Welkom in Delft!

Wie in Delft via ons nieuwe station Delft binnenkomt of via lijn 1 uitstapt bij de binnenstad, loopt over het algemeen via de Phoenixstraat en de Binnenwatersloot de binnenstad in. Op de hoek van de Binnenwatersloot en Phoenixstraat loop je tegen het hoekpand aan (zie foto). Dit pand was altijd een mooi pand om te zien. Zoals het er nu uitziet, dan hoef je er niet lang na te denken om te beseffen dat dit geen reclame is voor onze binnenstad en dus ontoelaatbaar.

Een pand dat dichtgespijkerd is met hekken eromheen, omdat de deuren open zijn en je er zo naar binnen kan, is geen fraai gezicht en entree voor onze oude binnenstad van Delft. Hoe zit het in Delft met onderhoudsplicht en wat doet de gemeente Delft hieraan?
Meer lezen

Communicatie kan beter

WatertorenRegelmatig wordt in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor goede communicatie naar bewoners toe en regelmatig wordt er beterschap beloofd. Desondanks kom je steeds weer situaties tegen waarbij de communicatie niet goed is verlopen of zelfs helemaal niet heeft plaats gevonden.

Zomaar een voorbeeld vanuit de praktijk. In het kader van het Spoorzoneproject worden er werkzaamheden verricht in de buurt van en rond de Watertoren. De Watertoren werd destijds buiten het risicogebied van de Spoorzone gehouden. 

Plotseling verschijnen er containers op het eigen terrein van de Watertoren. Geen enkele aankondiging vooraf richting eigenaar, die wekelijks klanten over de vloer heeft.  Een vreemde gang van zaken. Het geeft maar weer eens aan dat er terecht continu aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp communicatie. Er valt op dat gebied richting inwoners nog veel te verbeteren. 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Toeristen Informatie Punt

2tip 003Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft,  30 december 2009

Betreft: schriftelijke vragen Toeristen Informatie Punt (TIP)

Geacht college,

De afgelopen maanden heb ik contact gehad met zowel wethouder Merkx als wethouder Vuijk over een pand dat binnenkort op de markt vrij komt. Het gaat hier om het pand Markt 49. Bedoeld pand is uitermate geschikt zijn om het Toeristen Informatie Punt in te huisvesten. De markt is in principe de plek waar een dergelijk informatie punt voor toeristen en anderen te vinden moet zijn.

Volgens onze informatie is de eigenaar van het pand bereid om met de gemeente onderhandelingen aan te gaan, waardoor een verhuizing van het TIP naar de markt wellicht gerealiseerd kan worden. Inmiddels hebben wij vanuit de gemeente bericht ontvangen, dat de gevraagde huurprijs dermate hoog is, dat een verhuizing van het TIP naar de markt niet haalbaar is.

Graag willen wij van u vernemen wanneer er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de eigenaar. Hoe zijn de onderhandelingen verlopen en welke voorstellen heeft de eigenaar richting de gemeende gedaan? Heeft de gemeente ook tegenvoorstellen gedaan en zo ja, welke? Als de gemeente geen tegenvoorstellen heeft gedaan, wat is daarvan de reden?

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
fractie Lijst Stoop
(mede namens de fractie Stadsbelangen-Delft)
 Bram Stoop

Tijdelijke bouwopslag zorgt voor overlast

Enkele maanden geleden heeft onze fractie in de commissie aandacht gevraagd  voor de tijdelijke bouwopslag achter het voormalige Lidlpand. Wij hebben toen  gevraagd of een dergelijke opslag was toegestaan en ook gewezen op  risico’s. Er bestond toen al vrees voor mogelijke baldadige acties van voorbijgangers.   

De wethouder kwam hier later op terug en meldde dat deze tijdelijke  opslagplaats was toegestaan. De wethouder regelde dat er doeken om de hekken werden  geplaatst, zodat de stenenopslag in de avonduren en in de weekenden  enigszins  uit het zicht zouden zijn. Maar de hekken worden na het werk niet afgesloten en inmiddels zijn er bij het  voormalige Lidlpand al twee keer ruiten ingegooid met stenen van  de opslagplaats. Van de eigenaar van het pand hebben wij  begrepen, dat de gemeente zich niet voor de schade verantwoordelijk voelt. Dit ondanks het feit, dat de gemeente achter dit pand een tijdelijke bouwopslagplaats  toestaat. Ook de politie zou geen actie willen ondernemen.    Wij hebben de wethouder gevraagd nogmaals aandacht te besteden aan deze zaak en wachten haar reactie af. Fractie Stadsbelangen-Delft

College eens met Stadsbelangen

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over de  ubsidieverstrekking aan de eigenaar van de “Delftse” gondels heeft het college geantwoord de subsidie  (gedeeltelijk) te willen intrekken. Dit omdat de gondels dit jaar niet te zien zijn  geweest in de Delftse grachten. De eigenaar had voor dit jaar € 6.500,–  subsidie ontvangen.   

De eigenaar heeft aangegeven dat de gondels in 2006 niet zullen varen en te  denken dat dit in 2007 wel het geval zal zijn. Het college is van mening  dat de  eigenaar niet overtuigend aannemelijk heeft gemaakt dat hij deze  toezegging  in 2007 waar zal kunnen maken.   

Het college heeft de eigenaar laten weten voornemens te besluiten de subsidie  in te trekken en/of terug te vorderen. Volgens de procedure tot  intrekking en  terugvordering van subsidie op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft  de eigenaar zes weken de tijd om zijn zienswijze kenbaar te maken. Hierna  zal het college tot definitieve besluitvorming overgaan en de raad informeren.    Stadsbelangen begrijpt dat het college zich aan wet- en regelgeving moet  houden,  maar zo langzamerhand zijn deze “regels” aan niemand meer uit te leggen. Vast  staat dat de gondels in 2006 niet zullen varen en dat er wel voor dit jaar  subsidie werd verstrekt. Naar nu blijkt ten onrechte. Onze fractie wacht verdere berichtgeving af. Fractie Stadsbelangen-Delft

Vragen over subsidieverstrekking gondels

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 1 augustus 2006   
Betreft : subsidieverstrekking gondels   

Geacht college,   

Naar aanleiding van berichten in de pers, is ons gebleken dat de gemeente  Delft voor  2006 een subsidiebedrag aan de eigenaar van de gondels heeft verstrekt ad  € 6.500,–.  Dit jaar hebben de gondels nog niet gevaren. Wij hebben begrepen dat de  gemeente  een gesprek zal aangaan met de eigenaar van de gondels.   

Stadsbelangen verbaast zich over de houding van de gemeente, er van  uitgaande  dat de berichtgeving in de pers correct is weergegeven. Als blijkt dat  iemand zijn  afspraken richting de gemeente in verband met subsidieverstrekking niet  nakomt,  dan ligt het toch voor de hand dat de subsidie simpel wordt  teruggevorderd? In verband met deze kwestie heeft onze fractie de volgende vragen.   

1. Heeft de gemeente voor 2006 inderdaad een subsidiebedrag ad €  6.500,–  aan de eigenaar van de gondels verstrekt? 

2. Welke verplichtingen heeft de eigenaar tegenover de gemeente naar  aanleiding  van het verkregen subsidiebedrag? Wij zijn vooral geïnteresseerd naar  het  antwoord over de periode waarbinnen de gondels dit jaar in onze stad  moeten varen. 

3. Als de gondels dit jaar nog niet hebben gevaren, bent u het dan met  onze fractie  eens dat de subsidie voor dit jaar (gedeeltelijk) moet worden  teruggevorderd?  Zo nee, waarom niet? 

4. Zo ja, wanneer denkt u deze procedure in gang te kunnen zetten? Onze fractie wil los van de beantwoording op bovenstaande vragen uitvoerig  geïnformeerd worden over het verdere verloop van deze kwestie, ook voor  wat  betreft de afspraken die voor 2007 wellicht zijn/worden gemaakt. Bent u  hiertoe  bereid en zo ja, wanneer denkt u ons hierover te kunnen informeren?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 

Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman