Terwijl de grote meerderheid van deze gemeenteraad recentelijk zich druk maakte over het internationale vluchtelingenprobleem, is Delft op dit moment niet eens in staat de noodopvang voor onze eigen inwoners adequaat op te lossen.

Deze vooral jonge mensen, die letterlijk geen dak boven hun hoofd hebben, maken geen deel uit van de vluchtelingenhype, komen niet in de publiciteit en zijn wellicht minder interessant voor de meeste partijen in deze raad. Dat blijkt alleen al uit de beperkte interesse die partijen toonden toen Bram Stoop recentelijk misstanden in de nachtopvang voor daklozen aan de kaak stelde. En dat vinden wij een bijzondere constatering.

Onze fractie heeft nagedacht over welke titel wij aan deze Programmabegroting moeten geven. Moet deze begroting de titel krijgen van ‘droeftoeter’ of de titel van ‘bruistablet’. In ieder geval constateert onze fractie dat het college eindelijk gehoor gegeven heeft aan onze voortdurende oproep om de regie in eigen hand te houden. Deze beslissing had een sterk college natuurlijk veel eerder genomen. Dan waren we nu een stuk verder geweest, want afhankelijk worden van anderen, brengt je in een positie, die je zeer beperkt of helemaal niet kunt beïnvloeden.

De grens was bereikt, het college ging voor de helpende hand en de OZB zou absoluut niet extra worden verhoogd. En dan blijkt, dat de grens niet was bereikt en de OZB wel degelijk extra wordt verhoogd. Ongeloofwaardige politiek van dit ping-pong college met D66 en de VVD voorop. Want, zo stelde de heer Smals, de VVD had bijna uit het college gestapt, maar ja ‘wij zijn gekozen om te besturen’, zo stelde hij, terwijl hij vergat dat zijn partij verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen. Om nog maar te zwijgen van de D66 in deze raad. Hilarisch roemde mevrouw Bel dat het college toch maar mooi een evenwichtige begroting had weten te realiseren. Bühne taal! Richting VVD en D66 zou ik zeggen; ‘wordt eens wakker!’

Stadsbelangen Delft heeft in de afgelopen jaren stelselmatig gewaarschuwd en verbetersuggesties gedaan. Niet voor de bühne, maar omdat wij oprecht menen, dat het de moeite waard was om onze waarschuwingen serieus te nemen en onze suggesties te onderzoeken. Bij een aantal zaken bleek dat wij het goed gezien hadden. Ik zeg dat niet om achteraf ons gelijk te halen, maar meer ruimte geven aan oppositiepartijen in plaats van coalitieblind navelstaren, zou deze raad geen kwaad doen. Echte democratie werkt alleen als de meerderheid ook bereid is om te luisteren naar de oppositie.

De vraag is wel of de maatregelen die het college nu voorstelt afdoende zijn en of er andere mogelijkheden zijn zonder dat dit lastenverhoging betekent voor onze inwoners. In het afgelopen jaar heeft Stadsbelangen Delft diverse malen gepleit voor het kopen van tijd. Dat is nodig omdat wij denken, dat daardoor Delft zelf de uitdagingen te lijf kan gaan. De boekhoudkundige truc geeft op papier die nodige ruimte, maar laat nog steeds een lege Delftse portemonnee zien. Een papieren oplossing geeft dus geen praktische garantie. De echte problemen blijven onverminderd groot. Ik noem bijvoorbeeld de Harnaschpolder, de Spoorzone en de Sint Sebastiaansbrug. Of simpel gezegd hoofdpijndossiers. Delft is er nog lang niet.

De extra verhoging van de OZB lijkt onontkoombaar. U stelt dat het gaat om een tijdelijke extra OZB verhoging. Die verhoging wordt weer teruggebracht als Delft zich dat financieel weer kan veroorloven. De verwachting binnen 10 jaar. Dat vindt onze fractie een te vage toezegging. Wij willen dat dit SMART wordt ingevuld.

Onze fractie vraagt zich af of er geen andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld in deze situatie minder geld besteden aan onderwerpen als duurzaamheid (het woord zegt het al, duur), aanspreken stille reserves of minder voor energieneutraal in 2050. Waarom niet de ambitie bijstellen naar 2060 en weer bijstellen als de financiële situatie dat weer toelaat?

Dat geldt ook voor de komst van het Straatje van Vermeer naar Delft. Natuurlijk een prima idee, maar de financiering van dit project is uiterst risicovol. Mooi om nog meer toeristen naar Delft te halen, maar hoe aantrekkelijk houden wij onze stad voor onze eigen inwoners? Lastenverhoging, geen Westerpop dit jaar, geen ijsbaan dit jaar en een sobere invulling van lichtjesavond. Overigens stond het Prinsenhof ook niet op de verzelfstandigingslijst?

De invoering van de hondenbelasting is natuurlijk ingegeven door het advies van de Provincie, maar vinden we wel een bijzondere. Delft wil taken afstoten, brengt het aantal fte’n fors naar beneden en gaat vervolgens weer een extra taak erbij nemen. Wij willen helder hebben op basis waarvan het college denkt, dat de inkomsten van deze belasting hoger zullen zijn, dan de kosten van de uitvoering. Jaren geleden werd deze belasting afgeschaft, omdat de kosten hoger waren. Wat maakt dat nu anders? Krijgen alle Delftse honden soms een kentekenplaat aan hun staart, zodat de parkeerhandhavende scanauto ook de hondenbelasting regelt?

Het lijkt voor de buitenstaander wel of in Delft over niets anders wordt gepraat dan over onze financiële situatie. Dit terwijl ook de transitie jeugdzorg bezig is zich te ontwikkelen en het welzijnswerk op zijn gat ligt. Tijdens het zomerreces kwam er in een persbericht te staan, dat Delft prima heeft ingekocht als het gaat om jeugdzorg en zorg voor ouderen. Wij houden ons hart vast met deze kretologieën. Er kan namelijk nog helemaal niets worden gezegd of Delft goed heeft ingekocht in deze korte periode van vele veranderingen. U begrijpt dat Stadsbelangen Delft alleen uitgaat van feiten. De conclusie dat Delft goed heeft ingekocht, kan dus op dit moment nog helemaal niet worden getrokken.

De contacten die de gemeente heeft met Post.NL om bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering drie maanden daar te plaatsen, blijven wij onredelijk vinden. Post.NL is een commercieel bedrijf. Wij vinden dat zodra een bijstandsgerechtigde bij dit bedrijf wordt geplaatst, Post.NL hen een volwaardig salaris moet betalen. Dan kan de uitkering van de bijstandsgerechtigde worden beëindigd.

Onze fractie is benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek van de raad hoe Delft in de huidige  financiële situatie terecht is gekomen, maar met het alleen gebruik maken van de mentale remparachute, komen we niet vooruit. Daarom zijn we extra benieuwd naar het advies van de commissie ‘Delft herstelt’. Delft is veel te laks met het doorvoeren van eerder genomen voornemens. Als voorbeeld noem ik de verzelfstandiging VAK. Een discussie die al 5 jaar loopt. Wij zien uit naar de kerntakendiscussie, die wat ons betreft nu snel plaatsvindt. Daarbij moeten de nodige noten worden gekraakt zonder dat het weer jaren duurt voordat hier uitvoering aan wordt gegeven.

Delft gaat veel te bescheiden om met de vele kansen, die onze stad biedt. Treedt nog meer op de voorgrond. Zoek spontaan contacten met partners, ontwikkelaars, ondernemingen en anderen en laat hen weten, dat Delft ervan overtuigd is, dat Delft uiterlijk volgend jaar zaken met hen gaat doen. Laat hen weten dat zij in de top 3 van Delft staan om als klant binnen te halen. De kunst is niet zozeer hoe je het vuur onder mensen aansteekt, maar vooral in mensen. Geen afwachtende, maar een actieve houding. Delft verdient dat, omdat Delft veel te bieden heeft!

In het kader van ‘balletje opgooien’ wil onze fractie de raadsvergaderingen in het stadhuis opnieuw in discussie brengen. Onze fractie heeft zich steeds verzet tegen het idee om een raadszaal in te richten in het Nieuwe Kantoor. Ons standpunt destijds was vooral ingegeven vanuit historische en emotionele overwegingen in een tijd dat Delft nog geen financiële problemen had. Die heeft Delft nu wel. Dat maakt een dergelijke discussie weer relevant. Juist ook omdat zowel de raad als het college in de afgelopen periode hebben geroepen, dat er geen heilige huisjes zijn.

Het Nieuwe Kantoor beschikt straks over voldoende ruimte, waar straks ook de fractiekamers zijn voorzien. Het afstoten van het stadhuis voor activiteiten die bij dit gebouw passen, levert Delft geld op en scheelt onderhoudskosten. Andere gemeenten, bijvoorbeeld Gouda, deden dit ook. Wij komen hier in de begrotingscommissie op terug en zijn benieuwd hoe uw college en de overige fracties hierover denken.

Onze fractie blijft zich zorgen maken over de snelheid waarmee de gemeente afscheid neemt van een fors aantal medewerkers. Het is onze fractie nog steeds onduidelijk wat dit betekent voor de dienstverlening aan onze inwoners. Bovendien horen we het college nu al regelmatig roepen, dat zij niet kunnen voldoen aan wensen van de raad in verband met capaciteitsproblemen binnen de ambtelijke organisatie. Daarnaast wordt een fors bedrag betaald voor inhuur derden en zal dit de komende jaren oplopen, aldus wethouder Harpe. Wij hebben dan ook ernstige twijfels of de beoogde bezuinigstaakstelling wel reëel is en het wellicht beter is de snelheid van afname personeel in een wat lagere versnelling te zetten in plaats van forse extra kosten voor inhuur derden. Wij bedanken de ambtelijke organisatie, die onder moeilijke en spannende omstandigheden loyaal hun werk doen.

Ik ben u nog het antwoord schuldig op de vraag of deze Programmabegroting gezien moet worden als een ‘droeftoeter’ of als een ‘bruistablet’. Als je alleen focust op resultaat, verandert er niets, maar als je focust op veranderingen, dan zul je resultaat zien. Vanuit deze gedachte ziet onze fractie, onder de voorwaarde van een andere samenstelling van dit college, deze Programmabegroting als iets wat lijkt op een begin van ‘bruistablet’. Dat neemt niet weg dat wij dit college wijsheid en sterkte toewensen!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman