Geachte heren Nauman, Verwoerd en Stolk, (redactie: omgevingsmanagers van wethouder Huijsmans)

Eenzelfde klacht als hieronder geuit over de overlast van de werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug zou ik mede namens de heren Jonquiere en de Boer en mevrouw Sint willen uiten m.b.t. de werkzaamheden op het terrein van het voormalig V&D pand aan de Bastiaanspoort / Zuiderstraat/ Kruisstraat /Gasthuislaan.

Ook daar is met Pinksteren doorgewerkt en ook afgelopen zaterdag was het raak. De geluidsoverlast voor de direct omwonenden was enorm. Bedacht moet daarbij worden dat iedereen nog zoveel mogelijk thuis zit vanwege de corona problematiek. Dit moet voortaan zoveel mogelijk voorkomen worden.

Het voorstel is daarom dat er op zaterdag en in het weekend niet wordt gewerkt zolang de corona situatie nog voortduurt. Als de corona situatie voorbij is dient werken in het weekend ook voorkomen te worden.

Indien dan toch op zaterdag gewerkt moet worden dient dat minstens een week tevoren aan de omwonenden te worden meegedeeld, zodat die tijdig hun maatregelen kunnen nemen. Evident is verder dat ’s nachts werken sowieso uit den boze is.

Daarnaast wordt het op prijs gesteld als analoog aan de bouw van de Sebastiaansbrug een maandelijkse update aan de omwonenden zal worden verschaft van de vorderingen en de planning (zie bijgevoegd voorbeeld).

Tenslotte is een globale werkplanning gewenst tot en met de oplevering in augustus 2021, zodat de omwonenden kunnen nagaan wat hen het komende jaar te wachten staat.

Bvd, Bert Barnhoorn