Zoals stadaard gebruikelijk in de maanden juni en december, wordt vanuit het college op het laatste moment weer allerlei spoedverzoeken gedaan aan de raad om zaken nog even in juni te behandelen en te besluiten. Het komt vaker voor dat de raad hierdoor onder druk wordt gezet. Zo was dat ook al het geval bij ‘het Straatje van Vermeer’.

Het college bedient zich dan vaak van algemene argumenten, zoals de deadline wordt niet gehaald, vertraging leidt tot meer kosten of bedragen van derden worden niet ontvangen. Als je de argumenten leest, dan lijken dat legitieme argumenten. Maar zijn ze waar en is de planning bij het college wel onder controle.

Natuurlijk kan het voorkomen, dat een kwestie met voorrang behandeld moet worden, Stadsbelangen Delft werkt daaraan mee, maar er dreigt een tendens te ontstaan, die onacceptabel is. De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om zorgvuldig en overwogen besluiten te kunnen nemen zonder tijdsdruk.

Daarom heeft onze fractie voor de haastklussen aanvullende vragen gesteld. Voor de brief van het college inzake wijziging in invulling LVVP-budgetten en informatie Beter Benutten projecten (wk 20, nr. 2781693) stelt het college: 

Het College dringt er echter op aan om de discussie in de commissie hierover nog vóór de zomer te voeren (uiterlijk in de commissievergadering van 21 juni). Als we deze discussie immers uitstellen en het project daardoor als verzocht tot september ‘on hold’ zetten, zal het project mogelijk niet binnen de deadline uitgevoerd kunnen worden die gesteld is voor Beter Benutten Vervolgprojecten (realisatie vóór eind 2017). Belangrijk voor de commissie om te weten is, dat we door dit project als Beter Benutten project te bestempelen, het uit kunnen voeren met een zeer groot aandeel cofinanciering vanuit het  Rijk, de Regio en de TU als derde partij.  Voor het project wordt ingezet op een gemeentelijke bijdrage van ca. € 400.000, terwijl het Rijk ca 1,3 miljoen, de TU Delft € 400.000,-  en MRDH bijna € 800.000,- zullen betalen. Uitstel zou de financiële bodem onder het project kunnen vandaan halen en daarmee het project als geheel onzeker maken.”

Onze fractie wil voor de commissievergadering weten, waaruit blijkt dat het project niet binnen de deadline uitgevoerd kan worden als de raad er pas in september as. over spreekt? Graag ontvangen wij de planning met de deadline. Het college noemt allerlei bedragen die van derden verwacht kunnen worden. Waaruit blijkt dat deze cofinanciering vervalt als de deadline niet wordt gehaald? Is daar schriftelijke informatie over? Zo ja, dan zien wij deze graag tegemoet.

Hetzelfde geldt voor het verzoek van het college bespreking raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van de tailtrack ten behoeve van tramlijn 19 op de Westvest (wk 23, nr. 2791182)

Het college stelt, dat: a. Uitstel van de herinrichting van de Westvest, om te voorkomen dat het aanleggen van de tailtrack (het derde spoor) schade aan de net ingerichte Westvest veroorzaakt. b. Het onder druk komen te staan van de overige onderdelen van de planning van het Spoorzone-project. c. Het ontstaan van extra kosten voor het project en van langere overlast voor omwonenden.

Onze fractie wenst een andere toelichting op algemeen geformuleerde argumenten van het college. Waarom leidt uitstel herinrichting Westvest tot schade aan de net ingerichte Westvest bij het aanleggen van de trailrack? Hoeveel extra kosten ontstaan er bij uitstel besluitvorming? Graag een degelijke onderbouwing hiervan. Welke overige onderdelen van de planning Spoorzone-project komen onder druk te staan en waaruit blijkt dat?

Wij hebben het college gevraag voor de commissievergadering RV van 21 juni as. ons antwoord te geven op onze vragen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman