Algemene Beschouwing Programmabegroting

Voorzitter,
Inleiding
Wij leven in een bizarre Corona tijd, waarbij vooral de gezondheid van onze inwoners op het spel staat en daarnaast onze maatschappij er plotsklaps er heel anders uitziet. Je kunt van alles vinden over de zin van maatregelen die worden genomen en zeuren over aantasting grondrechten, maar wat onze fractie betreft moet bovenaan staan dat wij het virus onder controle weten te krijgen. Dat is in het belang van iedereen! Tegen alle mensen die bij elke puntkomma het zo nodig vinden de ‘waarom vraag’ te moeten stellen, zeggen wij: stop ermee. Houd je aan alle maatregelen. Ook tegen de mensen die niet uit Delft komen en hier al dan niet tijdelijk verblijven, zeg ik: ‘In Delft houden we ons aan de afgekondigde maatregelen en als het je niet bevalt, ga dan terug van waar je vandaan komt’. Hoe moeilijk en vervelend dat soms ook is. Alleen samen kunnen wij iets aan deze bizarre situatie doen.
Meer lezen

Inbreng Begroting commissie Algemeen.

De grote vraag van een Delftse inwoner vanavond is: woon ik nu in Nieuw Delft of Oud Delft of gewoon Delft. Uit het landelijke gemeente register blijkt dat er maar één stad onder de naam Delft bestaat. Ja, er is een nieuwe wijk bij gekomen, dat onderdeel uitmaakt van onze stad die Delft heet. Of het Spoorzonegebied nu een wijk is die Nieuw Delft heet, is de vraag. Het is weer de aloude truc. Er wordt ooit een keer in een beleidsstuk de kreet Nieuw Delft genoemd, vervolgens blijven we dat vrolijk herhalen alsof de naam Nieuw Delft een feit is.
Meer lezen

Speerpunten Het beste voor Delft!, lijst 9

  1. Lastenverlaging voor onze inwoners Delft is nog steeds de duurste stad van Nederland. Om van deze kwalificatie af te komen, wil Stadsbelangen Delft in de periode 2018-2022 geen verhoging afvalstoffenheffing en OZB, om zodoende tenminste landelijk gemiddelde te bereiken. En bij voorkeur onder het landelijke gemiddelde uitkomen. Dus lagere lokale heffingen/belastingen.
  2. Ouderenbeleid Stadsbelangen Delft wil dat in het nieuwe college het ouderenbeleid een exclusief onderdeel wordt van een wethouders portefeuille. Realisatie 55+centrum en zorgen voor doorstroming van ouderen.
  3. Inspraak inwoners en ondernemers Inwoners en ondernemers maximaal betrekken aan het begin van planvorming en tijdens uitvoering van plannen. Tijdige en begrijpelijke communicatie bij veranderingen en werkzaamheden.
  4. Leefbare- en Veilige stad Snelle verwijdering van rommel, openbare toiletten in de binnenstad, voldoende fietsvoorzieningen in de binnenstad, rechtvaardige handhaving (Delft gastvrij), buurtpreventie en wijkagent zichtbaar op straat.
  5. Aanpakken armoede versus economie De beste manier om dat te doen is om mensen niet gevangen te houden in een uitkering. Iedereen doet mee aan de Delftse samenleving ongeacht herkomst. Delft moet fors inzetten op het scheppen van werkgelegenheid en dus het versterken van onze economie. Niet alleen de kenniseconomie, maar ook in het Midden en Kleinbedrijf (o.a. de maakindustrie bevorderen). Dat zorgt voor banen en dat is pas echt de armoede aanpakken. Daarnaast administratieve lastenvermindering bedrijfsleven, o.a. leges, (omgevings-) vergunningen en horecavergunningen.
  6. Afvalbeleid Het afvalbeleid (gescheiden inzamelen) is en wordt geen succes. Leidt bovendien tot minder service en is duurder voor inwoners en ondernemers. Alles in één bak, want nascheiding is goedkoper, beter voor het milieu en leidt tot lagere lasten.
  7. Tegen gaan verkamering Studenten voornamelijk huisvesten op de campus en duidelijk maken dat Delft niet meer woonruimte aan studenten kan bieden met zicht op de campus. Inzetten op woonruimte voor studenten op campus en omliggende steden.
  8. Financieel gezond beleid Verantwoord investeren en geen geld uitgeven dat Delft niet heeft. 

Zie ook het verkiezingsprogramma via onderstaande link. http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8782#more-8782
Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

 

Beloning initiatief bewoners!

jeuVandaag was het voor de bewoners van de Jacob Gilleshof een feestdag. Vrijwel alle bewoners hadden de vlag uitgehangen. Reden: de officiële opening van de jeu de boules baan. De bewoners hadden in 2011 hiervoor een prijs gewonnen via Fonds 1818 van
€ 5.000,–. Hieraan was wel de voorwaarde verbonden, dat realisering van de jeu de boules baan op korte termijn moest worden gerealiseerd. 

In oktober 2011 werd onze fractie door de bewoners benaderd, omdat men er niet in slaagde contact te krijgen met de gemeente. De gemeente moest toestemming geven om een stukje openbaar groen ter beschikking te stellen voor de jeu de boules baan. Stadsbelangen heeft via schriftelijke vragen aan het college deze kwestie aan de orde gesteld. Dat heeft geholpen, want hierna kwam het contact tussen de bewoners en de gemeente ineens wel snel tot stand. Naast de bijdrage van Fonds 1818, hebben ook de gemeente en Vidomes een beperkte, maar belangrijke financiële bijdrage geleverd, zodat de baan nu klaar is voor gebruik. 

Vanmiddag had ik de eer om deze baan officieel te mogen openen. Blije bewoners van de Jacob Gilleshof die op een bijzonder mooie manier met elkaar omgaan en ook goede contacten hebben met de Gabriel school, die aan de Jacob Gilleshof is gevestigd. Alles bij elkaar een mooi initiatief en ook mooi om te zien hoe bewoners met elkaar omgaan om hun wijk leefbaar houden. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Beeld over taxivergoeding raadsleden onjuist

Het bericht dat vandaag in het AD verscheen over taxivergoeding voor  gemeenteraadsleden geeft een onjuist beeld. Aanleiding voor het  bericht is een artikel dat Leefbaar-Delft op de eigen website heeft  gezet. Enige verificatie zou op zijn plaats zijn geweest. 

Naast Leefbaar-Delft en de SP waren ook andere raadsfracties, waaronder Stadsbelangen, niet enthousiast over het idee voor een  taxivergoeding voor raadsleden. Andere raadsfracties hadden bedenkingen tegen een dergelijke regeling. Overigens was er helemaal geen sprake van een vertrouwelijke bijeenkomst. Dat een groot aantal raadsleden een taxivergoeding zou willen hebben, is volstrekt onjuist. Drie raadsleden hebben aangegeven van een taxiregeling  gebruik te willen maken als daarvoor een mogelijkheid zou zijn. Hierbij  spelen oa. medische elementen een rol. 

Er is op geen enkele wijze een besluit genomen dat de raad een plan zou  indienen bij de provincie om een dergelijke regeling mogelijk te maken. Wel heeft een meerderheid van de fractievoorzitters aan de griffier gevraagd om bij de provincie informatie in te winnen met betrekking tot dit onderwerp. Het is overigens zeer de vraag of een dergelijke regeling wettelijk mogelijk is. Mocht de provincie een mogelijkheid zien, dan pas zal de griffie deze uitwerken in een voorstel. Vervolgens wordt dit voorstel dan behandeld in  commissie en raad.

Zover is nog lang niet en de kans is zeer reëel dat het  zover ook niet zal komen.  Stadsbelangen vindt dat de raadsvergoeding ruimschoots voldoende is voor raadsleden, die gebruik willen maken van een taxi na afloop van commissie-  dan wel raadsvergaderingen.   
Fractie Stadsbelangen-Delft