Hart voor Delft komt veel in de wijken en constateert dat er armoede is bij vele gezinnen. Donderdag 1 februari jl. stond op de agenda het voorstel van het college aan de raad over Besteding middelen energietoeslag.

Vanuit het budget van de eenmalige energietoeslag (2022 + 2023) is er een overschot van € 3.5 miljoen. Dit budget is bij de najaarsrapportage 2023 toegevoegd aan de reserve Beleid & Uitvoering. De raad heeft in de motie ‘Waarborgen toekenning Energietoeslagen’ (M. 8.2.10) het college opgedragen eventuele resterende middelen in te zetten voor de bestrijding van de energiearmoede voor huishoudens met lage inkomens. Bijvoorbeeld met zowel een vergoeding voor basisisolatie als een energietoeslag. De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 is inmiddels vastgesteld. Vanaf 2024 vervalt het prijsplafond en kunnen de kosten voor aardgas en elektriciteit weer stijgen. Daarom doet het college nu een voorstel voor de besteding van de overgebleven middelen.

De motie 1 (notubiz.nl)  uit juni 2022 had Hart voor Delft mede ingediend. Maar toen nu het voorstel van het college kwam over het overschot van 3.5 miljoen stonden daar paar dingen in die wij niet wilden. Eén daarvan was dat we ons vast wilden houden aan de aangenomen motie, waar een limiet van 120% boven het bijstandsniveau de limiet is om geholpen te worden. Het college had dit opgeschroefd in het voorstel van 150% en voor  mensen uit kwetsbare wijken.

Mede door de inbreng van Hart voor Delft staat nu in het aangenomen amendement dat het voorstel gaat over alle Delftse wijken. Dus niet alleen over kwetsbare wijken. Wij zijn van mening dat in iedere wijk armoede is, al is het in de ene wijk minder dan in de andere wijk. Bijzonder dat partijen als Groen Links, PvdA, ChristenUnie en de SP geen oog hebben voor de armoede in alle wijken in onze stad. Volgens deze partijen kom je alleen in aanmerking voor steun als je in een bepaalde wijk woont. Woon je in een andere wijk en heb je armoede, dan heb je pech. Zij steunden het amendement niet. Gelukkig de meerderheid van de gemeenteraad wel en dus kan het college aan de slag. Zie onderstaande link.
Amendement STIP VVD HvD D66 CDA OD Besteding middelen energietoeslag ‘Investeer in een energiezuinig Delft’ v2 (notubiz.nl)

Ook kwam het voorstel van het college over alsof de VVE ’s financieel ondersteund werden, terwijl ook een aantal corporaties deel uitmaken van VVE’s. Hart voor Delft vindt dat het geld bij de mensen met 120% en max 130%  van het bijstandsniveau terecht moet komen en de Woningcorporaties via de VVE’s niet beloond mogen worden voor hun jarenlange achterstallig onderhoud. Kortom alleen mensen met lage inkomens. We kregen een toezegging dat er van dit geld geen geld naar VVE’s gaat maar dat de VVE’s wel advies kunnen krijgen van de gemeente Delft.

Dat neemt niet weg dat Hart voor Delft met angst en beven naar 2026 uitkijkt, want dan gaat wellicht de geldkraan dicht. Delft, die bekend staat een college te hebben die het geld het liefst al uitgeeft voordat het binnenkomt, gaat dus nog een lastige tijd tegemoet.

Fractie Hart voor Delft
Bram Stoop