Notitie bewegwijzering

2012-04-30-076 (800x437)Wethouder Junius gaf in de raadsvergadering van afgelopen donderdag aan met een notitie over bewegwijzering te zullen komen. De raad nam desondanks een motie aan met betrekking tot een onderzoek bewegwijzering naar het centrum van onze stad.

Bij de Koepoortbrug trof ik een ‘nuttige’ bewegwijzering aan. Daar zullen heel veel mensen baat bij hebben…….of?

Aad Meuleman 

Wethouder komt afspraken niet na

Bewoners rond de Koepoort zijn boos op wethouder Vuijk. Volgens hen zou de wethouder hebben toegezegd, dat de afhandeling van de schades geregeld moet zijn voordat de bouw van de Koepoortgarage wordt hervat.  Daarnaast zou er nog een bewonersavond worden georganiseerd.   

De hervatting van de bouw start nu op 11 juni, maar volgens de bewoners  komt de wethouder zijn afspraken niet na. Stadsbelangen heeft de wethouder per
e-mail er op gewezen dat hij  afspraken  moet nakomen. Het lijkt er op dat collegeleden, recentelijk nog wethouder  Merkx,  de laatste tijd met het grootste gemak toezeggingen doen en deze met het  grootste gemak niet wensen na te komen. Het wordt tijd dat ook  coalitiepartijen  beseffen dat hun wethouders afspraken en toezeggingen nakomen.   

Onderstaand de e-mail die onze fractie ontving. (naam en adres bij  de fractie bekend)  Fractie Stadsbelangen-Delft   

Geachte heer Vuijk,   
In de bewonersbijeenkomst in de Bieslandhof van 28 maart j.l. heeft u een  aantal toezeggingen  gedaan, onder meer dat de afhandeling van de schades geregeld moet zijn en dat er duidelijkheid zou zijn waar de grens ligt (dit zijn de laatste 2 zinnen van het verslag  van die avond ) voordat de  bouw weer verder zou gaan. Echter er is niets veranderd aan de schadeafhandeling en de grens  zegt u ligt bij het punt dat de veiligheid van de omwonende bewoners in het geding komt, maar dat is evident. Daarnaast heeft u toen gezegd dat er eerst nog een  bewonersbijeenkomst zou plaatsvinden, waar deze belangrijke zaken met ons besproken zouden worden, voordat de  bouw wordt voorgezet.   

Nu blijkt dat de bouwwerkzaamheden 11 juni a.s. hervat worden. Met deze  beslissing brengt u willens en wetens nog meer schade toe aan onze huizen. U weet dat  voortzetting van de bouw de schades met 20% laat toenemen. Volgens ons pleegt u hiermee een  onrechtmatige daad. Wij stellen u als vertegenwoordiger van de gemeente voor honderd procent verantwoordelijk voor alle schades.   

Wij vragen u om alsnog het verzuim goed te maken en tekst en uitleg te  geven over de schadeafhandeling en ons een garantie te geven dat de schades niet verder zullen toenemen.    Hoogachtend,

Veiligheid en schadevergoeding bewoners Koepoort

De belangstelling in de commissievergadering afgelopen donderdag was  groot. De hele gang van zaken rond de Koepoortgarage leeft ontzettend bij de bewoners rond het Koepoortgebied. Niet voor niets had onze  fractie dit onderwerp ter bespreking gevraagd, want het was alweer  een tijd stil geweest rond dit onderwerp.   

Voor Stadsbelangen staat de veiligheid van de bewoners op de eerste,  tweede en derde plaats. Daarnaast moeten bewoners er op kunnen vertrouwen dat geleden schade 100% wordt vergoed en niet alleen tegen de dagwaarde. Bewoners hebben immers niet om deze situatie gevraagd  en moeten daar op geen enkele wijze financieel de dupe van worden.   

De wethouder kondigde aan dat de bouwactiviteiten vanaf juni voortgezet  zullen worden. Stadsbelangen zal deze activiteiten kritisch en nauwgezet  volgen evenals de afwikkeling van schades van bewoners.  Stadsbelangen heeft ook aandacht gevraagd voor de gang van zaken rond  het nieuw te bouwen hotel en vooral de consequenties die dit heeft voor de  toekomstige eigenaar. Straks in maart 2008 geen bedrijf, geen inkomsten en het personeel werkloos. Wethouder Koning wilde publiekelijk geen antwoord  geven. Het lijkt bij dit college mode te worden om in openbaarheid zo min  mogelijk verantwoording af te leggen.   

Het was jammer dat de vergadering even werd verstoord door iemand die  helemaal niet in het Koepoortgebied woont en toevallig het stadhuis was binnen komen lopen. In de war en bewust opgefokt door iemand op de  publieke tribune (zo verklaarde zij later), die haar aanspoorde om vooral  naar de wethouder te lopen tijdens de vergadering en het hekje voor haar  open deed, liep zij de raadzaal binnen.   

In ieder geval weten de bewoners dat alle fracties in de raad de  bezorgdheid van de bewoners delen en de toekomstige ontwikkelingen scherp in de gaten  zullen houden.  Fractie Stadsbelangen-Delft