Westerpop moet blijven!

Westerpop (800x450)Een noodkreet deze dagen van Westerpop. Dit jaar kan Westerpop nog eenmaal worden georganiseerd op het bekende terrein in het Westerkwartier. Hierna is dat niet meer mogelijk. Het is volkomen terecht dat Westerpop met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht aan de bel trekt, want er is nog geen alternatief voor 2015.

Meer lezen

Het is onze stad!

bruggenIn de commissie SVR van afgelopen donderdag heeft Stadsbelangen haar irritatie laten blijken over de gang van zaken rond de Sint Sebastiaansbrug en vooral over de ‘kort door de bocht’ reactie van de wethouder op onze schriftelijke vragen van 11 juli 2011 over dit onderwerp. De simpele conclusie is dat de wethouder haar toezegging  van december 2010 richting commissie niet is nagekomen. 

In december 2010 werd, na het mislukken van de aanbestedingsprocedure, in de commissie over de Sint Sebastiaansbrug gesproken en over de mogelijke varianten, waaronder renovatie van de brug. Overigens gaat daar de voorkeur van Stadsbelangen naar uit. De wethouder deelde toen mee, dat er een second opinion inzake renovatie van de brug diezelfde maand geleverd zou worden. De wethouder zegde toe de raad voor de zomer (2011) over de stand van zaken (lees uitkomst diverse varianten) te informeren. 

Omdat wij niets hoorden, hebben wij schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld. In de beantwoording verwijst de wethouder naar een voortgangsrapportage over tramlijn 19. Hierin is een korte, naar onze mening, nietszeggende alinea opgenomen over de Sint Sebastiaansbrug. De conclusie van deze alinea is, dat Delft in feite niets te zeggen heeft over deze brug en dat de Provincie de regie heeft overgenomen. Een vreemde constructie, immers wij vinden dat Delft de meest belanghebbende partij is bij dit dossier. 

Daarnaast is het zorgelijk dat er kennelijk geen tijdsdruk meer is, omdat de brug niet meer op het kritieke pad van tramlijn 19 zou liggen. Het lijkt erop dat de Provincie en Haaglanden alleen maar gebaat zijn bij tramlijn 19, terwijl wij vinden dat er nu zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen om tot een oplossing voor de brug te komen en nog belangrijker een einde te maken aan de verkeersonvriendelijke en gevaarlijke situatie op die plek. Dat staat wat ons betreft los van de realisatie van tramlijn 19. 

Uit de second opinion inzake renovatie van de brug zou blijken, dat renovatie niet mogelijk zou zijn. Stadsbelangen heeft de wethouder om  het rapport van deze second opinion gevraagd. Tijdens  de discussie bleek dat de Provincie koerst op verhoging van de brug. De raad mag er wel iets van vinden, maar de indruk bestaat dat de Provincie gewoon haar zin zal doordrijven. 

Het blijft vreemd dat Delft weinig invloed heeft op deze gang van zaken. Voor oktober zal dit onderwerp in de commissie nogmaals aan de orde komen. Stadsbelangen vindt dat niet de mening van de Provincie doorslaggevend moet zijn, maar de mening van Delft. Het is tenslotte onze stad.

Wordt vervolgd.

Fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer
Aad Meuleman

Toezegging niet nagekomen

bruggenBetreft : stand van zaken Sint Sebastiaansbrug
Geacht college,
In de commissievergadering SVR van 2 december 2010 heeft wethouder Junius de commissie toegezegd de gemeenteraad voor het zomerreces 2011 te infomeren over de stand van zaken met betrekking tot de Sint Sebastiaansbrug. Er zouden diverse opties, waaronder reconstructie van de brug, worden onderzocht. Tijdens genoemde vergadering bleek dat de wethouder op 3 december 2010 een rapportage zou ontvangen met betrekking tot reconstructie van deze brug. 

Hierna is het stil gebleven rondom dit onderwerp. In de commissie SVR van juni 2011 heeft onze fractie nogmaals naar de stand van zaken gevraagd. De wethouder bevestigde  dat de informatie voor het zomerreces naar de raad zou worden gestuurd. Deze toezegging is niet nagekomen.

Op de DDL van week 26 troffen wij een voortgangsrapportage aan over tramlijn 19. Daarin lezen wij dat de regie over het vervangen van deze brug nu gelegd is bij de Provincie en dat hierover in september 2011 een besluit wordt genomen. Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Waarom is de gemeenteraad conform de toezegging van de wethouder op 2 december 2010 niet geïnformeerd over de opties die zijn onderzocht?

2. Moeten wij uit genoemde voortgangsrapportage tramlijn 19 concluderen, dat de gemeenteraad geen zeggenschap heeft over vervanging dan wel reparatie van de brug, maar dat de Provincie hierover een besluit neemt?

3. Als de Provincie alleen een besluit neemt over vervanging/reparatie van de brug, betekent dit dan dat alle kosten voor rekening komen van de Provincie? Zo nee, waarom niet?   

4. Wanneer kan de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek tegemoet zien en kan de raad nog invloed uitoefenen op de keuze van de onderzochte opties?

5. De gemeente Delft neemt de regie in eigen hand. Het speerpunt van dit college is onder andere de recent gepresenteerde nota bereikbaarheid. Is onze constatering juist dat met het eerste grote bereikbaarheidsvraagstuk de regie direct naar de Provincie gaat en dat dit nu al het failliet betekent van de nieuwe strategie van het college? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer

Motie afkeuring geparkeerd

spoorIn de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2011 heeft Stadsbelangen stevige kritiek geuit op de handelswijze van dit college en de coalitiepartijen inzake het Nieuwe Kantoor.

Het is opvallend te constateren dat de CDA fractie de kritische blik op het Spoorzoneproject ten gunste van het wethouders pluche in de ijskast heeft gezet.  Het CDA complimenteerde in de commissie SVR de eigen wethouder vanwege haar durf om met wijzigingsvoorstellen te komen betreffende het Nieuwe Kantoor. Een voorspelbaar en overdreven compliment. Als je financieel met de rug tegen de muur staat, dan moet je wel. Dat is geen durf, maar bittere noodzaak. En dat is nu precies wat Stadsbelangen al ruim een jaar aan het verstand probeert te brengen van de wethouder, dit college  en de coalitiepartijen. 

Dat wordt overigens niet door de PvdA op prijs gesteld. In de wandelgangen werd mij toegefluisterd dat Stadsbelangen door deze kritiek in de toekomst coalitiedeelname wel kan vergeten. Een bekend PvdA strategie, die andere fracties in de afgelopen jaren wel vaker ‘of the record’ kregen te horen.

De fractie van Oort onderschreef voor een belangrijk gedeelte de kritiek van Stadsbelangen. Het wordt steeds duidelijker waarom van Oort weg moest uit de CDA fractie. Raadslid van Tongeren (CDA) ging tijdens het debat er stevig op los richting raadslid van Oort, die op zijn beurt duidelijk maakte dat het CDA haar eigen verkiezingsprogramma aan het verloochenen is. Bijzonder om mee te maken.

Het niet bouwen is geen optie stelt het college. Er zal en moet gebouwd worden. Bijzonder dat met stip in de top 10 van risico’s bij het gemeentelijk stadskantoor is binnengekomen het risico: ‘Bouwen op tunnel. Ongelijke grondzettingen als gevolg van grondinklinking en/of trillingen tunnelrailverkeer veroorzaken ongelijke zetting tussen tunnel en Stadskantoor.’

Voeg daar aan toe dat de gedeputeerde Mevrouw Spies(CDA) vorige week heeft gemeld dat er in de provincie
Zuid Holland te veel m2 te bouwen kantoorruimten in de planning staat. Zo’n 4 miljoen m2 kantoorruimte. Zij heeft de gemeenten gevraagd deze plannen kritisch te bezien omdat gebleken is, dat op de lange termijn behoefte is aan
1 miljoen m2 kantoorruimten. Zij waarschuwt voor het risico van bouwen voor leegstand. Hoezo optimistische geluiden dat Delft de m2 kantoorruimte van het nieuw te bouwen stadskantoor gemakkelijk zal  kunnen verhuren. Een enorm risico. 

Daarom vindt Stadsbelangen  het zinvol, nodig en logisch om ook optie 4, het niet bouwen van het stadskantoor, te onderzoeken. De cijfertjes ogen mooi op papier gezet (dat zijn ze natuurlijk ook), maar of het allemaal klopt, het blijft onduidelijk gezien de verschillende signalen. 

Stadsbelangen vindt het een kwalijke zaak dat het college bij dit belangrijke dossier niet in control lijkt te zijn en paniekvoetbal speelt. Dat was reden voor onze fractie om samen met de fracties van de SP, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft een motie van afkeuring tegen dit college in te dienen. 

Wethouder Milène Junius zegde toe dat  ze in overleg met de fracties een onafhankelijke deskundige laat kijken naar de financiële gevolgen van niet-bouwen en dat ze haar best doet de resultaten voor 23 augustus a.s. aan de raad te presenteren. Door deze toezegging besloten de fracties van de SP, Leefbaar Delft, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen de motie van afkeuring in te trekken, omdat het niet mogelijk bleek de motie aan te houden. De motie staat dus in de parkeerstand. 

Daarnaast hebben de fracties van Stadsbelangen, VVD, SP, van Oort en ChristenUnie een verzoek voor ambtelijke bijstand gedaan. De komende weken willen deze fracties onderzoeken hoe het zit met de exploitatiekosten van het Nieuwe Kantoor. Ook dit onderzoek willen de fracties voor 23 augustus a.s. afgerond hebben. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

De soap Vermeercentrum

De situatie rond de opening van het Vermeercentrum begint op een ware  soap te lijken. De raad werd begin november 2005 onder druk gezet om te beslissen over de subsidieverstrekking, want anders zou de opening in  april 2006 niet worden gehaald.   

Nu een vertraging van een jaar. Werd de raad destijds wel juist  geïnformeerd?  Heeft men (het college of het bestuur van de Stichting Vermeercentrum) bewust  de raad een optimistischer scenario voorgespiegeld? Stadsbelangen wil  exact  weten hoe heeft deze vertraging kunnen ontstaan. Moet verstrekte subsidie niet worden teruggevorderd nu beloften/toezeggingen niet worden waarmaakt?    Onze fractie heeft tijdens de commissievergadering van 29 augustus jl.  het college  gevraagd met een reactie te komen over deze gang van zaken. Afhankelijk  daarvan  kan bezien worden of een nader onderzoek dan wel andere acties  noodzakelijk zijn.   

Naar aanleiding van de eerste aangekondigde vertraging heeft onze fractie  op
18 maart jl. al vragen aan het college gesteld. Met name over eventuele extra financiële consequenties die de opgelopen vertraging met zich mee  zou  kunnen brengen.  Het college stelde toen zeer terecht dat eventuele nadelige financiële  consequenties  in verband met de vertraging van de opening van het Vermeercentrum niet  zal  kunnen worden afgewenteld op de gemeente Delft. Het college meldde toen ook  hiervoor geen suggestie of toezegging richting de Stichting Vermeercentrum te  hebben gedaan. Wat onze fractie betreft geldt dat nog steeds. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college.  
Fractie Stadsbelangen-Delft