Aan de Balthasar van der Polweg/Korvezeestraat komt nieuwe huisvesting voor studenten. Het plan is om daar 136 studentenwoningen te bouwen. Het ziet er goed uit. De gemeenteraad moet voor dit plan goedkeuring verlenen, een zo gehete definitieve verklaring van geen bedenkingen (VVGB).

Dit verzoek is behandeld in de Commissie Ruimte en verkeer van 15 april jl.

Tot onze verrassing waren daar een vijftal insprekers (Lijm&Cultuur, twee namens bedrijven op Schieoevers, Basal betonfabriek en een bewoner op persoonlijke titel).

Zij wezen de commissie op het feit dat er, voor dit plan, geen overleg met de bedrijven op de Schieoevers was geweest. De wethouder gaf als reden dat dit kwam doordat de bedrijven op een ander bestemmingsplan gevestigd zijn en daarom niet betrokken waren. De scheidslijn van de twee bestemmingsplannen loopt over de weg. De zorgen van de ondernemers zijn dat bij het aanvragen van een milieuvergunning, of aanvraag van verruiming van hun milieu categorie, deze vanwege de studentenflat niet meer afgegeven wordt. Ook zijn zij zeer bezorgd dat het vervoer van en naar de diverse bedrijven niet meer mogelijk wordt. Ook mogelijke geluidsoverlast van Lijm&Cultuur zou in de toekomst een probleem voor de studenten kunnen worden en zou Lijm&Cultuur hun functie niet meer kunnen uitoefenen.

Vanwege het feit dat er met de bedrijven geen overleg is geweest en het aansluitende bestemmingsplan niet meegewogen is in deze plannen, is Hart voor Delft niet akkoord gegaan met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (VvGB) en hebben we een motie aangekondigd voor de raadsvergadering van 11 mei 2021:

Motie VvGB Studentenhuisvesting aan de Balthasar van der Polweg-Korvezeestraat.

De gemeenteraad van Delft, in (digitale) vergadering bijeen op 11 mei 2021,

Constaterende dat:

– het college van B&W aan de raad een definitief voorstel doet met betrekking tot een verklaring van geen bedenkingen (verder VvGB te noemen),  inzake Studentenhuisvesting aan de Balthasar van der Polweg-Korvezeestraat;

– dit plan vanaf 2013 loopt

– in dit voorstel het bestemmingsplan gevolgd is;

– het direct daaraan naast gelegen bestemmingsplan niet meegenomen is in de  besluitvorming;

Overwegende dat:

– door de omissie om het direct ernaast gelegen bestemmingsplan niet mee te nemen in het plan, de bedrijven die direct in het ernaast gelegen bestemmingsplan zijn gevestigd, in het nauw komen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden;

– ondanks het lange traject dat deze planvorming voor studentenhuisvesting heeft afgelegd, kunnen en mogen deze bedrijven niet de dupe worden van dit VvGB;

– het college graag een levendig en gemengd werk- en woongebied wil, een plek waar ´innovatie werkelijkheid wordt´ en ´waar duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen elkaar ontmoeten´.
En waar ´werken, wonen en recreëren nieuwe combinaties vormen´.

Draagt het college op:

– om bovenstaande omissie te corrigeren;

– met de ontwikkelaar en de gevestigde bedrijven een goede oplossing te vinden om hun bedrijf levensvatbaar te houden en dit huisvestingsplan voor studenten uit te kunnen voeren.

Coby de Koning

Hart voor Delft.