pisa-dubbelIn gemeenteraadsvergadering van 24 november 2011 beweerde de heer Stoelinga dat Stadsbelangen, samen met de fracties van het CDA, SP en Leefbaar Delft, tijdens de raadsvergadering van 3 november 2005 een motie van afkeuring had ingediend tegen de burgemeester.

Wij hebben dat even nagezocht. Deze bewering van de heer Stoelinga is volstrekt onjuist. De motie werd ingediend tegen het voltallige college omdat de vier fracties vonden dat het interne onderzoek van mei 2005 niet zorgvuldig was uitgevoerd en omdat het college de raad niet had geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen in deze kwestie.

Onderstaand de tekst van deze motie, die overigens door de meerderheid van de raad werd verworpen. Het leek ons goed om dit even recht te zetten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

“De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 3 november 2005, 

spreekt als zijn mening uit, dat: 

het niet zorgvuldig is dat het intern onderzoek van 13 mei 2005 naar de gang van zaken rond het subsidieverzoek van de restauranthouder én de beschuldigingen over vermeende corruptie van de heer Baljé is uitgevoerd zonder dat besprekingsverslagen zijn gemaakt;

het rapport van 13 mei van de gemeente voorzover dat betrekking heeft op de subsidieverlening aan de restauranthouder te haastig en onzorgvuldig is uitgevoerd, waarmee in dit verband bedoeld wordt dat de uitvoerend ambtenaar in ieder geval gehoord had moeten worden;

ter invulling van de actieve informatieplicht zoals in 2002 opgenomen in de Gemeentewet het college de raad had moeten informeren over de kennis van de uitvoerend ambtenaar dat een collegebesluit nodig was voor de subsidieverstrekking aan de restauranthouder. Deze kennis is in ieder geval tussen 13 mei en 16 juni 2005 doorgesijpeld naar hogere ambtelijke echelons;

voormelde handelswijzen afkeuring verdienen, waarbij dit verwijt de heer Vuijk niet treft, waar hij op 13 mei geen wethouder was, 

en gaat over tot de orde van de dag.”