De afvalstoffenheffing gaat volgend jaar weer omhoog. Meerpersoonshuishoudens gaan in 2022 zo’n 9 euro meer betalen en éénpersoons- huishoudens gemiddeld 5 euro. Dit is het resultaat van een motie van Collegepartijen samen met de SP, ChristenUnie en het CDA. Grofvuil ophalen blijft dan gratis, althans voor het oog van de Delftse inwoner.

Vergeten wordt even dat, in het verleden bij de beslissing om het grofvuil gratis op te halen, ook al de afvalstoffenheffing omhoog is gegaan. Avalex en de gemeente Delft werken tenslotte niet voor niets. Net als de hondenbelasting, worden nu de kosten van het gratis ophalen van grofvuil verwerkt in de afvalstoffenheffing. Zo worden deze kosten minder zichtbaar, maar de totale kosten wel steeds hoger.

De markt wordt buitenspel gezet

4 maart 2021, op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering staat het afvalcontract van Avalex met HVC, dat wordt gepromoot door onafhankelijk onderzoeksbureau KplusV, HVC, Avalex en Stephan Brandligt, wethouder financiën en tevens voorzitter van het bestuur van Avalex, een zgn. bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO), zeg maar een soort overheidsinstelling.

En zo begon het… ’met deze brief van het College aan de Gemeenteraad, geven wij het verzoek van Avalex aan u door, om uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het ontwerpbesluit van Avalex, om toe te treden tot HVC ten behoeve van de afvalverwerking vanaf 2022’.

Opmerkzaam is dat het hier slechts gaat om een verzoek tot wensen en bedenkingen en geen besluit van de gemeenteraad, dat toch echt het hoogste orgaan van de stad is. Hiermee gaat wethouder Brandligt, naar ons idee, volledig voorbij de democratische waarden van onze samenleving.

Even ter verduidelijking: HVC is een publiek bedrijf (ook zo’n soort overheidsinstelling als Avalex), een afvalverwerkingsbedrijf met 44 gemeenten en 6 waterschappen als aandeelhouders. Het bedrijf verwerkt afval in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. Het bedrijf is alleen in Nederland actief en is tevens de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van het land. Het hoofdkantoor bevindt zich in Alkmaar. De afkorting HVC is afgeleid van ‘huisvuilcentrale’.

KplusV is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat veel kennis heeft met betrekking tot het uitzoeken van het afvalverwerken. Het heeft al veel gemeenten ondersteund om uiteindelijk in te besteden bij HVC.

Stadsbelangen Delft vraagt zich dan ook af, hoe onafhankelijk dit bureau is in de afweging van inbesteden bij een publieke partij t.o.v. aanbesteden bij commerciële partijen.

De partijen, vertegenwoordigd in de Delftse gemeenteraad, mogen op verzoek van Avalex, dus alleen hun wensen en bedenkingen kenbaar maken bij Avalex over het aanstaande huwelijk van Avalex met HVC.

Maar welke wensen en bedenkingen er ook geuit worden, de wethouder antwoord overal ontkennend op. Nee, het is volgens hem heel verstandig dat Avalex aansluit middels een inbesteding bij HVC. Zijn besluit staat dus al vast.

Aanbesteden kan natuurlijk ook, maar dat is in zijn ogen veel duurder. Dit wordt overigens ernstig betwist door afvalverwerkers als AVR, Attero en EEW die aangeven dat er, vooral ten opzichte van de tarieven, de laatste paar jaar nogal wat veranderd is.

Wethouder Brandligt zegt: “Tja, HVC heeft weliswaar een hoge schuld, maar daar staat ook een groot eigen kapitaal tegenover.”

De wethouder geeft vervolgens aan dat toetreding van Avalex gepaard gaat met een garantiestelling voor een evenredig deel van de leningen van HVC. (de huidige leningenportefeuille is afgerond zo’n 83 miljoen euro met een maximum van 99 miljoen euro)

HVC heeft dus een schuld van behoorlijk wat miljoenen euro’s en Delft zal garant moeten staan voor zo’n 25 a 30 miljoen euro, nog voor er één vuilniszak aan afval is verwerkt.

Dit komt dan bovenop de schuld die Delft al heeft, dat is veroorzaakt door de Spoorzone. De wethouder laat weten dat door het kopen van aandelen er dividend uitgekeerd word en hierdoor het risico voor de garantstelling voor Delft afneemt, naar ons idee een doekje voor het bloeden.

Voor de Delftenaar betekent het echter direct dat het afval verwerken met gemiddeld 20 euro duurder word. Dan hebben we het nog niet eens over een eventuele nieuwe afvalbelasting, die het rijk in wil voeren. Ook de vervoerskosten van Delft naar HVC, zijn niet berekend.

In de Raadsvergadering van 4 maart jl. werd zichtbaar dat de 6 gemeenten, die bij Avalex aangesloten zijn, elk op een andere manier een besluit nemen om kenbaar te maken aan Avalex of ze wel of niet willen aansluiten bij de inbesteding van Avalex in HVC.

De ene gemeente neemt een Raadsbesluit en de andere kunnen, zoals Delft, alleen wensen en bedenkingen meegeven. Delft is echter wel de grootste deelnemer in Avalex en moet dus het grootste deel van de kosten dragen.

Stadsbelangen Delft vindt deze gang van zaken raar en is van mening dat de Delftse Gemeenteraad, als hoogste orgaan, een raadsbesluit hoort te kunnen nemen over wel of niet inbesteden bij HVC. Zeker nu er zulke hoge bedragen mee gemoeid zijn en het hoge risico van  de mogelijke inbesteding.

In de raadsvergadering van 4 maart jl. heeft Stadsbelangen Delft dan ook een ordevoorstel gedaan om, in een tussentijdse raadsvergadering, voordat het Avalex bestuur de definitieve beslissing neemt, de Raad het besluit te laten nemen om Avalex, al dan niet vanaf volgend jaar met HVC in zee te laten gaan.

Het ordevoorstel van Stadsbelangen Delft werd gesteund door Groep Stoelinga, CDA en ChristenUnie. Helaas geen meerderheid, waardoor er alsnog alleen wensen en bedenkingen meegenomen worden naar het bestuur van Avalex.

Hoe Avalex met de wensen en bedenkingen van de Gemeenteraad omgaat weten we niet. Wat we wel weten is dat Delft het bestuur van Avalex, waar wethouder Brandligt voorzitter van is, al onderhands toestemming geeft om met HVC in zee te gaan, zonder op voorhand antwoord op onze wensen en bedenkingen te geven.

Avalex de aandelen van HVC, Delft een verhoging van haar bruto schuldkapitaal van 25 tot 30 miljoen euro, kassa!

GroenLinks wethouder Brandligt is overduidelijk, samen met de overige linkse partijen in het College, bereid om Delft met een schuld van 25 tot 30 miljoen euro op te zadelen, waar we voorlopig een behoorlijk aantal jaren aan vast zitten.

Nog onduidelijk is wat de kosten zijn als Delft uit deze constructie wil stappen. Delft zit dan nog langer in de schulden, dankzij dit College.

En u, als inwoner van deze mooie stad, mag dit weer gaan betalen.

Denk dus ook aan uw portemonnee, als u volgend jaar naar de stembus gaat!

Fractie Stadsbelangen Delft
Coby de Koning.