Zuinig zijn op tradities

Niet echt meer een traditionele reveille op Koninginnedag in Delft, maar wel de  vertrouwde officiële opening van de Delftse festiviteiten op deze dag. Met  fanfares en majorettes zoals dat hoort.   

Het verlate tijdstip, 10.30 uur in plaats van 09.00 uur, leek meer toeschouwers  naar de markt te hebben getrokken. In ieder geval werd aansluitend gestart met het programma op de markt en in dat opzicht dus een geslaagde verandering.    Hoewel burgemeester Verkerk de toeschouwers deed geloven dat de klucht  rond  het uitnodigen van de majorettes aan de openingsceremonie een misverstand was geweest, blijft onze fractie van mening dat de gemeente oorspronkelijk respectloos is omgegaan met onze amateur verenigingen. Verenigingen waar  Delft trots op mag zijn en vooral moet blijven.   

Vreemd vond onze fractie dat alleen mensen die de laatste 10 jaar met een  Ridderorde waren onderscheiden een uitnodiging hadden ontvangen om  aanwezig te zijn op het stadhuis bij de feestelijke opening van  Koninginnedag.  Je vraagt je af waarom niet iedereen die ooit onderscheiden is in Delft  wordt  uitgenodigd. Wie verzint zo’n regel?  Het is weer één van die vreemde kronkels die niet zijn uit te leggen en waardoor mensen die al die jaren aanwezig waren bij de  reveille en zelfs voor gebak zorgden kennelijk niet meer de moeite waard  worden gevonden om uit te nodigen. Laten we vooral zuinig zijn op onze Delftse tradities. Fractie Stadsbelangen-Delft

Inbreng benoeming nieuw college

“De kiezer heeft niet altijd gelijk”. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
7 maart jl. heeft de kiezer zich minder uitgesproken over het gevoerde beleid in onze stad van de afgelopen jaren. Deze verkiezingen zijn, onder sterke media beïnvloeding van vooral Wouter Bos en Jan Marijnissen, door de kiezer aangegrepen om een duidelijk signaal aan het kabinet Balkenende af te geven. Dat is de conclusie van onze fractie over de uitkomst van de voor onze partij teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen.   

De kiezer heeft dan weliswaar niet altijd gelijk, maar de uitslag van de  gemeenteraadsverkiezingen bepaalt wel eenmaal in de vier jaar de  samenstelling van de gemeenteraad. Zo simpel is dat. Tijdens de informatieronde heeft Stadsbelangen nog even het idee gehad, ondanks het verlies van één zetel, mogelijk deel te kunnen nemen aan  een nieuw college. Dit idee werd ingegeven door het verzoek van de  grootste partij in onze raad. Informateur Stolker vroeg ons het coalitieboek nog niet dicht te doen. En inderdaad. De PvdA noemde Stadsbelangen in de eerste variant. Achteraf bezien moet je je afvragen hoe serieus deze  eerste variant van de PvdA eigenlijk is geweest. De PvdA stapte al snel over naar haar tweede variant met STIP in plaats van Stadsbelangen. Kennelijk  is de kracht, net zoals in de afgelopen 8 jaar het geval is geweest, van vier  Groen Links-zetels sterker dan de kracht van het aantal zetels van de  grootste partij in deze raad.   

In een interview in de Delftse Courant van 23 oktober 1990 zei Dick Rensen  – toen nog bestuurslid van de PvdA – (citaat): “Stadsbelangen wint gemakkelijk  stemmen door steeds van mening te veranderen afhankelijk wie er in het  publiek zit, maar dat helpt de stad wel naar de bliksem”. (einde citaat)  Tijdens de eerste openbare informatie bijeenkomst op 20 maart jl. zei dezelfde  Dick Rensen over Stadsbelangen dat onze partij de afgelopen jaren op constructieve wijze oppositie heeft gevoerd. Voorzitter, in beide gevallen  levert dat hetzelfde eindresultaat op, namelijk: “oppositiepartij”.  Het duidelijke signaal van de VVD richting onze partij hebben wij bij de eerste variant van de VVD ook niet teruggezien. Hoe betrouwbaar kun je zijn? Het  zij zo.   

 Over de informatieronde tenslotte nog één opmerking. Onder de titel:  “Hoe vind je een manier om een partij publiekelijk af te serveren?” waren  wij  getuigen van een theaterstuk, opgevoerd door Groen Links met mevrouw  Bolten in de hoofdrol. “Geef het juiste antwoord op de vragen en u mag  door naar de volgende ronde”. Als dit ook de komende jaren de strategie van  mevrouw Bolten wordt in haar contacten met de raad, dan denkt onze fractie  dat voor haar de installatie vanavond tot wethouder één van de weinige hoogtepunten zal zijn van de komende vier jaar.  Over de nieuwe coalitiesamenstelling hoef je niet verbaast te zijn. Al  heeft  onze fractie zich wel afgevraagd hoeveel minder geslaagde STIP wethouders onze stad zich nog kan permitteren voordat andere partijen in deze raad de  kans krijgen om tot een coalitie te kunnen toetreden. Of het moet zijn  dat de PvdA en Groen Links tot in lengte van dagen STIP in een college zullen  uitnodigen als dank voor het feit dat deze partij 8 jaar geleden zorgde voor een meerderheid binnen de coalitie.   

In ieder geval bleek tijdens de formatieronde al dat je vraagtekens moet zetten  bij de zalvende woorden van de heer Rensen, toen hij tijdens de  informatieavond  op 20 maart jl. zei dat de PvdA graag met alle partijen in de raad wil  samenwerken. De nieuwe coalitie had geen zin om vorige week het EZH rapport te  bespreken en dus werden de coalitiehanden in elkaar geslagen. Een voorteken voor de komende vier jaar? Oud wethouder Torenstra zei het vandaag nog in het AD:  “Aan de oppositie had ik geen boodschap”. Ik roep de PvdA op om de komende vier jaar afstand te nemen van deze uitspraak.  Het nieuwe collegeprogramma Ruimte Zien en Ruimte Maken lijkt een stuk te zijn geworden dat niet is dichtgetimmerd en waarbij je de indruk krijgt dat  binnen de kaders op hoofdlijnen er ook voor de raad mogelijkheden liggen om binnen die  ruimte ook echt ruimte te geven aan het dualisme. Wat onze fractie  betreft had de titel eigenlijk moeten zijn: “Ruimte Zien, Ruimte Maken en Ruimte  Krijgen”.  Maar “Ruimte Krijgen” is kennelijk voor de coalitiepartijen nog een stap  te ver. Het zou de formateur hebben gesierd als de oppositie was uitgenodigd om een  inbreng te kunnen leveren aan het coalitieakkoord.   

In het collegeprogramma zien wij daarnaast ook veel “open deuren op  hoofdlijnen” opgeschreven zoals: “Wij bieden perspectief aan alle Delftenaren. Er  vallen nog  te veel mensen buiten de boot”. Onduidelijk blijft nog hoe de raad het college hier straks op kan beoordelen. Onder inkomen- en armoedebestrijding lezen wij dat de afhandelingtermijn voor het aanvragen van een WWB-uitkering terug  gaat van 8 naar 6 weken. Wij zijn benieuwd welke consequentie dit heeft voor  de beoogde wethouder als blijkt dat deze ambitie niet waargemaakt kan worden. Wij zullen daar t.z.t. wel een suggestie voor doen. De wethouder zullen wij dan ook nauwlettend volgen bij het waarmaken van deze ambitie. Daarnaast lezen wij de bekende kreten als participatie, integratie en  emancipatie.  Overigens opvallend dat wij het woord emancipatie regelmatig in het stuk  tegenkomen en het woord “ouderen” vrijwel niet. En als we het woord  ouderen  wel tegenkomen dan staat het nog tussen haakjes ook. Dat is gek. Ouderen  ormen niet alleen 25% van onze bewonersaantal, maar naar de toekomst toe, de  bekende vergrijzing, zou je dit woord toch meerdere malen in een collegeprogramma  moeten  tegenkomen.   

Het heeft nu niet veel zin om vanavond verder uitgebreid in te gaan op het  collegeprogramma. Nog ruim 200 weken te gaan en dan zal de kiezer weer het beeld  voor de vier jaar daarna bepalen. In de tussentijd zal voor Stadsbelangen  leidend zijn welke voorstellen richting raad komen en welke ruimte wij van zowel  het college als de coalitiepartijen zullen krijgen. Wij zullen deze, zoals u  van ons gewend bent, op inhoud blijven beoordelen. Kritisch en constructief.  Afhankelijk van  de onderwerpen zullen wij in commissies aanwezig zijn en onze inbreng  hebben. Daarnaast zullen wij waar mogelijk de samenwerking blijven zoeken met  alle partijen in deze raad, maar vooral met de inwoners van onze stad. Rest Stadsbelangen nog het nieuwe college de komende vier jaar wijsheid en  kracht toe te wensen. Fractie Stadsbelangen-Delft

Gemeenteraad wil onafhankelijk onderzoek

Het regionale lobbybureau West-Holland Foreign Investment Agency dat  buitenlandse bedrijven naar onder andere Delft probeert te krijgen is negatief in het nieuws gekomen.   

Het bureau zou onjuiste informatie in haar jaarverslagen hebben verstrekt  van de resultaten die het bedrijf zou hebben behaald. Delft heeft in 2004  € 90.000,– subsidie verstrekt aan het WFIA.  Het is daarom noodzakelijk dat deze kwestie wordt onderzocht door middel van een onafhankelijk onderzoek. De gemeente Den Haag heeft een dergelijk  onderzoek aangekondigd, maar hierover moet de Haagse gemeenteraad nog  een definitief besluit nemen.   

Het college heeft aangekondigd zich te willen aansluiten bij dit onderzoek en  eerst de resultaten hiervan te willen afwachten alvorens met een reactie  te  komen. De Delftse gemeenteraad heeft op initiatief van de SP een eigen  motie  aangenomen. Stadsbelangen heeft deze motie mede ondertekend. In deze motie draagt de Delftse gemeenteraad het college op een  onafhankelijk  onderzoek te doen dan wel zich aan te sluiten bij het Haagse onderzoek,  mits  deze niet wordt geleid of uitgevoerd door de bestuursvoorzitter van het  WFIA en tevens wethouder in Den Haag of een andere betrokkene bij het WFIA.   

Stadsbelangen wil weten wat de echte effecten en resultaten zijn geweest voor onze stad. Onze inwoners hebben daar recht op. Deze kwestie zal  zeker nog een vervolg krijgen en het is terecht dat de gemeenteraad  hierover een eigen signaal heeft afgegeven aan het college. Fractie Stadsbelangen

Traditionele Delftse evenementen voorlopig gehandhaafd

Nadat Stadsbelangen in de Algemene Commissievergadering al opmerkingen had gemaakt over de afwijzing van de subsidieverstrekking voor het Jazzfestival en  het niet meer uitnodigen van de majorettekorpsen bij de reveille op  Koninginnedag, heeft het college wijselijk een aantal zaken teruggedraaid. Het Jazzfestival kan nu toch voor de 21e maal worden georganiseerd in onze stad.  Het college heeft alsnog besloten voor dit jaar subsidie toe te kennen.  Stadsbelangen  is van mening dat een dergelijk festival, waar zo veel Delftse inwoners  plezier  aan beleven, elk jaar gehouden moet worden. Natuurlijk mag best eens met  de  organisatie van gedachten worden gewisseld over de wijze waarop het  festival  het door de gemeente zo gewenste nieuwe elan zou kunnen krijgen. Maar  daarmee  moet je in een vroeg stadium met elkaar om de tafel gaan zitten en niet  een  aantal maanden van te voren roepen dat men geen subsidie krijgt omdat er  gebrek  aan nieuw elan zou zijn. Nog afgezien van de vraag wat dat inhoud. Reveille Koninginnedag  worden de majorette nu toch uitgenodigd bij de reveille op Koninginnedag. Gezien  het tijdstip, aanvang 10.30 uur, kan er eigenlijk niet meer van een  reveille worden  gesproken, maar eerder van de opening van de activiteiten op Koninginnedag. festival,opmerkingenHet blijft voor Stadsbelangen nog steeds onduidelijk wie in eerste  instantie  besloten heeft de majorettes niet meer uit te nodigen. De “ballen” worden  wat  dat betreft vrolijk naar elkaar doorgeschoven. In ieder geval een les voor de toekomst voor de gemeente om op nette wijze met zowel Delftse evenementen en de deelnemers om te gaan.    Fractie Stadsbelangen-Delft

Traditionele evenementen ter discussie?

Stadsbelangen is zeer geirriteerd over de manier waarop het demissionaire  college omgaat met traditionele evenementen die al jaren in onze stad  worden gehouden. Vooral het late tijdstip waarop organisaties duidelijkheid  krijgen over wat men van de gemeente kan verwachten. Verenigingen en veel vrijwilligers worden zo in de kou gezet en dat kan toch niet de  bedoeling zijn van een gemeente die zegt culturele activiteiten hoog in het vaandel  te  hebben staan.   

Stadsbelangen zal op 23 maart in de Algemene Commissie bij de rondvraag  onderstaande vragen stellen. Deze hebben betrekking op zowel het Jazzfestival  als de reveille op Koninginnedag.  Jazzfestival  De Stichting heeft op dit moment nog steeds geen duidelijkheid over de  subsidieaanvraag. Stadsbelangen wil weten waarom hier nog steeds geen  besluit  over is genomen. Gezien het feit dat het festival in augustus zal plaats vinden  (afhankelijk of subsidie wel of niet zal worden toegekend), vindt onze  fractie het  niet acceptabel dat het college (demissionair) hierover nog steeds geen  duidelijkheid  heeft gegeven. Wij willen weten wanneer die duidelijkheid er komt. Reveille Koninginnedag  Ons is gebleken, dat de gemeente eigenhandig heeft besloten een andere  invulling  aan de reveille op Koninginnedag 2006 te willen geven. Zo wordt de  aanvangstijd  verschoven naar 10.30 uur en mogen alleen de tamboerkorpsen hieraan  meedoen. De majorettekorpsen (ca. 200 deelneemsters) worden niet meer bij de  reveille uitgenodigd en mogen ‘s middags aan activiteiten meedoen. De deelnemers  werden  hiervan door middel van een brief van de gemeente,
dd. 21 maart 2006 op de  hoogte gesteld   

Stadsbelangen is zeer verbaasd over deze gang van zaken. Nadat over de  reveille  twee jaar geleden al problemen waren geweest, werd de reveille vorig  jaar, conform  de Delftse traditie, weer in ere hersteld. Stadsbelangen heeft stellig de  indruk dat de  gemeente de verandering eenzijdig heeft geregeld zonder overleg met de  deelnemers  aan de reveille. Wij willen weten wie dit nu heeft besloten en of er  overleg is geweest  met de deelnemers. Zo ja, wanneer en met wie. Daarnaast vinden wij het  verbazingwekkend dat men zo laat wordt geïnformeerd over deze verandering.   

De deelnemende verenigingen (tamboerkorpsen en majorettes) zijn al lang  bezig met de voorbereidingen. We hebben het dan nog niet over al die vrijwilligers.  Het is toch vreemd  dat de gemeente zo kort voor een evenement pas duidelijkheid geeft? Op deze wijze kan van organisaties toch niet in redelijkheid worden verwacht dat men evenementen op een  goede wijze organiseert? Moeten we nu uit de werkwijze van de gemeente opmaken dat  men op slinkse wijze traditionele Delftse evenementen de nek om wil  draaien?  (wij verwijzen hierbij ook naar onze rondvraag over het Jazzfestival)   
Fractie Stadsbelangen-Delft

SP voelt zich op de teentjes getrapt

In de AD Haagsche Courant “Delft Dichtbij” reageert SP raadslid Taebi  boos op de reactie van Aad Meuleman naar aanleiding van de uitslag van  de verkiezingen.    In zijn reactie heeft Meuleman gewezen op het feit dat de uitslag van  de verkiezingen en daarmee de winst van de PvdA en de SP vooral een  afrekening van de kiezer is geweest op het landelijke beleid en de  partijen die  daarvoor verantwoordelijk zijn en niet zo zeer een vertaling van wat de  kiezer  van de Delftse politieke partijen heeft gevonden.

Dat is niet alleen de  mening  van Meuleman, maar een beeld dat vrijwel alle partijen hebben van de  uitslag  van de gemeenteraadsverkiezingen.  Als voorbeeld heeft Meuleman gewezen op de zeer beperkte bijdrage van  de Delftse SP in de afgelopen vier jaar zowel in de gemeenteraad als in  de diverse commissies. Natuurlijk was Taebi door omstandigheden een tijdje  afwezig en natuurlijk valt het niet mee om als eenling het raadswerk te  moeten doen. Maar iedere partij heeft de mogelijkheid drie commissieleden/ niet raadsleden in te zetten en dat heeft de SP ook niet gedaan. Wat dat  betreft hebben zowel de ChristenUnie/SGP en D66 als eenlingpartijen hun  commissiewerk niet verwaarloosd.   

Taebi kan toch moeilijk volhouden dat de beperkte bijdrage van de SP in  de afgelopen vier jaar van de SP fractie in Delft heeft bijgedragen tot  de zetelwinst? Stadsbelangen is nagegaan hoe vaak Taebi namens de SP  aanwezig was in de commissie Werk Zorg en Onderwijs. De commissie waar  het sociale beleid van onze stad wordt bepaald. Bij uitstek een commissie  waarbij de SP aanwezig zou moeten zijn.   Dat leverde het volgende beeld op: 

2002 : 1 vergadering aanwezig  2003 : 4 vergaderingen aanwezig  2004 : 4 vergaderingen aanwezig  2005 : 1 vergadering aanwezig  2006 : geen vergadering bezocht.  

Het overzicht spreekt voor zich en onderbouwt ook de analyse van Meuleman.  Stadsbelangen gunt de SP de winst en heeft de SP ook gelukgewenst met de  verkiezingsuitslag. De kiezer heeft immers altijd gelijk. Wij gaan ervan  uit dat  Taebi een bedankbrief stuurt naar Jan Marijnissen met daarop  de tekst: “Bedankt Jan”.   

Fractie Stadsbelangen-Delft