Weer wat nieuws in de Delftse politiek.

Hoera, wat een beleving van de democratie!

Op 17 juni om 19:44 uur krijgen de Delftse raadsleden een mail van de griffie over een voorstel van het college aan de raad inzake een voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o., met de mededeling dat dit agendapunt plotseling wordt toegevoegd aan agenda van de raadsvergadering hedenavond.

Een kwartier later start de desbetreffende vergadering!

Nee, er wordt weer niet geluisterd door dit college en niet door de voorzitter van de raad (de burgemeester), op het verzoek om dit onderwerp op de agenda van de volgende raadsvergadering te plaatsen.

Hoe kun je een juist besluit nemen wanneer je hier uiteindelijk maar 3 minuten leestijd voor krijgt?

De voorzitter zegt, wanneer Hart voor Delft hier tegen fel tegen ageert: “Het is ter bescherming van de gemeente, de wethouder zal dit nog toelichten.”
Na de 3 minuten leestijd wordt er nog gevraagd of een partij nog een stemverklaring wil afgegeven en vervolgens wordt in dezelfde ademhaling het voorstel van het college afgehamerd.

Ook al  is het voorstel van het college aan de raad inzake dit voorbereidingsbesluit Motorenweg e.o. ter bescherming van de gemeente dan nog dient het, wat ons betreft, voldoende tijd van behandeling te krijgen van de raadsleden.

Want dient dit voorstel wel de Delftse inwoners? Of dient het alleen het college?

En of we hierover, na 3 minuten leestijd, maar gelijk onze goedkeuring over wilden geven.

Als dit nou de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zou zijn, dan zouden we er nog begrip voor kunnen hebben. Helaas nu niet.

In één ademhaling  gaat dit stuk vervolgens hup naar de hamerstukken en wordt het er doorheen gejast.

Hart voor Delft vraagt zich af; waarom deze haast en waarom dit niet eerst in de commissie behandelen?

Het kan zijn dat dit dan alsnog op de hamerstukkenagenda geplaatst zou worden, maar dan was er wel de tijd geweest om je als partij hierin in te lezen en mogelijke vragen erover te stellen.
Nu vraagt Hart voor Delft zich af waar de taak van de voorzitter van de raad, als beheerder van de democratie is gebleven bij dit onderwerp en waarom dit met 3 minuten er door gejast moest worden.

Is dit dan democratie? Het lijkt ons eerder een dictatuur!

Waar moest eigenlijk over beslist worden?
De verklaring dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het op de tekening aangegeven gebied;

 1. Te bepalen dat:
 2. het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om

zonder omgevingsvergunning werken geen bouwwerken zijnde of

werkzaamheden uit te voeren en om bouwwerken te slopen;

 1. het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied

waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen in een andere vorm van

gebruik, waaronder mede wordt verstaan het wijzigen in omvang en/of

intensiteit van het gebruik;

 1. het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2b

genoemde verbod, mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig

is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

 1. het verbod zoals bedoeld onder 2a niet van toepassing is op werken, geen

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die:

 1. normaal onderhoud en normaal beheer betreffen ten dienste van de huidige

legale situatie;

 1. krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning in uitvoering zijn op het

tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit;

 1. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
 2. Dit voorbereidingsbesluit met identificatienummer NL.IMRO.0503.VB0021-2001

langs elektronische weg vast te stellen, waarbij de GBKN-kaart met nummer

o_ NL.IMRO.0503.VB0021-2001 als ondergrond is gebruikt;

 1. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag

van terinzagelegging.

Hieronder de uitleg -samenvatting- waarom:

 1. Aanleiding

De bedrijvenstrook ligt in Schieoevers Noord en valt onder het stationsgebied Delft Campus. De

komende jaren worden dit gebied getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied. Voor

deze ontwikkeling is het Ontwikkelplan Schieoevers Noord (OP) vastgesteld. Om te voorkomen

dat ongewenste ontwikkelingen op de bedrijvenstrook plaatsvinden, die niet passen in het

Ontwikkelplan en het bestemmingsplan dat voor de gebiedsontwikkeling zal worden gemaakt,

heeft de raad op 9 juli 2020 een voorbereidingsbesluit vastgesteld. Het voorbereidingsbesluit

vervalt een jaar nadat het besluit in werking is getreden (op 14 juli 2021). Daarom wordt

voorgesteld om een nieuw voorbereidingsbesluit vast te stellen.

 1. Bevoegdheid

Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening is de raad bevoegd om een

voorbereidingsbesluit vast te stellen.

 1. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

Op 9 juli 2020 heeft de raad het vorige voorbereidingsbesluit vastgesteld.

 1. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat bouwplannen die na de inwerkingtreding van dit

voorbereidingsbesluit worden ingediend bij de gemeente moeten worden aangehouden en dat

gebruikswijzigingen die niet in het nieuwe bestemmingsplan passen kunnen worden

tegengehouden. Ongewenste ontwikkelingen (ontwikkelingen die niet passen in het nieuwe

bestemmingsplan) kunnen hierdoor worden voorkomen.

 1. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

Een voorbereidingsbesluit vaststellen.

 1. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )

n.v.t.

 1. Communicatie

Het voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt in de Stadskrant, de Staatscourant en op

internet. Voorts zal het besluit gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het KCC.

 1. Verdere procedure

Tegen het voorbereidingsbesluit kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht

geen bezwaar worden gemaakt en beroep aangetekend.

Coby de Koning.

Column: Beloofd is beloofd!

Op de foto fractievoorzitter van Hart voor Delft Bram Stoop samen met voorzitter Erwin Stoelinga op de motor van Bram. Natuurlijk had het fijn geweest als Erwin zijn vader achterop had gezeten, maar Martin ook wel de SNOR genoemd is helaas op 25 maart jongstleden overleden. Martin en Bram kenden elkaar al vanaf de geboorte van Bram en Bram kent Erwin al vanaf zijn geboorte, dus dat zit wel SNOR. Erwin heeft dan wel geen SNOR, maar heeft wel het Stoelinga DNA en weet als geen ander hoe Hart voor Delft het beste de belofte aan de SNOR na kan komen.

Meer lezen

Vragen stellen op de juiste plek voor 100 jaar oude woningen in de Vermeerstraat

Eindelijk gebeurd er wat met de woningen in de Vermeerstraat. Al lange tijd zijn de bewoners bezig om verhuurder Woonbron zover te krijgen dat er iets gedaan wordt aan hun woningen. Na de bouw van de Koepoortgarage (Marktgarage), waar deze woningen veel van te verduren hebben gekregen wordt er eindelijk gerenoveerd en geïsoleerd.

Het is fijn wanneer je merkt dat vragen stellen helpt. De bewoners waren al langere tijd bezig om hun verhuurder, woningcorporatie Woonbron, zover te krijgen dat hun huizen gerenoveerd zouden worden. Helaas moest dit, naast vragen stellen aan B&W door Hart voor Delft, tot aan de huurcommissie uitgevochten worden, om de verhuurder Woonbron zover te krijgen.

De bewoners waren bang dat hun huizen, net als de huizen in het ‘Heilige land’ afgebroken zouden worden door Woonbron. In november 2019 hebben we vragen gesteld aan het College om te vragen of zij bij Woonbron na kon gaan wat de toekomstvisie was met betrekking tot de woningen in de Vermeerstraat. Woonbron liet toen weten een voortgangsbrief te hebben gestuurd naar de huurders in de Vermeerstraat over de plannen.

Het is fijn om nu te merken dat dit uiteindelijk geresulteerd heeft in een goed overleg tussen bewoners en verhuurder, waardoor de woningen nu voor de toekomst behouden blijven.

Coby de Koning
Hart voor Delft

Persbericht naamswijziging Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga gaan samen verder onder de naam Hart voor Delft, de Stadspartij. Een lang gekoesterde wens van beide politieke groeperingen is in vervulling gegaan. Vanaf april 2020 waren er fusiegesprekken gaande tussen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft om tot één grote stadspartij te komen om daarmee een tegenwicht te geven aan de lange politieke collegevorming van de huidige collegepartijen. Op initiatief van de boegbeelden van beide partijen Martin Stoelinga en Aad Meuleman zijn destijds besprekingen begonnen, die nu hebben geleid tot deze mooie samenwerking.
Meer lezen

Persbericht naamswijziging Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga gaan samen verder onder de naam Hart voor Delft, de Stadspartij. Een lang gekoesterde wens van beide politieke groeperingen is in vervulling gegaan. Vanaf april 2020 waren er fusiegesprekken gaande tussen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft om tot één grote stadspartij te komen om daarmee een tegenwicht te geven aan de lange politieke collegevorming van de huidige collegepartijen. Op initiatief van de boegbeelden van beide partijen Martin Stoelinga en Aad Meuleman zijn destijds besprekingen begonnen, die nu hebben geleid tot deze mooie samenwerking.
Meer lezen

Falende communicatie betaald parkeren Wippolder

Wat het college van B&W verstaat onder ‘vroegtijdige en grootschalige communicatie’ over het ingevoerde betaald parkeren in de Wippolder is de vraag. Want als dat inderdaad het geval is geweest, waarom is er dan in de Wippolder zoveel ophef over het doorgedrukte invoeren betaald parkeren ontstaan? Het college erkent weliswaar dat de boodschap aan veel bewoners voorbij kan zijn gegaan en belooft het voortaan beter te doen.
Meer lezen

Absurde verhogingen WOZ 2021 in Delft?

Stadsbelangen Delft ontvangt verontrustende signalen van bewoners van onze stad dat de Regionale Belasting Groep (RBG) de waarde van de woningen in een aantal gevallen ongeloofwaardig heeft verhoogd. Deze verhoging van 2020 naar 2021 heeft verstrekkende gevolgen voor met name de eigenaar-bewoners. Zo steeg bijvoorbeeld in één jaar de WOZ-waarde van een woning van € 250.000,– in 2020 naar € 410.000,– in 2021. Een volstrekt ongeloofwaardige stijging. Bij navraag bleek, dat de RBG de woning met onder andere een volstrekt verkeerd verkochte woning had vergeleken.
Meer lezen

Bewoners Wippolder dupe parkeerbeleid

Stadsbelangen Delft heeft een afschrift gevraagd van het antwoord op een brief van een bewoner aan het college. Dit naar aanleiding van het nieuwe parkeerbeleid in de wijk Wippolder. Vele bewoners van deze wijk ervaren helemaal geen parkeerdruk en voelen zich ten onrechte op kosten gejaagd door dit college. Stadsbelangen Delft zit hier pragmatisch in, namelijk breng kosten in rekening bij de veroorzaker en niet bij de inwoners in deze mooie volkswijk.
Meer lezen

Statement wethouder over rug Delftse inwoners!

Op 5 november 2020 stond op de agenda van de raad de Begrotingsbehandeling 2021. Er werd aan de raad een niet sluitende begroting overgelegd door het college. Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga keurden deze begroting af. Moties van beide fracties om de schade te beperken worden door de college partijen GL, D66, Stip, PvdA en VVD en de oppositiepartijen CU en CDA niet aangenomen. Deze partijen gingen akkoord met een niet sluitende begroting en wethouder Brandligt (GL) ontkende de ernst van de ontstane situatie. Hij wilde een statement maken richting het Rijk, maar raakte hiermee bewust vooral de portemonnee van onze Delftse inwoners.
Meer lezen

Groen Links slecht voor onze stad

Het is inmiddels wel duidelijk geworden, dat onder aanvoering van Groen Links in het college van Delft bewust is gekozen om een niet sluitende begroting te presenteren, terwijl dit wel mogelijk was. Zowel Groen Links wethouder Brandligt als Groen Links fractievoorzitter van Vliet hebben dat na de Begrotingsbehandeling ruiterlijk toegegeven. De Delftse Begroting werd in het licht van de landelijke verkiezingen richting overheid uitgespeeld over de rug van onze Delftse inwoners.
Meer lezen