Is D66 Delft wel betrouwbaar op klimaatgebied?

D66 Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelen van het college. “We moeten de klimaatdoelen aanscherpen om het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal Delft in 2050 te halen, volgens commissielid Brendan Analikwu. “Door wat rekenkundige meevallers lijkt het of Delft er nu heel goed voorstaat, maar dat beeld is te rooskleurig. We moeten onze inzet nu niet verslappen, aldus Brendan.” Maar het lijkt toch vooral preken voor eigen parochie.

Delftse grond
43% minder CO2 uitstoot in 2020, is vergeleken met het landelijke cijfer van 25% heel goed. Commissielid Brendan Analikwu dook in een rapport en zag twee oorzaken voor dat grote verschil: het vertrek van de afvalverwerker uit de gemeente en de opening van de A4. Dat laatste zorgde ervoor dat de A13 ontlast werd en die staat op Delftse grond. Daardoor daalde de uitstoot in Delft, maar dit doet natuurlijk niets voor het klimaat. Ook het vertrek van de afvalverwerker is een schijnbeweging voor het klimaat: het maakt niet uit of afval in Delft of Rotterdam wordt verbrand. De uitstoot blijft.

HVC
Wat dan weer jammer is, is dat Brendan Analikwu in zijn conclusies vergeet mee te nemen dat het vervoer van het Delftse afval eerst per schip werd vervoert, wat veel minder uitstoot geeft, maar nu per diesel vrachtwagens wordt vervoerd naar de nieuwe afvalverwerker HVC in Alkmaar via de A9, één van de meest drukke en verstopte snelwegen van ons land.

Let wel, een beslissing van het vorige college, waarin D66 ruim vertegenwoordigd was. Hierdoor neemt de uitstoot van CO2 zelfs weer drastisch toe. Voor het grootste gedeelte dan niet in Delft, maar zoals Brendan het zelf stelt: “De uitstoot blijft.”

Rattestaarten
Ook weet Brendan, als D66er, maar al te goed dat grote bomen niet alleen goed zijn voor klimaatadaptatie en het terugdringen van hittestress, maar dat grote bomen ook grote hoeveelheden CO2 innemen om er weer zuurstof voor uit te stoten.

Dat er al een aantal jaren, maar zeker de afgelopen termijn (2018-2022) alleen maar ‘verticale twijgjes’ of ook wel ‘rattenstaarten’ genoemd worden geplant, dat maakt geen onderdeel uit van de conclusies van Brendan Analikwu. Zeker niet als we weten dat deze ‘rattenstaarten’ de eerste 20 tot 25 jaar geen kroon vormen en dus geen bijdrage leveren aan opname van CO2.

Het grootschalig planten van deze betekenisloze boompjes is ook een beslissing van het vorige college, in dit geval zelfs met een verantwoordelijk groen wethouder van Brendans eigen partij D66.

Hand in eigen boezem
Dus vraag ik graag aan Brendan Analikwu eerst eens de hand in eigen D66 boezem te steken voor te praten over ‘rekenkundige meevallers’, alsof D66 de afgelopen jaren altijd de vinger aan de pols heeft gehouden betreffende de CO2 uitstoot in of door Delft. Niet dus!

Hart voor Delft
Marcel Koelewijn.

De wijkgerichte aanpak van Hart voor Delft: De Historische Binnenstad

De Binnenstad, een plek waar veel Delftenaren heen komen om te shoppen, uit eten te gaan, een filmpje te pakken of om van de cultuur te genieten.

Maar uiteindelijk is deze binnenstad ook maar gewoon één van de vele wijken van Delft.

Diversiteit
De Binnenstad, waar verschillende doelgroepen wonen: Van de grachtenpanden met onder andere artsen, advocaten, notarissen en studentenhuizen, tot de kleine(re) arbeidershuisjes of de nieuwbouw. Hierdoor is de populatie van de binnenstad ook divers, van jong tot oud. Van arm tot rijk. Verschillende achtergronden, culturen en afkomst. Niet te vergeten de winkels en uitgaansgelegenheden, zoals de kroegen en de restaurants. Een wijk met een grote diversiteit dus.

Ook de Binnenstad kent sociale woningbouw. Niet alles is echter goud wat er blinkt en niet iedereen woont in een grachtenpand. Dat betekent dat ook de Binnenstad de problemen kent van elke wijk in Delft, waaronder studentenoverlast, bijzetting van vuil, geluidsoverlast, alle soorten verkeer en hoge huizenprijzen.

Bepaalde ontwikkelingen zoals de nieuwbouw aan de Kruisstraat en de overlast bij de Gasthuisplaats, vormen een bron van ongenoegen voor de omwonenden.

Participatie
Het ontbreken van participatie ofwel inspraak van bewoners, is ook hier een irritatie. Denk bijvoorbeeld aan de, door het huidige stadsbestuur (GroenLinks, Stip, D66, PvdA en VVD) doorgedrukte parkeertransitie en het onvermogen om een afdoende oplossing voor de, aldoor groeiende hoeveelheid, fietsen te realiseren.

Studenten
De verkamering of splitsing van panden, ten behoeve van studentenhuisvesting en de overlast van veel van die panden, is een grote irritatie voor bewoners. Het gaat vaak heel goed met de relatie van studenten met hun directe omgeving, maar de voorbeelden waar het helemaal mis gaat, zijn zeer schrijnend.

Onlangs pleitte Stip nog voor het afschaffen van de verkameringsregels en het alcoholverbod op straat. Wat dat te maken heeft met het verbeteren van de relatie met hun directe omgeving is zeer onduidelijk.

Ook de enorme hoeveelheden fietsen, weesfietsen en fietswrakken, die massaal voor de deur van studentenpanden worden gestald en gedumpt zorgen voor veel overlast.

Handhaving
Zoals in zoveel Delftse wijken is er een structureel probleem rondom de handhaving, of liever gezegd het ontbreken ervan. De focus van de handhaving dient te worden verlegt naar gedragsverandering en opvattingen hoe men met elkaar omgaat in de Historische Binnenstad.

Tegelijkertijd kent de Binnenstad wel een aantal specifieke problemen:

Denk daarbij aan de steeds groeiende bezorghoreca. Geconcentreerd in de Binnenstad, maar wel leverend aan heel Delft. Bezorgscooters en fietsers scheuren af en aan door de smalle straten, door voetgangersgebieden, tegen de rijrichting op de smalle grachten.

Winkelpanden die zijn omgebouwd tot opslagloodsen, waarvandaan ‘flitsbezorgers’ binnen 10 minuten hun bestellingen bij een adres moeten afleveren, zorgen voor verloedering en verarming van de winkelstraat. Ook  het rijgedrag van de bezorgers baart veel zorgen.

Verkeer
Er zijn in de Binnenstad regels voor vrachtverkeer, maar dat weerhoudt leveranciers er niet van om met te zware vrachtauto’s te komen lossen. Ook hier schiet de handhaving tekort.

We zijn steeds meer gewend om onze boodschappen en goederen online te bestellen. Hierdoor rijden pakketbezorgers de gehele dag en avond door de Binnenstad, in de meeste gevallen met vervuilende dieselbussen. Dit kan anders, maar vergt een andere denkwijze en aanpak van het stadsbestuur.

Afval
Het huidige stadsbestuur lijkt maar niet te slagen om het afvalprobleem, ofwel een snelle en efficiënte manier van afvalverzameling, te realiseren mede door de worsteling met bronscheiding, dat veel meer verkeersbewegingen met zich meebrengt. Alles in één bak of zak is hier het devies, afval dat snel en efficiënt kan worden ingezameld en de nascheiding bij de afvalverwerker doet de rest.

In gesprek
Zo is er nog veel te bespreken en op te lossen in de Binnenstad, teveel om op te noemen.
Hart voor Delft gaat hierover met u, als Binnenstadbewoner, graag in gesprek. Mocht u één of meerdere onderwerpen met ons willen bespreken, neem dan gerust met ons contact op via email fractie@hartvoordelft.nl of via de Hart voor Delft Hotline 06 47 661 551.

Sonja Sint
Marcel Koelewijn.

Steeds meer ‘na-scheidend inzicht’

In navolging van Leiden   stapt nu ook Utrecht rigoureus over op na-scheiding van restafval. rigoureus over op na- scheiding van restafval. Scheiding van restafval. Utrecht was net als Delft nog bezig met de uitrol van HNI ofwel ‘het nieuwe inzamelen’, dat eind 2021 gereed zou zijn. Bronscheiding dus, waarbij mensen dit in huis allemaal zelf moeten scheiden. Stadsbelangen Delft heeft zich hier altijd tegen verzet, omdat na-scheiding milieuvriendelijker en goedkoper voor onze inwoners is. Meer lezen