De fractie van Hart voor Delft heeft op 14 november 2023 een werkbezoek gebracht aan het basis team van de politie Delft. De reden was om vanuit het werkveld te horen hoe het gaat met hun werk in de wijken van Delft.

https://hartvoordelft.nl/geen-categorie/fractie-hart-voor-delft-op-bezoek-bij-basisteam-politie-delft/

Het was een constructieve bijeenkomst waar onder andere het onderwerp verwarde personen ter sprake kwam. Het aantal verwarde personen laat in het hele land in stijgende lijn zien, zo ook in Delft. In Delft is het op dit moment zo, dat de politie zo veel tijd kwijt is aan verwarde personen, dat regelmatig het reguliere werk in de knel komt. Wat voor Hart voor Delft een onacceptabele situatie is. Daar moet de politiek wat mee. Op 21 november 2023 hebben we schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp verwarde personen. De antwoorden die we kregen van het college van B&W waren volgens onze fractie onvoldoende en riepen alleen nog meer vragen op.

https://hartvoordelft.nl/geen-categorie/beantwoording-vragen-verwarde-personen-onvoldoende/

De fractie van Hart voor Delft was het unaniem eens om de beantwoording van het college te laten agenderen in de commissie Sociaal Domein. Er waren inmiddels meerdere reacties van overige fracties op de antwoorden  van het college van B&W, want de VVD, de PvdA en Stip ondersteunden ons verzoek om het punt te agenderen.

Op donderdag 29 februari 2024 is het onderwerp verwarde personen dan ook besproken in commissie Sociaal Domein. Dat de politie het een belangrijk onderwerp vindt bleek ook wel, omdat zij ook vertegenwoordigd waren op de publieke tribune. Hart voor Delft waardeert dit zeer.

Hart voor Delft kwam als agenderende partij als eerste aan het woord. We hebben aangegeven dat er maatwerk geleverd moet worden als het gaat om psychiatrische patiënten die in een wijk een woning krijgen. Dit gebeurt als de betreffende patiënt, waar het om gaat, stabiel is zoals men dat noemt. Maar als blijkt dat er een terugval is, of dat men het verkeerd heeft ingeschat, moeten de wijkbewoners het er maar mee doen als dat tot overlast leidt. Hart voor Delft wil dat hier iets over in een overeenkomst wordt vastgelegd met zowel cliënt als de corporatie. Hat kan niet zo zijn dat bewoners uit de wijken de dupe worden van experimenten van de gemeente en hulpverleningsorganisaties.

Hart voor Delft wil dat de gemeente een uitslaaplocatie realiseert, die 24/7 per week open is. We hadden hier al een concept motie voor klaar liggen. Dit is ook een wens van de GGZ. De VVD, waar ik eerder contact mee had, wist van deze vraag en concept motie af en stelde de vraag alsnog. Ook namens Hart voor Delft. De VVD gaf aan, naar aanleiding van onze schriftelijke vragen, zich meer in het onderwerp te hebben verdiept. De PvdA Delft bedankte Hart voor Delft voor het stellen van de schriftelijke vragen en liet ook merken dat ook bij PvdA zorgen zijn. Stip kwam met dezelfde conclusie.

Tijdens het debat werd duidelijk dat het onderwerp verwarde personen nu echt op de politieke agenda staat. Het CDA gaf aan benieuwd te zijn naar het vervolg. Wethouder Schrederhof gaf aan dat het zo niet langer kan als het gaat over de aanpak van verwarde personen. Er gaat een nieuw plan van aanpak komen welke in hoofdlijnen op papier gezet wordt. Deze wordt gemaakt in samenspraak met politie en andere professionals uit het werkveld. Dit plan van aanpak komt terug in de kadernota waar het onderwerp opnieuw besproken wordt.

De fractie van Hart voor Delft is tevreden met deze uitkomst en is erg benieuwd naar het vervolg. Ons werkbezoek aan de politie van Delft van 14 november 2023 heeft voor ons op dit moment het maximale resultaat opgeleverd.

Niet alleen voor Hart voor Delft, maar vooral ook voor de doelgroep waar het om gaat, want zij verdienen maatwerk.

Bram Stoop
Fractie Hart voor Delft