College passeert raad over Islamitisch onderwijs in Delft

De vraag of er wel of geen Islamitisch in Delft moet worden toegestaan, werd  inde afgelopen jaren al zes keer afgewezen door de gemeenteraad. Op 30 juni 2020 stond voor de zesde keer de aanvraag voor Islamitisch onderwijs op de agenda van de commissie Sociaal Domein. De woordvoerder van de Stichting Islamitisch college (SIC) gaf toen aan, dat het verzoek hiervoor vanuit een Delftse Moskee was gekomen. Hij noemde niet de naam van welke moskee het verzoek vandaan kwam. Op de vraag hoeveel handtekeningen voor een dergelijk initiatief waren opgehaald, gaf de woordvoerder aan dat niet precies te weten.
Meer lezen

Waar is het college bang voor?

Het is wel bijzonder dat het college naar aanleiding van onze vervolgvraag over de kwestie Sjoerd S., die wij ruim een maand geleden stelden, twee dagen na ons artikel op onze website ineens met een antwoord komt.
Zie onderstaande link antwoord college:
https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/schriftelijke-antwoorden_69/1913226-college-van-bw-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-stadsbelangen-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s_109670.html
Meer lezen

Nattigheid in kwestie Sjoerd S.?

Een positieve ontwikkeling binnen deze collegeperiode is wel de snelle beantwoording van schriftelijk gestelde vragen. Of moeten we ‘was’ zeggen. Op 27 februari 2019 hebben wij het college gevraagd ons het afschrift te doen toekomen van de brief die de advocaat van een slachtoffer van Sjoerd S. naar het college stuurde en waarin de gemeente Delft verantwoordelijk wordt gesteld. Ook wilde wij het antwoord van het college op deze brief ontvangen. Zie onderstaande link.
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=9962
Meer lezen

College zet raad onder druk

Zoals stadaard gebruikelijk in de maanden juni en december, wordt vanuit het college op het laatste moment weer allerlei spoedverzoeken gedaan aan de raad om zaken nog even in juni te behandelen en te besluiten. Het komt vaker voor dat de raad hierdoor onder druk wordt gezet. Zo was dat ook al het geval bij ‘het Straatje van Vermeer’.
Meer lezen

Het vieze gevoel in de mond

1wimIn zijn weblog beschrijft Wim Bot (fractievoorzitter van Groen Links) zijn  deelname aan een kook workshop als volgt: “Gisteren nam ik met een groep Delftse raadsleden deel aan een  kookworkshop op het Grotius College, om zo met schoolbestuur en -directie van gedachten te kunnen wisselen over het openbaar voortgezet onderwijs. 

In totaal 10 raadsleden, allemaal van de coalitiepartijen. Van de  oppositiepartijen  (CDA, SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, Leefbaar Delft,  ChristenUnie/SGP, D66)  was helemaal niemand gekomen. Geen interesse in het voortgezet onderwijs?  Ondanks het lekkere eten en de prima wijn ging ik daardoor toch nog met  een beetje een vies gevoel in mijn mond naar huis …”   

Het toeval wilde dat dezelfde avond elders in de stad een discussieavond  plaatsvond over de problemen bij zowel het onderwijs als de jeugdzorg.  Stadsbelangen had ervoor gekozen om deze avond bij te wonen. (volgorde  ontvangst uitnodiging) Je kan maar op één plek tegelijk zijn, nietwaar?  Uit de  discussie werd door diverse aanwezige professionals de problemen  omschreven,  maar vooral werd gesproken over diverse oplossingsrichtingen. Hoewel er geen lekker eten en prima wijn te bespeuren viel, was er sprake van een zeer  smaakvolle discussie.   

Minder smaakvol was de opstelling van “bestuurspartijen” als de PvdA,  Groen Links  en de VVD over de kwestie evenementencommissie in de commissie EMZR  afgelopen donderdag. Een college dat meent, gezien hun brief van |
7  november 2007,  dat het besturen op basis van het doen van mededelingen, wel is toegestaan,  hoort een kritische raad, ongeacht coalitie of oppositie, tegenover zich  te vinden.  Het moet het college duidelijk worden gemaakt dat besturen plaatsvindt op basis van voorstellen en democratisch genomen besluiten en niet op basis van het doen van mededelingen. Uiteindelijk bood wethouder Merkx namens het college  excuses (de zoveelste) aan voor de gang van zaken.   

De verwerpelijke bestuursstijl in deze kwestie werd door de  coalitiepartijen, omwille van de coalitiesfeer, afgedaan als een “schoonheidsfoutje”. In ieder  geval geen  smaakvolle opstelling van deze partijen. Fractie Stadsbelangen-Delft

College de weg kwijt in zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd)?

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 5 mei 2009
Betreft : zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd)

Geacht college,

Vandaag ontvingen wij een afschrift van een brief aan uw college, dd. 4 mei 2009 (zie bijlage), van het Buurtcomité Indische Buurt inzake de kwestie Ceram-Boeroe (De Smaragd). De inhoud van deze brief baart ons zorgen. Graag wil onze fractie een inhoudelijke reactie van het college hebben op genoemde brief.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen-Delft Aad Meuleman

Bijlage: brief Buurtcomité Indische Buurt, dd. 4 mei 2009 Buurtcomité Indische Buurt College van Burgemeester en Wethouders Delft p/a Dr. Ir. R. Koop Postbus 53 Ambonstraat 1 2600 AB Delft 2612 BL DelfT Datum: 04 mei 2009 Onderwerp: zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd) Geacht College, Met verontwaardiging en stijgende verbazing ontvingen wij uw brief van 6 april 2009, registratienummer 953718, met als onderwerp “hernieuwde beslissing op bezwaar bouwplan De Smaragd”. Ruim een jaar geleden, op 16 april 2008, heeft de rechtbank ’s-Gravenhage uitspraak gedaan in de zaak van het Buurtcomité Indische Buurt (BIB) tegen uw College. Het door het BIB ingestelde beroep wordt in die uitspraak gegrond verklaard en uw College wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Tevens heeft de rechtbank bepaald dat u het door het BIB betaalde griffierecht, te weten € 285,-, diende te vergoeden. Het heeft blijkbaar ruim een jaar moeten duren voor u een dergelijk besluit heeft kunnen nemen. Normaliter is daar een periode van 6 weken voldoende voor. Dat u hier een jaar over doet is ongehoord en voor het BIB onacceptabel. Het getuigt van ernstige minachting door uw bestuur van mede-inwoners van deze stad. U vermeldt dat “deze aangelegenheid geruime tijd in de vergetelheid is geraakt” en u biedt vervolgens uw welgemeende excuses aan. Deze excuses zijn onacceptabel en aanvaarden wij dan ook niet. De excuses zijn volledig misplaatst aangezien het BIB u keer op keer aan deze zaak herinnerd heeft, te weten op 23 mei 2008 (per brief), op 25 juni 2008 (per email), op 2 juli 2008 (telefonisch), op 13 september 2008 (per brief), op 24 oktober 2008 (wederom per brief), in januari 2009 (via de Nationale Ombudsman) en tenslotte hebben wij op 26 februari 2009 een afspraak op het spreekuur van de burgermeester gemaakt. Die afspraak werd door u niet nagekomen en onze vertegenwoordiger moest onverrichter zake huiswaarts keren. Dit hebben wij als zeer onbeleefd en onprofessioneel ervaren. Pas nadat het BIB over de gang van zaken geklaagd had, werd er door u actie ondernomen. En vervolgens heeft het nog 6 weken geduurd voor er een brief lag. En dit is niet de eerste keer. Zoals u in het chronologische overzicht in de bijlage kunt lezen loopt deze zaak al vanaf 2003 (!) en bent u al drie keer door de rechter teruggefloten wegens ondeugdelijke besluitvorming. De eerste keer had u tweeëneenhalve maand nodig voor een nieuw besluit, de tweede keer drieëneenhalve maand en nu zelfs ruim een jaar! Maar wat overigens nog erger is: die brief van 6 april jl. geeft nog steeds geen gehoor aan de uitspraak van de rechtbank van 16 april 2008. Uw brief vermeldt een nieuw besluit op basis van een uitspraakvan de Raad van State van 14 maart 2007. Maar op die, overigens ook door het BIB gewonnen, hogerberoepszaak had u al een nieuw besluit genomen, en wel op 25 juni 2007. U bent blijkbaar de rechtszaak van 2008 (gevoerd tegen dit besluit van 25 juni 2007 en door het BIB gewonnen) volledig vergeten!? En u hebt twee keer een nieuw besluit genomen op dezelfde rechterlijke uitspraak!? Dit is niet alleen amateuristisch, het is een vorm van misleiding waardoor u de belangen van de burgers minacht. Er ligt momenteel namelijk nog steeds geen voor beroep vatbaar besluit. U ontneemt het BIB, als burgers en inwoners van uw gemeente, de mogelijkheid op te komen voor onze belangen en van de daarvoor bedoelde wettelijke rechtsmiddelen gebruik te maken. Er zijn onvoldoende waarborgen in acht genomen om een omklede rechtsgang te kunnen volgen. Ronduit schandalig is het verder dat bij de uitspraak van 16 april 2008 u ook werd opgedragen het door het BIB betaalde griffierecht terug te betalen. Een termijn van 30 dagen is hiervoor gebruikelijk. Het geld werd echter pas, na vele keren aandringen van onze kant, ook ruim een jaar na de beslissing van de rechtbank, uiteindelijk op 24 april 2009 terugbetaald. En nog zonder wettelijke rente ook. Hoe is het mogelijk dat u en uw ambtenaren zoveel steken laten vallen, zo slordig te werk gaan en uw ingezetenen zo slecht behandelen? Overigens staan in de brief, voor wat betreft de inhoudelijke kwestie, verschillende onwaarheden en onjuiste weergaven van de feiten. Zo vermeldt de brief dat er in de Indische Buurt nieuwe parkeerplaatsen zijn aangelegd naar aanleiding van de parkeerproblematiek rondom het bouwplan Ceram-Boeroe. Dit is echter pertinent onjuist, zoals uw ambtenaren van het vakteam mobiliteit kunnen bevestigen. Ook heeft u het over nachttellingen uit 2007. Daar heeft u nooit eerder melding van gemaakt en deze zijn ook niet bekend bij ons. Gelet op het bovenstaande eisen wij van u dat u per ommegaande een nieuw voor beroep vatbaar besluit neemt dat gehoor geeft aan de uitspraak van de rechtbank van 16 april 2008. Dit nieuwe besluit zal moeten bevatten een erkenning van de opeenstapeling van de door u in deze zaak gemaakte fouten alsmede een oplossing van het door u gecreëerde parkeerprobleem rondom De Smaragd. Deze oplossing zal dienen te bestaan uit het aanleggen van 39 (nu ontbrekende) nieuwe parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein. Verdere trainering van deze zaak door met allerlei feitelijke onjuistheden, vergezochte argumenten en onleesbare ambtelijke zinsconstructies te komen, zal door ons niet geaccepteerd worden. Indien u een dergelijk besluit niet tijdig neemt stellen wij u hierbij reeds in kennis van ons voornemen om over te gaan tot het instellen van een beroep inhoudende de eis ex art. 8.73 AWB van vergoeding van de schade die de omwonenden van De Smaragd lijden en al geleden hebben ten gevolge van de toegenomen parkeerdruk vanwege het willens en wetens niet aanleggen van de wettelijke hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein, alsmede de eis ex art. 7.15 en 7.28 AWB van vergoeding van de geleden schade van de door het BIB in al die jaren gemaakte kosten van inspraak, bezwaar en beroep. Hoogachtend, Namens het Buurtcomité Indische Buurt (BIB) Dr. Ir. R. Koop Ir. Drs. R. Kunz Ir. R. Maks Ir. A. van Straalen CC. Gemeenteraad van Delft Pers Nationale Ombudsman Vice-President van de Raad van State

Rechter zet streep door bestuurlijke maatregel Verkerk

De rechter heeft vandaag burgemeester Verkerk teruggefloten en zette een streep door het voornemen van de burgemeester om café Sport voor vier maanden te sluiten.   

Hoewel de burgemeester de mogelijkheid heeft bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechter, is nu voor de tweede maal in korte tijd een voorgenomen bestuurlijke maatregel van de burgemeester om een  horecagelegenheid te sluiten door de rechter naar de prullenbak verwezen.   

Dat roept de nodige vragen op over het beleid van de burgemeester, de  zorgvuldigheid waarmee hij besluiten neemt, maar ook of hij wel op de  juiste wijze wordt geïnformeerd over zaken, die zich in onze stad  afspelen. Niettemin blijft de burgemeester verantwoordelijk voor genomen  beslissingen en het beleid dat hij voert. Deze kwestie lijkt een forse deuk te slaan  in het  functioneren van de burgemeester en doet onze stad geen goed.   

Stadsbelangen is benieuwd naar de uitleg van de burgemeester over deze  kwestie en zal daarna pas conclusies trekken. Bovendien wachten wij nog  op antwoorden op onze schriftelijke vragen, die wij gezamenlijk met de  fractie van D66 hebben gesteld over deze kwestie. Los daarvan zou het aan te bevelen zijn, dat de burgemeester zijn besluit met betrekking tot het sluiten van de Wending heroverweegt, dus intrekt!  Ook de rol van wethouder Rensen, verantwoordelijk voor Breed Welzijn  Delft (BWD), verdient nadrukkelijk de politieke spotlights.    Komende donderdag dient de zaak van café Taverne tegen het voornemen  van de burgemeester deze zaak voor een jaar te sluiten. Vanaf volgende maand komt het politieke circuit weer volop in beweging. Het wordt een  spannend maandje.    Fractie Stadsbelangen-Delft

Webcolumn “zomeroverdenking”

Loesje: “het klimaat is de afgelopen jaren duidelijk veranderd, nu de politiek nog”. Voor raadsleden is het zomerreces een tijd waarin op lokaal niveau  ogenschijnlijk weinig gebeurd. In de pers verschijnen wel wat berichten, die op zichzelf aardig zijn om te lezen, maar niemand maakt mij wijs dat onze inwoners wakker liggen van nevenfuncties van collegeleden of van een “oud” raadslid die een uur doorgebracht heeft op het politiebureau.   

Toch gaat nog regelmatig de telefoon, ontvang ik e-mailberichten of  brieven van inwoners met de nodige problemen. Nog steeds problemen bij de regiotaxi, zorgen van bewoners die wonen in de omgeving van de nieuw  te bouwen Koepoortgarage, verkeersmaatregelen Maria Duijstlaan,  geluidsoverlast, bomenkap, onveilige plekken, fake betrokkenheid van  inwoners, geen antwoord krijgen op brieven van de gemeente en zo zou  ik nog wel even door kunnen gaan. Je zou haast het idee krijgen dat er  niets goed gaat in onze stad en dat is natuurlijk ook niet waar. Maar er  is zeker nog veel werk te doen en te verbeteren.   

Opvallend was de afgelopen weken het nieuws over “de Baljé kwestie” en de reacties daarop door middel van diverse ingezonden brieven van mensen, die menen de stoel van de rechter te moeten innemen. Van mij mogen zij! In ieder geval is wederom duidelijk geworden dat Baljé zich nooit als wethouder had kunnen handhaven gezien de manier waarop hij zijn wethoudersfunctie  vervulde. Dat is het enige dat deze kwestie volstrekt duidelijk heeft gemaakt. Het jammer dat het nooit tot een discussie met Baljé zelf in de raad is gekomen over deze zaak, omdat Baljé toen al weg was. Met een andere  aanpak was deze kwestie al lang uit de wereld geweest, was Baljé naar een  bijna op zeker grenzende waarschijnlijkheid weggestuurd, waren er geen schadeclaims geweest en had heel veel energie aan andere zaken kunnen  worden besteed.   

In deze zaak was naar mijn mening, met het oog op de geuite beschuldiging, niet relevant of je iets gezegd hebt te gaan doen, maar of achteraf  blijkt dat  je dat ook daadwerkelijk hebt gedaan. Het blijft daarnaast vreemd dat men er aan voorbij gaat, dat de basis werd gelegd bij een, zo het lijkt, bewuste illegale bandopname met vermoedelijk als doel: “hoe kunnen we iemand er in luizen”.  Dat brengt me weer bij Loesje die schreef: “Politici moet je ook alleen geloven als er geen camera in de buurt is”. Er zullen ongetwijfeld nog vele  publicaties volgen over deze zaak, maar of de stad daarmee is gediend, is weer een andere vraag hoewel ik mij de emoties bij de desbetreffende  betrokkenen goed kan voorstellen.   

De afgelopen maanden hebben zich vooral gekenmerkt door het gedoe rond de  keuze van de architect van het nieuw te bouwen stadskantoor, de perikelen  rond  de bouw van de Koepoortgarage, het gebouw Hooikade 13 (Bacinol), TU Noord  en niet te vergeten een drietal moties van afkeuring tegen drie  wethouders. Het huidige college maakt een niet al te sterke indruk, oogt niet als een eensgezinde  ploeg en lijkt moeite te hebben met het verder uitwerken en uitvoering  geven aan plannen die hun voorgangers in gang hebben gezet. Dit overigens met steun van  dezelfde partijen die nu ook in het college zijn vertegenwoordigd.  Het dualisme op lokaal niveau blijft voor mij één grote mislukking. Een  theoretisch  model, waarbij in de praktijk het monistisch handelen “gewoon” doorgaat. Vroeger  maakten de wethouders als raadsleden deel uit van hun fracties, tegenwoordig heet  dat: “de wethouder woont op uitnodiging van de fractie, de  fractievergadering bij”. Coalitiepartijen die voorafgaande aan commissie- en raadsvergaderingen, net als voorheen, de zaken met elkaar blijven afstemmen en dealtjes maken.  “Dezelfde aap,  maar in een ander jasje”. Wel met een belangrijk verschil. Het dualisme  kost de burger onnodig veel meer gemeenschapsgeld dan in het monistische systeem.  Nog even en dan is zomerreces en de stilte voor de storm weer voorbij, want als straks het politieke circus weer gaat draaien, komen de onderwerpen vanzelf  weer langs.    Aad Meuleman