Hart voor Delft diende dinsdag 16 mei jl. tijdens de raadsvergadering de motie in: ‘Laat levenslust ruimte om te leven’. Onderaan dit artikel deze motie.

Eerder heb ik op de  site van Hart voor Delft een artikel geplaatst over de huurverhoging van 35 tot 45 % voor de volkstuintjes bij Vereniging Levenslust. Zie onderstaande link:
https://hartvoordelft.nl/?p=22082

In de commissievergadering van 20 april jl. heeft een huurder van de tuintjes en de voorzitter van de vereniging over dit onderwerp ingesproken.

De wethouder vertelde toen, dat hij niet onder de Wet Markt en Overheid heen kon. Deze Wet bepaalt dat de gemeente na taxering van de grond m.b.t het concurrentiebeding een realistisch bedrag moet bepalen voor de grond die verhuurd werd aan de tuinvereniging. Wat de wethouder vergat te vertellen, was dat er een bepaling in de wet staat, waaruit blijkt dat deze verhoging helemaal niet zo extreem hoeft uit te pakken. Dat valt te lezen in de bepaling ‘uitzondering Algemeen belang’. Wanneer deze bepaling was toegepast door de gemeente, dan was de huurverhoging er niet geweest of in ieder geval aanmerkelijk minder hoog uitgevallen.

Nu kon alleen de raad een besluit nemen om deze bepaling ‘uitzondering Algemeen belang’ toe te passen. Helaas zagen vele fracties het belang hiervan niet in. Tenslotte verhuurt de gemeente grond aan een vereniging voor volkstuintjes en is er geen particulier die volkstuintjes verhuurt. Van een concurrentiebeding is hier absoluut geen sprake.

Vandaar onze motie om de raad over te halen een besluit te nemen om bovengenoemde bepaling ‘uitzondering Algemeen belang’ toe te passen. Wethouder van Vliet gaf  toe dat Hart voor Delft wel degelijk een punt had. Jammer dat andere fracties  niet de moeite hadden genomen om vooraf naar deze bepaling te kijken. De andere fracties in de gemeenteraad vinden een extreme huurverhoging van 35 tot 45% kennelijk wel normaal. De fractie van Hart voor Delft vindt dat in ieder geval niet!

De wethouder heeft de toezegging gedaan om deze regel in de Wet markt en overheid nader uit te pluizen en in de commissie te bespreken met de nota Vastgoed. Van Vliet beloofde dat hij de raad zal informeren over de wijze waarop de raad in algemene zin af kan wijken van de verplichting om een kostprijs dekkende huur te rekenen. Hij waarschuwde de raad dat het wel eens ingewikkeld kan worden, maar Hart voor Delft was tevreden met deze toezegging. Om die reden hebben wij de motie ingetrokken en wachten het vervolg af. De motie hebben we in ieder geval nog paraat voor een later moment als dat nodig zou zijn.

In de pauze van de raadsvergadering heb ik nog even met de wethouder gesproken over het feit dat het van belang is om de bepaling Algemeen belang voor 1 juli a.s. toe te passen. Hierna blijkt het lastiger te zijn om de uitzondering Algemeen belang te onderbouwen.

Wanneer de wethouder ervoor kiest om de behandeling van de wet Markt en overheid later in het jaar te bespreken met de commissie, dan zal Hart voor Delft er alles aan doen, voor zover mogelijk, om de extreme en onterecht huurverhoging naar beneden bij te laten stellen. Lukt dat niet met terugwerkende kracht, dan met een maatregel in de toekomst. Een verhoging van een huurprijs van 35 tot 45 % is bij de konijnen af.

Coby de Koning
Fractie Hart voor Delft

Motie: laat Levenslust ruimte om te leven

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2023, 

Constaterende;

  • dat in de commissie Ruimte en Verkeer van 20 april jl. een lid van de Tuindersvereniging Levenslust kwam inspreken, om de commissie op de hoogte te stellen van zijn bezwaar tegen de huurverhoging van de tuingrond. Zijn betoog door diverse aanwezigen op de publieke tribune ondersteund werd;
  • dat de inspreker zich onvoldoende gehoord voelt en daarom nog een brief met zijn zienswijze naar de raad heeft gestuurd;
  • dat deze verhoging niet alleen de tuinen op Levenslust betreft, maar ook alle tuinen die onder de vereniging levenslust in Delft verenigd zijn. 

Overwegende;

  • dat de wethouder zich te houden heeft aan de Wet markt en overheid;
  • deze wet halverwege 2012 van kracht is geworden;
  • deze wet de mogelijkheid biedt om af te wijken van gedragsregels op basis van een raadsbesluit;
  • het doel van de wet is het creëren van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen bestuursorganen en ondernemers.
  • Het concurrentiebeding in het geval van deze tuintjes niet aanwezig is tussen gemeente als privaat activiteit en ondernemers die hun grond aanbieden om te tuinieren door hobbyisten;
  • Er een mogelijkheid in de wet is opgenomen van een uitzondering, nl. het algemeen belang, mits dit goed wordt onderbouwd; 

Verzoekt het college;

  • te overwegen om de uitzondering Algemeen belang op de tuinen van de Vereniging Levenslust toe te passen en deze deugdelijk te onderbouwen en de raad hiervan op de hoogte te stellen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Coby de Koning
Hart voor Delft