BacinolII  Stadsbelangen is van mening dat het pand Hooikade 13 een geschikte locatie  is voor BacinolII. De fractie zet wel vraagtekens bij het voorstel van  het college om dit pand te verkopen. Te meer omdat dit pand als een toplocatie mag  worden gezien. Zeker als straks de ontwikkeling van de Spoorzone in dit  gebied  is afgerond. Verhuren van het pand op dit moment is de beste waarborg  om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan.   

De vraag van 6 fracties in de raad was dan ook terecht of het verstandig  is om dit pand nu te verkopen en zo ja, tegen welke prijs. Om dit te kunnen  beoordelen hebben de fracties van de SP, Leefbaar-Delft, ChristenUnie/SGP,  het CDA, D66 en Stadsbelangen het college gevraagd om inzage te krijgen  in het taxatierapport dat de gemeente heeft laten opstellen.   

Het college reageerde traag op dit verzoek, waardoor bij genoemde partijen  argwaan is ontstaan. Reden voor genoemde partijen om zelf een taxatie te  laten uitvoeren. Stadsbelangen heeft in de raad het college gevraagd vooraf geïnformeerd te willen worden over de marktconforme prijs, waartegen de gemeente het pand nu gaat verkopen. Hierbij heeft onze fractie een beroep gedaan op artikel 169 van de gemeentewet. Het college weigert deze informatie  vooraf aan de raad te verstrekken. Stadsbelangen neemt hier geen  genoegen mee en zal deze weigering van het college laten toetsen.   

De controlerende taak van de raad beperkt zich niet tot alleen maar een  achteraf controle, maar zeker ook een vooraf controle. Stadsbelangen voelt er weinig voor om straks achteraf met een tweede Cabrio-affaire te  worden geconfronteerd.  De meerderheid van de raad (lees coalitiepartijen) nemen het kennelijk  niet  zo nauw met het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en gingen akkoord  met het voorstel van het college om de verkoop van het pand definitief  af te ronden.   

Motie afkeuring  Stadsbelangen heeft met andere partijen een motie van afkeuring ingediend tegen de handelswijze van wethouder Merkx op dit dossier. In de afgelopen  periode heeft zij diverse toezeggingen aan de raad gedaan, die zij niet is nagekomen. (oa. toezenden pandenlijst, uitwerken verhuur mogelijkheden  pand Hooikade 13)  Het heeft onze fractie zeer gestoord, dat de wethouder te gemakkelijk voorbij gaat aan het niet nakomen van afspraken met de raad. Met de motie van afkeuring heeft Stadsbelangen een duidelijk signaal richting de wethouder willen afgeven. Afspraken met de raad kom je als wethouder altijd na. Hoewel de coalitiepartijen de motie niet steunden, hadden deze  partijen, behalve de eigen STIP fractie van de wethouder, ook kritiek  richting wethouder over het proces. De wethouder is dus gewaarschuwd.    Fractie Stadsbelangen-Delft