Bewoners rond de Koepoort zijn boos op wethouder Vuijk. Volgens hen zou de wethouder hebben toegezegd, dat de afhandeling van de schades geregeld moet zijn voordat de bouw van de Koepoortgarage wordt hervat.  Daarnaast zou er nog een bewonersavond worden georganiseerd.   

De hervatting van de bouw start nu op 11 juni, maar volgens de bewoners  komt de wethouder zijn afspraken niet na. Stadsbelangen heeft de wethouder per
e-mail er op gewezen dat hij  afspraken  moet nakomen. Het lijkt er op dat collegeleden, recentelijk nog wethouder  Merkx,  de laatste tijd met het grootste gemak toezeggingen doen en deze met het  grootste gemak niet wensen na te komen. Het wordt tijd dat ook  coalitiepartijen  beseffen dat hun wethouders afspraken en toezeggingen nakomen.   

Onderstaand de e-mail die onze fractie ontving. (naam en adres bij  de fractie bekend)  Fractie Stadsbelangen-Delft   

Geachte heer Vuijk,   
In de bewonersbijeenkomst in de Bieslandhof van 28 maart j.l. heeft u een  aantal toezeggingen  gedaan, onder meer dat de afhandeling van de schades geregeld moet zijn en dat er duidelijkheid zou zijn waar de grens ligt (dit zijn de laatste 2 zinnen van het verslag  van die avond ) voordat de  bouw weer verder zou gaan. Echter er is niets veranderd aan de schadeafhandeling en de grens  zegt u ligt bij het punt dat de veiligheid van de omwonende bewoners in het geding komt, maar dat is evident. Daarnaast heeft u toen gezegd dat er eerst nog een  bewonersbijeenkomst zou plaatsvinden, waar deze belangrijke zaken met ons besproken zouden worden, voordat de  bouw wordt voorgezet.   

Nu blijkt dat de bouwwerkzaamheden 11 juni a.s. hervat worden. Met deze  beslissing brengt u willens en wetens nog meer schade toe aan onze huizen. U weet dat  voortzetting van de bouw de schades met 20% laat toenemen. Volgens ons pleegt u hiermee een  onrechtmatige daad. Wij stellen u als vertegenwoordiger van de gemeente voor honderd procent verantwoordelijk voor alle schades.   

Wij vragen u om alsnog het verzuim goed te maken en tekst en uitleg te  geven over de schadeafhandeling en ons een garantie te geven dat de schades niet verder zullen toenemen.    Hoogachtend,