metalen-draaitol--31De gemeenteraadsvergadering van 16 oktober jl. was er eentje van moties van Wantrouwen en Afkeuring. Duidelijk werd ook dat in Delft nog lang geen sprake is van een duale gemeenteraad. Het is oppositie tegen coalitie. Van samenwerking geen sprake.

Opvallend dat D66 de grote broek aan heeft. Met 8 zetels bepalen zij wat er gebeurt in onze stad. Kennelijk zijn zij vergeten, dat zij nog geen 6 jaar geleden maar 1 zetel hadden en dankzij hun ‘grote’ leider Pechtold, wiens houdbaarheidsdatum aan het afnemen is, nu 8 zetels hebben. Opvallend ook dat de leerlingen van STIP keurig hun opstel bij elk onderwerp blijven voorlezen. Zij lopen slaafs achter het college aan. Geen spoor van enige kritische opmerking uit hun mond.

In de raad was de Sint Sebastiaansbrug wederom onderwerp van gesprek. Hoewel overduidelijk en bewijsbaar vaststaat, dat de gemeenteraad, hetzij door de Provincie, hetzij door de vorige wethouders Junius en Vokurka, onjuist werd voorgelicht, blijft wethouder Harpe doorgaan op de ingeslagen weg. Dat maakt hem verantwoordelijk voor het vele extra onnodige geld dat Delft aan deze brug moet betalen. En dat alleen om de Provincie te vriend te houden. Een motie van de coalitie, dat er nu geen euro extra meer bij mag, is een motie voor de bühne. Want dat de brug nog extra kosten met zich mee gaat brengen, is simpel te verwachten met opmerkingen als ‘vooralsnog’.

Ook bij het voorstel van het college inzake het vaststellen van de verordening elektronische kennisgeving Delft 2014, bleek maar weer eens dat partijen als D66 en STIP lak hebben aan onze inwoners, die digitaal niet uit de voeten kunnen. Een amendement van de voltallige oppositie werd door wethouder Hekke op onnavolgbare wijze af geserveerd. Stadsbelangen Delft had het idee, dat de wethouder zelf niet eens haar eigen motivatie begreep, toen zij het amendement ontraadde. Dat wordt nog wat met deze wethouder.

Terecht heeft Onafhankelijk Delft aandacht gevraagd voor de situatie van Jihad-strijders in onze stad. Binnenkort wordt dit onderwerp uitgebreid besproken in de commissievergadering.  Evenals andere fracties heeft Stadsbelangen Delft aangegeven om de motie nu nog niet in te dienen i afwachting van de commissiebehandeling. Daarnaast werd in deze motie al een voorschot genomen op de komende begroting, terwijl de uitkomst van de stresstest nog niet bekend is. Laat staan waar de financiële klappen straks gaan vallen als het college de begroting voor 2015 en de komende jaren presenteert.

De brief van het college inzake afhandeling motie Blankenburgtunnel liet zien dat er binnen de coalitiepartijen de nodige spanning is. Het draaitolgehalte van D66 werd pijnlijk zichtbaar. Deze fractie steunde eerder een motie van Groen Links, waarbij het college de opdracht kreeg een brief te sturen over dit onderwerp. Het college weigerde de opdracht uit te voeren en dat vond D66 nu ineens prima.

Was er verder nog iets positiefs te melden? Ja, want vlak na het begin van de raadsvergadering werd een brandalarm afgegeven. Het betrof een oefening, waarbij het stadhuis moest worden ontruimd. Toen de rookwolken waren opgetrokken, liet burgemeester Verkerk weten, dat het stadhuis ruimschoots binnen de afgesproken tijd was ontruimd. ‘Bravo!’

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman