Risico’s Spoorzone onverwacht?

Onverwacht stuurde het college gisteren een bericht, waaruit bleek dat de bouw van de Spoortunnel met minimaal een jaar wordt vertraagd. Vreemd dat het college daar nu pas mee komt, terwijl recentelijk in de commissie nog gesproken is over het spoorzoneproject. Toen geen enkel signaal over mogelijke vertragingen.

De argumentatie voor deze vertraging roept veel vragen op. Bouwers die de wettelijke verplichting hebben met belanghebbende partijen om tot overeenstemming te komen.
Eigenaren van kabels en leidingen moeten allemaal bereid zijn om mee te werken en zo heeft het college meer van deze argumenten voor deze onaangename aankondiging.

Vertraging die ongetwijfeld zal leiden tot financiële tegenvallers en andere risico’s. Je vraagt je af, waarom dit nu pas aan het licht komt en of het voorwerk wel goed is gedaan. Is hier echt sprake van onvoorziene risico’s of  is er slecht voorwerk afgeleverd? Het laatste lijkt het geval als je naar de argumentatie van het college kijkt.

Stadsbelangen zal het college hierover bevragen in de commissievergadering van 22 juni as. Daarnaast moet snel duidelijk worden hoe we de schade van deze vertraging kunnen beperken, maar het laatste woord over deze onaangename verrassing is zeker nog niet gevallen.

Fractie Stadsbelangen Delft

Werkzaamheden Koepoortgarage

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 8 juni 2006   
Betreft : werkzaamheden Koepoortgarage   

Geacht college,   

Onze fractie heeft van bewoners signalen ontvangen over de werkzaamheden  die plaatsvinden in verband met de bouw van de Koepoortgarage. Zo zou de norm die gehanteerd wordt bij trillingen als gevolg van heien regelmatig worden overschreden. Daarnaast zouden er verzakkingen zijn geconstateerd van 40 mm in plaats van de gestelde norm van 25 mm. Deze  norm  is ook vastgelegd in een verslag van de bijeenkomst die op 28 juni 2005  heeft  plaatsgevonden.  Ook blijkt men zich niet te houden aan de risicoanalyse van GeoDelft van april 2005  met betrekking tot het meten van de waterstanden. In deze analyse staat over  de metingen van de peilbuizen dat deze metingen na installatie eenmaal per dag  moeten worden gehouden tot twee weken na volledige ontgraving. Hierna  gedurende  twee weken tweemaal per week. Thans zou blijken dat deze metingen maar  eenmaal  per twee weken worden gedaan.   

Begin mei 2006 zou de waterstand op het freatisch vlak schikbarend laag  zijn geweest,  te weten -1.80m daar waar -1.20 zou zijn toegestaan. Ook nu zou de  waterstand te  laag zijn. 

1. In verband hiermee wil onze fractie weten of de hierboven omgeschreven  situatie  juist is en zo ja, welke maatregelen het college denkt te nemen om  zich te houden  aan de gestelde normen. (trillingen, verzakkingen, waterstanden). 
2. Indien deze normen niet realiseerbaar zijn, kan dit dan nadelige  consequenties hebben voor de bewoners in de omgeving van de Koepoortbrug en dus ook voor de gemeente Delft?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman