Stadswachten gastheer/gastvrouw?

bb_2004_1139_04Regelmatig worden signalen afgegeven over de wijze waarop stadswachten hun taak uitvoeren. Het beeld bij inwoners is dat deze medewerkers vooral het uitschrijven van bekeuringen als hoogste en enige prioriteit hebben. Er wordt geen enkele nuance ervaren in de wijze waarop zij communiceren met inwoners.

Zo zou een bewoonster van 91 jaar zijn bekeurd, omdat zij haar papierbak een dag te vroeg op straat had gezet. Zij had zich een dag vergist, vertelde dat ook aan de stadswacht, maar kreeg toch een boete van 90 euro. Daar kon zij twee weken boodschappen van doen. 

In een andere situatie had een bewoonster op de Vlamingstraat haar hondje even los laten lopen. Zij deed de hond weer aan de lijn, maar werd aan het eind van de straat bij de brug opgewacht door een stadswacht. Hij had gezien dat het hondje even los had gelopen en dus kreeg zij een boete.   

In de Peperstraat wilde een buitenlandse toerist zijn auto parkeren, maar werd door een inwoner erop gewezen dat dit niet mocht. Een stadswacht, die dit hoorde, zou tegen de inwoner een opmerking hebben gemaakt, dat deze buitenlandse toerist hiervoor niet gewaarschuwd hoefde te worden. 

Of al deze voorbeelden exact zo plaats hebben gevonden, is op zichzelf niet zo relevant. Feit is wel dat regelmatig dergelijke signalen door inwoners worden afgegeven.

Kan het ook anders? Enige tijd geleden mocht ik de ‘bike agent’ vergezellen. Hij kreeg een melding dat een auto op de gereserveerde los- en laadplek stond van en voor een hotel. De agent informeerde van wie de auto was. Deze persoon bleek vlak in de buurt te wonen en hij ging er naar toe. De auto had de dag ervoor pech gekregen en de bewoner kon de auto niet meer starten. Vandaar dat de auto daar was geparkeerd. Afgesproken werd dat de bewoner 1 ½ uur de tijd kreeg om de auto alsnog van de plek te verwijderen, anders kon de agent niet anders dan toch een bekeuring uitschrijven. De bewoners kwam zijn afspraak na en de agent schreef in deze situatie geen bekeuring uit. Zo kan het dus ook!    

Uiteraard hebben stadswachten een lastige taak, die niet valt onder de noemer ‘goed nieuws’. Niemand is blij als hij of zij een bekeuring krijgt. Handhaving en dus stadswachten zijn helaas noodzakelijk. Toch kunnen stadswachten zelf iets doen aan de beeldvorming van alleen maar ‘bekeuringen uitschrijven’. Eerst een waarschuwing in plaats van direct bekeuren of iets meer gastheer/gastvrouw toevoegen bij de uitvoering van deze functie zou zeker helpen. 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    

Moties Stadsbelangen aangenomen

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2008-2011 heeft de  gemeenteraad op 8 november jl. gestemd over diverse moties die door Stadsbelangen (mede) waren ingediend. Naast het op gang  brengen van de discussie over de omvang van de ambtelijke organisatie werden onderstaande moties aangenomen.   

Op de politieke markt bleek dat onze motie om de collegebevoegdheden nog eens te bezien geen meerderheid zou halen. Om die reden heeft onze  fractie de motie ingetrokken. Wel hebben wij aangekondigd deze maand met een initiatiefvoorstel te komen, dat moet leiden tot een verordening actieve informatieplicht.    Graffiti  draagt het college op, * te onderzoeken of een dergelijk anti graffitibeleid ook in Delft  gerealiseerd kan worden,  * de gemeenteraad hierover te rapporteren dan wel hiertoe, uiterlijk in 2008, een voorstel te doen toekomen,    Hiermee wijzend op het succesvolle anti graffitibeleid dat in  Groningen wordt toegepast.   

Starters  draagt het college op,  * te onderzoeken of het invoeren van een starterslening in Delft  via de SNV tot de mogelijkheden behoort, * de gemeenteraad hierover voor de zomer 2008 te rapporteren  dan wel hiertoe een voorstel te doen.

Schaderegeling bewoners Koepoortgarage (mede ingediend) draagt het college op:  * omwonenden op korte termijn en voortdurend actief en volledig te  informeren over de mogelijke gevolgen van de bouw voor hun huizen,  en over de mogelijke oplossingen voor deze gevolgen;  * de omwonenden actief te ondersteunen in de totstandkoming van een  goede schaderegeling met de bouwer van de garage. De ondersteuning  dient gericht te zijn op juridische advisering vanuit bewonersbelangen en op hulp bij het afhandelen van de schadeclaims;  * binnen zes weken de mogelijkheid van een garantstelling van de gemeente  te onderzoeken, in geval van faillissement van de bouwer;  * binnen twee maanden met bewoners tot een plan te komen waarin de  mogelijkheid wordt onderzocht om tot aankoop over te gaan van de woningen rond de Koepoortgarage, en daarbij in overleg met bewoners vast te  stellen hoe een terugkeergarantie er uit kan zien; Koepoorthotel (mede ingediend) draagt het College op  * op korte termijn met Ceres en Hotel de Kok in overleg te treden en een  uiterste  inspanning te leveren die gericht is op het laten sluiten van een  overeenkomst  tussen Hotel de Kok en Ceres, die recht doet aan de intenties uit de  periode 2002-2005, perspectief biedt voor de toekomst en voorziet in de  spoedige bouw van het nieuwe Hotel de Kok op de locatie Koepoortplaats.    Vermindering regeldruk (mede ingediend) 

Een motie die ging over vermindering van regeldruk voor ondernemers. In  Eindhoven zijn er 12 succesvolle manieren gevonden om de regeldruk te verminderen. Deze cases zijn ook toepasbaar in andere regio’s. Wethouder Vuijk gaat  aan de slag  met de KvK Haaglanden om 12 best practices uit Eindhoven te implementeren. Hierdoor zullen de ondernemers het minder druk krijgen met de regelgeving. Fractie Stadsbelangen-Delft

Veiligheid en schadevergoeding bewoners Koepoort

De belangstelling in de commissievergadering afgelopen donderdag was  groot. De hele gang van zaken rond de Koepoortgarage leeft ontzettend bij de bewoners rond het Koepoortgebied. Niet voor niets had onze  fractie dit onderwerp ter bespreking gevraagd, want het was alweer  een tijd stil geweest rond dit onderwerp.   

Voor Stadsbelangen staat de veiligheid van de bewoners op de eerste,  tweede en derde plaats. Daarnaast moeten bewoners er op kunnen vertrouwen dat geleden schade 100% wordt vergoed en niet alleen tegen de dagwaarde. Bewoners hebben immers niet om deze situatie gevraagd  en moeten daar op geen enkele wijze financieel de dupe van worden.   

De wethouder kondigde aan dat de bouwactiviteiten vanaf juni voortgezet  zullen worden. Stadsbelangen zal deze activiteiten kritisch en nauwgezet  volgen evenals de afwikkeling van schades van bewoners.  Stadsbelangen heeft ook aandacht gevraagd voor de gang van zaken rond  het nieuw te bouwen hotel en vooral de consequenties die dit heeft voor de  toekomstige eigenaar. Straks in maart 2008 geen bedrijf, geen inkomsten en het personeel werkloos. Wethouder Koning wilde publiekelijk geen antwoord  geven. Het lijkt bij dit college mode te worden om in openbaarheid zo min  mogelijk verantwoording af te leggen.   

Het was jammer dat de vergadering even werd verstoord door iemand die  helemaal niet in het Koepoortgebied woont en toevallig het stadhuis was binnen komen lopen. In de war en bewust opgefokt door iemand op de  publieke tribune (zo verklaarde zij later), die haar aanspoorde om vooral  naar de wethouder te lopen tijdens de vergadering en het hekje voor haar  open deed, liep zij de raadzaal binnen.   

In ieder geval weten de bewoners dat alle fracties in de raad de  bezorgdheid van de bewoners delen en de toekomstige ontwikkelingen scherp in de gaten  zullen houden.  Fractie Stadsbelangen-Delft