Weer vertraging Spoorzonetraject

SpoorzoneDe afgelopen maanden is in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over het spoorzonetraject. Zelfs nog in de commissie SVR van 2 december jl. Op geen enkele wijze was er een aanwijzing, althans van de kant van het college kwam geen enkel signaal, dat er wederom vertraging zou optreden.

Vandaag ontvingen wij bericht dat het traject (spoortunnel en het Nieuwe Kantoor) met nog eens een jaar zal worden vertraagd. Reden: de Delftse grondwaterstanden.  Alsof dit een nieuw fenomeen is in onze stad. Wat deze nieuwe vertraging financieel betekent, is nog niet bekend.

Deze hele gang van zaken roept veel vragen op. Delft is nog maar ‘net’ begonnen met de uitvoering van het traject en nu al zijn er problemen die men vooraf niet goed heeft ingeschat dan wel over het hoofd heeft gezien.

In het licht van deze nieuwe vertraging, vraag je je af of er vorige maand echt met spoed een beslissing genomen moest worden over het Nieuwe Kantoor. Was er toen al geen informatie bekend over een mogelijke extra vertraging van het traject? 

De wethouder zal hierover in de commissie SVR van januari 2011 het nodige moeten uitleggen. Het hele traject lijkt zo langzamerhand een ‘Haagse tunnel-vervolg’ te krijgen en dat is niet waar Delft op zit te wachten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    

Risico’s Spoorzone onverwacht?

Onverwacht stuurde het college gisteren een bericht, waaruit bleek dat de bouw van de Spoortunnel met minimaal een jaar wordt vertraagd. Vreemd dat het college daar nu pas mee komt, terwijl recentelijk in de commissie nog gesproken is over het spoorzoneproject. Toen geen enkel signaal over mogelijke vertragingen.

De argumentatie voor deze vertraging roept veel vragen op. Bouwers die de wettelijke verplichting hebben met belanghebbende partijen om tot overeenstemming te komen.
Eigenaren van kabels en leidingen moeten allemaal bereid zijn om mee te werken en zo heeft het college meer van deze argumenten voor deze onaangename aankondiging.

Vertraging die ongetwijfeld zal leiden tot financiële tegenvallers en andere risico’s. Je vraagt je af, waarom dit nu pas aan het licht komt en of het voorwerk wel goed is gedaan. Is hier echt sprake van onvoorziene risico’s of  is er slecht voorwerk afgeleverd? Het laatste lijkt het geval als je naar de argumentatie van het college kijkt.

Stadsbelangen zal het college hierover bevragen in de commissievergadering van 22 juni as. Daarnaast moet snel duidelijk worden hoe we de schade van deze vertraging kunnen beperken, maar het laatste woord over deze onaangename verrassing is zeker nog niet gevallen.

Fractie Stadsbelangen Delft

Geen euro extra voor Vermeercentrum

In Delft op Zondag, jaargang 15, nummer 37 wordt gemeld, dat  het Vermeercentrum zou balanceren op de rand van de afgrond. In het artikel wordt ook aangegeven, dat de gemeente een  boedelkrediet heeft gegeven. Zowel de directeur van het Vermeercentrum als de bewindvoerder komen hierbij aan het woord. De fractie van Stadsbelangen is bijzonder onaangenaam verrast over deze gang van zaken. Vooral ook over  het besluit van het college om een boedelkrediet te verstrekken.   

Tijdens de discussie over dit onderwerp in de gemeenteraadsvergadering  van
3 november 2005 antwoordde wethouder Vuijk naar aanleiding van onze inbreng:  “Ik heb heel veel lovende woorden, maar ook kritische woorden gehoord. Ik ga in op de woorden van de heer Meuleman, die naast een aantal lovende woorden en de terechte vaststelling dat heel veel deadlines zijn gehaald, opmerkte dat dit het hele bedrag is en dat daar, wat Stadsbelangen  betreft, geen euro bij komt. Ik denk dat dit gedeeld wordt en ik denk dat het goed  is om hier te bevestigen dat het college daar op dezelfde manier in zit.”  Op dat moment was de verwachting dat het Vermeercentrum in april 2006  open zou gaan. Toen plotseling bleek, dat het centrum een jaar later open zou gaan, was dat voor onze fractie aanleiding om op 18 maart 2006  schriftelijke vragen te stellen aan het college. Onze fractie zag toen al  aankomen, dat de verlate opening wel eens op termijn mede als argument  aangevoerd zou kunnen worden om bij de gemeente aan te kloppen voor  meer geld. Het college antwoordde ons op 18 april 2006 onder andere:  “Wij zijn met u eens dat de gemeente eventuele financiële repercussies als gevolg van de vertraging niet voor haar rekening neemt.”   

Door nu, zo begrijpen wij uit het artikel in DoZ, een boedelkrediet te  verstrekken, wijkt het college af van eerder ingenomen standpunten. De gemeenteraad is van dit veranderde standpunt van het college vooraf niet geïnformeerd. Wij  beschouwen dit als een ernstig feit.  Op dit moment zijn oorzaken en de feitelijke situatie ons niet bekend.  Hoewel dat interessant is om te weten, verandert dat niets aan de lijn die onze  fractie  met betrekking tot het Vermeercentrum heeft gevolgd, namelijk geen extra  euro gemeenschapsgeld meer naar het Vermeercentrum. Stadsbelangen voelt  niets voor een financiële molensteen om de nek van de gemeente. Dat neemt  niet weg, dat wij hopen dat vanuit particulier initiatief mogelijkheden worden gevonden  om, indien haalbaar, een vervolg te geven aan het voortbestaan van het Vermeercentrum, maar dan wel zonder gemeenschapsgeld. Wordt vervolgd.  
Fractie Stadsbelangen-Delft

De soap Vermeercentrum

De situatie rond de opening van het Vermeercentrum begint op een ware  soap te lijken. De raad werd begin november 2005 onder druk gezet om te beslissen over de subsidieverstrekking, want anders zou de opening in  april 2006 niet worden gehaald.   

Nu een vertraging van een jaar. Werd de raad destijds wel juist  geïnformeerd?  Heeft men (het college of het bestuur van de Stichting Vermeercentrum) bewust  de raad een optimistischer scenario voorgespiegeld? Stadsbelangen wil  exact  weten hoe heeft deze vertraging kunnen ontstaan. Moet verstrekte subsidie niet worden teruggevorderd nu beloften/toezeggingen niet worden waarmaakt?    Onze fractie heeft tijdens de commissievergadering van 29 augustus jl.  het college  gevraagd met een reactie te komen over deze gang van zaken. Afhankelijk  daarvan  kan bezien worden of een nader onderzoek dan wel andere acties  noodzakelijk zijn.   

Naar aanleiding van de eerste aangekondigde vertraging heeft onze fractie  op
18 maart jl. al vragen aan het college gesteld. Met name over eventuele extra financiële consequenties die de opgelopen vertraging met zich mee  zou  kunnen brengen.  Het college stelde toen zeer terecht dat eventuele nadelige financiële  consequenties  in verband met de vertraging van de opening van het Vermeercentrum niet  zal  kunnen worden afgewenteld op de gemeente Delft. Het college meldde toen ook  hiervoor geen suggestie of toezegging richting de Stichting Vermeercentrum te  hebben gedaan. Wat onze fractie betreft geldt dat nog steeds. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college.  
Fractie Stadsbelangen-Delft