raadzaalBij aanvang van de raadsvergadering werd oud raadslid en wethouder
de heer B.J. Boelens herdacht. Hij overleed op 22 april 2011. Burgemeester Verkerk sprak over een markante persoonlijkheid en vooral over de verdiensten die hij heeft gehad voor onze stad. Verkerk eindigde deze herdenking met de woorden die Boudewijn bij zijn afscheid van de Delftse raad in 2000 zei: ‘Dank voor de goede samenwerking, ik denk dat wij bij tijd en wijlen mooie dingen voor Delft hebben gedaan’.

Bestemmingsplan Rietveld 109
In de commissievergadering heeft Stadsbelangen de nodige kritiek gehad op het bestemmingsplan en de plannen van de ontwikkelaar. Het probleem lag vooral bij het realiseren van de Poortwoning. Dit nog los van de procedure die vanaf 2008 was toegepast. Bewoners hebben vrijwel geen inspraak gehad bij het tot stand komen van dit plan. Inmiddels heeft de ontwikkelaar na de commissievergadering het plan nogmaals aangepast ten gunste van de bewoner op Rietveld 111.

Reden voor onze fractie om het amendement van de PvdA mee in te dienen. Daarnaast was er nog een amendement van Groen Links, die ook moeite had met de andere geplande woningen (onder andere qua hoogte) en een amendement van Leefbaar Delft, die vindt dat in de binnenstad alleen nog maar inwoners mogen wonen die geen auto hebben. Men vindt dat de geplande parkeerplaatsen uit het plan moeten worden geschrapt.

In ieder geval besloot de raad de besluitvorming van dit bestemmingsplan aan te houden en de ingediende amendementen te bespreken in de commissievergadering, zodat de bewoners ook nog een extra kans hebben om op deze amendementen te reageren.

Bestuursakkoord
Stadsbelangen heeft ook een motie mee ingediend over de nadelige gevolgen van het bestuursakkoord voor onze stad als het gaat om het financieel kader van de Wet Werken naar Vermogen (Wvnv/ sociale werkvoorziening). De motie was een extra ondersteuning van de brief die het college naar het bestuur van de VNG stuurt over het bestuursakkoord. Hierin geeft het college aan met de term ‘nee, tenzij’ niet akkoord te gaan met het bestuursakkoord als er geen aanpassing plaatsvindt van genoemd financieel kader. Stadsbelangen is het, evenals de meerderheid van de raad, eens met het college op dit punt.

Motie Leefbaar Delft inzake portefeuille wethouder Junius
Leefbaar Delft vindt dat de portefeuille van wethouder Junius opnieuw bezien moet worden nu Jeroen van Oort uit de CDA fractie is getreden en als onafhankelijk raadslid verder gaat. Leefbaar Delft vindt dat de zware portefeuille die wethouder Junius heeft niet meer in verhouding staat met het zetelaantal van het CDA (drie zetels) na het vertrek van van Oort. Stadsbelangen heeft deze motie niet gesteund, omdat de wethouder nog steeds het vertrouwen heeft van haar eigen CDA fractie, van Jeroen van Oort zelf en de overige coalitiepartijen.

Overigens is deze week wel duidelijk geworden dat de argumentatie van de CDA fractie over het rouleren van het fractievoorzitterschap destijds een verzonnen argument is geweest.

Fractie Stadsbelangen Delft