Formateur negeert Hart voor Delft dé stadspartij

Formateur Huri Sahin (GroenLinks) doet haar uiterste best om Hart voor Delft zoveel mogelijk te negeren en daardoor uit te sluiten van een zeer belangrijk proces voor Delft, namelijk de formatie van een nieuwe coalitie, die een nieuw college moet vormen voor de komende vier jaar.

Daar waar Stip informateur Pieter Guldemond nog net aan bij de eerste informatieronde aan Hart voor Delft wilde vragen waar de stadspartij voor staat, zwijgt de GroenLinks formateur in alle toonaarden.

Formateur Sahin heeft  zich nog niet eens voorgesteld aan onze fractievoorzitter Bram Stoop en probeert nu opeens verbinding te zoeken met de Delftenaren, via de media en de gemeentelijke website, door te vragen of u een email willen sturen met wat voor u belangrijk is. Alsof dat de kloof tussen burger en politiek gaat dichten.

Niet dat ze hier überhaupt iets mee gaan doen, maar dan kunnen ze straks zeggen dat ze de stad hebben geraadpleegd en participatie hebben toegepast. De alom bekende truc van de voorgaande colleges, met daarin dezelfde partijen (Stip, D66 en GroenLinks).

Lees hier het artikel in AD Delft: https://www.ad.nl/delft/briefjes-aan-stadsbestuur-moeten-kloof-tussen-delftenaar-en-politiek-dichten~a41e08fe/

Maar als ze, zoals de formateur zegt, de kloof tussen politiek en de burger wil dichten, waarom betrekt zij dan Hart voor Delft niet bij de onderhandelingen? Wij hebben ons altijd open opgesteld en zijn altijd bereid geweest tot een constructief gesprek.

Het antwoord lijkt te liggen in de belangrijkste thema’s voor deze toekomstige coalitie: Het klimaat en de energietransitie. Hart voor Delft heeft altijd aangegeven mee te willen werken aan goed beleid op deze thema’s, maar niet ten koste van alles. We gaven steeds aan dat het om concrete en betaalbare doelen moet gaan en dat niet de volledige rekening wordt doorgeschoven naar de Delftenaren.

Waardoor er nu vijf partijen, waarvan de meeste bij de verkiezingen zelfs hebben verloren, nu een uiterst links college gaan vormen en waarbij wij vrezen dat er weer vier jaar geen ‘lokaal’ en ‘sociaal’ beleid zal komen dat recht doet aan de stad en haar inwoners.

Hart voor Delft zal zich de komende vier jaar wel weer sterk inzetten voor u als Delftenaar en hopen dat we op uw steun kunnen rekenen. Kijk hieronder naar een vlogfilmpje van onze fractievoorzitter, waarin hij een beeld schetst van de huidige politieke situatie.

Heeft u vragen of wilt u ons steunen door lid te worden, stuur dan gerust een email naar: fractie@hartvoordelft.nl.

Hart voor Delft
Marcel Koelewijn.

Doet het mogelijke nieuwe stadsbestuur wel recht aan de verkiezingsuitslag?

De Delftse formatiegesprekken zijn inmiddels op gang gebracht. Vorige week benoemde de grootste partij STIP een formateur. Huri Sahin (GroenLinks) krijgt de eer om op basis van het advies van de verkenner een coalitie te vormen samen met STIP, D66, GroenLinks, de PvdA én de Christenunie. In de podcast ‘Delfts Kwartiertje’ denkt Hart voor Delft-fractievoorzitter Bram Stoop er het zijne van: ‘Dit kunnen ze niet maken naar de stad toe’, vertelt hij in de podcastaflevering.

Luister de podcast hier: https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/podcast-delfts-kwartiertje-nieuwe-stappen-in-coalitieonderhandelingen-formateur-bekend 

Bron: Omroep Delft.

Wethouder in Delft niet vanzelfsprekend.

Een uniek moment tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2017. Nog niet eerder werd in de gemeenteraad, en waarschijnlijk ook niet elders in Nederland, publiekelijk een debat gevoerd over de functie van wethouder. Unaniem nam de gemeenteraad van Delft een motie van Stadsbelangen Delft aan, mede ingediend door vrijwel alle fracties. Zie link:
http://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-documenten_3587/item/motie-wethouders-sd-vvd-cda-fvk-gl-stip-d66_66181.html

Meer lezen

Inbreng benoeming nieuw college

“De kiezer heeft niet altijd gelijk”. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
7 maart jl. heeft de kiezer zich minder uitgesproken over het gevoerde beleid in onze stad van de afgelopen jaren. Deze verkiezingen zijn, onder sterke media beïnvloeding van vooral Wouter Bos en Jan Marijnissen, door de kiezer aangegrepen om een duidelijk signaal aan het kabinet Balkenende af te geven. Dat is de conclusie van onze fractie over de uitkomst van de voor onze partij teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen.   

De kiezer heeft dan weliswaar niet altijd gelijk, maar de uitslag van de  gemeenteraadsverkiezingen bepaalt wel eenmaal in de vier jaar de  samenstelling van de gemeenteraad. Zo simpel is dat. Tijdens de informatieronde heeft Stadsbelangen nog even het idee gehad, ondanks het verlies van één zetel, mogelijk deel te kunnen nemen aan  een nieuw college. Dit idee werd ingegeven door het verzoek van de  grootste partij in onze raad. Informateur Stolker vroeg ons het coalitieboek nog niet dicht te doen. En inderdaad. De PvdA noemde Stadsbelangen in de eerste variant. Achteraf bezien moet je je afvragen hoe serieus deze  eerste variant van de PvdA eigenlijk is geweest. De PvdA stapte al snel over naar haar tweede variant met STIP in plaats van Stadsbelangen. Kennelijk  is de kracht, net zoals in de afgelopen 8 jaar het geval is geweest, van vier  Groen Links-zetels sterker dan de kracht van het aantal zetels van de  grootste partij in deze raad.   

In een interview in de Delftse Courant van 23 oktober 1990 zei Dick Rensen  – toen nog bestuurslid van de PvdA – (citaat): “Stadsbelangen wint gemakkelijk  stemmen door steeds van mening te veranderen afhankelijk wie er in het  publiek zit, maar dat helpt de stad wel naar de bliksem”. (einde citaat)  Tijdens de eerste openbare informatie bijeenkomst op 20 maart jl. zei dezelfde  Dick Rensen over Stadsbelangen dat onze partij de afgelopen jaren op constructieve wijze oppositie heeft gevoerd. Voorzitter, in beide gevallen  levert dat hetzelfde eindresultaat op, namelijk: “oppositiepartij”.  Het duidelijke signaal van de VVD richting onze partij hebben wij bij de eerste variant van de VVD ook niet teruggezien. Hoe betrouwbaar kun je zijn? Het  zij zo.   

 Over de informatieronde tenslotte nog één opmerking. Onder de titel:  “Hoe vind je een manier om een partij publiekelijk af te serveren?” waren  wij  getuigen van een theaterstuk, opgevoerd door Groen Links met mevrouw  Bolten in de hoofdrol. “Geef het juiste antwoord op de vragen en u mag  door naar de volgende ronde”. Als dit ook de komende jaren de strategie van  mevrouw Bolten wordt in haar contacten met de raad, dan denkt onze fractie  dat voor haar de installatie vanavond tot wethouder één van de weinige hoogtepunten zal zijn van de komende vier jaar.  Over de nieuwe coalitiesamenstelling hoef je niet verbaast te zijn. Al  heeft  onze fractie zich wel afgevraagd hoeveel minder geslaagde STIP wethouders onze stad zich nog kan permitteren voordat andere partijen in deze raad de  kans krijgen om tot een coalitie te kunnen toetreden. Of het moet zijn  dat de PvdA en Groen Links tot in lengte van dagen STIP in een college zullen  uitnodigen als dank voor het feit dat deze partij 8 jaar geleden zorgde voor een meerderheid binnen de coalitie.   

In ieder geval bleek tijdens de formatieronde al dat je vraagtekens moet zetten  bij de zalvende woorden van de heer Rensen, toen hij tijdens de  informatieavond  op 20 maart jl. zei dat de PvdA graag met alle partijen in de raad wil  samenwerken. De nieuwe coalitie had geen zin om vorige week het EZH rapport te  bespreken en dus werden de coalitiehanden in elkaar geslagen. Een voorteken voor de komende vier jaar? Oud wethouder Torenstra zei het vandaag nog in het AD:  “Aan de oppositie had ik geen boodschap”. Ik roep de PvdA op om de komende vier jaar afstand te nemen van deze uitspraak.  Het nieuwe collegeprogramma Ruimte Zien en Ruimte Maken lijkt een stuk te zijn geworden dat niet is dichtgetimmerd en waarbij je de indruk krijgt dat  binnen de kaders op hoofdlijnen er ook voor de raad mogelijkheden liggen om binnen die  ruimte ook echt ruimte te geven aan het dualisme. Wat onze fractie  betreft had de titel eigenlijk moeten zijn: “Ruimte Zien, Ruimte Maken en Ruimte  Krijgen”.  Maar “Ruimte Krijgen” is kennelijk voor de coalitiepartijen nog een stap  te ver. Het zou de formateur hebben gesierd als de oppositie was uitgenodigd om een  inbreng te kunnen leveren aan het coalitieakkoord.   

In het collegeprogramma zien wij daarnaast ook veel “open deuren op  hoofdlijnen” opgeschreven zoals: “Wij bieden perspectief aan alle Delftenaren. Er  vallen nog  te veel mensen buiten de boot”. Onduidelijk blijft nog hoe de raad het college hier straks op kan beoordelen. Onder inkomen- en armoedebestrijding lezen wij dat de afhandelingtermijn voor het aanvragen van een WWB-uitkering terug  gaat van 8 naar 6 weken. Wij zijn benieuwd welke consequentie dit heeft voor  de beoogde wethouder als blijkt dat deze ambitie niet waargemaakt kan worden. Wij zullen daar t.z.t. wel een suggestie voor doen. De wethouder zullen wij dan ook nauwlettend volgen bij het waarmaken van deze ambitie. Daarnaast lezen wij de bekende kreten als participatie, integratie en  emancipatie.  Overigens opvallend dat wij het woord emancipatie regelmatig in het stuk  tegenkomen en het woord “ouderen” vrijwel niet. En als we het woord  ouderen  wel tegenkomen dan staat het nog tussen haakjes ook. Dat is gek. Ouderen  ormen niet alleen 25% van onze bewonersaantal, maar naar de toekomst toe, de  bekende vergrijzing, zou je dit woord toch meerdere malen in een collegeprogramma  moeten  tegenkomen.   

Het heeft nu niet veel zin om vanavond verder uitgebreid in te gaan op het  collegeprogramma. Nog ruim 200 weken te gaan en dan zal de kiezer weer het beeld  voor de vier jaar daarna bepalen. In de tussentijd zal voor Stadsbelangen  leidend zijn welke voorstellen richting raad komen en welke ruimte wij van zowel  het college als de coalitiepartijen zullen krijgen. Wij zullen deze, zoals u  van ons gewend bent, op inhoud blijven beoordelen. Kritisch en constructief.  Afhankelijk van  de onderwerpen zullen wij in commissies aanwezig zijn en onze inbreng  hebben. Daarnaast zullen wij waar mogelijk de samenwerking blijven zoeken met  alle partijen in deze raad, maar vooral met de inwoners van onze stad. Rest Stadsbelangen nog het nieuwe college de komende vier jaar wijsheid en  kracht toe te wensen. Fractie Stadsbelangen-Delft