PvdA Delft bühne gezicht

Commissie/niet raadslid van de PvdA Delft, Jan Geert van der Poel, schrijft regelmatig een column op de PvdA site. Helaas is het niet mogelijk om te reageren via deze site op deze columns. Zijn column van 9 november 2020 leidde tot een reactie, die per e-mail aan hem werd gestuurd en die ik in cc. ontving. Zie onderstaand. Zo gaat de PvdA Delft dus om met partijen die zich terecht sterk maken voor een gezonde financiële huishouding van onze stad. Niets aan toe te voegen.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop
Meer lezen

Extra steun Delftse Horeca en Ondernemers

De samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga, die moet leiden tot één grote stadspartij, begint steeds meer vorm en ook succes te krijgen. Zo ook tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2020, waar de Begroting 2021 werd behandeld. De motie van onze fracties over extra lokale ondersteuning, naast de landelijke steun, voor de Delftse horeca en ondernemers werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Het college werd opgedragen: 

  • alle horecaondernemers over een periode van 2 jaar tegemoet te komen door het niet opleggen van precariobelasting op terrassen;
  • alle ondernemers over een periode van 2 jaar tegemoet te komen door het niet opleggen van reclamebelasting.

Een mooi resultaat, want het is belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven in Delft overeind worden gehouden in deze Corona tijd en daarmee zo veel mogelijk werkgelegenheid behouden blijft.
Meer lezen

Delftse inwoners worden wakker!

Het nieuwe mobiliteitsplan, de doordruk parkeertransitie en het gesprek met de stad is een grote mislukking geworden. Van de zogenaamde participatie is dan ook niets terecht gekomen. Voor D66 wethouder Martina Huijsmans is participatie van onze inwoners alleen van belang als de uitkomst daarvan is wat zij wil. Dat geldt niet alleen voor D66 in onze stad, maar zeker ook voor de andere coalitiepartijen, zoals Groen Links, STIP en PvdA. En de VVD-fractie moet al helemaal niets hebben van de inbreng van onze inwoners. Ook het door wethouder Huijsmans aangekondigde gesprek met de stad (bij Top Delft) bleek een grote mislukking te zijn.
Meer lezen

‘Even rechtzetten’

pisa-dubbelIn gemeenteraadsvergadering van 24 november 2011 beweerde de heer Stoelinga dat Stadsbelangen, samen met de fracties van het CDA, SP en Leefbaar Delft, tijdens de raadsvergadering van 3 november 2005 een motie van afkeuring had ingediend tegen de burgemeester.

Wij hebben dat even nagezocht. Deze bewering van de heer Stoelinga is volstrekt onjuist. De motie werd ingediend tegen het voltallige college omdat de vier fracties vonden dat het interne onderzoek van mei 2005 niet zorgvuldig was uitgevoerd en omdat het college de raad niet had geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen in deze kwestie.

Onderstaand de tekst van deze motie, die overigens door de meerderheid van de raad werd verworpen. Het leek ons goed om dit even recht te zetten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

“De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 3 november 2005, 

spreekt als zijn mening uit, dat: 

het niet zorgvuldig is dat het intern onderzoek van 13 mei 2005 naar de gang van zaken rond het subsidieverzoek van de restauranthouder én de beschuldigingen over vermeende corruptie van de heer Baljé is uitgevoerd zonder dat besprekingsverslagen zijn gemaakt;

het rapport van 13 mei van de gemeente voorzover dat betrekking heeft op de subsidieverlening aan de restauranthouder te haastig en onzorgvuldig is uitgevoerd, waarmee in dit verband bedoeld wordt dat de uitvoerend ambtenaar in ieder geval gehoord had moeten worden;

ter invulling van de actieve informatieplicht zoals in 2002 opgenomen in de Gemeentewet het college de raad had moeten informeren over de kennis van de uitvoerend ambtenaar dat een collegebesluit nodig was voor de subsidieverstrekking aan de restauranthouder. Deze kennis is in ieder geval tussen 13 mei en 16 juni 2005 doorgesijpeld naar hogere ambtelijke echelons;

voormelde handelswijzen afkeuring verdienen, waarbij dit verwijt de heer Vuijk niet treft, waar hij op 13 mei geen wethouder was, 

en gaat over tot de orde van de dag.”


Afkeuring en rechtmatigheid jaarrekening

De fractie heeft een motie van afkeuring tegen het verstrekken van  € 112.000,– voor het loket Kinderopvang en Octopus mede ondertekend. Wethouder Bolten had de raad hierover vooraf niet geïnformeerd en was daarmee voorbij gegaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad. In de commissievergadering stelde de wethouder dat zij inderdaad de  raad hierover had moeten informeren, maar dat dit er abusievelijk doorheen was geglipt. Zij bood hiervoor wel haar excuses aan, maar moest wel even kwijt  dat de raad het had kunnen lezen in een collegebesluit van juni 2006,  de problemen al in 2005 waren ontstaan (hiermee summier wijzend  naar haar voorganger), zij net twee maanden wethouder was en ook nog  eens een maand op vakantie was geweest.   

Als je op deze wijze excuses aanbiedt, dan mag je daar vraagtekens bij  zetten. De wethouder met acht jaar ervaring als raadslid en volledig op de  hoogte hoe gevoelig de kwestie kinderopvang in de raad ligt, had beter  moeten weten.    Wanneer je wethouder wordt, ben je vanaf dat moment volledig  verantwoordelijk. Als er dan iets niet goed gaat, wat kan gebeuren, dan neem je je verantwoordelijkheid op je. Zonder allerlei verwijzingen naar zaken die er op dat moment niet toe doen.Voor Stadsbelangen reden de motie van afkeuring (gele kaart) te steunen.   

Stadsbelangen heeft ook een motie gesteund, waarin het college wordt opgedragen ervoor te zorgen dat volgend jaar de accountant  een rechtmatigheidverklaring kan afgeven. Als andere gemeenten in staat zijn dit te realiseren, dan moet Delft hieraan ook kunnen voldoen. Het streven ernaar vindt en vond onze fractie te weinig ambitieus voor een college die zegt dat te zijn. Vandaar onze steun aan de motie. Fractie Stadsbelangen-Delft

motie afkeuring wethouder Merkx

BacinolII  Stadsbelangen is van mening dat het pand Hooikade 13 een geschikte locatie  is voor BacinolII. De fractie zet wel vraagtekens bij het voorstel van  het college om dit pand te verkopen. Te meer omdat dit pand als een toplocatie mag  worden gezien. Zeker als straks de ontwikkeling van de Spoorzone in dit  gebied  is afgerond. Verhuren van het pand op dit moment is de beste waarborg  om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan.   

De vraag van 6 fracties in de raad was dan ook terecht of het verstandig  is om dit pand nu te verkopen en zo ja, tegen welke prijs. Om dit te kunnen  beoordelen hebben de fracties van de SP, Leefbaar-Delft, ChristenUnie/SGP,  het CDA, D66 en Stadsbelangen het college gevraagd om inzage te krijgen  in het taxatierapport dat de gemeente heeft laten opstellen.   

Het college reageerde traag op dit verzoek, waardoor bij genoemde partijen  argwaan is ontstaan. Reden voor genoemde partijen om zelf een taxatie te  laten uitvoeren. Stadsbelangen heeft in de raad het college gevraagd vooraf geïnformeerd te willen worden over de marktconforme prijs, waartegen de gemeente het pand nu gaat verkopen. Hierbij heeft onze fractie een beroep gedaan op artikel 169 van de gemeentewet. Het college weigert deze informatie  vooraf aan de raad te verstrekken. Stadsbelangen neemt hier geen  genoegen mee en zal deze weigering van het college laten toetsen.   

De controlerende taak van de raad beperkt zich niet tot alleen maar een  achteraf controle, maar zeker ook een vooraf controle. Stadsbelangen voelt er weinig voor om straks achteraf met een tweede Cabrio-affaire te  worden geconfronteerd.  De meerderheid van de raad (lees coalitiepartijen) nemen het kennelijk  niet  zo nauw met het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en gingen akkoord  met het voorstel van het college om de verkoop van het pand definitief  af te ronden.   

Motie afkeuring  Stadsbelangen heeft met andere partijen een motie van afkeuring ingediend tegen de handelswijze van wethouder Merkx op dit dossier. In de afgelopen  periode heeft zij diverse toezeggingen aan de raad gedaan, die zij niet is nagekomen. (oa. toezenden pandenlijst, uitwerken verhuur mogelijkheden  pand Hooikade 13)  Het heeft onze fractie zeer gestoord, dat de wethouder te gemakkelijk voorbij gaat aan het niet nakomen van afspraken met de raad. Met de motie van afkeuring heeft Stadsbelangen een duidelijk signaal richting de wethouder willen afgeven. Afspraken met de raad kom je als wethouder altijd na. Hoewel de coalitiepartijen de motie niet steunden, hadden deze  partijen, behalve de eigen STIP fractie van de wethouder, ook kritiek  richting wethouder over het proces. De wethouder is dus gewaarschuwd.    Fractie Stadsbelangen-Delft