Recentelijk heeft de heer Alexander Pechtold (D66) Nederland laten weten dat de Provincies veel geld in kas hebben. Of dit een  betrouwbare verkiezingsstunt is, weten wij niet. Zeker gezien onze ervaringen voor de gemeenteraadsverkiezingen met een D66 wethouder in onze stad.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 8 februari 2015

Betreft: kosten gemeente Provinciale Statenverkiezingen

Geacht college,

Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In verband hiermee wil onze fractie weten welke kosten de gemeente Delft voor de organisatie van deze verkiezingen moet maken.

Vraag 1. Graag ontvangen wij een overzicht van deze kosten (inrichten stembureaus, verkiezingsborden plaatsen, bezetting stembureaus etc).

Recentelijk heeft de heer Alexander Pechtold (D66) Nederland laten weten dat de Provincies  veel geld in kas hebben. Of dit een verkiezingsstunt is, weten wij niet. De stelligheid waarmee hij dit nieuws bracht, doet vermoeden dat de Provincies inderdaad over veel kapitaal beschikken. Gezien de financiële positie van onze stad, ligt het voor de hand dat de Provincie zelf de kosten voor bedoelde verkiezingen voor haar rekening neemt.

Vraag 2. Is het college het eens met de mededeling van de heer Pechtold dat de Provincies over veel kapitaal beschikken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3. Als de heer Pechtold gelijk heeft, ligt het dan niet voor de hand dat de Provincies zelf de kosten voor de Provinciale Statenverkiezingen voor hun rekening nemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4. Is het college bereid de kosten die Delft voor de Provinciale Statenverkiezingen moet maken in rekening te brengen bij de Provincie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5. Als de Provincie Zuid Holland inderdaad voldoende kapitaal heeft, dan zou een substantiële bijdrage van de Provincie aan Delft voor een aantal projecten voor de hand liggen. (bijvoorbeeld Sint Sebastiaansbrug en Spoorzone) Wat is het standpunt van het college hierover?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman