Delft: Studenten jagen bewoners weg?

In de commissievergadering RV werd afgelopen dinsdag het bestemmingsplan Noordwest besproken. Ook hier weer blijkt dit bestemminsplan te worden aangepast op basis van onder andere al een kant en klaar plan van een ontwikkelaar. Welke rechtsbescherming hebben inwoners nog als vastgestelde bestemmingsplannen op basis van al voorgekookte ontwikkelplannen steeds worden aangepast?
Meer lezen

Het juiste beeld

Recentelijk is in de media door middel van een advertentie een nogal zwart-wit-beeld geschetst over het schoolzwemmen in Delft. Dat het schoolzwemmen alleen voor ‘zwarte scholen’ in Delft zou gelden is onjuist. De Delftenaar wordt hiermee op het verkeerde been gezet en men drukt onterecht kinderen in bepaalde hokjes.

Stadsbelangen Delft wil graag het juiste beeld schetsen over hoe de gang van zaken over het schoolzwemmen er nu daadwerkelijk voor staat. Alleen voor leerlingen van groep 4 bij de Onderwijsachterstand scholen en bij het speciaal onderwijs blijft het schoolzwemmen gehandhaafd. Dat heeft niets met zwarte scholen te maken. Overigens is gebleken, dat veel kinderen, voordat zij in groep 4 terecht komen, al een zwemdiploma hebben.

Het College van B&W kondigde in de onlangs behandelde Programmabegroting 2014-2017 een bezuiniging aan op het schoolzwemmen voor alle Delftse scholen. Door middel van een amendement, waarbij dekking werd aangegeven, heeft Stadsbelangen Delft – tijdens de Programmabegroting van 7 november jl. – een poging gedaan, om de bezuiniging op het schoolzwemmen niet door te voeren. Hoewel wij begrijpen dat bezuinigingen noodzakelijk zijn, waren wij het oneens met deze bezuiniging.

Wij vinden dat alle kinderen uit Delft dezelfde rechten hebben en dus ook het recht hebben op goed zwemonderwijs. Hierbij spreken en oordelen we niet in termen van zwarte en witte scholen, want daar is geen sprake van. De meerderheid van de gemeenteraad wilde ons amendement niet steunen, waardoor de bezuiniging op het schoolzwemmen werd doorgevoerd. Stadsbelangen Delft was hier niet blij mee, maar door de keuze van de meerderheid van de gemeenteraad is er wel een nieuw feit ontstaan.

Helaas beschikken niet alle ouders over financiële middelen om hun kinderen te laten deelnemen aan zwemlessen. Daarnaast zijn er ouders, die niet zijn opgegroeid met de zwemcultuur. Zij zien ook vaak niet de noodzaak in van dit zwemonderwijs. Stadsbelangen Delft vindt dat een zorglijke ontwikkeling. Zeker met een waterrijk land als Nederland. De gemeente Delft moet de ouders/opvoeders tegemoet komen als het gaat om zwemonderwijs.

Is er dan niets meer mogelijk? Zeker wel. Wie via de website van de gemeente Delft op ‘sportregeling’ zoekt, ziet automatisch dat de gemeente ouders/verzorgers die een minimum inkomen hebben hierin tegemoet komt, zodat kinderen kunnen blijven sporten. Het betreft hier een vergoeding voor activiteiten zoals: contributie sportschool, manege, voetbal- of handbalvereniging, maar ook het zwemabonnement valt hieronder.

Wij adviseren en attenderen graag al onze inwoners op regelingen die het mogelijk maken om ieder kind in Delft zijn/haar zwemdiploma te laten behalen.

Stadsbelangen Delft
Bianca van der Werf

Raad 26 mei 2011

raadzaalBij aanvang van de raadsvergadering werd oud raadslid en wethouder
de heer B.J. Boelens herdacht. Hij overleed op 22 april 2011. Burgemeester Verkerk sprak over een markante persoonlijkheid en vooral over de verdiensten die hij heeft gehad voor onze stad. Verkerk eindigde deze herdenking met de woorden die Boudewijn bij zijn afscheid van de Delftse raad in 2000 zei: ‘Dank voor de goede samenwerking, ik denk dat wij bij tijd en wijlen mooie dingen voor Delft hebben gedaan’.

Bestemmingsplan Rietveld 109
In de commissievergadering heeft Stadsbelangen de nodige kritiek gehad op het bestemmingsplan en de plannen van de ontwikkelaar. Het probleem lag vooral bij het realiseren van de Poortwoning. Dit nog los van de procedure die vanaf 2008 was toegepast. Bewoners hebben vrijwel geen inspraak gehad bij het tot stand komen van dit plan. Inmiddels heeft de ontwikkelaar na de commissievergadering het plan nogmaals aangepast ten gunste van de bewoner op Rietveld 111.

Reden voor onze fractie om het amendement van de PvdA mee in te dienen. Daarnaast was er nog een amendement van Groen Links, die ook moeite had met de andere geplande woningen (onder andere qua hoogte) en een amendement van Leefbaar Delft, die vindt dat in de binnenstad alleen nog maar inwoners mogen wonen die geen auto hebben. Men vindt dat de geplande parkeerplaatsen uit het plan moeten worden geschrapt.

In ieder geval besloot de raad de besluitvorming van dit bestemmingsplan aan te houden en de ingediende amendementen te bespreken in de commissievergadering, zodat de bewoners ook nog een extra kans hebben om op deze amendementen te reageren.

Bestuursakkoord
Stadsbelangen heeft ook een motie mee ingediend over de nadelige gevolgen van het bestuursakkoord voor onze stad als het gaat om het financieel kader van de Wet Werken naar Vermogen (Wvnv/ sociale werkvoorziening). De motie was een extra ondersteuning van de brief die het college naar het bestuur van de VNG stuurt over het bestuursakkoord. Hierin geeft het college aan met de term ‘nee, tenzij’ niet akkoord te gaan met het bestuursakkoord als er geen aanpassing plaatsvindt van genoemd financieel kader. Stadsbelangen is het, evenals de meerderheid van de raad, eens met het college op dit punt.

Motie Leefbaar Delft inzake portefeuille wethouder Junius
Leefbaar Delft vindt dat de portefeuille van wethouder Junius opnieuw bezien moet worden nu Jeroen van Oort uit de CDA fractie is getreden en als onafhankelijk raadslid verder gaat. Leefbaar Delft vindt dat de zware portefeuille die wethouder Junius heeft niet meer in verhouding staat met het zetelaantal van het CDA (drie zetels) na het vertrek van van Oort. Stadsbelangen heeft deze motie niet gesteund, omdat de wethouder nog steeds het vertrouwen heeft van haar eigen CDA fractie, van Jeroen van Oort zelf en de overige coalitiepartijen.

Overigens is deze week wel duidelijk geworden dat de argumentatie van de CDA fractie over het rouleren van het fractievoorzitterschap destijds een verzonnen argument is geweest.

Fractie Stadsbelangen Delft

Ontwijken accountantcontrole PGB budget

Het college heeft toch wel een heel bijzondere constructie bedacht om  de accountantscontrole op PGB budgetten te ontwijken, waardoor men  niet het risico loopt met onrechtmatigheid te worden geconfronteerd.   

Tijdens de behandeling in de Algemene Commissie van de nota “Kaders  nieuw beleid voorzieningen” stelt het college voor de verantwoordingsplicht af te schaffen. Mensen die een voorziening aanvragen, en waarbij deze voorziening ook is toegekend, hoeven niet meer te verantwoorden of het  (gemeenschap)geld ook daadwerkelijk is uitgegeven aan de gevraagde  voorziening.  Onder de slogan “wij vertrouwen de mensen” wordt verantwoordingsplicht  niet meer nodig gevonden. Wethouder Rensen meldde dat, als je toch verantwoordingsplicht hanteert, je daarvoor regels moet opstellen. Dan is de kans groot dat, als achteraf blijkt dat niet aan een regel is voldaan, de accountant een versterkte voorziening als onrechtmatig kwalificeert.   

Kennelijk is het college geschrokken van het laatste accountantrapport, waarin door de accountant onrechtmatigheden werden geconstateerd. Dat wil het college dus voorkomen en dat lijkt “de adder onder het gras te  zijn” om de verantwoordingsplicht maar af te schaffen. Dan heb je geen  regels nodig en kan de accountant ook niet meer tot de conclusie onrechtmatigheid komen. We hebben het over ca. 1 miljoen euro  gemeenschapsgeld per jaar dat in de toekomst ongecontroleerd de  gemeentedeur uitgaat. Slimme truc van de wethouder.   

Stadsbelangen heeft ervoor gepleit om via een aantal steekproeven per jaar  toch te onderzoeken of het geld ook daadwerkelijk aan de gevraagde voorziening werd uitgegeven. Daar voelde de wethouder en ook zijn eigen PvdA fractie niets voor. De PvdA kende nog wel een wetenschappelijk bureau  die op basis van “ik geloof je op je mooie blauwe ogen” wel een achteraf  onderzoek zou kunnen doen. Uiteraard was de wethouder zeer geïnteresseerd in het adres van dit bureau.    Stadsbelangen zal in de gemeenteraad van 12 juli as. met een amendement  komen om toch steekproefsgewijze controles te laten uitvoeren. Het kan niet  zo zijn dat controles achterwegen worden gelaten omdat het college daarmee wil voorkomen dat de accountant onrechtmatigheden constateert bij de uitvoering van PGB budgetten. Fractie Stadsbelangen-Delft