foto 09 (2) (800x534)Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft,15 juli 2014
Betreft: schriftelijke vragen SpoorzonegebiedGeacht college,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Nadat toenmalig wethouder Vokurka tijdens de vorige raadsperiode de naam ‘Nieuw Delft’ introduceerde, heeft hij daar uitdrukkelijk bij vermeld dat het hier niet de toekomstige naam van het Spoorzonegebied betrof. Wij constateren bij regelmaat dat vooral leden van het vorige en het huidige college alsook vanuit de ambtelijke organisatie deze naam gebruikt ter aanduiding van de te ontwikkelen wijk.

Wij hebben wethouder Förster tijdens de commissievergadering van 19 juni jl. gevraagd of hij namens het college kon of wilde bevestigen dat de naam ‘Nieuw Delft’ niet bedoeld is als aanduiding van de nieuwe wijk. Hij kon onze fractie geen antwoord geven. Wij hebben de volgende vragen.

  1. Is ‘Nieuw Delft’ in de ogen van het college de nieuwe naam van het Spoorzonegebied? Indien ja, heeft toenmalig wethouder Vokurka dan gejokt en waarom draait het college tot nu toe zo om deze concrete vraag heen? Zo nee, bent u bereid zo snel mogelijk een proces te starten om, bij voorkeur met de inwoners van onze stad, tot een mooie naam te komen voor het Spoorzonegebied, die op een breed draagvlak kan rekenen?

Recentelijk heeft wethouder Harpe publieke verklaard (bron Delft op Zondag) dat de gemeente 30 miljoen te kort komt voor het bouwen van woningen in het Spoorzonegebied. Dit bedrag kan zelfs nog oplopen.

  1. In hoeverre kan een dergelijke openbare mededeling negatieve financiële gevolgen hebben voor toekomstige aanbestedingen in dit gebied? Had deze mededeling niet vertrouwelijk moeten zijn? Als u meent dat dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom u dat van mening bent?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer