever aan te dringen op het heroverwegen van het voornemen  tot sluiting van de Calvéfabriek  en gaat over tot de orde van de dag