Er moet binnen het college gedeald zijn

Onze fractie heeft op 18 januari 2009 aanvullende informatie gevraagd naar  aanleiding van de brief van de burgemeester van 16 januari 2009 aan  de raad. Uitdrukkelijk hadden wij gevraagd deze aanvullende informatie  te willen ontvangen voor 26 januari 2009, omdat wij overwogen een  interpellatiedebat aan te vragen. Wij kregen de gevraagde informatie niet  tijdig, waardoor wij genoodzaakt waren een interpellatieverzoek in te  dienen.   

Na 26 januari 2009 ontvingen wij pas informatie dat burgemeester Verkerk  de adviezen van de Adviescommissie van bezwaar geheim heeft verklaard. Ook was hij niet bereid zijn motivatie publiekelijk met de gemeenteraad te  bespreken. Daarom had een interpellatiedebat over de maatregelen met  betrekking tot de Wending en café Sport geen zin. Reden waarom onze  fractie het interpellatiedebat introk.   

Stadsbelangen beseft dat maatregelen, die in het kader van het beleid  om handel en verkoop van harddrugs worden genomen, een bevoegdheid is van de burgemeester en dat de raad daar niet over gaat. Evenmin is het de  taak van een raadslid om op de stoel van de rechter te willen zitten. Onze  fractie steunt beleid en maatregelen, die worden getroffen om de handel en  verkoop van harddrugs tegen te gaan. Geen enkel misverstand daarover.   

Voorwaarde daarbij is wel dat het beleid en de daaruit voortvloeiende  maatregelen duidelijk, te begrijpen en uit te leggen zijn. En dat is het  probleem  waar onze fractie mee worstelt. (overigens ook anderen in de stad, oa  Horeca Delft,  VNO-NCW, Kamer van Koophandel en MKB) Al eerder hebben wij aangegeven,  dat je het oneens kan zijn met genomen besluiten, maar dat deze besluiten  wel uit te leggen moeten zijn.   

Het besluit van 15 januari 2009 met betrekking tot de Wending en café  Sport  roept op z’n minst vraagtekens op als het gaat om die duidelijkheid en het  uitleggen van de genomen beslissing. En daar mag de raad gewoon vragen  over stellen zonder te treden in de bevoegdheid van de burgemeester. Het nieuwe besluit met betrekking tot de maatregelen richting de Wending  verbaast ons. Niet dat wij het daarmee oneens kunnen zijn gezien de  situatie  daar (ontevreden vrijwilligers en buurtbewoners over de gang van zaken in  het  buurthuis, ontevreden bewoners over Breed Welzijn Delft), maar wel als je  dit  besluit afzet tegen het besluit dat over café Sport werd genomen. Immers een bekend spreekwoord zegt: “gelijke monniken, gelijke kappen”.   

Want wat was er nu bij de Wending anders bekend, dan bij het eerste  besluit  van juni 2008? De directeur van de BWD gaf destijds in de pers al aan  “wakker te zijn geschut” naar aanleiding van het besluit van de  burgemeester  in juni 2008. Voeg daarbij de uitspraak van de Adviescommissie van bezwaar  (het bezwaar werd ongegrond verklaard), dan is het wel heel bijzonder dat met een zeer suggestief en niet met feiten onderbouwd argument, namelijk  dat het aannemelijk is dat “de loop er nu uit is”, een andere beslissing wordt genomen over de Wending.   

Dat roept op z’n minst het beeld op dat er binnen het college “gedeald”  moet zijn  over dit aangepaste besluit inzake de Wending. De burgemeester is  kennelijk onder  druk gezet om een andere beslissing te nemen over de Wending. Dat kan  haast niet  anders en daarmee oogt zijn besluit inconsistent. Hierbij merken wij op, dat de BWD in feite gezien kan worden als de  uitbater van  de Wending. Zij waren in de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de gang van  zaken binnen de Wending. Hoe anders wordt nu omgegaan met de uitbaters van café Sport. Ondanks de aanvullende motivatie die de burgemeester aan de  Adviescommissie heeft gegeven, oordeelde deze commissie daarin geen reden  te  zien om tot een ander oordeel te komen. Zoals bekend, luidde het oordeel  van deze  commissie op het bezwaar van café Sport: “gegrond”.   

De ene uitbater BWD krijgt in feite nu geen maatregel opgelegd; de andere  uitbater café Sport wel. Beide uitbaters hebben nu maatregelen genomen om de  handel en  verkoop van harddrugs tegen te gaan. Café Sport nam al maatregelen, oa.  in de vorm van cameratoezicht, ruim voordat de burgemeester het besluit van  juni 2008  kenbaar maakte. De Adviescommissie verklaarde het bezwaar van de Wending  ongegrond en van café Sport gegrond. Wij stellen vast dat er nu een  omgekeerde  beslissing is genomen met betrekking tot beide locaties. Dus inconsistent!   

Wij vragen ons overigens af welk nut een onafhankelijk Adviescommissie  nog heeft  als burgers en instanties van dit instrument gebruik mogen maken en de  bestuurder  vervolgens de gegeven adviezen naast zich neer legt. Wij begrijpen het  niet meer,  laat staan dat wij het nog uit kunnen leggen. Dat moet dan as donderdag  gebeuren,  waarbij wij vermoeden dat een gedeelte van het debat in beslotenheid plaats zal  gaan vinden. En de politiek maar roepen dat de afstand tussen de politiek  en  burger verkleind moet worden. “Ongeloofwaardiger” kan het niet.   

Het politieke speelveld tussen de raad en het college is in Delft  inmiddels een eng veldje geworden, waarbij er overdreven wordt gereageerd als ook maar  iemand het  lef heeft kritiek te uiten of gewoon een vraag te stellen. In ieder geval  kan onze  fractie nu niet anders dan de uitspraak van de rechter afwachten. Indien  daar  aanleiding voor is, zullen wij deze kwestie nogmaals binnen de  gemeenteraad  aan de orde stellen.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

interpellatie regiotaxi

Interpellatieverzoek  Hierbij willen de fracties van Leefbaar-Delft, de SP en  Stadsbelangen-Delft  een interpellatie aanvragen over het onderwerp regiotaxi in de  gemeenteraadsvergadering van 25 januari as.   

In de raad willen wij zowel met het college als de Delftse delegatie van gedachten wisselen over het standpunt dat de delegatie namens de Delftse raad moet innemen tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur Haaglanden in februari 2007. Dit naar aanleiding van de memo die werd  uitgereikt in de commissie WIJZO van 9 januari jl.   

Daarnaast willen wij van het college antwoord hebben op de volgende  vragen:    1. De vervoerder heeft de afgelopen maanden extra materiaal ingezet. Graag  willen wij weten in hoeverre zowel het vervoer als de medewerkers voldoen aan de gestelde eisen voor dit vervoer. 2. In hoeverre is de aangeleverde informatie betrouwbaar? Wij ontvangen signalen dat in de extra ingezette vervoersmiddelen geen datasystemen  zijn geïnstalleerd en dat informatie handmatig zou worden bijgehouden. 3. In bedoelde memo staat dat BTR zal worden gestimuleerd om de prestaties  verder te verbeteren door middel van doelmatige boetes. Hoeveel boetes  zijn op dit moment opgelegd en waar gaat dat geld naartoe? 4. Wat zijn de consequenties bij ontbinding van het contract? We hebben  het  hier al eerder over gehad, maar dat bleef bij wat er allemaal “zou  kunnen”. Wij willen graag precies horen wat het college verwacht als het  contract  met BTR zou worden ontbonden.  5. Als het contract wordt gehandhaafd wat gaan BTR en de gemeente doen  aan de imagoschade van BTR? Een flink aantal mensen gebruikt de taxi  helemaal niet meer vanwege de problemen.  Tot zover.   

namens de SP fractie/Lieke van Rossum 
namens de fractie van Leefbaar-Delft/Bram Stoop 
namens de fractie van Stadsbelangen-Delft/Aad Meuleman

Weer interpellatieverzoek nodig

Onderverwijzing naar onze e-mail van 23 oktober 2006, dient Stadsbelangen  mede namens de fracties van de SP, het CDA en ChristenUnie/SGP hierbij  een interpellatieverzoek in voor de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 2006.  Onderwerp is de huidige gang van zaken bij de regiotaxi.   

Nog steeds zijn de problemen niet opgelost en worden inwoners van onze  stad  hiermee dagelijks geconfronteerd. Daarnaast speelt de gang van zaken  binnen  Haaglanden. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 september jl.  werd, op initiatief van de Delftse delegatie Haaglanden, unaniem een motie aanvaard.  Hierbij werd een deadline gesteld van 15 oktober 2006. Deze datum is  inmiddels  ruimschoots verstreken. Genoeg redenen voor dit interpellatieverzoek.   

Het interpellatieverzoek heeft betrekking op een tweetal zaken, te weten:   
1. activiteiten vanuit het college om de problemen bij het regiovervoer op te lossen  2. de activiteiten van de Delftse delegatie Haaglanden richting het DB en  AB Haaglanden 3. activiteiten vanuit het college  Tijdens de extra gemeenteraadsvergadering van 22 september 2006 werd onderstaande  motie (M2) van Stadsbelangen unaniem door de raad aangenomen.   
“De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op vrijdag 22 september  2006, overwegende dat:  · het regiovervoer vanaf 1 september 2006 is overgenomen door een  andere vervoerder; · dit geleid heeft tot grote problemen; · gebruikers die van dit vervoer afhankelijk zijn, hiervan de  dupe zijn; · deze situatie niet te accepteren is;  draagt het college op: · per direct extra maatregelen te treffen waardoor de problemen  bij het  regiovervoer voor onze inwoners direct kunnen worden opgelost; · de gemeenteraad over deze (tijdelijke) maatregelen uiterlijk  27 september 2006 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.”   

Op 28 september ontvingen wij een memo waarin wij het volgende lazen: De gemeente Delft heeft twee vervoerders in de regio benaderd om te onderzoeken  of zij extra capaciteit kunnen leveren voor de uitvoering. Aan het einde van deze  week zal bekend zijn of dit resultaat oplevert. Hierbij wordt gedacht aan  het verzorgen  van het vervoer rond de vaste haltes en eventueel vervoer van  Ipse-klanten.   

Stadsbelangen wil tijdens het interpellatiedebat van het college antwoord  op de  volgende vragen. 1. Wat is het standpunt van het college over de huidige gang van zaken bij de regiotaxi? 2. Welke extra activiteiten heeft het college, naar aanleiding van motie  M2 ingezet om tot  een oplossing van de problemen te komen? 3. Waarom is het college daarin nog niet geslaagd? 4. Hoe is de stand van zaken m.b.t. overleg met de twee vervoerders?   

2. de activiteiten van de Delftse delegatie Haaglanden richting het DB en  AB Haaglanden Tijdens het interpellatiedebat wil Stadsbelangen met de raad van  gedachten wisselen  over de verdere acties die ondernomen kunnen worden richting DB en AB  Haaglanden. De deadline van 15 oktober 2006 is inmiddels ruimschoots verstreken en de  eerstvolgende vergadering van het AB vindt plaats in december 2006. (zo hebben wij  begrepen)  Afhankelijk van de discussie kan de raad wellicht e.e.a. in een motie tot  uitdrukking  brengen en de Delftse delegatie op pad sturen dan wel ondersteunen in de  verdere acties.   

Met vriendelijke groeten, 
Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Hoog draaitolgehalte PvdA fractie tijdens interpellatie

Stadsbelangen heeft in een interpellatie tijdens de  gemeenteraadsvergadering  van 1 juni jl. de maatregelen die de burgemeester heeft genomen met het  oog op de wedstrijden van het Nederlands elftal ter discussie gesteld.   

Tijdens het debat kreeg onze fractie in eerste termijn steun van een groot  deel van de raad, vooral waar het ging om het verbod om op TV schermen  in de openlucht naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te mogen  kijken. De heer de Prez van de PvdA verwees naar de mogelijkheden die  in Amsterdam wel zijn toegestaan. Hierop heeft onze fractie de ingediende motie aangepast. Tot onze  verbazing bleek de PvdA in de tweede termijn als een draaitol 180 graden  te zijn gedraaid. Hoe betrouwbaar is de grootste fractie in de Delftse  raad?    Helaas staakte de stemmen zodat de motie opnieuw in de raad van  29 juni as. geagendeerd zou moeten worden. Omdat het WK voetbal  dan al bijna voorbij is, heeft onze fractie aangeven dat het dan geen  zin meer heef de motie weer opnieuw te agenderen.   

Al eerder heeft onze fractie vraagtekens gezet bij de Vrijheid die de  VVD nastreeft. Ook deze partij kiest liever voor betutteling van onze  inwoners. Stadsbelangen heeft toch een ander beeld bij het woord  “vrijheid”. Onderstaand de inbreng van onze fractie. Interpellatie maatregelen openbare orde tijden WK voetbal.

Voorzitter, ondanks uw brief van 31 mei jl. naar aanleiding van ons  interpellatieverzoek van 30 mei jl. vindt onze fractie het toch noodzakelijk om dit debat vanavond  met u  en de raad te voeren. Overigens leek ons een interpellatie het juiste instrument, omdat wij  niet hadden voorzien dat u binnen een dag snel en adequaat onze vragen zou  beantwoorden. Normaliter heeft het college 6 weken de tijd om schriftelijke vragen van  fracties  te beantwoorden en deze tijd gebruikt het college vaak ook. De  beantwoording van schriftelijke vragen kan dus wel degelijk sneller. Wellicht kunt u uw  collega’s  in het college nog eens aansporen om zich uw snelheid op dit punt aan te  meten. De aangekondigde maatregelen komen onze fractie zeer betuttelend voor. Dat staat  toch haaks op een college dat een progressieve uitstraling wenst na te streven. U geeft ook aan, dat er geen ordeverstoringen worden verwacht of dat  daarvoor  aanwijzingen zouden zijn, maar dat wel grote concentraties van publiek  worden  verwacht, zeker op de Beestenmarkt. Nou is dat laatste niet uniek, want de  grote concentratie van publiek op de Beestenmarkt is er bij mooi weer  altijd al.  Dat is niets nieuws. Wij zien dan ook geen enkele reden om bijvoorbeeld een maatregel te  treffen dat  een uur voor een wedstrijd van het Nederlands elftal de Beestenmarkt en  de Burgwal voor verkeer moet worden afgesloten. (we hebben het nota bene over TV  uitzendingen en geen risicowedstrijden die in onze stad worden gespeeld)  Dat gaat onze fractie veel te ver. Ook daar waar het gaat om het gebruik maken van  grote  schermen in de openbare ruimte. We hebben het hier over een evenement waar heel veel inwoners  (wereldwijd miljoenen mensen) veel plezier aan beleven, een evenement dat  mensen  ook bindt en over het algemeen zorgt voor een gezellige “oranje” sfeer  met zeker ook een stuk spontaniteit. Dat moet je niet bij voorbaat onder de noemer  pro-actief beleid met betuttelende maatregelen willen beperken. Zeker als  daar  geen aanleiding voor is. We begrijpen best dat het vervelend is voor de Mooi Weer Spelen dat de  eerste  wedstrijd van het Nederlands elftal samenvalt met hun activiteiten. Maar  ook  hiervoor geldt dat de aangekondigde maatregelen ons overdreven voorkomen. Daarbij  komt nog dat doorgaans bij wedstrijden van het Nederlands elftal, zeker  als daarbij  een WK etiket hoort, mensen normaliter thuis voor de TV zitten en het op  straat  tijdens de wedstrijd zeer rustig is. Het zou wel eens voor de Mooi Weer  Spelen  een voordeel kunnen zijn als er in de binnenstad buiten mogelijkheden  worden  gecreëerd om naar voetbal te kunnen kijken.   

De organisatie van de Mooi Weer Spelen heeft inmiddels ook bekend gemaakt  dat zij niet om dit beleid hebben gevraagd en het juist prachtig zouden vinden als  zoveel mogelijk mensen in oranje outfit naar de stad komen. Men heeft daar  creatief op ingespeeld. In ieder geval vragen wij u in een motie de genomen maatregelen te  heroverwegen,  waarbij u, wat ons betreft, na evaluatie van elke wedstrijd alsnog kan  bepalen of  het noodzakelijk is aanvullende maatregelen te nemen in het kader van de  openbare veiligheid. Hierbij verwijzen wij naar Amsterdam waar wel wordt  toegestaan dat inwoners op schermen in de buitenlucht de wedstrijden kunnen volgen.   

Fractie Stadsbelangen-Delft