De heldere aanpak van Hart voor Delft: De Delftse senioren

Hart voor Delft vindt het woord ‘senioren’ een betere aanduiding als het gaat om ouderen. De afgelopen jaren hebben opeenvolgende colleges veel aandacht besteed aan studenten in onze stad. Hart voor Delft erkent het belang van studenten in onze stad. Het maakt onze stad kleurrijk en aantrekkelijk. Toch vinden wij dat de balans in de afgelopen raadsperiode te veel aan het doorslaan is. Het college spreekt vrijwel alleen maar over de TU Delft, studenten en studentenhuisvesting.

Levensloopbestendige woningen
Bijna 24% van onze inwoners zijn 65+. Het wordt tijd dat de voorzieningen voor senioren worden gemoderniseerd en doorstroming aantrekkelijker wordt gemaakt. Aandacht is noodzaakzakelijk op het gebied van wonen, leven, recreëren en bewegen voor onze senioren. Veel senioren, die in een te grote huurwoning wonen, willen best kleiner gaan wonen in levensloopbestendige woningen, ofwel gelijkvloers, en daarmee plaats maken voor anderen. Maar dit betekent vaak hogere woonlasten. Hierdoor blijven senioren liever in hun huidige (huur)woning wonen. De gemeente zou hier een actieve rol in kunnen vervullen, door financiële ondersteuning te bieden, zoals bijvoorbeeld in Den Haag gebeurd.

Ouderen bonden
Voor senioren, denk aan 55+ woningen, zijn te weinig initiatieven ondernomen. Hart voor Delft vindt dit geen recht doen aan de senioren in onze stad. Ook Delft heeft te maken met vergrijzing en zal hierop moeten inspelen in samenwerking met de verantwoordelijke partners. Het landelijk beleid met betrekking tot senioren kan lokaal niet worden beïnvloed. Maar wat wel op lokaal niveau kan worden beïnvloed, moet ook worden gedaan. Het is belangrijk de samenwerking met de ouderen bonden in onze stad te verstevigen.

    

Hart voor Delft wil bereiken dat:

  • er een duidelijke visie seniorenbeleid wordt gerealiseerd,
  • in het nieuwe college een coördinerende wethouder wordt belast met seniorenbeleid in onze stad. Eén vast aanspreekpunt voor de gevolgen van de verzilvering (anderen noemden dat vergrijzing) op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen,
  • financiële ondersteuning wordt gegeven als senioren van grotere (huur)woningen willen verhuizen naar kleinere (levensloopbestendige) woningen,
  • senioren serieus worden genomen in het arbeidsproces. Zij hoeven niet extra duur of minder productief te zijn en moeten meer mogelijkheden krijgen om aan het werk te blijven of een baan te vinden,
  • stoepen en wegen beter worden onderhouden, ook bij gladheid,
  • door verzilvering de woningmarkt aangepast moet worden voor de toekomstige generaties senioren. Betaalbaarheid staat daarbij voorop,
  • de financiering van wonen en zorg moet worden gescheiden, waardoor mensen kunnen kiezen waar ze willen wonen,
  • de zorg menselijk en betaalbaar moet zijn. Daarom moeten de vele vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteund worden, waarbij een financiële vergoeding voor mantelwerk niet in mindering gebracht mag worden voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering.
  • er een seniorenvisie komt die richtinggevend is voor de invulling van het seniorenbeleid met aandacht voor eenzaamheid, thuiszorg en mantelzorgers.Foto: In de Buurt Delft.

Geen Kerstboom op markt Delft?

boom (3)kopieIn het Algemeen Dagblad meldde Herman Weijers dat de Kerstboom op de markt er waarschijnlijk dit jaar niet komt. De heer Weijers gehuld in feestverlichting stelt in hetzelfde artikel, dat hij kan begrijpen dat de gemeente geen geld heeft. Hij vindt daarom dat de ondernemers de knip extra moeten trekken. Weijers lijkt het probleem dus bij de ondernemers te willen neerleggen.
Meer lezen

Warenmarkt toe aan vernieuwing

marktAan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 24 januari 2011
Betreft : schriftelijke vragen warenmarkt

Geacht college,

De donderdagse warenmarkt is al vele jaren een begrip in de Delft. Toch maken wij ons zorgen over de lege kramen die wij wekelijks aantreffen. Hierdoor dreigt de markt de noodzakelijke uitstraling te verliezen en dat zou jammer zijn. Nieuwe eigentijdse invullingen zijn naar onze mening noodzakelijk. Wij hebben begrepen dat er in februari 2011 een herindeling komt van de kramen.

Volgens onze informatie geldt voor de buitenste ring een zogenaamd uitstervingsbeleid. Wanneer er een ondernemer definitief weggaat, wordt er geen nieuwe vergunning voor die plek meer afgegeven. Op deze buitenste ring staan ook terrassen van diverse horecaondernemers. Zij moeten iedere week hun terras weer afbreken en opbouwen. Mogelijk kan de grootte van de markt worden verkleind als blijkt dat er minder animo is bij markt ondernemers. 

Voordeel  kan enerzijds zijn, dat de horeca ondernemers hun terrassen niet wekelijks hoeven af te breken/op te bouwen en anderzijds kan de warenmarkt hierdoor weer een aantrekkelijke uitstraling krijgen. Hierbij zou een nog betere onderlinge verstandhouding tussen de gemeente,  horeca- en marktondernemers  al  winst opleveren. Vooral  voor de bezoekers van de warenmarkt.

De afgelopen maanden hebben wij geconstateerd dat niet alle kramen waren bezet. De afgelopen week waren
32 kramen leeg op de markt. Het is voor de markt geen reclame als kramen niet bezet zijn. Wij hebben de volgende vragen.

1. Wat is de visie van het college over de toekomst van de wekelijkse warenmarkt?
2. Is er zicht op dat alle beschikbare kramen in de toekomst wekelijks worden benut door de markt ondernemers?
3. Kunnen  markt ondernemers worden verplicht om wekelijks op de markt hun kraam te bezetten?
4. Welke maatregelen kan Delft nemen als een ondernemer niet wekelijks verschijnt op de markt?
5. Als blijkt dat de beschikbare kramen in de toekomst niet wekelijks worden bezet, is het college dan bereid om bij de herindeling in februari 2011 de buitenste ring naar binnen te verplaatsten? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop